פלוגות העבודהNames of Jewish victims of Labour battalions from Sighet – Marmarossziget

These names of the people of Sighet were copied from two volumes containing some 34,000 names of Jewish men from Sighet which were reported dead, wounded or missing. The original information was taken from the Hungarian army archive. The details are: name of person / mother name, date (year) of birth, Last known status. In the book one could find also last known place and date. (In several cases year was reported as 00 which I didn’t know if it was for 1900 or unknown, in other cases the order of the date might be reversed).

For additional information e-mail me.

Nachi (Menachem) Keren (Kratz) – Israel, June ‏2001–06–21

 

 

Albakos Bernat / Zelmanovicz Rozalia 1919 Eltunt (Missing)

Abraham David / Abraham Gizella 29/4/03 Eltunt (Missing)

Abraham Herman / Fried Lea 15/1/13 Beteg ( Sick)

Abraham Samu / Feig Chaje 1914 Serult ( Wounded)

Adler Izsak / Adler Hanna 1907 Serult ( Wounded)

Adler Lazar / Adler Freida 1917 Eltunt (Missing)

Adler Sandor / ? 8/7/1891 Meghalt (Died)

Adler Zoltan / Szmuk Regina 1908 Eltunt (Missing)

Askenezer Sandor / Steinmetz Reise 8/5/11 Fogsag ( Arrested)

Bamberger Juda / Wagner Hani 1902 Eltunt (Missing)

Banet Farkas / Banet Rosa 1/3/11 Beteg ( Sick)

Banet Jakab / Banet Rosa 1910 Beteg (Sick)

Basch Abraham / Jager Berta 1904 Eltunt (Missing)

Basch Lipot / Fried Lea 1904 Eltunt (Missing)

Berger Erno / Rezmovics Chaje 19/12/20 Eltunt (Missing)

Berger Nathan / Muskat Regina 10/9/16 Meghalt ( Died)

Berkovics Imre / Edelstein Debora 28/9/19 Fogsag ( Arrested)

Bercovics Sandor / Rosenthal Irma 11/7/22 Eltunt (Missing)

Binder Elemer / Markusz Regina 18/11/10 Eltunt (Missing)

Binder Farkas / Markusz Regina 1909 Eltunt (Missing)

Cziegler Laszlo / Slomovics Szima 1914 Elternetve (Burried)

Czik Armin / Fischlovics Hani 1908 Eltunt (Missing)

Czik Nandor / Fischlovics Hani 1915 Eltunt (Missing)

Danzig Tibor Dr. ? 1912 Eltunt (Missing)

Daszkal Mihaly / Slomovics Szerene 12/9/20(?) Eltunt (Missing)

David Geza / Markovics Regina 1910 Eltunt (Missing)

David Jeno / David Regina 1908 Eltunt (Missing)

Davodovics Adolf / Davidovics Sara 1912 Eltunt (Missing)

Davidovics Dezso / Slomovics Szima 1906 Beteg (Sick)

Davidovics Ferenc / Basch Regina 1901 Beteg (Sick)

Davidovics Jakab / Basch Regina 1906 Eltunt (Missing)

Davidovics Jozsef / Haus Frida 1919 Beteg (Sick)

Davidovics Lazar / Zerment Rebeka 1907 Eltunt (Missing)

Davidovics Mano / Liebermann Gizella 3/4/14 Eltunt (Missing)

Davidovics Moric / Chajmovics Chaje 1900 (?) Eltunt (Missing)

Davidovics Mozes / Basch Regina 1908 Eltunt (Missing)

Davidovics Nandor / Davidovics Hani 1908 Eltunt (Missing)

Davidovics Salamon / Salamon Hani 1917 Eltunt (Missing)

Davidovics Zoltan / Slomovits Roza 1914 Beteg (Sick)

Decker Lajos / Weiszberger Gizella 1905 Eltunt (Missing)

Denes Laszlo / Schwartz Sarlota 28/6/04 Elternetve ( Burried)

Deutsch Bernat / Lebovics Fani 1911 Eltunt (Missing)

Deutsch Izsak / Basch Malvin 10/4/16 Fogsag ( Arrested)

Deutsch Jakab / Zichermann Malvin 1910 Eltunt (Missing)

Deutsch Kalman / Farkas Fani 1913 Eltunt (Missing)

Deutsch Leb / Adler Dora 1901 Eltunt (Missing)

Deutsch Sandor / Markovics Fanni 1900 Eltunt (Missing)

Dicker Abraraham / Jager Margit 1920 Elternetve (Burried)

Dicker Lazar / Dicker Gite 1906 Eltunt (Missing)

Drattler Geza /  Drattler Berta 14/9/11 Eltunt (Missing)

Drummer Merton / Landau Fradeil 1911 Eltunt (Missing)

Einhorn Burech / Goldberger Maria 16/11/02 Eltunt (Missing)

Eisenberger David / Klein Zali 26/13/03 Eltunt (Missing)

Eisner Bela / Chaimovics Berta 1902 Fogsag ( Arrested)

Eisner Mendel / Chaimovics Berta 1905 Eltunt (Missing)

Eisikovics Abraham / Stern Lea 1919 Beteg (Sick)

Elefant David / Rosmann Helen 1916 Beteg (Sick)

Elefant Lipot / Rosmann Helen 1919 Serult (Wounded)

Engel Israel / Davidovics Hani 1904 Beteg (Sick)

Farkas Majer / Lax Eva 1913 Eltunt (Missing)

Feldmann Tibor / Zisovics Karola 18/4/19 Fogsag ( Arrested)

Fesztinger Fulop / Liebermann Pepi 1914 Beteg (Sick)

Feuerwerker Lipot / Perl Sara 1911 Eltunt (Missing)

Fisch Bernat / Kahan Sara 19/4/11 Eltunt (Missing)

Fisch Jozsef / Moskovics Roza 14/4/19 Meghalt ( Died)

Fisch Marton / Lerner Hani 3/1/10 Eltunt (Missing)

Fischer Mozes / Simon Jente 15/1/1900 Beteg (Sick)

Fogel David / (Fogel Zali 1907 Beteg (Sick)

Fogel Jeno / Stein Szure 1906 Eltunt (Missing)

Fogel Marton / August Rozsi 26/12/20 Eltunt (Missing)

Fogel Nathan / Kaufman Frida 10/10/09 Beteg (Sick)

Forster Aurel / Klein Amalia 1910 Eltunt (Missing)

Frenkel Beni / Basch Pepi 1904 Eltunt (Missing)

Frenkel Herman / Basch Pepi 1903 Eltunt (Missing)

Frenkel Lipot / Basch Pepi 27/11/07 Eltunt (Missing)

Frenkel Rafael / Teitebaum Rivka 13/3/17 Fogsag ( Arrested)

Freund Mozes / Freund Hanna 5/4/11 Meghalt ( Died)

Fried Armin / Fried Rivka 12/6/11 Meghalt ( Died)

Fried Andor / Teszler Frida 17/2/20 Meghalt ( Died)

Fried Samu / Gelber Roza 1914 Beteg (Sick)

Friedman Imre / Rosner Anna 1904 Eltunt (Missing)

Friedmann Jeno / Deutsch Frida 1913 Eltunt (Missing)

Friedmann Lipot / Teszler Frida 15/9/20 Eltunt (Missing)

Friedmann  Miklos / Kaufman Terez 1907 Beteg (Sick)

Friedmann  Sandor / Szabo Regina 4/6/14 Eltunt (Missing)

Fruchter Armin / Davidovics Pepi 1900 Beteg (Sick)

Fruchter Jozsef / Adler Fani 14/2/14 Eltunt (Missing)

Fruchter Miklos Dr. / Paszternak Sprince 4/12/11 Fogsag ( Arrested)

Fruchter Simon / Spitzer Maria 1908 Eltunt (Missing)

Fuchs Erno / Goldstein Etel 16/2/16 Meghalt ( Died)

Fuchs Jeno / Szmolka Lotti 1907 Eltunt (Missing)

Fuchs Jozsef / Gottlieb Gizella 17/3/13 Eltunt (Missing)

Fuchs Laszlo / Lebovics Itta 1900 Eltunt (Missing)

Fuchs Lazar / Davidovics Roza 21/7/17 Eltunt (Missing)

Fuchs Ruven / Davidovics Roza 21/7/17 Eltunt (Missing)

Fusch Samuel / Schwartz Regina 1908 Eltunt (Missing)

Gal Janos / Schachter Berta 1915 Eltunt (Missing)

Gal Marcel / Schachter Berta 7/9/11 Eltunt (Missing)

Ganz Jakab / Ganz Roza 1902 Eltunt (Missing)

Genuth Henrik / Muller Malka 1912 Eltunt (Missing)

Gluck Geza / Gluck Sara 1908 Beteg (Sick)

Gluck Laszlo / Neumann Roza 1915 Eltunt (Missing)

Gojdel Antal / Rosenkrantz Antonia 1905 Eltunt (Missing)

Gojdel Mozes / Davidovics Maria 1913 Eltunt (Missing)

Goldberger Dezso / Hoch Ida 7/1/13 Eltunt (Missing)

Goldberger Jeno / Schwartz Gizella 1905 Eltunt (Missing)

Goldstein Arpad / Basch Maria 16/4/03 Eltunt (Missing)

Goldstein Ignac / Roth Roza 1922 Eltunt (Missing)

Goldstein Lipot / Bosch Maria 22/7/05 Eltunt ( Missing)

Gotteszmann Lajos / Gotteszmann Sarlota 17/3/02 Beteg (Sick)

Gottlieb Mihaly / Schachter Berta 1902 Fogsag ( Arrested)

Grun David / Fruchter Roza 1906 Eltunt (Missing)

Grun Jeno / Kestenbaum Dora 13/1/10 Eltunt (Missing)

Grunwald Izso / Berger Sarlota 2/8/01 Eltunt (Missing)

Guttmann Antal / Katz Gizella 1917 Eltunt (Missing)

Guttmann Izidor / Gottmann Eszter 21/1/18 Eltunt (Missing)

Guttmann Miklos / Deutsch Roza 20/1/10

Guttmann Sandor / Deutsch Roza 19 Beteg (Sick)

Hajmovics Lazar / Wiesel Jolan 20/12/30 Eltunt (Missing)

Hedegus Sandor / Jakubovics Leni 1902 Eltunt (Missing)

Herceg Dezso / Breier Jozsefina 20/8/1900 Eltunt (Missing)

Hercz Harman / Widder Fani 1909 Eltunt (Missing)

Hercz Naftali / Widder Fani 1902 Eltunt (Missing)

Herschkovics Henrik / Rosner Frida 6/3/21 Eltunt (Missing)

Herschkovics Antal / Adler Rivka 1916 Eltunt (Missing)

Herschkovics Armin / Berger Szerena 1909 Meghalt ( Died)

Herschkovics Jeno / Herskovics Regina 1908 Beteg (Sick)

Herschkovics Jozsef / Pollak Ilka 1908 Meghalt ( Died)

Herschkovics Jozsef / Berger Regina 1915 Eltunt (Missing)

Herschkovics Marton / Herskovics Roza 1911 Beteg (Sick)

Herschkovics Jozsef / Piller Etel 1908 Beteg (Sick)

Herschkovics Mozes / Herskovits Regina 21/11/21 Eltunt (Missing)

Herschkovics Sandor / Herskovits Fani 1907 Meghalt ( Died)

Herstig Lazar / Klein Chaja 1900(?) Eltunt (Missing)

Hertz Izrael / Appel Gizella 9/8/1911 Eltunt (Missing)

Hirschberg Joszef / Hirschberg Helen 1918 Eltunt (Missing)

Hoch Jozsef / Hoch Eszter 28/6/28 Eltunt (Missing)

Hoch Mor / Indig Sara 13/3/20 Eltunt (Missing)Ten

Hoffmann Herman / Herskovits Berta 19/4/19 Meghalt ( Died)

Horovitz Bela / Katz Regina 22/3/17

Huber Moric / Liebermann Szerene 15/2/16 Eltunt (Missing)

Indig Jozsef / Wieder Rivka 1910 Eltunt (Missing)

Indig Lipot / Rosenbaum Rachel 1904 Meghalt ( Died)

Iszakovics Pinhasz / Tabak Ida 1905 Eltunt (Missing)

Izakovics Laszlo / Hirsch Berta 1919 Beteg (Sick)

Jager Izsak / Berkovics Jolan 1907 Eltunt (Missing)

Jakabovics Abraham / Moldovan Beile 1910 Eltunt (Missing)

Jakabovics Samson / Moldovan Beile 1913 Eltunt (Missing)

Jakober Ede / Sonnenfeld Riza 29/4/20 Eltunt (Missing)

Jankelovics Jakab / Jankelovics Frida 1914 Eltunt (Missing)

Jankovics Mozes Leb / Jankovics Frida 1910 Eltunt (Missing)

Judkovics Mozes / Kahan Fani 7/9/1912 Meghalt ( Died)

Jurovics Vilmos / Stuhl Roza 1919 Meghalt ( Died)

Jurovics Dezso / Stuhl Roza 1907 Eltunt (Missing)

Kahan Andor / Katz Hani 5/6/20 Beteg (Sick)

Kahan Henrik / Klein Helen 1904 Eltunt (Missing)

Kahan Juda / Kollmann Regina 1916 Eltunt (Missing)

Kahan Lajos / Davidovics Szeren 1919 Beteg (Sick)

Kahan Lajos / Lebovics Ilona 17/7/19 Eltunt (Missing)

Kahan Lipot / Moldovan Helen 30/1/19 Eltunt (Missing)

Kahan Menyhert / Steinmetz Ziszel 23/12/20 Eltunt (Missing)

Kahan Mihaly / Kahan Regina 1900 (?) Eltunt (Missing)

Kahan Samu / Feig Eszter 1917 Elternetve (Burried)

Kahan Samuel / Kahan Bella 20/10/1911 Meghalt ( Died)

Kandel Chaim / ? 15/11/1904 Meghalt ( Died)

Kandel Tobias / Kandel Roza 1910 Eltunt (Missing)

Katz Alfred / Salamon Frida 17/8/1914 Eltunt (Missing)

Katz Erno / Berkovics Fanni 1910 Eltunt (Missing)

Katz Farkas / Weisner Regina 1919 Meghalt ( Died)

Katz Henrik / Katz Gizella 29/11/1901 Eltunt (Missing)

Katz Jeno / Salamon Frida 1913 Eltunt (Missing)

Katz Marton / Markovics Roza 1913 Eltunt (Missing)

Katz Narton / Schnabel ? 1909 Eltunt (Missing)

Katz Sandor / Gottlieb Regina 1912 Eltunt (Missing)

Kaufmann Imre / Deutsch Jente 1919 Beteg (Sick)

Kaufman Imre/ Meisels Janka 6/12/16 Eltunt (Missing)

Kaufman Lajos / Wiesel Braha 24/2/18 Eltunt (Missing)

Kende Laszlo / Steinfeld Ella 16/8/13 Meghalt ( Died)

Kepes Samuel / Horovics Janka 1906 Eltunt (Missing)

Kaszler Bernat / Bravermann Roza 9/12/13 Eltunt (Missing)

Klein Bela / Kornstein Margit 21/3/13 Fogsag ( Arrested)

Klein Geza Dr. / Wieder Eszter 18/10/06 Eltunt (Missing)

Klein Gyorgy / Spanyol Aranka 1906 Eltunt (Missing)

Klein Ignac / Frisch Jolan 1904 Beteg (Sick)

Kohn Sandor / Klein Sari 1916 Eltunt (Missing)

Komlos Laszlo / Nemes Regina 1911 Eltunt (Missing)

Komlos Miklos / Nemes Regina 31/8/15 Eltunt (Missing)

Koppel Jeno / Sandor Gizella 1907 Eltunt (Missing)

Kosztenbaum Emil / Feierstein Maria 1909 Eltunt (Missing)

Kratz Mozes / Kratz Szure 1907 Eltunt (Missing)

Kremer Jakab / Kremer Eszter 1907 Eltunt (Missing)

Kremer Jeno / Gunzler Cecilia 1908 Meghalt ( Died)

Kremer Lorincz / Wiesel Leni 12/6/1905 Eltunt (Missing)

Kufmann Henrik / Steiner Sarlota 1910 Meghalt ( Died)

Lang Jozsef / Ickovics Dora 1910 Meghalt ( Died)

Lax Jakab / Mandel Malvin 1914 Eltunt (Missing)

Lax Marton / Lax Zali 1908 Eltunt (Missing)

Lax Mihaly / Gyorgyi Gizella 1919 Meghalt ( Died)

Lax Moric / Rosenberg Regina 26/12/1905 Elternetve (Burried)

Lazar Emil / Katz Szerena 25/3/18 Fogsag ( Arrested)

Lazar Jozsef / Roth Berta 1914 Eltunt (Missing)

Lebi Samuel / Stern Fanni 1900 (?) Eltunt (Missing)

Lebovics Adolf / Davidovics Hani 1913 Eltunt (Missing)

Lebovics Ignac / Feig Braha 26/12/1906 Eltunt (Missing)

Lebovics Jeno Dr. / Wolf Etel 1901 Eltunt (Missing)

Lebovics Lajos / Lebovics Hani 1914 Eltunt (Missing)

Lebovics Marton / Moskovics Roza 1908 Eltunt (Missing)

Lebovics Erno / Davidovics Hani 1914 Eltunt (Missing)

Lebovics Moric / Schwartz Eszter 1908 Eltunt (Missing)

Lerner Henrik / Offenberger Jente 15/6/18 Fogsag ( Arrested)

Liebermann Mano / Widder Hani 1912 Eltunt (Missing)

Luger Farkas / Schwarcz Hani 6/5/20 Eltunt (Missing)

Malek Lajos / Malek Fanni 1919 Beteg (Sick)

Malek Salamon / Davidovics Hani 1919 Beteg (Sick)

Markovics Armin / Simonovics Roza 1912 Eltunt (Missing)

Markovics Bel / Kupfermann Dina 1913 Eltunt (Missing)

Markovics Hermann / Simonovics Olga 1915 Eltunt (Missing)

Markovics Izidor / ? 3/5/1920 Meghalt ( Died)

Markovics Salamon / Wieder Szura 1911 Eltunt (Missing)

Markovics Sandor / Einhorn Cecilia 1914 Eltunt (Missing)

Mendelovics Hermann / Basch Szeren 1911 Eltunt (Missing)

Mendelovics  Jakab / Wiesel Pepi 9/4/1905 Meghalt ( Died)

Mendelovics  Juda / Stern Zseni 8/2/19 Meghalt ( Died)

Mendelovics  Mano / Wiesel Pepi 1914 Eltunt (Missing)

Mendelovics  Zsigmond / Lazarovics Fanni 1903 Eltunt (Missing)

Moldovan Abraham / Terner Lizi 1911 Eltunt (Missing)

Moldovan Bernat / Friedmann Pepi 1909 Fogsag ( Arrested)

Moskovics Jozsef / Markovics Tova 1904 Eltunt (Missing)

Moskovics Mihaly / Markovics Hani 1906 Eltunt (Missing)

Moskovics Zoltan / Weisz Hermina 1903 Eltunt (Missing)

Moskovitz Mano / Schwarcz Cecilia 9/4/1899 Meghalt ( Died)

Muller Armin / Feig Borbala 19/6/20 Eltunt (Missing)

Muller Erno / Feig Boriska 1918 Eltunt (Missing)

Najovics Lajos / Klein Fanni 1919 Beteg (Sick)

Nemes Lazar / Himer Roza 1911 Eltunt (Missing)

Neumann Abraham / Gans Etel 1919Beteg (Sick)

Neumann Moric / Ferenc Helena 1905 Beteg (Sick)

Neumann Viktor / Tauber Frida 15/12/18 Eltunt (Missing)

Nussen Lipot / Nussen Eva 1912 Eltunt (Missing)

Nussen Salamon / Nussen Eva 1914 Eltunt (Missing)

Osterreicher Samuel / Hajmovics Frida 13/7/22 Elternetve (Burried)

Paszternak Izsak / Neulinger Cecilia 1917 Eltunt (Missing)

Paszternak Salamon / Feig Eva 1918 Eltunt (Missing)

Perl Ferenc / Salamon Roza 1919 Eltunt (Missing)

Perl Lajos / Salamon Roza 1919 Beteg (Sick)

Perl Wolf / Vogel Hani 1917 Eltunt (Missing)

Pollak Ferenc / Herskovics Gizella 1912 Eltunt (Missing)

Pollak Henrik / Fried Mariska 1919 Meghalt ( Died)

Pollak Izrael / Fried Haja 1908 Beteg (Sick)

Pollak Izrael / Ganz Szura 1917 Eltunt (Missing)

Pollak Jeno / Adler Fanni 16/1/16 Eltunt (Missing)

Pollak Mor / Tabak Frida 1908 Eltunt (Missing)

Pollak Mozes / Fried Mariska 1906 Eltunt (Missing)

Pollak Sandor / Lax Roza 1907 Meghalt ( Died)

Rath Samuel / Rath Hermina 1919 Beteg (Sick)

Reiner Mano / Simon Etel 1912 Eltunt (Missing)

Rezmuves Samu / Huber Cecilia 1918 Eltunt (Missing)

Riemer  Nandor / Zisovics Eszter 1919 Beteg (Sick)

Ringel Jeno / Freuberger Eszter 21/5/1907 Fogsag ( Arrested)

Rosenberg Antal / Koffler Aranka 3/8/18 Meghalt ( Died)

Rosenberg Fulop / Koffler Aranka 1912 Eltunt (Missing)

Rosenberg Izrael / Koffler Aranka 24/3/20 Eltunt (Missing)

Rosenberg Jozsef / Perl Berta 1920 Eltunt (Missing)

Rosenberg Mano / Koffler Aranka 1911 Beteg (Sick)

Rosenberg Vilmos / Willinger Regina 1919 Beteg (Sick)

Rosenfeld Marton / Rosenfeld Fanni 1902 Eltunt (Missing)

Rosenkranz Jakab / Wieder Malvin 1916 Eltunt (Missing)

Rosenkranz Marton / Wieder Malvin 1919 Beteg (Sick)

Rosenstein Marton / Goldstein Frida 1919 Beteg (Sick)

Rosenthal Illes / Grun Cecilia 1901 Beteg (Sick)

Rosenthal Marton / Wieder Fanni 17/11/01

Rosenthal Salamon / Grun Cecilia 1909 Eltunt (Missing)

Rossler Nathan / Kahan Szeni 1910 Eltunt (Missing)

Roth Adolf / Rothstein Rivka 1902 Sebesulve (Wounded)

Roth Hermann / Roth Cecilia 1901 Meghalt ( Died)

Roth Jeno / Davidovics Gizella 15/1/1900 Eltunt (Missing) ( Csarda/ Kabola)

Roth Majer / Katz Etel 9/9/1909 Eltunt (Missing)

Roth Samuel / Basch Berta 1919 Beteg (Sick)

Ruth Bernat / Einhorn Sarlota 1909 Eltunt (Missing)

Sajovics Adolf / Glaser Berta 1910 Eltunt (Missing)

Sajovics Izsak / Schwartz Hani 17/12/1908 Eltunt (Missing)

Salamon Aron / Nemes Ilona 10/12/13 Eltunt (Missing)

Salamon Henrik / Kaszler Ilka 1901 Eltunt (Missing)

Salamon Jakab / Katz Helen 1904 Eltunt (Missing)

Salamon Lajos / Weinberger Etel 1906 Eltunt (Missing)

Salamon Marton / Nemes Helen 1913 Eltunt (Missing)

Salamon Sandor / Nemes Ilona 1918 Eltunt (Missing)

Salamon Zoltan / Schmuck Gizella 1912 Fogsag ( Arrested)

Satter Erno / Gellert Roza 1903 Fogsag ( Arrested)

Scharf Hermann / Fesztinger Frida 1919 Beteg (Sick)

Scheer Aladar / Deutsch Paula 14/3/22 Eltunt (Missing)

Schleimann Hermann / Liebermann Eugenia 1907 Eltunt (Missing)

Schmuck Izrael / Lax Hani 1910 Eltunt (Missing)

Schmuck Simon / Klein Regina 16/6/1914 Eltunt (Missing)

Schnabel Salamon / Izsak Fanni 5/7/14 Eltunt (Missing)

Schonfeld Jeno / Stein Ilona 1908 Eltunt (Missing)

Schreiber Sandor / Nemes Regina 1911 Eltunt (Missing)

Schreter Henrik / Katz Rachel 1919 Meghalt ( Died)

Schreter Lazar / Grun Nelli 23/3/1910 Serlut (Wounded)

Schreter Lipot / Katz Rachel 1913 Eltunt (Missing)

Schuh Jozsef / Schuh Roza 8/8/16 Beteg (Sick)

Schwarcz Herman / Kopolovics Lea 23/2/1903 Meghalt (Died)

Schwarcz Izsak / Mauskopf Maria 1905 Eltunt (Missing)

Schwarcz Mozes / Beinhorn Maria 2/6/1903 Eltunt (Missing)

Schwartz Herman / Moskovits Roza 19/3/20 Eltunt (Missing)

Schwartz  Jakab / Moskovits Roza 1910 Eltunt (Missing)

Schwartz  Mano / Gaszner Pepi 1915 Eltunt (Missing)

Schwartz  Marton / Lebovics Cecilia 1911 Beteg (Sick)

Schwartz  Samuel / Leb Jente 1902 Eltunt (Missing)

Schwimmer Sandor / Klein Margit 28/9/20 Eltunt (Missing)

Seinfeld Hermann / Daszkalovics Feige 13/3/20 Meghalt ( Died)

Simon Aron / Grun Malka 1901 Eltunt (Missing)

Simonovics Mozes / Simonovics Nehama 1904 Eltunt (Missing)

Simonovics Salamon / Rezmuves Berta 5/11/18 Eltunt (Missing)

Slamovics Jakab / Slamovics Hinde 1912 Eltunt (Missing)

Slomovics Chaim / Markovics Frida 10/10/16 Beteg (Sick)

Slomovics Ferenc /  Friedmann Terez 8/7/22/Eltunt (Missing)

Slomovics Lajos / Lazarovics Eva 1919 Meghalt ( Died)

Slomovits Bela / Katz Regina 17/3/22 Eltunt (Missing)

Slomovits Chaim / Slomovits Frida 1916 Eltunt (Missing)

Speter Markus / Aman Roza 1918 Eltunt (Missing)

Sreter David / Goldstein Sarlota 1902 Eltunt (Missing)

Sreter Henrik / Schwartz Berta 1910 Eltunt (Missing)

Sreter Sandor / Muller Szure 1906 Eltunt (Missing)

Staub Henrik / Kahan Etel

Stauber Baruch / Stern Maria 1909 Fogsag ( Arrested)

Steinmetz Jakab / Ritscher Szure 1900 (?) Eltunt (Missing)

Stern Emanuel / Stern Cecilia 1916 Beteg (Sick)

Stern Jakab / Fried Roza 9/4/11 Fogsag ( Arrested)

Stern Jozsef / Davidovics Ida 17/11/22 Eltunt (Missing)

Stern Majer / Maged Hani 1910 Eltunt (Missing)

Stern Mihaly / Tanzer Frida 1908 Eltunt (Missing)

Stockl Jeno / Berger Roza 1909 Eltunt (Missing)

Struhl Abraham / Burger Roza 1912 Eltunt (Missing)

Struhl Mozes / Burger Roza 1902 Eltunt (Missing)

Sugar Nandor / Friedlander Eugenia 19/1/1898 Meghalt ( Died)

Szatmari Sandor / Guttmann Szeren 29/5/20 Eltunt (Missing)

Szmuk Jakab / Herstein Sara 1910 Meghalt ( Died)

Szmuk Jozsef / Herstein Sara 1912 Eltunt (Missing)

Szmuk Sandor / Grunfeld Fanni 31/12/18 Eltunt (Missing)

Tabak Ferenc / Freundlich Hermin 1901 Beteg (Sick)

Tabak Izrael / Tabak Hani / 8/12/1906 Beteg (Sick)

Tabak Jeno / Tabak Maria 1904 Eltunt (Missing)

Tabak Mihaly / Junger Maria 1912 Eltunt (Missing)

Tabak Salamon / Tabak Alte 1908 Eltunt (Missing)

Teitelbaum Hermann / Weisz Maria 9/2/11 Eltunt (Missing)

Teszler Hers / Teszler Lea 4/1/20 Eltunt (Missing)

Teszler Mano / Jager Amalia 1910 Eltunt (Missing)

Traub Hermann / Mozes Ida 1910 Eltunt (Missing)

Traub Jakab / Mozes Ida 2/11/14 Eltunt (Missing)

Traub Mano / Tevel Roza 1915 Eltunt (Missing)

Traub Marton / Mozes Ida 1913 Eltunt (Missing)

Vegh Haim / ? Eltunt (Missing)

Vegh Hermann / Roth Hani 1911 Eltunt (Missing)

Vigdorovics Farkas / Katz Dina 15/2/12 Eltunt (Missing)

Viski Lajos / Szatmari Roza 14/3/1908 Eltunt (Missing)

Wallenstein Emil / Snapp Regina 1911 Eltunt (Missing)

Walter David / Holczer Paula 19/12/21 Eltunt (Missing)

Weinberger Jakab / Weinberger Hani 1900 (?) Eltunt (Missing)

Weinberger Jeno / Katz Sara 28/5/1900 Meghalt ( Died)

Weiner Izidor / Weiner Zali 1914 Eltunt (Missing)

Weiner Lipot / Basch Itta 1911 Eltunt (Missing)

Weiner Salamon / Weiner Zali 1919 Meghalt ( Died)

Weiner Samuel / Weiner Zali 15/9/12 Meghalt ( Died)

Weisner Hermann / Davidovics Roza 1904 Eltunt (Missing)

Weisz Erno / Braun Sarlota 12/12/22 Eltunt (Missing)

Weisz Ignac / Weisz Lina 17/10 1900 Eltunt (Missing)

Weisz Jeno / Nemes Anna 5/11/1901 Meghalt ( Died)

Weisz Jozsef / Maget Perl 27/4/22 Sebesulve (Wounded)

Weisz Salamon / Weisz Roza 1910 Eltunt (Missing)

Widder David / Davidovics Berta 1916 Eltunt (Missing)

Wieder Adolf / Wieder Gizella 1900 (?) Eltunt (Missing)

Wieder Favis / Wieder Regina 22/6/20 Eltunt (Missing)

Wieder Jakab / Blau Pepi 28/12/10 Eltunt (Missing)

Wieder Jozsef / Wieder Cecilia 2/12/15 Eltunt (Missing)

Wieder Mihaly / Lax Sarlota 28/12/12 Meghalt ( Died)

Wiener Aron / Basch Itta 1911 Meghalt ( Died)

Wiener Hezkel / Klein Rozalia 1908 Meghalt ( Died)

Wiener Izidor / Klein Amalia 1903 Eltunt (Missing)

Wiener Samu / Klein Mali 1906 Eltunt (Missing)

Wiesel David / Guttmann Rahel 1904 Meghalt ( Died)

Wiesel Jozsef / Wiesel Lea 1910 Eltunt (Missing) 

Wiesel Mihaly / Majerovics Cecilia 3/4/20 ( Csarda/ Kabola)

Wiesel Mozes / Majerovics Cecilia 1913 Eltunt (Missing) (Csarda/ Kabola)

Wiesel Nathan / Kopolovics Eva 1905 Eltunt (Missing)

Wiesel Nathan / Terner Regina 1904 Eltunt (Missing)

Wiesel Odon / Kopolovics Eva 1903 Eltunt (Missing)

Wiesel Salamon / Majerovics Cecilia 1910 Eltunt (Missing)

Wiesel Salamon / Szenderovics Janka 1911 Eltunt (Missing)

Wiesel Salamon / Wiesel Rachel 1914 Eltunt (Missing)

----------------------------E N D ---------------------------------- 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************