א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
מ-153 1263 מעכי' פייביש דוד   אשר אנטשיל תרצ"ג   60 20 1
מ-92 687 מעכלי ישראל דוד   יוסף צבי הכהן תרס"ט   32 12 1
מ-151 1208 מעכלי אפרים טאבאק יוסף אהרן תר"פ   2 20 1
מ-108 776 מעכליא     שלמה יואל תרע"ט   49 14 1
מ-183 1536 מענדיל   עדענבורג אברהם תרצ"ה   32 24 1
מ-335 2775 מענדל   טעסלער   תש"ו   65 23 2
מ-446 3871 מענדל בער     שאול ליב תשמ"ב   13 5 1
צ-76 2767 מצבת זכרון   מצבת זכרון מצבת זכרון     13 23 2
מ-49 407 מרדכי     יעקב תרנ"ה הבחור 84 6 1
מ-58 480 מרדכי     מנחם דוב תר"נ   9 8 1
מ-64 510 מרדכי     ברוך צבי תרפ"ט   49 8 1
מ-82 617 מרדכי   דאווידאוויטש משה יהודא תרצ"ח הרבני 24 10 1
מ-88 662 מרדכי     שמואל תרס"ז הכהן 6 12 1
מ-94 699 מרדכי מלכה ראסי חזן ארי' תרס"ו הרבני, הלוי 44 12 1
מ-98 699 מרדכי     צבי תרנ"א הלוי 19 13 1
מ-101 746 מרדכי     צבי תרנ"ה הלוי 15 14 1
מ-103 754 מרדכי   וואללערשטיין משה יהודא תרמ"ד   25 14 1
מ-112 805 מרדכי   סופר מנחם   תרפ"ד   8 15 1
מ-113 807 מרדכי     ? ?   10 15 1
מ-152 1232 מרדכי   בערגמאנן דוד ישעי' תרפ"א הכהן 27 20 1
מ-154 1268 מרדכי  גיצא שטיין ארי' דוב תרע"ה   67 20 1
מ-156 1284 מרדכי   גאלדשטיין צבי תרפ"ב   84 20 1
מ-159 1305 מרדכי     שלמה יואל תרנ"ה   12 20/21 1
מ-178 1508 מרדכי   שרעטער משה תרס"ד ילד 66 23 1
מ-210 1730 מרדכי     אברהם אלכסנד תר"ע   8 26/27 1
מ-218 1795 מרדכי     ישראל תרע"א הבחור 59 27 1
מ-219 1800 מרדכי   זוסמאן יקותיאל  תרס"ח הבחור 67 27 1
מ-238 2000 מרדכי     יואל תרמ"א   24 3 2
מ-252 2119 מרדכי     אברהם ?   43 6 2
מ-275 2307 מרדכי   אינגבער משה יודא תש"ג   12 13 2
מ-286 2410 מרדכי     שמואל תרפ"ו   29 15 2
מ-302 2507 מרדכי   סגל אבנר   תרפ"ה   71 16 2
מ-310 2557 מרדכי     משה יהודה תרצ"א הכהן 65 17 2
מ-319 2673 מרדכי     חיים זאב תרפ"ט   59 19 2
מ-325 2720 מרדכי     צבי תרצ"ו הכהן 43 21 2
מ-344 2965 מרדכי     יהודה ליב תרכ"ב הלוי 8 4 3
מ-354 3040 מרדכי   כ"ץ ראפפארט גרשון תקס"ב   18 6 3
מ-361 3110 מרדכי     יצחק אהרן תרע"ט   1 11 3
מ-363 3128 מרדכי     צבי תר"ס הכהן 6 12 3
מ-368 3163 מרדכי   קאוולער שמעון גרשון תרפ"א   27 13 3
מ-376 3259 מרדכי     יוסף תר"ע   39 2 4
מ-378 3265 מרדכי     יחיאל   תרפ"ט   49 2 4
מ-379 3268 מרדכי     ארי יעקב קאפיל תר"ע   53 2 4
מ-380 3269 מרדכי     אל...מה (תר)ע"ט   54 2 4
מ-409 3586 מרדכי   טויבמאן קאפל תש"א   10 12 4
מ-416 3616 מרדכי     שרגא תרס"ח   5 14 4
מ-433 3736 מרדכי     אהרן תרע"ט   1 24 4
מ-434 3752 מרדכי  אסתר כ"ץ שרגא אלטר תש"ט   23 1 5
מ-443 3821 מרדכי   פרייזלער   תש"ט   31 5 5
מ-427 3700 מרדכי      משה תש"ג   33 19 4
מ-237 1992 מרדכי אברהם     יעקב תרמ"א   24 3 2
מ-290 2418 מרדכי אלי'     יוסף ארי' תרפ"ט   37 15 2
מ-140 1108 מרדכי ארי'     יצחק תרפ"ה ילד 59 18/22 1
מ-406 3576 מרדכי ארי'   מוירער שמעון יצחק תרפ"ז   18 11 4
מ-429 3704 מרדכי ארי'     משה תרצ"ו הכהן 42 19 4
מ-216 1776 מרדכי דוב   שווארטץ צבי תרצ"ה   22 27 1
מ-16 215 מרדכי דוד     שלמה תרל"ט הבחור 11 .3/4 1
מ-370 3181 מרדכי דוד   דאוויד   זיסא יהודא תרפ"ט   15 14 3
מ-411 3600 מרדכי דוד   שטערן יעקב שמשון תרפ"ד ילד 59 12 4
מ-32 305 מרדכי יהודא   גולדשמיד אברהם דוב תרע"ג   35 5 1
מ-45 392 מרדכי יהודא     יוסף יוחנן   תר"ע   68 6 1
מ-158 1301 מרדכי יהודא   ווינער אליעזר   תרע"א   8 20/21 1
מ-253 2124 מרדכי יהודה   וויענער שמואל צבי תרצ"ו   55 6 2
מ-425 3697 מרדכי יעקב     יוסף ארי' תרצ"ו   56 18 4
מ-9 170 מרדכי עזריאל   לאקס שלמה תרע"ד   37 3 1
מ-211 1731 מרדכי צבי   וויזעל זונדל תרס"ה הלוי 9 26/27 1
מ-189 1586 מרדכי שאול   ווינבערגער   תרפ"ח הבחור 8 25 1
מ-27 281 מרדכי שמואל     צבי ארי' תרס"ו   5 5 1
מ-229 1910 מרדכי שמואל     יהודא תרס"ו   42 1 2
מ-423 3673 מרדכי שמואל     מנחם מענדיל תרפ"ד   43 17 4
מ-1 23 מרים   כ"ץ מרדכי תרע"א   22 1 1
מ-5 95 מרים     אלחנן תרמ"ג   30 2 1
מ-7 104 מרים   ראזענבערג אהרן יהודה תרמ"ג   40 2 1
מ-10 176 מרים משה כהנא יצחק שטיין תרע"א   43 3 1
מ-17 216 מרים     אברהם תרל"ו ילדה 12 .3/4 1
מ-26 276 מרים   גארבאי שלמה תרמ"ח הבתולה 53 4 1
מ-80 588 מרים     יצחק תרמ"ו   68 9 1
מ-109 777 מרים     חיים תרע"ט   50 14 1
מ-166 1343 מרים אשר אנטשיל קליין שבתאי תרפ"ה   44 21 1
מ-185 1564 מרים   גאטטלרעב יחיאל מיכל תרנ"ד   87 24 1
מ-186 1571 מרים     יוסף תרנ"ג הכלה, הבתולה 74 24 1
מ-188 1584 מרים יעקב ווארנאי שמואל צבי הלוי הרופא תרצ"ו   3 25 1
מ-190 1602 מרים יהודא ליב מאנדעל משה תרע"ה   33 25 1
מ-194 1623 מרים   דרומיר יוסף תרס"ט   54 25 1
מ-195 1631 מרים     מאיר יהודא תר"ס הבתולה 63 25 1
מ-197 1642 מרים     יצחק ? הבתולה 78 25 1
מ-239 2005 מרים   פעסטינגער יעקב תרס"ז עלמה 2 4 2
מ-242 2041 מרים     אליעזר תרמ"ז   2 5 2
מ-246 2088 מרים     אהרן תר"ל   9 6 2
מ-257 2136 מרים     דוד תרט"ז   6 7 2
מ-258 2150 מרים     אשר זעליג יעקב תרס"א   19 7 2
מ-268 2249 מרים     ארי' לייביש ? הכהן 31 10 2
מ-280 2370 מרים זיידא שמולאוויטש יחזקאל אברהם תר"ץ   37 14 2
מ-303 2515 מרים אברהם גוטמאנן יהודא קעסטענבוים תרצ"ז   1 17 2
מ-340 2904 מרים מרדכי שו"ב אברהם ארי' תרצ"ט2904   37 2 3
מ-341 2906 מרים     בנימין יוסף תרע"ג   39 2 3
מ-386 3296 מרים       תרפ"ב   7 3 4
מ-404 3543 מרים   גלאזער צבי ?   36 9 4
מ-187 1579 מרים      משה תר"נ   85 24 1
מ-332 3762 מרים  ליבער   מאטי' תש"א   52 22 2
מ-312 2590 מרים בילא גיטל זכריה מענדיל סג"ל הירש צבי יחזקאל קויפמאן     27 18 2
מ-29 290 מרים גיטל יוסף זלמן   משה תרצ"ו   18 5 1
מ-84 626 מרים דבורה מאיר שוורץ מרדכי הלוי חזן     34 10 1
מ-314 2624 מרים הענא     מנחם תרפ"ח   65 18 2
מ-436 3771 מרים לאה אברהם שלמה פעריל ארי' תש"י   12 2 5
מ-336 2804 מרים פערל מאיר געלבערמאן מאיר משה תשי"א   15 25 2
מ-402 3537 מרים קריינדיל דוד מלך הערשטיק מאיר ארי' תרפ"ח   23 9 4
מ-403 3539 מרים רחל יהושע כ"ץ שמואל חיים תר"צ   29 9 4
מ-432 3732 מרים רייזל     יצחק ארן תרצ"ו   21 22 4
מ-371 3186 מרים שבע     נחמן הכהן תרע"ז   21 14 3
מ-345 2969 מש......     מאניש תקצ"ג   14 4 3
מ-21 229 משה   אזראעל אברהם תרפ"ה הכהן 1 4 1
מ-22 232 משה     יוסף מנחם ת"ש הכהן 3 4 1
מ-28 285 משה   וויליגער יצחק זאב תרפ"ד   13 5 1
מ-37 342 משה   לעבאוויטש צבי ארי' תרע"ג   17 6 1
מ-40 355 משה   באש אשר   ת"ש   30 6 1
מ-42 369 משה   מבריסרור יעקב אשר תרע"ו   45 6 1
מ-50 420 משה   פראגער חיים תרע"ט הבחור, הלוי 17 7 1
מ-51 424 משה     ? תרס"ה הבחור 21 7 1
מ-52 426 משה     נחמן תרע"ג הכהן 23 7 1
מ-65 511 משה   גלאנצמאנן אברהם תרפ"ד ילד, הכהן 50 8 1
מ-74 545 משה   פאקס מתתיהו צבי תרצ"ט   10 9 1
מ-85 628 משה   בלומענפעלד ארי'   תרס"ח הלוי 36 10 1
מ-89 668 משה     בנימין תרמ"ג   12 12 1
מ-95 682 משה   מאשקאוויטש יצחק תר"פ הרופא 1 13 1
מ-99 710 משה     אברהם ליפא תרנ"ג   31 13 1
מ-119 842 משה     שלום ?   18 16 1
מ-124 862 משה     צבי ארי' תרס"ח   37 16 1
מ-132 959 משה     דוד ? הכהן 51 17 1
מ-160 1310 משה   פאללאק מאיר תרפ"ב   4 21 1
מ-161 1319 משה     מאיר ארי' תרפ"ד   14 21 1
מ-163 1326 משה   ווינענער ברוך תרפ"ט   23 21 1
מ-170 1439 משה     אברהם תרס"ב   69 22 1
מ-172 1457 משה   וויגדאראוויטש יוסף תר"צ   1 23 1
מ-176 1499 משה   ברוין שלמה זלמן תרס"ה   55 23 1
מ-177 1506 משה     יצחק אייזיק תרנ"ז בחור 64 23 1
מ-181 1513 משה     אברהם מאיר תרנ"ה הכהן 71 23 1
מ-199 1652 משה     שמואל חיים ? הבחור 8 25/26 1
מ-203 1665 משה     ? תרנ"א הבחור 27 25/26 1
מ-204 1677 משה   מארקאס   תש"ד ד"ר 13 26 1
מ-205 1689 משה   רויט יום טוב תרס"ה   28 26 1
מ-209 1707 משה     שלמה יהודא תרס"ד   46 26 1
מ-212 1750 משה     שלמה תרס"ג   21 26/27 1
מ-213 1758 משה     יונה תרס"ב   42 26/27 1
מ-224 1882 משה     אליעזר תר"נ   14 1 2
מ-231 1923 משה   איזראעל ? ? הכהן 61 1 2
מ-234 1949 משה     לוי יצחק תרמ"ב   26 2 2
מ-235 1955 משה     אליעזר תר"ל ילד 34 2 2
מ-236 1970 משה     מנחם ישעיה תרצ"ו   56 2 2
מ-245 2054 משה   ראכליטץ חיים דוד תרס"ז   15 5 2
מ-249 2109 משה     אשר   תרמ"ח   30 6 2
מ-259 2173 משה     אליעזר תרי"ב הכהן 6 8 2
מ-264 2202 משה     אליעזר תרי"א   9 9 2
מ-270 2281 משה     יוסף תרל"ד   12 12 2
מ-276 2320 משה   בערגער אהרן דוב תרפ"ז   31 13 2
מ-278 2333 משה עלקא יאקאבאוויטש אברהם זלמן ת"ש   55 13 2
מ-281 2374 משה   שאנבלום בנימין זאב תרפ"ז   42 14 2
מ-283 2384 משה   שטיינבאך יהודא שמשון תר"פ ילד 56 12 2
מ-296 2462 משה     יעקב תרצ"ד הלוי 20 16 2
מ-299 2479 משה     דוב ארי' תרצ"א   40 16 2
מ-308 2544 משה     מרדכי צבי תרפ"ד   52 17 2
מ-324 2719 משה     אברהם אלטיר תרצ"ז   41 21 2
מ-327 2737 משה   מענדעלזאהן יצחק מנחם תשכ"א   9 22 2
מ-348 2988 משה   פיש שלמה יהודא תרע"ו   37 4 3
מ-350 3012 משה     יהודה ליב  תרכ"ז הכהן 12 5 3
מ-358 3070 משה מאנציא   צבי תקע"ו   3 8 3
מ-365 3135 משה     יהודא תרל"ה   17 12 3
מ-366 3142 משה   גרין יוסף ברוך תרפ"ג הבחור 14 13 3
מ-392 3407 משה     ? ?   5 5 4
מ-399 3517 משה     אלי' פ תרס"ט הבחור 46 8 4
מ-405 3573 משה     יעקב תרפ"ו   10 11 4
מ-408 3585 משה       תרצ"ג   8 12  
מ-412 3601 משה     שמואל צבי תרפ"א   1 13 4
מ-437 3780 משה   גאטליאב צבי ארי' תרצ"ו   83 2 5
מ-438 3785 משה   ווידער יצחק אשר ת"ש   7 3 5
מ-442 3815 משה     שמואל צבי תש"ו   22 5 5
מ-248 2107 משה      מאיר אלי' תרמ"ח   28 6 2
מ-356 3046 משה      אריה תקע"ח   26 6 3
מ-130 932 משה (יעקב)     ישראל יהודא ?   24 17 1
מ-298 2468 משה אבא   שוסטר מרדכי תרצ"ג   27 16 2
מ-67 514 משה אברהם   פאלאק יצחק אייזיק תרע"ה הבחור 53 8 1
מ-271 2285 משה אברהם     נתן תרל"א   26 12 2
מ-410 3596 משה אברהם   ראזנענטהאל אהרן תרצ"ט   29 12 4
מ-102 749 משה אהרון     זאב תרע"ד   18 14 1
מ-179 1510 משה אהרון     אליעזר מרדכי תרס"ג   68 23 1
מ-36 325 משה אהרן     אברהם חיים תרצ"ה   56 5 1
מ-139 1096 משה אהרן   עלעפאנד מנחם מענדל תרע"ט הבחור 40 18/21 1
מ-230 1920 משה אהרן   מאשקאוויטש דוד תרצ"ט   53 1 2
מ-292 2432 משה אהרן   אלער ? ?   57 15 2
מ-43 372 משה אליהו     שמשון יהודא תרע"ה   48 6 1
מ-20 228 משה ארי'    פרייענד יהושע תרס"ב   אוהל ט"ב 4 1
מ-97 695 משה ארי'     ישראל יוסף תרמ"ה   11 13 1
מ-129 927 משה ארי'     יעקב תר"נ   18 17 1
מ-274 2295 משה ארי'     נחמן תרנ"ב   44 12 2
מ-322 2702 משה ארי'   הערשקאוויטש שמואל צבי תרצ"ד   57 20 2
מ-440 3803 משה ברוך     אפרים תש"ד   78 4 5
מ-381 3276 משה גדליה     מאיר יוסף תרס"ח   66 2 4
מ-83 620 משה גרשון   אייזיקאוויטש נתנאל ?   27 10 1
מ-272 2286 משה גרשון     יוסף תרכ"ז   27 12 2
מ-382 3289 משה גרשון   טעסלער מנחם מענדיל תרס"ט   13 .2/3 4
מ-164 1331 משה דוב   גאידל חיים מאיר תרפ"ב הלוי 28 21 1
מ-338 2830 משה דוב     מנחם תר"ל   11 1 3
מ-56 451 משה דוד   שעהר יוסף צבי תרע"ו   51 7 1
מ-426 3698 משה דוד   שו"ב אפרים מנחם תש"ד   1 19 4
מ-14 194 משה זאב     יוסף תרל"ט   63 3 1
מ-254 2128 משה זאב     עזרא יהודא תרע"ג הלוי 62 6 2
מ-15 212 משה זנוויל     שמואל מאיר תרמ"ג בחור 8 .3/4 1
מ-215 1775 משה חיים   מאליק יואל תרפ"ד   21 27 1
מ-225 1886 משה חיים     יואל תרמ"ו   18 1 2
מ-377 3263 משה חיים   געלער אברהם תרע"ב   46 2 4
מ-428 3702 משה חיים   ליעבערמאנן מנחם זאב תרצ"ה   37 19 4
מ-263 2201 משה חנוך העניך     יצחק תר"י הכהן 8 9 2
מ-333 2764 משה יהודא   דאווידאוויטש יוסף אייזיק   תר"צ   57 22 2
מ-342 2928 משה יהודא     יעקב אליעזר תר"א   5 3 3
מ-232 1927 משה יהודה     מרדכי תרפ"ג הכהן 2 2 2
מ-44 374 משה יודא     שמחה תרע"ו   50 6 1
מ-398 3483 משה יונה       אלימלך ישראל תרפ"א ילד 42 6 4
מ-118 838 משה יונה (סת"ם)     דוד ארי  תרס"ב   14 16 1
מ-18 222 משה יוסף   טיטלבוים יקותיאל יהודה תרנ"ז   אוהל ט"ב 4 1
מ-147 1183 משה יוסף     בן ציון תרע"א ילד 9 19/20/2 1
מ-347 2986 משה יוסף     ברוך יעקב ?   35 4 3
מ-70 535 משה יעקב     אברהם תר"מ   76 8 1
מ-143 1170 משה יעקב     א.... תר....   8 19/20/1 1
מ-307 2541 משה יצחק     חיים פסח תרפ"ו   49 17 2
מ-448   משה יצחק      אברהם תשנ"ב       1
מ-265 2224 משה מנחם   סת"ם מרדכי תר"צ   55 9 2
מ-175 1498 משה מעשיל     יר.... תרס"ז בחור 34 23 1
מ-250 2114 משה מרדכי     יעקב אליעזר תרל"ג   38 6 2
מ-125 879 משה נתן     משה דוד תרע"ח   55 16 1
מ-146 1181 משה פנחס   לאנדמאנן אברהם חיים תרע"א   7 19/20/2 1
מ-30 298 משה צבי   טויא שמואל תר"פ   27 5 1
מ-54 441 משה צבי     אברהם תרע"ח הלוי 41 7 1
מ-105 762 משה צבי   זיכערמאנן ברוך   תרע"ה   34 14 1
מ-120 844 משה צבי     דוד תרנ"ג   20 16 1
מ-226 1898 משה צבי     ניסן תרנ"ג   30 1 2
מ-349 3000 משה צבי     מרדכי מנחם תרע"א   54 4 3
מ-374 3233 משה צבי     יצחק יעקב תרפ"ז הלוי 6 2 4
מ-387 3364 משה צבי   גרללער ברוך יוסף תרפ"א   13 4 4
מ-439 3796 משה צבי   כהנא מאיר תש"ג   17 4 5
מ-57 460 משה שמואל     צבי   תרע"ח הלוי 60 7 1
מ-145 1178 משה שמואל   פארקאש שאול תרע"ג   4 19/20/2 1
מ-201 1657 משה שמואל     ???אדרי ארי' ? ? 13 25/26 1
מ-223 1870 משה שמואל     יוסף יוחנן תרס"א הכהן 2 1 2
מ-285 2408 משה שמואל    כהנא חיים ארי' תרפ"ו הכהן 27 15 2
מ-328 2749 משה שמואל   ליעבערמאנן מרדכי אלי' תשל"ב   30 22 2
מ-367 3144 משה שמואל   כהנא ליב תרע"ג   6 13 3
מ-444 3851 משה שמואל     מרדכי אלי' תשל"א   21 22 2
מ-207 1695 משולם   טויבער יעקב ?   34 26 1
מ-247 2094 משולם     ישראל צבי תר"ל   15 6 2
מ-149 1193 משולם     שאר יהודא  תרע"א   19 19/29/2 1
מ-251 2115 משולם זוסי יהודא     דוד תרל"ב   39 6 2
מ-144 1176 משולם שמואל   גאוולער מרדכי תרע"ה הבחור 2 19/20/2 1
מ-284 2386 משולם שרגא     צבי ארי' תרע"ט הבחור, הכהן 61 14 2
מ-13 193 משלם     אברהם יצחק תר"מ   62 3 1
מ-273 2291 מתת(י') זאל(מן)     שרגא תר"ו ?   37 12 2
מ-53 431 מתתי'   לאנדא שלום תרפ"ב הלוי 29 7 1
מ-260 2180 מתתי' צבי     יצחק תר....   18 8 2
מ-294 2442 מתתי' צבי     יוסף מרדכי תר"פ   62 15 2

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************