ספר חברא קדישא תש"א


בבית הקהילה בסיגט השתמר ספר של חברה קדישא ובו מתועדים הנפטרים החל משנת תש"א ועד הגירוש לאושוויץ.
רוב הנפטרים הרשומים בספר זה לא זכו שיקימו מצבה על קברם ככל הנראה מחמת המצוקה הכלכלית הגדולה בה היו שרויים אנשי העיר סיגט החל מכיבוש ההונגרים.

עד שנת תש"ד בית הקברות היה מחולק ל15 חלקות - מפת זו של בית הקברות נעלמה.
כ30 שנה לאחר המלחמה, ערכו גבאי ח"ק של סיגט  מפה חדשה על פי המצבות שהיו קיימות והיא חולקה ל5 חלקות.

בספר חברא קדישא תש"א -תש"ד מיקום הקבורה צויין בספרות רומיות ועל פי החלוקה הישנה שלבית הקברות  (15 חלקות)
מאחר ורוב הנפטרים שברשימה זו לא זכו שיעמידו מצבה על קברם, הם לא נכללו ברשימת הקברים ומקום קבורתם המדוייק עדיין לא ברור.

בימים אלו שוקד צוות מקצועי על הצלבת והתאמת שני המפות ואיתור מקומות הקבורה של רוב הכלולים ברשימה זו וזאת על פי חקירת הסימנים של המפה הישנה שעדיין נמצאים.


שם פרשטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב תאריך פטירה גיל
אביגדור   שאלאמאן נתן כו ניסן תש"ג 77
אברהם   אינדיג חיים כט טבת תש"א 5
אברהם   שטרוים צבי אלימלך כא תשרי תש"ב 79
אברהם   פריעדמאן עקיבא ב כסלו תש"ב  
אברהם   גוטטמאנן אשר זעליג כא כסלו תש"ב 85
אברהם   לעבאוויטש בעריל כז טבת תש"ב 70
אברהם   וויסנער   ד ניסן תש"ב 52
אברהם   מיללער אלימלך יא אב תש"ב 65
           
אברהם     יהושע נחום טו כסלו תש"ג  
אברהם   יונגער שלמה יד טבת תש"ג 70
אברהם   בענעטה יוסף כט טבת תש"ג 1
אברהם   ראנא אהרון יהודה כא ניסן תש"ג 67
אברהם     גאלדשטיין ישראל דוב כג אלול תש"ג 83
אברהם אהרן   גרין   ט אייר תש"ג 64
אברהם בער   ליעבערמאן נפתלי כד אדר תש"א 72
אברהם הערץ   יאגר דוב טז אדר תש"א 62
אברהם זלמן   ארדנער יוסף ר"ח ניסן תש"ב 63
אברהם חיים   שלאמאוויטש זונדל כה סיוון תש"ג 42
אברהם חנה   שאלאמאן יודא יח אדר תש"א 60
אברהם יוסף מרדכי   שטערן משה   כח ניסן תש"ב 79
אברהם יעקב   כ"ץ חיים ישראל כד תמוז תש"א 65
אברהם יעקב     יוסף אהרן כב אלול תש"ג 73
אברהם צבי   ווידער מאיר ב אב תש"ג 67
אברהם שמואל   דרומער מרדכי מנחם יח טבת תש"ג  
אהרון   שווארטש יחזקאל אברהם ג אב תש"ג 21
אהרן   פראנק שלמה כב טבת תש"ג 79
אייזיק ליב   דייטש אברהם משה ה טבת תש"ב 3
איירע   גרינהוט   כז אדר תש"א ?
אלטיר יחזקאל   ווידער משה יא שבט תש"ב 83
אלטיר עזרא   מיללער יונה יד ניסן תש"ג 42
אלטר משה   רובינשטיין   טז תשרי תש"ד 69
אלי   לאזרוביץ יוסף ו טבת תש"א 66
אלי   נאססען יואל ז ניסן תש"א 8
אלי   שלאמאוויטש אליעזר יב תשרי תש"ד 34
אלימלך   מיללער יהודא כז טבת תש"ד 19
אליעזר   גאנז יואל כ שבט תש"א 84
אליעזר   ? אברהם יודא כט אדר תש"ב 82
אליעזר יעקב   פעריל ארי' כו אב תש"א 76
אליעזר ניסן   דייטש אברהם כו כסלו תש"ב 24
אלכסנדר   קרוס   טו אייר תש"א 40
אסתר   אינדיג אברהם ז תמוז תש"א 6
אסתר אשר אנשיל וויעזעל שלמה כה אב תש"א 66
אסתר מרדכי צבי מאיער בנימין יג סיוון תש"ג 74
אסתר   וויס   א ר"ח תמוז תש"ג 33
אסתר נפתלי העללער גדלי' וויס כג חשוון תש"ד 80
אסתר צבי גאלדשטיין משולם כא אדר תש"ד 97
אסתר דבורה יוסף דרומער עקיבא (יעקב) יב אלול תש"ב 76
אסתר מרים אברהם יאקעבאוויטש יעקב כד סיון תש"ב 44
אפרים   פריעד מרדכי ג ניסן תש"ב 1
אפרים   קויפמאן אביגדור יואל יט אדר תש"ד 14
ארי'   שרייבער יהודא ב אדר תש"ד 72
ארי' ליב   שטערן שמאל ח כסלו תש"ב 28
ארי' ליב   כהנא יוסף מרדכי כח תמוז תש"ג 63
אשר   דרעססלער   כה טבת תש"א 9
אשר אלימלך   הערמאן אברהם הערץ יט כסלו תש"ד 3
אתר רבקה   יאקאבאוויטש אברהם ד תמוז תש"ב 3
ביילא ליב ברודער מענדיל יט אייר תש"א  
ביילא   אינטערוויצער יחיאל מיכל כה תשרי תש"ב 22
ביילא יוסף ברוך  כהנא משה יעקב כה ניסן תש"ב 87
ביילא   פאסטערנאק ישראל טו אב תש"ב 19
ביילא חיים ישראל מארקאוויטש משה ליב ז כסלו תש"ג 67
בילא   מענדעלאוויטש אברהם יט אייר תש"א 4
בילא    פריעד   ז טבת תש"ב 55
בכלה אסתר       יב תשרי תש"ב 51
בן ציון   פלעענק מנחם אשר ט תשרי תש"ב 69
בנימין   אדלער שלמה יוסף כו טבת תש"ב 37
בנימין אליעזר    הערשקאויץ מרדכי ב שבט תש"א 87
בערצא   פויגעל יוסף דוד יז תשרי תש"ג 20
ברוך מנחם   מארמאר אברהם יצחק כג שבט תש"ד 81
ברונה   ווידער יעקב שמואל ט שבט תש"א  72
ברוך בענדט   כ"ץ משה יוסף ז כסלו תש"ג 53
בתי' טובי' פריינד ראובן יודא יח אב תש"א 66
בתיה מענדל  אייזיקאוויטש ברוך טאבאק ג אלול תש"א 94
גאובאר   רעזמיווטש   כד ניסן תש"א 7
גאלדא   הורך דוד ג שבט תש"א  17
גאלדא   גאדינגלער מרדכי ב אלול תש"ב  
גבריאל   לאקס אלי' יד אלול תש"א 76
גולדא       ב תמוז תש"ב 42
גיטל משולם זוסיא סאלפעטער סג"ל אלי' יד שבט תש"א 75
גיטל   גאנז יוסף י אדר תש"א 45
גיטל אשר זעליג גאנז משה יח שבט תש"ב 87
גיטל יעקב ליכטמען אברהם אהרן טז אדר תש"ב 80
גיטל יוסף שוויצער יצחק ו תשרי תש"ג 71
גיטל עזריאל שטויבער צבי כו חשוון תש"ג 37
גיטל מלכה דוד רועזנבארג מאיר אייזיק כט אדר א' תש"ג 72
גינדל בראנה   קאין מרדכי  י כסלו תש"ג  
געציל   שטיין משולם זיסא כג טבת תש"ד 74
גרצא יחזקאל כהנא ישראל כב סיון תש"ב 42
דבורה   שטיינמעץ שמעון י שבט תש"א 69
דבורה   גוטטמאן יעקב כו סיון תש"א 37
דבורה ישראל אייזיק מרדכי גרין אברהם כז שבט תש"ב 84
דבורה   מאשקאוויטש   כח חשוון תש"ג 87
דוב   שאכטער ישעי' ג אלול תש"א 82
דוב בער   בליטצער יחיאל טו כסלו תש"ג 38
דוב בער   ווידער אהרן ז כסלו תש"ד 78
דוד   רוידנער מרדכי כו טבת תש"א 80
דוד   פריעדלענדער שלמה טז טבת תש"ב 86
דוד   יאנקוויטש אברהם ב סיוון תש"ג 24
דוד   קאללאש יצחק טז שבט תש"ד 57
דוד         67
דוד    טאבאוויטש ישראל יז אדר א' תש"ג 72
דוד ישעי'   גאידל יצחק יעקב יח שבט תש"ג 42
דוד צבי   לעבאוויטש ארי' דוב כח תשרי תש"ב 30
דוד שלמה   ווינבערגער אליעזר ליטמאן ז טבת תש"ב 37
דינה   פישמאן דוד יד אדר תש"ד 16
דראפיא   זילערמאן   יב כסלו תש"ג 28
הודיא משה גראס אברנם ג אזר תש"ב 75
הינדא   פיין   כד טבת תש"ג 35
העניא מרדכי וועג יצחק אייזיק ט שבת תש"ד 57
הענצא אברהם וויעדער שמואל כה חשוון תש"ג 46
זוסיא אלימלך   שטיינמעץ שמשון זאב יט טבת תש"ג 67
זוסל אלימלך   דאווידאוויטש יצחק ו אלול תש"ב 64
זיסל   הערשקאוויץ חיים ארי' ג אדר א' תש"ג 30
זיסל   מוסצען שלמה יב אדר תש"ד 3
זכריה   דאווידאוויטש שמואל יצחק טז אלול תש"ב 81
זעלדא אהרון נאש יצחק ה תשרי תש"ב 85
חוה משה שלאמאוויטש אברהם א ניסן תש"א 65
חוה יוסף גרין צבי כט אדר א' תש"ג 70
חוה מלכה יודא ליב איצקוביץ פייביש ז טבת תש"א 56
חי   טעסלער דוד כד שבט תש"ד 26
חי' מאיר שטיין אלי' מאנש יח שבט תש"א 29
חי'   שרייבער נחום ד אב תש"א 11
חי' דוד דאווידווויטש צבי יד אדר א' תש"ג 84
חי'    שטיינמעטש חיים מרדכי יא תמוז תש"ג 2
חי' אסתר   אייזיקאוויטש נתנאל יב טבת תש"ד 22
חי' אסתר קליין יושיע ליב משה אברהם כז שבט תש"ד 78
חי' גיטל משה איזראעל יחיאל מיכל כ תשרי תש"ב 61
חי' טובא    טוג משה כו אייר תש"א 8
חי' מאנצה   מייערווויטש משה אלי יג שבט תש"ג 27
חי' סימא צבי ארי' אינדיג ברוך ווינער כט אלול תש"ג 48
חי' צפורה   פלובעל ישעי' יב אדר ב' תש"ג 4
חיה שרה שלום  כהנא אברהם ח אדר א' תש"ג 86
חיי שרה משה ארי' שטערן מרדכי מענדל יז חשוון תש"ג 70
חיים   גליק מרדכי טו שבת תש"א 37
חיים   שניטצלער ליפא (יהודה) ג אייר תש"א 65
חיים   שטערן דוד שלמה ה תמוז תש"ב 86
חיים   סעלצער דוד טו ניסן תש"ג 55
חיים   שווארץ זאב כב טבת תש"ד 77
חיים   לעבאוויטש ליב י שבט תש"ד 59
חיים    אייזיקוויטש מנחם מענדל טו כסלו תש"ג 64
חיים משה   הערקאוויטש מרדכי יעקב טז אדר א' תש"ג 11
חיים צבי   רינגר משה כט שבט תש"ג 73
חיים שמואל   לאזאורוויטש   ו טבת תש"ב 82
חנה משה מאלק נחמן כד ניסן תש"א 52
חנה דוד דאווידאוויטש אלי' טו אייר תש"א 87
חנה ישראל בערנעטה ליביש ט תמוז תש"א 76
חנה   וויענער אלעזר כה אב תש"א 17
חנה   כ"ץ משה ג סיוון תש"ב 22
חנה   איצקאוויטש יצחק אייזיק ה חשון תש"ג 12
חנה   בעק יוסף כב כסלו תש"ג 18
חנה אברהם רויטשטיין יעקב דוד יג טבת תש"ג 36
חנה   שטויבער יוסף ליב כא ניסן תש"ג 45
חנה גיטא אלטיר   שמואל גאלדשטיין כז כסלו תש"ב 39
חנה קריינדאל יוסף וויזעל פסח ג תשרי תש"ד 75
חנצא     יוסף ט חשוון תש"ד 70
חנצא בראנה אברהם אליעזר גאידל אברהם שאלאמען ח תשרי תש"ב 47
חנצא ברנא   וויעזעל שלמה כט אדר תש"ב 2
חנצה יוסף וויעזעל אברהם טאבאנק ה שבט תש"ב 91
טובי'   וויסנער חיים טז סיוון תש"א 20
טוביה   אדלער יעקב כג ניסן תש"ג 7
טוביה   וויזעל ברוך כט תשרי תש"ד 3
יאיר   שטיינמעטץ שלמה יג אב תש"א  
יאיר קאפיל   דאווידאוויטש יעקב יוסף יח אלול תש"ב 16
יהודא   קאלמאן שלמה טו שבט תש"ד 63
יהונתן בנימין   ראכליטש משה יד שבט תש"א 62
יהושע   יונגער משה שמואל כג חשוון תש"ג 53
יהושע   אבלאעאש ירוחם כז כסלו תש"ג 52
יואל   וויסנער נפתלי כה אדר תש"ב 2
יואל   שרייבער יהודא ח שבט תש"ג 68
יודא   אדלער יחיאל מיכל כו ניסן תש"ג 21
יודא   כהנא משה צבי ד אב תש"ג 22
יודא   וויס יהושיע מאיר    65
יודא הערץ   שטיין זאב כא טבת תש"ב 8
יודא ליב   מארקאוויטש מרדכי י כסלו תש"ג 34
יוטא יהושע קליין צבי אביגדור יג תמוז תש"ב 84
יוטא שלמה דאוויאדוויטש טובי' כג שבט תש"ד 68
יוכבד שבתאי גערטנער דוב כה אייר תש"ב 75
יוכבד הערש לעבאוויטש מרדכי יעקב כ אייר תש"ג 83
יוסף   טרוב כ"ץ מרדכי שמואל כח ניסן תש"א 81
יוסף   פויגעל משה ג תמוז תש"א 4
יוסף   באקק מנחם יב תמוז תש"ב 70
יוסף   דרוממער ישראל ארי' א ר"ח אדר ב' תש"ג 77
יוסף   שפיגעל שמואל זינוול יט ניסן תש"ג 30
יוסף ארי'   סאבוי מרדכי יט תמוז תש"ג 68
יוסף ברוך קויפמאנן   משה ליב יא כסלו תש"ד 95
יוסף דוד   יעגער טוביה א שבט תש"ב 37
יוסף ליב   כהנא עזריאל זאב טו כסלו תש"ד 19
יוסף צבי   פערל משה כד תשרי תש"ב 77
יוסף צבי   נעמעץ ישר... יג חשוון תש"ב 52
יחזקאל   כהנא יודא מנחם כב אייר תש"ג 73
יחיאל מכל   סמוק חיים בצלאל טז אלול תש"ג 62
יענטא יוסף   משה כו שבט תש"ב 81
יענטא יצחק מאשקאוויטש מאיר ה אב תש"ג 72
יענטא בלומה   הערשקאוויטש צבי כב אלול תש"ב 1
יעקב   ? משה יח אב תש"א 13
יעקב   שטערנבערג שמעון יד אייר תש"ב 82
יעקב   שוססטעק שמעון ה תשרי תש"ג 50
יעקב   כ"ץ חיים יח כסלו תש"ד 35
יעקב אליעזר   קויפמאן שמעון כ חשון תש"ג 61
יעקב אליעזר   דאווידאוויטש אברהם מנחם יב כסלו תש"ג 68
יעקב דניאל   פעניווטש אברהם  כ אלול תש"ב 5
יעקב יהודה   פאגעל יחזקאל א אדר תש"ב 82
יעקב יהודה   קויפמאן יחזקאל ה אדר תש"ב 68
יעקב מנחם אלטיר   שרייבער יואל ליב יח טבת תש"א 66
יצחק   טעסלער יצחק ט תמוז תש"א 71
יצחק   אדלער (טסלר) אברהם אבא יז אלול תש"ב 60
יצחק   שלאטיאן יוסף טו אדק א' תש"ג 66
יצחק   שטוהל נתן כד אייר תש"ג 82
יצחק   גאנז בנימין אבא ב חשוון תש"ד 71
יצחק   רוידענבוים שמואל שמעלקא יא שבט תש"ד 3
יצחק אייזיק   דאווידאוויטש נתן נטע  כט חשוון תש"ב 56
ירוחם   דאווידאוויטש משה ו אדר תש"ב 14
ישעי'   לאקס   יא אדר תש"ד  
ישעיה מרדכי   פערל אשר יצחק אייזיק ח כסלו תש"ד 6
ישראל   פוכס שלמה כ חשוון תש"ב 30
ישראל   כהנא משה יג אלול תש"ב 38
ישראל   בערקאוויטש שמואל י אדר א' תש"ג 31
ישראל חיים   פערל נפתלי הערץ ח' שבט תש"א 42
ישראל יעקב   האלפערט (היילפרין) נפתלי כב טבת תש"א 67
ישראל ליב     משה כד שבט תש"ב 3
כיילה (חיה) שרה   דוב ישראל מרדכי ז אדר תש"ב 11
לאה נתנאל אייזיקאוויטש אברהם  ברוך כג שבט תש"א 45
לאה יוסף חיים קליין יעקב ט ניסן תש"א 59
לאה     אפרים בצלאל כט תמוז תש"א 18
לאה צבי דראוטלית אברהם כח תשרי תש"ב 86
לאה ישראל וויס זאב יא חשון תש"ב 57
לאה   סאקס בנימין ה כסלו תש"ב 14
לאה יצחק יעקב פארקאש אייזיק מנדל א חשוון תש"ג 71
לאה אלכסנדר זיסא גאידל יצחק   יט שבט תש"ג 74
לאה גיטל   שטויך משה כא אלול תש"ב 4
לאה גיצה אליעזר לקס מאיר ד אדר תש"א 72
לאה פריידא יודא ליב באש דוב ז אלול תש"א 51
לאנה אהרן צבי הילמאנן יוסף אברהם ג חשוון תש"ד 83
לארה עזרא יודא מאשואוויטש יצחק יב טבת תש"ד 35
לוי   כ"ץ   שלמה יח חשון תש"ג 51
ליב   בורגער יונה אפרים כה שבט תש"א 89
ליב   איינהארן   י כסלו תש"ג  
ליבא   מארקאוויטש   טז שבט תש"ב 76
מאטיל סוני כ"ץ יוסף צבי כח סיוון תש"ג 74
מאיר   יונגיר מענדל ל אב תש"א 2
מאיר   ליעבער שמואל יז תשרי תש"ב 78
מאיר אליהו   פייג יוסף אריה יד ניסן תש"ב 68
מאלי יוסף יהושע פעלרבוים אפרים מענדל כא אלול תש"ג 49
מאליא ברוך מנחם   מענדל   73
מיכל     דעמואן יעקב יג תמוז תש"א 76
מיכל הערש   קראטץ סנדער יח תמוז תש"א 62
מלכה דוב בער ערנסט   ל חשוון תש"ב 78
מלכה משה זעלמאנאוויטש יוסף כ טבת תש"ב 58
מלכה   מיללער יצחק ח טבת תש"ג 84
מלכה   לייפער אברהם ר"ח שבט תש"ג 12
מלכה   דייטש דוב בער טו כסלו תש"ד 33
מלכה רייזא   מארקאוויטש יהושע יח ניסן תש"א 15
מנדל   דאווידאוויטש   יט אב תש"א 6
מנוחה   גענוטה יצחק ליב יג אייר תש"א 35
מנחם ווידער     י טבת תש"א 1
מנחם   ווידער אפרים פישל ט אלול תש"ב 4
מנחם   פראומוואיטש יוסף ליב ז חשון תש"ג 40
מנחם   כהנא יהודא יג שבט תש"ד 77
מנחם   לוגער משה זיידא כט שבט תש"ד 3
מנחם מענדל   הובער אליעזר יח כסלו תש"ב 64
מנחם מענדל   ניימאן דוד יב סיון תש"ב 55
מנחם מענדל   שטיינמעטץ חיים יצחק ט אדר תש"ג 84
מענדל שלמה   יונגער נתנאל יג שבט תש"א 31
מענדעל   וואלף חיים יח שבט תש"ב 54
מרדכי   טויבמאנן קאפל יד כסלו תש"ב 62
מרדכי   פויגעל אנשיל יא אלול תש"ב 77
מרדכי   אינגבער משה כז שבט תש"ג 72
מרדכי   שלאמאוויטש וואלף הערש יט טבת תש"ד 88
מרדכי   דוד משה ארי' ז אדר תש"ד 74
מרדכי    מאיער זאב כח אלול תש"ג 63
מרדכי ליב   פריעד וועף י אדר תש"ב 67
מרים אלימלך ? מרדכי ישראל י טבת תש"א 57
מרים ד"ר ישראל ? יעקב כ טבת תש"ב 46
מרים אפרים אייזיק אליעזר יעקב פערל טז אדר תש"ב 78
מרים   טענדער ישראל יא אלול תש"ב 5
מרים   הורך בעריש כד תשרי תש"ג 1
מרים אברהם באש משה אהרון יא ניסן תש"ג 75
משה   שוסטער סנדער יח תמוז תש"א 43
משה   כ"ץ נתן יצחק יד כסלו תש"ב 49
משה   מענעלאוויטש יעקב כט אייר תש"ב 48
משה   אייזיקאוויטש נתנאל כ חשון תש"ג 17
משה   גראס יצחק כה סיוון תש"ג 23
משה   בערגער נחום יז תמוז תש"ג 16
משה   מאשקאוויטש שלמה יז כסלו תש"ד 74
משה   גאנץ דוב בער כב טבת תש"ד 59
משה   גלאזער שמשון יט שבט תש"ד 12
משה     לעבאוויטש מאיר כז אב תש"א 4
משה אברהם   קליין ישעי ארי' ז אייר תש"א  52
משה בראנה   בערקאוויטש   כט שבט תש"ד 75
משה ברוך   פריעדמאן אפרים ט אדר תש"ד 34
משה דוד יצחק טויב יצחק א טבת תש"ב 82
משה דוד   צוקק מנחם מענדל כד חשוון תש"ד 68
משה יהודא   קויפמאן יואל כו ניסן תש"ב 36
משה ליב   מוסקאל אייזיק מרדכי יד אב תש"ב 62
משה מאנצה   פערל יודא ליב כב תשרי תש"ב 58
משה עזרא   יעגער חיים ב אדר תש"ב 16
משה צבי   כהנא יואל יד שבט תש"ג 70
מתתי' צבי   גרינבערגער חיים כא תמוז תש"ג  
נחמן   געללער דוד ח שבט תש"ב 88
נחמן   רויטר צבי כו אדר תש"ב 7
ניסל יצחק אייזיק כהנא מאיר  כא תמוז תש"א 65
ניסל סענדר קראטץ חיים ארי' ג אדר תש"ד 77
נפתלי מנחם   שטיינמעטץ עזרא יח אדר תש"ד 33
נתן נטע   גוטמאנן ישראל צבי כד טבת תש"א 43
סאסי שלמה מיללער ישראל יהודא ט ניסן תש"א 32
סאסי שמואל שאכטיר דוד זאליג ג ניסן תש"ג 76
סימא גבריאל לאקס שמואל כב אב תש"ב 75
סערען   פרידמאן   ג תמוז תש"ב 37
סערענא   קיאליעאק   כד חשוון תש"ג 32
עזריאל זאב   כהנא אשר שמחה ב חשון תש"ג 46
עטיא אלי' גאנז יעקב יב סיון תש"ב 37
עטיא אלטיר שמואל ניימאן מרדכי יא תמוז תש"ג 56
עטיא    הערשקאוויטש   ח ניסן תש"ג 36
עטיל    שטאססעל צבי א ר"ח תמוז תש"ג 35
עלקא צבי ווינבערגער אביגדול שאלמאן ח אדר תש"א 75
פייגא מרדכי ועכלאוויטש זוסי' יד אייר תש"א 67
פייגא שלמה מוטצען אברהם כז אב תש"א 50
פייגא   שימאנאוויטש משה יח חשון תש"ג 8
פייגא   לעבאוויטש יצחק   3
פייגא אביגדור הארטשטיין חיים ארי' ו אב תש"ג 51
פייגא בנימין זאב ראססט פישל ז טבת תש"ד 74
פייגא יוסף גרין אלעזר כג שבט תש"ד 84
פייגא   מארקאוויטש שמואל כד שבט תש"ד 78
פייגא עטיא חיים לעבי יוסף יח חשוון תש"ב 52
פייגא רחל יעקב   משה גדליה ג תשרי תש"ג 92
פנחס   האגר ברוך יג אדר תש"א 72
פנחס לעמיל   באכר אשר ד ניסן תש"א 96
פעסיל דוד קראטש אברהם ו טבת תש"ג 73
פעסל   ברלין יצחק כ טבת תש"ב 19
פעסל יצחק ווטלטער אברהם נטע יז תמוז תש"ב 72
פערל יוסף מארקאוויטש יודא כז כסלו תש"ב 82
פערל   געללער נחמן י סיון תש"ב 39
פערל אשר ונאורג יצחק   יג חשון תש"ג 75
פערל יודא מרדכי הויך יצחק ד כסלו תש"ד  
פערל   גליק לוי יצחק כה אדר תש"ד 43
פראדיל אברהם שמואל   שמואל יב תמוז תש"ב 70
פרוויט (פרידא) חיים מאיר פארקאש יצחק ט טבת תש"א 67
פרויוט   זעליקאוויטש אברהם שלמה ט אייר תש"א 68
פרומיט חיים בער אינדיג נחום יח שבט תש"א 38
פרומיט יצחק   פרוידענבערג פנחס יט שבט תש"ד 70
פרידא   יאוזוויטש אברהם כט תשרי תש"ב 13
פרידא יצחק אייזיק ענגאל שמואל יח אדר תש"ב 55
פרידא ישראל שניידער אברהם חיים יז חשוון תש"ג 66
פרידא   דייטש אברהם כב תשרי תש"ד 29
פרידא דייטעל       כ אדר תש"ב 38
פריידא יעקב שמשון שטערן משה שמואל לאקס כב אב תש"א 57
פריידא   שטיינמעץ ארי' ז סיוון תש"ב 16
פריידא   כ"ץ ירחמיאל טז חשוון תש"ד 73
פריידא דוד זילבער משה ליב יט טבת תש"ד 68
פריידא צבי כהנא מאיר ב אדר תש"ד 31
פרעדיל יחיאל משה גרינפעלד אלימלך טו אדר תש"ב 74
צבי   וואר נאי יקותיאל כט טבת תש"א 94
צבי   שטיין יחיאל מיכל יד סיוון תש"א 44
צבי   דאווידאוויטש דוד טו אב תש"א 64
צבי   הערשקאווויטש אריה ו כסלו תש"ג 27
צבי שלאמאוויטש     יח ניסן תש"ג 24
צבי   סאבוי יוסף כ אלול תש"ג 18
צבי   שטיינמעטש מרדכי כ חשוון תש"ד 5
צבי   עזראוויטש ישראל ד ניסן תש"ד 68
צבי     לעבאוויטש שלמה ז אב תש"ב 70
צבי אריה   לאקס מרדכי טו תמוז תש"ב 68
צביה נתנאל אייזיקאוויטש דוד יד כסלו תש"ד 42
צדוק   ליכטענשטיין חיים יעקב טז טבת תש"ד 18
צפורה יחיאל מיכל ברוקענשפען אליעזר ב דרה"ש תש"ג 66
צפורה ישעי'  פויגעל משה כז אדר א' תש"ג 42
צפורה משה שטערן יחיאל כ אדר ב' תש"ג 42
צפורה   הובר עזריאל ארי' יד שבט תש"ד 64
קלמן מרדכי שלמה   מארקאוויטש ישראל י אב תש"ב 10
ראכיל   יעגער יוסף כג אב תש"א 38
ראנה אליעזר הערשקאוויטש חיים א חשון תש"ב 86
רבקה צבי כהנא נחמן צבי כהנא ד תשרי תש"ב 76
רבקה   רויטה חיים כט טבת תש"ב 32
רבקה מיכל   ישראל יעקב כז שבט תש"ב 65
רבקה אפרים פישל פויגעל זאב ב ר"ח אייר תש"ב 61
רבקה   פארקאש אברהם אליעזר כז סיון תש"ב 18
רבקה בצלאל גאנז אברהם אליעזר כה אלול תש"ב 35
רבקה משה גרין ישראל כב אדר ב' תש"ג 30
רבקה   אדלער נחום י כסלו תש"ד 33
רבקה יצחק מענדעלטוויטש   טז שבט תש"ד 82
רבקה מרים יונה מוללנער יצחק יהודא כו חשוון תש"ב 71
רבקה פעסעל יוסף   גרשון ליב כה שבט תש"ב 70
רוזא אברהם גאלששטיין מענדיל משה יז תמוז תש"א 78
רויזא   בערגער   טז תמוז תש"א 25
רחל שלמה זלמן ברוין סענדר יד שבט תש"א 84
רחל   רינג יעקב שבח יג אלול תש"ב 4
רחל שלמה צבי אינדיג אברהם כח כסלו תש"ג 66
רחל צבי רויזענטהאל אברהם ג טבת תש"ג 47
רחל אלי' האראוויטש צבי אלימלך יח אלול תש"ג 71
רחל דוד פישמאן דוד יג אדר תש"ד 40
רחל לאה יעקב קאפיל כ"ץ משה יח תשרי תש"ד 32
רייזא עזריאל דאוויד דוב בער טז טבת תש"ב 59
רייזיל יצחק אייזיק פוכס   יז שבט תש"ד 69
שאנדר   גליק   יא סיון תש"ב 38
שבתאי   מאשקאוויטש מאיר כ אייר תש"א 66
שבתאי   פערנץ שלום א אדר תש"ב 5
שואל ליב   פראימאוויטש עזריאל ו טבת תש"ג 54
שוואל יעקב   פערל דוב כח טבת תש"א 47
שיינדיל אהרון כ"ץ   יצחק מועללער ט אייר תש"ב 67
שיינדיל אליעזר ענגעלמאן דוד כב אב תש"ב 34
שיינדיל אברהם   שלמה כה טבת תש"ג 72
שיינדיל     אלעזר כד טבת תש"ג 71
שיינדיל שרה חיים ליעבערמאן יחזאל מנחם כט תמוז תש"ג 71
של... יוסף פויגעל שמחה יג כסלו תש"ג 54
שלווא   גאנז ארי' כו' אב תש"ג 77
שלום   פריינד משה ארי'  יח שבט תש"ג 81
שלמה   סאבוי חיים בער ח טבת תש"א 73
שלמה   יאנקעלאוויטש אברהם יודא יג שבט תש"א 73
שלמה   גאנז   יד אדר תש"א  
שלמה   כהנא משה יעקב כד תשרי תש"ב 84
שלמה   וויעזעל יוסף כט טבת תש"ג  
שלמה   אינגבער יעקב ז שבט תש"ג 76
שלמה צבי   אינדיג מרדכי שמואל טז תמוז תש"ב 68
שמואל   בערקאוויטש . כו אדר תש"א 72
שמואל   מענדלאוויטש אשר אנשיל כח ניסן תש"ב 69
שמואל   פערל דוד יח תשרי תש"ג 71
שמואל זיינוול   שאיאוויטש דב בער כב אדר תש"א 67
שמואל זינוואל   שאלמאן משה כד שבט תש"ב 81
שמואל צבי   ווידער חיים טו אדר ב' תש"ג 48
שמחה   יונגער נתנאל כא סיון תש"ב 38
שמחה אנשיל   פוקס יחזקאל יז ניסן תש"א 72
שמעון   פריעדמאן צבי ה כסלו תש"ג 78
שמעון   הערשקאוויטש ירוחם זאב יג אדר ב' תש"ג 33
שמעון יעקב   קליין ישראל כח סיוון תש"ג 62
שמשון    גאלדשטיין ישראל דוב כה טבת תש"א 79
שפרינצא   גוטטמאן   כז טבת תש"ג 70
שפרינצא אברהם טעססלער נפתלי הערץ ה אדר ב' תש"ג 74
שרה יודא צבי וויעזעל משה כה טבת תש"א 80
שרה   הערץ שלום טו שבת תש"א 3
שרה חיים מיירואוויטש יוסף כז ניסן תש"א 47
שרה   פייער....... משה חיים ט אייר תש"א 76
שרה שמשון גאלדשטיין יצחק כה כסלו תש"ב 74
שרה אברהם יצחק שטיינער משה פנחס טו טבת תש"ב 64
שרה   מיללער אברהם צבי ה כסלו תש"ג 40
שרה יצחק הויך אברהם כט שבט תש"ד 29
שרה יודא דאווידאוויץ     78
שרה גיטל   לעבאוויטש משה ליב כ אדר תש"א  
שרה גיצא אברהם שרעטיר מאיר י אדר תש"ב 64
שרה הינדא   דאויד יוסף   יח ניסן תש"א 11
שרה לאה יוסף שטערן משה כז כסלו תש"ג 37
שרה מלכה   בלו בנימין ד תשרי תש"ג 6
שרה פייגא   ווידער ליפא כה שבט תש"ב 2
        ט אדר תש"א 51
    פאללאק עזריאל כג אדר תש"א 1
    מנדעלאוויטש יוסף הערש ג ניסן תש"א 1
    באד אליעזר ו ניסן תש"א 0
    כ"ץ יוסף   יב ניסן תש"א  
      אברהם דוב ל ניסן תש"א  
        טו אייר תש"א 26
        כד אייר תש"א 29
    הערץ צבי ז תמוז תש"א 0
    פערדינאנד   יג אב תש"א 61
        יג אב תש"א 0
    דאומד יצחק אברהם ב אלול תש"א נפל
    וארמאר שלמה א תשרי תש"ב 0
    פערל ליב ח תשרי תש"ב 0
    וואלף   כט תשרי תש"ב  
      פרידא הויפמאן כט תשרי תש"ב  
    קליין יצחק יד חשוון תש"ב  
        יא כסלו תש"ב 80
    פאללק מאריא יג כסלו תש"ב 46
        טז כסלו תש"ב 42
    שלאומאוויטש   כד כסלו תש"ב  
    יעגער   ט טבת תש"ב  
        כח טבת תש"ב 34
  דוב ענגעלשטיין אהרון ט שבט תש"ב 43
           
           
    ניימאן יצחק כו שבט תש"ב  
        כד אדר תש"ב 3
        כה אדר תש"ב 55
    ווערקנער אפרים ר"ח ניסן תש"ב  
        ו ניסן תש"ב  
    דאווידאוויטש חיים יז אייר תש"ב 0
        יז אייר תש"ב 64
    פארקש אלכסנדר יח אייר תש"ב 0
        ח תמוז תש"ב 56
    הערשקאוויטש אשר ט תמוז תש"ב  
        ח אלול תש"ב 29
        כא אלול תש"ב 7
        טז תשרי תש"ג 43
        יז תשרי תש"ג 19
        כו תשרי תש"ג 38
        כה חשוון תש"ג 48
        כא כסלו תש"ג 48
        י טבת תש"ג 52
        י טבת תש"ג 37
      יוסף ניימאן יז טבת תש"ג  
        כ טבת תש"ג 23
        כט טבת תש"ג 8
        י שבט תש"ג 36
        כג שבט תש"ג 66
    יעגר יצחק כו שבט תש"ג  
        ו אדר ב' תש"ג 8
    לעביל בעלא יב אדר ב' תש"ג  
    קראטץ יאנא כט אדר ב' תש:ג  
    שוורץ שמואל כב ניסן תש"ג  
        כה ניסן תש"ג 25
        כז ניסן תש"ג 57
        ג אייר תש"ג  
    פערל משה כה אייר תש"ג  
        ז סיוון תש"ג 67
        י סיוון תש"ג 43
        יב סיוון תש"ג 18
        כא סיוון תש"ג 42
        ב תמוז תש"ג  
    לוגער גדליה ה תמוז תש"ג  
    ניילענדער יצחק ט תמוז תש"ג  
    פיקסער אורי יא תמוז תש"ג  
    קרייטנבערגר שמואל כז תמוז תש"ג  
    ווידער בנציון ט אלול תש"ג  
        ט אלול תש"ג 25
         ד חשוון תש"ד 17
    טענדלזר העלאן טו כסלו תש"ד  
  באקק     כז שבט תש"ד 54
    וויגדעראוויטש ליב יד אדר תש"ד  
        ג ניסן תש"ד 98
          13
          49


 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************