א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
פ-45 794 פאווא יוסף   וויזעל נתן תרפ"א   73 14 1
פ-134 2566 פאווע     משה אהרן תרפ"א   2 17/18 2
פ-78 1351 פאיע     נפתלי   ?   52 21 1
פ-168 3098 פאליג     יואל ליב ?   38 9 3
פ-7 103 פיגא     ארי' לייביש תרנ"ח   39 2 1
פ-12 146 פיגא צבי ארי' שטיינמעטץ ברוך טאבק תרכ"ז   15 3 1
פ-15 173 פיגא     חיים ישראל תרע"א   40 3 1
פ-16 175 פיגא מאיר  שוויד דוב הכהן תרס"ב   42 3 1
פ-27 591 פיגא     אברהם תרמ"ב   71 9 1
פ-29 596 פיגא   פריעדמאן אברהם תש"א   2 10 1
פ-37 708 פיגא   דירינגער צבי תרצ"ב הלוי 28 12 1
735 פיגא מארקוס חיים חיים ארי' תרצ"ד 4 14 1
פ-65 1146 פיגא     שלמה דייטש תרע"ח   42 19 1
פ-66 1147 פיגא יעקב טאבאק יעקב צבי תרע"ט   43 19 1
פ-71 1241 פיגא     יוסף זאלא תרפ"ד   36 20 1
פ-80 1359 פיגא     אברהם תרנ"ט   63 21 1
פ-84 1403 פיגא     אליעזר ת"ש   28 22 1
פ-107 2010 פיגא     אברהם עבור תר"מ   7 4 2
פ-108 2011 פיגא משה   כ"ץ שמואל תרל"ח   8 4 2
פ-109 2019 פיגא     שלמה יהודא תרמ"ח   16 4 2
פ-121 2248 פיגא     אברהם משה תרכ"ז   30 10 2
פ-127 2357 פיגא     משה זעליג וועלבער תרצ"ה   22 14 2
פ-137 2595 פיגא     משה יוסף תר"צ   34 18 2
פ-139 2623 פיגא     שלמה תרפ"ד   63 18 2
פ-145 2803 פיגא גרשון שווארץ יהודא לייביש מויסקאפף תרצ"ח   14 25 2
פ-165 3028 פיגא יוסף יוחנן הכהן   משה שמואל תרנ"ג   4 6 3
פ-177 1814 פיגא     אברהם שמואל תש"ב   29 28 1
פ-192 3480 פיגא   וויסבערג נפתלי צבי תרע"ד   25 7 4
פ-203 3750 פיגא     שמואל תרצ"ד   21 1 5
פ-140 2626 פיגא      דוד תרצ"ד   67 18 2
פ-104 1926 פיגא אלטי משה יהודא כההן יהודא מודרן תרצ"ה   1 2 2
פ-97 1824 פיגא בילא       תר"ע   42 28 1
פ-23 472 פיגא הענצא שמעון לאנדא   משה תרצ"ד   1 8 1
פ-158 2925 פיגא טאבא     שמחה ישראל תרל"ד   60 2 3
פ-183 3313 פיגא טאבא     חנוך העניך תרע"ד   25 3 4
פ-100 1848 פיגא יוטא     לייביש תרס"ו   68 28 1
פ-43 782 פיגא לאה     מאניש הכהן תר"פ   57 14 1
פ-182 3307 פיגא מינדיא     ברוך יהודא תר"ע   19 3 4
פ-162 2998 פיגא ראכיל יצחק ראטה יהודא כהנא תרפ"ט   50 4 3
פ-61 1083 פיגא רבקה יצחק ארי' שייאוויטש יעקב זאב תרס"ז   25 18/19 1
פ-143 2667 פיגא רוסיה     חיים משה תרצ"א   49 19 2
פ-31 624 פיגא רחל שלמה פראנקל יצחק צבי תרצ"ד   32 10 1
פ-48 881 פיגא רחל     יוסף תרע"ח   57 16 1
פ-129 2363 פיגה יעקב אליעזר קויפמאן אברהם שלמה ווידער תרצ"ה   30 14 2
פ-58 1060 פייגא     יהודא שאלאמאן תרפ"ד ילדה 2 18/19 1
פ-60 1080 פייגא     ? ?   22 18/19 1
פ-73 1253 פייגא     מאיר וואלף גינגאלד תרע"ט   49 20 1
פ-76 1340 פייגא   פוקס שמחה אשר הלוי תרפ"ד הבתולה 40 21 1
פ-92 1585 פייגא שאול ווינבערגער משה תרפ"ו   7 25 1
פ-94 1629 פייגא     משה תרס"ב   60 25 1
פ-99 1835 פייגא     יהודא תרע"א   53 28 1
פ-115 2073 פייגא     ישכר דוב תרכ"ט   38 5 2
פ-118 2149 פייגא     בנימין סגל תרט"ז   18 7 2
פ-119 2159 פייגא משה מאשקאוויטש שלמה יהודא תר"ל   32 7 2
פ-155 2916 פייגא     יהודא תרכ"ה   51 2 3
פ-157 2924 פייגא     אהרן ישעיהו תרכ"ז   59 2 3
פ-189 3352 פייגא     משה  תרס"ז   73 3 4
פ-195 3630 פייגא ישראל צבי אינדיג שמואל ליב תרצ"ה   24 15 4
פ-198 3685 פייגא אביגדור הארטשטיין חיים תש"ג   12 18 4
פ-200 3728 פייגא     יוסף צייגער תרפ"ט   16 21 4
פ-33 649 פייגא  צבי שרעטער מנחם משה פאללאק תרע"א   8 11 1
פ-179 772 פייגא לאה פסח צבי טאבאק אברהם חיים תרצ"ד   44 14 1
פ-39 722 פייגא מלכה     חיה שרה תרמ"ט ילדה 57 13 1
פ-201 3729 פייגא צירל     שמעון תרצ"א   21 21 4
פ-187 3347 פייגא רחל     ישראל דוב תר"ע   65 3 4
פ-40 729 פייגה     נחמן תרמ"א   67 13 1
פ-169 3149 פייגא פערל משה נתן שטאהל זאב רייזנמאן תרפ"ט   12 13 3
פ-149 2849 פיידא יהודא סמוק מרדכי יהודא תרצ"ו   27 1 3
פ-103 1860 פיינ     ? ? האשה 84 28 1
פ-176 1547 פיפלע     אברהם פישל הלוי תרס"א   45 25 1
פ-123 2263 פיציא       תר"כ   8 11 2
מ-73 544 פנחס     ארי' לייביש תרצ"א   9 9 1
פ-19 284 פנחס   באכער אשר תש"א   11 5 1
פ-24 544 פנחס     ארי' לייביש תרצ"א   9 9 1
פ-131 2429 פנחס   פיקסלער זאב תר"פ   48 15 2
פ-191 3419 פנחס     קלמן ?   21 5 4
פ-68 1164 פנחס אליקים     יעקב יהודא תרע"ג ילד  2 19/20/1 1
פ-20 315 פסח     יעקב קאפל תרס"ו   45 6 1
פ-22 458 פסח צבי   טאבאק אפרים תרע"ח   58 7 1
פ-36 676 פסח צבי   אייזיקאוויטש מנחם מענדל תרצ"ז   20 12 1
פ-106 2006 פעלא     נחמן כהנא תרל"ה   3 4 2
פ-10 128 פעסיל     ליב משה תרמ"ט   65 2 1
פ-28 592 פעסיל     ? תרמ"ב   72 9 1
פ-32 638 פעסיל   אימש יהודא שמיל תר"ט ילדה 53 10 1
פ-35 675 פעסיל פסח צבי אייזיקאוויטש אלי'   תרצ"ב   19 12 1
פ-50 971 פעסיל אליעזר איצקאוויטש יצחק צבי תרצ"ו   65 17 1
פ-51 982 פעסיל     מנחם איזראעל תרע"ח   83 17 1
פ-64 1136 פעסיל אייזיק דאווידאוויטש שלמה תרע"ז   32 19 1
פ-67 1162 פעסיל     מרדכי יחזקאל תר"ס   69 19 1
פ-81 1363 פעסיל     משה תרנ"ח   68 21 1
פ-86 1462 פעסיל שרגא פייביש בנימין לעבאוויטש מרדכי תרצ"ד   10 23 1
פ-89 1481 פעסיל יואל כ"ץ מנחם דוב תרצ"ח   31 23 1
פ-111 2023 פעסיל     אלחנן תרמ"ח   21 4 2
פ-172 3196 פעסיל יהודא כהנא זאב דוב יעגער תרפ"ז   32 14 3
פ-185 3330 פעסיל     אברהם מרדכי תרע"ד   42 3 4
פ-190 3382 פעסיל     דוד תרע"ו   34 4 4
פ-207 3773 פעסיע יחיאל האדלער ארי לייבוש  תרצ"ו   14 2 5
פ-44 792 פעסל יואל ראטי זלמן   תרפ"ד   71 14 1
פ-114 2072 פעסל     ברוך יהודה תרל"ה   35 5 2
פ-117 2084 פעסל דוד דוב דאווידוביטש אלה הכהן תרס"ב   5 6 2
פ-126 2319 פעסל משה בערגער חיים שטערנבערג תרע"ד   30 13 2
פ-206 3770 פעסל דוד   קראטץ אברהם תש"ג   11 2 5
פ-69 1209 פעריך יוסף אייזיק פאלאק אשר אנטשיל תרפ"א   3 20 1
פ-8 111 פעריל   בענדוט דוד תר"נ   47 2 1
פ-9 112 פעריל     ישראל תרמ"ט   48 2 1
פ-30 603 פעריל חיים שטיין יהודא מנחם הכהן ת"ש   9 10 1
פ-53 1011 פעריל     ? תרנ"ב   29 18 1
פ-63 1121 פעריל     ישראל צבי וויס תרע"ג   17 19 1
פ-77 1348 פעריל     צבי הלוי תרס"ח   49 21 1
פ-88 1476 פעריל יחזקאל קויפמאן ארי' לייביש גרינשפאן תרצ"ב   26 23 1
פ-93 1604 פעריל יקותיאל אליעזר יונגער יואל תרצ"ו   35 25 1
פ-95 1632 פעריל     ישראל פריעד תרנ"ט   64 25 1
פ-98 1827 פעריל     צבי תרע"ב   45 28 1
פ-101 1852 פעריל     יצחק תרס"ה   75 28 1
פ-102 1856 פעריל     צבי תר....   79 28 1
פ-116 2075 פעריל     נחמן חיים תרכ"ב   47 5 2
פ-132 2518 פעריל אשר ווארם יצחק תש"ג   6 17 2
פ-151 2879 פעריל     מרדכי תר"ג   7 2 3
פ-152 2900 פעריל     דוכער תר"ט   31 2 3
פ-153 2903 פעריל אליה' שווארטץ יעקב יצחק תרפ"ד   36 2 3
פ-159 2938 פעריל     מאיר תרע"ט   30 3 3
פ-186 3338 פעריל     אהרן   תרע"ג   50 3 4
פ-79 ##### פעריל ?     ? ?   61 21 1
פ-3 75 פערל     משה תרמ"ט   25 1 1
פ-13 152 פערל פנחס כ"ץ חיה תרע"א   19 3 1
פ-14 157 פערל יעקב שיינגוט שמעון תרס"ד   24 3 1
פ-72 1252 פערל     (ברוך) סנה תר"צ   48 20 1
פ-91 1550 פערל     אלימלך   תרנ"ט   49 24 1
פ-141 2629 פערל     אברהם ליבער תרפ"ד   72 18 2
פ-150 2871 פעריל באכעלע  שמואל כהנא מרדכי צבי וינברגער תרצ"ח   54 1 3
פ-170 3155 פערל   רוזנגראנץ דב תרפ"ט   19 13 3
פ-180 3298 פערל     יהודא לייבש תרפ"ב   10 3 1
פ-194 3623 פערל     אליעזר בערקאוויטש תר"צ   11 15 4
פ-205 3763 פערל   דאוויטש יודא ארי' תש"...   52 1 5
פ-18 271 פראדיל צבי שטרן   תרנ"ט   48 4 1
פ-62 1086 פראדיל     ? ?   28 18/19 1
פ-83 1391 פראדיל סיני גוטטמאנן יוסף תרצ"ב   16 22 1
פ-85 1446 פראדיל     יצחק ארי' שטאהל תרפ"ד   77 22 1
פ-112 2069 פראדיל     מרדכי הכהן תרל"ו בת הרבני 31 5 2
פ-128 2359 פראדיל יחיאל משה גרינפעלד אלימלך   תש"ב   25 14 2
פ-144 2688 פראדיל אברהם שמואל דרועמר שמואל סגל לאנדוי תש"ב   35 20 2
פ-164 3002 פראדיל     סענדער תרכ"ג   2 5 3
פ-178 2753 פראדיל   כהנא   ?   42 22 2
פ-196 3645 פראדיל רבקה       תרצ"ח   21 16 4
פ-21 410 פראדל     משה ארי' תרס"ו   5 7 1
פ-130 2368 פראדל     חיים מאיר קויפמאנן תרצ"ט   35 14 2
פ-184 3324 פראדל לאה     אברהם מנחם תרע"ג   36 3 4
פ-193 3547 פרדאיל     ישעי' אליעזר תרס"א ילדה 69 9 4
פ-202 3746 פרומא     אליהו הכהן געסניר תרצ"ה   17 1 5
פ-146 2805 פרומד     יהושע הכהן תשי"ב   16 25 2
פ-197 3681 פרומד     שמואל שמעלקא הכהן ת"ש   1 18 4
פ-25 569 פרומט מאיר  לעבאוויטש יואל תרס"ה הכהן 47 9 1
פ-26 570 פרומט     שלמה תרס"ה   48 9 1
פ-173 3202 פרומט     אשר אנטשיל תרפ"ט הבתולה 10 1 4
פ-208 3776 פרומט     יצחק אייזיק תש"א   21 2 5
פ-142 2641 פרומט      פנחס   תש"ד   20 19 2
פ-135 2570 פרומיד     יהודא ארי' גאידעל סגל תרע"ז   6 17/18 2
פ-2 26 פרומיט     אברהם יהודא תר"ס   25 1 1
פ-125 2298 פרומיט משה ראזענטהאל מנחם ווידער תרצ"ט   47 12 2
פ-199 3713 פרומיט     דוב הלוי תרצ"ו   11 20 4
פ-209 3787 פרומיט אייזיק זעליקאוויטש אברהם שלמה האנז תש"א   10 3 5
פ-156 2917 פרי'     ...הושל תרכ"ט   52 2 3
פ-70 1226 פרי(דה) פעסיל     זאב תרע"ט   21 20 1
פ-5 87 פרידא     מרדכי תרל"ט   21 2 1
פ-34 673 פרידא   שרעטער יוסף מאיר תר"ס   17 12 1
פ-38 716 פרידא דוב שעכטער מאיר ת"ש   38 13 1
פ-42 738 פרידא פנחס באכער שמואל צבי תרפ"ג   7 14 1
פ-47 822 פרידא   קליין הילל תרפ"ח ילדה 29 15 1
פ-96 1639 פרידא     שלמה ? הבתולה 74 25 1
פ-110 2022 פרידא שלמה   מרדכי דוד תרמ"ז   20 4 2
פ-113 2071 פרידא     שאול הלוי תרל"ט   33 5 2
פ-133 2520 פרידא   ווארם אשר תרצ"ט הבתולה 8 17 2
פ-147 2814 פרידא   קויפמאן אלכסנדר זוסא  ת"ש   51 25 2
פ-160 2957 פרידא צבי אלימלך כהנא משה יהודא תרע"ח   45 3 3
פ-188 3350 פרידא     יעקב ?   71 3 4
פ-204 3755 פרידא יעקב שמשון שטערן משה שמואל תש"א   26 1 5
פ-210 3790 פרידא     אברהם חיים תש"ג   16 3 5
פ-74 1254 פרידא מרים     רפאל תרע"ט   50 20 1
פ-52 1010 פרידא רבקה     רפאל תרנ"ב   28 18 1
פ-167 3085 פרידא רבקה     ישכר דוב תקפ"ג   4 9 3
פ-120 2247 פרידה     משה מלחני ?   29 10 2
פ-6 90 פריווא     אברהם תרמ"א   25 2 1
פ-90 1483 פריווא     אברהם יצחק תרצ"ד   34 23 1
פ-211 3793 פריווא משה גרשון פרוכטער   תרצ"ח   20 3 5
פ-4 86 פריידא     יעקב תרל"ט   20 2 1
פ-17 247 פריידא   פעסטינגער יעקב תרצ"ה   22 4 1
פ-54 1036 פריידא מאיר  כהן יוסף תר"ס   55 18 1
פ-87 1472 פריידא     עזריאל תרצ"ו   19 23 1
פ-105 2001 פריידא     יהודא כ"ץ הכהן תרל"ג   32 3 2
פ-171 3160 פריידא דוד   זילבער   תש"ד   24 13 3
פ-174 3211 פריידא   ברוין זלמן תרע"ז הבתולה 23 1 4
פ-175 3212 פריידא     משה לעבאוויטש תרע"ז הבתולה 24 1 4
פ-181 3299 פריידא     צבי תרס"א   11 3 4
פ-49 896 פריידא הי'   גוטמאן יצחק תרע"ה הבתולה 74 16 1
פ-154 2912 פריידא נעחי     טובי' תרכ"ב   46 2 3
פ-124 2264 פריידא רבקה     מרדכי ישראל תרט"ז   9 11 2
פ-163 3001 פריידא רבקה     יוסף אריה הכהן תרס"ב   1 5 3
פ-82 1366 פריידה     נחום תרנ"ז   72 21 1
פ-122 2258 פריידי     שמואל תקצ"ט   1 11 2
פ-1 22 פרייוא יחיאל צבי שאלמאנן חיים אנשיל ת"ש   21 1 1
פ-46 798 פרייוא     ישראל תרפ"ז   1 15 1
פ-136 2582 פרייוא     ישראל ת"ש   18 18 2
פ-55 1041 פרימא ישעי' שארף ישראל יצחק תרס"ה   60 18 1
פ-57 1056 פרימד     אפרים תרנ"ה   81 18 1
פ-148 2846 פרימיד נטע סמוק אליעזר ?   24 1 3
פ-56 1046 פרימיט אשר גרינבלאט צבי תרס"א   65 18 1
פ-75 1277 פרימיט     משולם זוסיא יודא תר"ס   76 20 1
פ-161 2958 פרימיט     חיים שמואל דיין תרפ"א   1 4 3
פ-166 3042 פרימיט     מרדכי תקי"ב   20 6 3
פ-59 1064 פרימיט   אברהם יצחק מילעער יהודא צבי תרע"א   6 18/19 1
פ-11 144 פרימיט לאה     ברוך תרע"א   11 3 1
פ-138 2607 פרימיט פראדל משה מאשקאוויטש יחזקאל דוב תרצ"א   48 18 2

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975



לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************