א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מס' קבר מס' שורה גוש
ח-183 1889 ח(נני)ה שמואל זאנוויל תרמ"ו הכהן 21 1 2
ח-211 2156 חאווה יהודא תרל"ב 28 7 2
ח-15 88 חאנצ'י משה תר"מ 22 2 1
ח-289 3006 חאנצא   יחזקאל תרכ"ז 6 5 3
ח-51 504 חאנצא בראנא אברהם אליעזר גאידל אברהם תש"ב 33 8 1
ח-175 1644 חאנצי שמואל זאב תרנ"ב 85 25 1
ח-165 1565 חאנצי  בראנע אהרן תרנ"ג 68 24 1
ח-220 2274 חאנצי פעריל צבי הלוי תרכ"א 23 11 2
ח-56 567 חאנצי רבקה אנשיל פעריל יהודא תרס"ב 45 9 1
ח-225 2316 חוה בצלאל סמוק יצחק יעקב תרצ"ב 27 13 2
ח-228 2331 חוה יצחק לייב רוזנבוים תרצ"ב 51 13 2
ח-247 2604 חוה יעקב   פעלדמאן צבי יהודא תרפ"ב 43 18 2
ח-300 3175 חוה הארנשטיין יוסף תרפ"ג 5 14 3
ח-339 3757 חוה צבי אלימלך פוקס יהודא כהנא תרצ"ו 30 1 5
ח-348 3864 חוה לידר שפירנצע תשל"א 20 24 2
ח-10 66 חוה  חיים תרמ"ב 73 1 1
ח-108 1000 חוה  אברהם הכהן ? 18 18 1
ח-115 1076 חוה  ברוך יעקב תרצ"ד 18 18/19 1
ח-140 1244 חוה  אברהם תר"פ 39 20 1
ח-293 3032 חוה חיה כהנא בנימין   תרל"ט 7 6 3
ח-245 2594 חוה יטא פישל יודא אברהם ? 33 18 2
ח-200 2055 חוה רוסיה משה ראכלוטץ יוסף תרפ"ב 16 5 2
ח-181 1821 חוה.... ? ? 36 28 1
ח-148 1355 חזי'  יעקב תרס"א 57 21 1
ח-149 1355 חזי' שרה שלמה תר"ס 59 21 1
ח-17 101 חי' יצחק ישראל תרמ"ז 37 2 1
ח-18 106 חי' אברהם צבי תרנ"ב 42 2 1
ח-86 774 חי' מנחם תרנ"ב הילדה 46 14 1
ח-93 888 חי' משה תרע"ה 64 16 1
ח-100 958 חי' דוב תרע"ז 50 17 1
ח-102 983 חי' אליה הכהן תרס"ב 1 18 1
ח-137 1233 חי' מרדכי בערגמאנן צבי הלוי תרע"ט 28 20 1
ח-182 1863 חי' מרדכי תרס"ג 89 28 1
ח-218 2240 חי' אשר זעליג תרט"ו 20 10 2
ח-219 2271 חי' דוד קאפיל תרל"ג 20 11 2
ח-235 2369 חי' צבי בראנדשטיין תרצ"ד 36 14 2
ח-253 2670 חי' יחזקאל   גרינבערג יהודא צבי סגל תרפ"ו 54 19 2
ח-268 2834 חי' (כהנא) יחיאל מיכל הכהן תר"מ ילדה 13/14 1 3
ח-303 3209 חי' שרעטיר מאניש תרע"ה 21 1 4
ח-312 3329 חי' משה תרע"ה 41 3 4
ח-6 30 חי'  אליעזר יעקב תרס"ו 29 1 1
ח-11 73 חי'  ישראל תרל"ט 7 2 1
ח-120 1128 חי'  יצחק זאב ווילליגער יהודא תרע"ו 24 19 1
ח-174 1633 חי' אלטי רפאל תר"ס הילדה 65 25 1
ח-113 1059 חי' אסתר שאלאמאן יהודא תרפ"ה ילדה 1 18/19 1
ח-204 2078 חי' אסתר דוד תרס"א 53 5 2
ח-251 2631 חי' ב ? ? 74 18 2
ח-62 593 חי' בילא צבי ארי' תרמ"א 73 9 1
ח-82 733 חי' בילא יהודא   בערגער קלונימוס קלמן  תרס"ח 1 14 1
ח-127 1156 חי' בילא צבי תרע"ד 58 19 1
ח-92 884 חי' בראנא ליפמאן תרע"ז 60 16 1
ח-99 957 חי' גאלדא רויזנאר דוד תרצ"ד 49 17 1
ח-130 1173 חי' גאלדא גוטמאן יעקב יהודא תרע"ב הילדה 11 19/20/1 1
ח-170 1603 חי' גאלדא מאנדעל פאל יהודא ארי'  תרס"ה הבתולה 34 25 1
ח-135 1223 חי' גיצא זאנוויל תרפ"א 18 20 1
ח-125 1145 חי' העניא משה תרע"ט 41 19 1
ח-96 906 חי' זיסל ווידער דוד תר"פ 87 16 1
ח-29 161 חי' זלאטע דוד ליב יצחק תרס"ט 28 3 1
ח-299 3174 חי' טויבא נתן זנוויל כהנא יעקב דוד הכהן תרפ"ד 4 14 3
ח-14 83 חי' לאה אוסר תרמ"א 17 2 1
ח-212 2162 חי' לאה שמואל צבי שלמה תרע"ה 37 7 2
ח-214 2195 חי' לאה דאווידאוויטש מאיר תרע"ו הבתולה 57 8 2
ח-26 154 חי' ליפשא יעקב דוד האנז דוד תרע"ט 21 3 1
ח-315 3380 חי' מרים אברהם הכהן תרע"ה 32 4 4
ח-105 995 חי' פייגא חיים ארי' תרנ"ג 13 18 1
ח-305 3213 חי' פרידא קאצענמאכער יוסף תרע"ו הבתולה 29 1 4
ח-109 1004 חי' רבקה אפרים סג"ל תרנ"א 22 18 1
ח-123 1135 חי' רבקה בנימין זאב תרע"ט 31 19 1
ח-124 1138 חי' רבקה חיים יצחק תרע"ח 34 19 1
ח-244 2578 חי' רבקה דוב גרינפעלד משה ? 14 18 2
ח-201 2058 חי' רוזה חיים תרמ"ב 20 5 2
ח-60 582 חי' רחל משה צבי תרמ"ט 60 9 1
ח-119 1115 חי' רחל ישראל משה תרס"ז 11 19 1
ח-171 1617 חי' רחל א....הם הלוי תר"ע 48 25 1
ח-290 3007 חי' רחל יחזקאל פאנעד משה תרכ"ג 7 5 3
ח-112 1051 חי' ריאיזע שיידל תרס"ט 70 18 1
ח-75 686 חי' רייזא מרדכי תרס"ז 5 13 1
ח-116 1079 חי' רסל ישעי' אליעזר תר"ע 21 18/19 1
ח-20 109 חי' רעכיל יעקב תרמ"ט 45 2 1
ח-291 3027 חי' רעכיל יהודא מודרן שמואל זאנוויל הכהן תרנ"ה 2 6 3
ח-282 2956 חי' רעכל מרדכי מענדיל אליעזר תרנ"ח 50 3 3
ח-118 1113 חי' שיינדיל מאיר מנחם הכהן תרס"ו 9 19 1
ח-157 1474 חי' שיינדיל נחמן תרצ"ז 22 23 1
ח-24 149 חי' שרה ליב בערקאוויטש יוסף מנחם תר"ע 16 3 1
ח-76 687 חי' שרה צבי תרס"ד 6 13 1
ח-138 1238 חי' שרה דוד דאווידאוויטש ארי' ליב תרפ"ב 33 20 1
ח-307 1272 חי' שרה גאלדשטיין משה תרס"ד 71 20 1
ח-153 1417 חי' שרה דוד צבי הלוי תרע"ה 45 22 1
ח-158 1477 חי' שרה יעקב תרצ"ג 27 23 1
ח-255 2695 חי' שרה מרדכי מנחם תש"ג 43 20 2
ח-287 2991 חי' שרה כתריאל הלוי העללער דוב תרצ"ט 41 4 3
ח-296 3121 חי' שרה צבי דייטש אנשיל יעקב תרפ"ו 34 11 3
ח-304 3210 חי' שרה שלמה יעקב תר"פ? הבתולה 22 1 4
ח-319 3478 חי' שרה יצחק    לאנגער מאיר סאבאטיש תרפ"ו 23 7 4
ח-331 3629 חי' שרה דאוויד זאב תרצ"ד 23 15 4
ח-87 784 חי'..... יהודא ? 59 14 1
ח-288 3003 חי'ה שרה שלום כהנא אברהם אבלי הכהן ? 3 5 3
ח-122 1134 חי טשארני יואל סמוק יצחק תרע"ט 30 19 1
ח-41 344 חי(ים) נחום תרס"ג? 19 6 1
ח-7 34 חיא שמואל תרס"ג 33 1 1
ח-1 6 חיה ישראל תרנ"ה 6 1 1
ח-81 732 חיה פולק משה תר"פ 79 13 1
ח-110 1030 חיה שמואל חיים תר"ס 49 18 1
ח-126 1149 חיה גוטמאן ישראל צבי תרע"ט 45 19 1
ח-168 1590 חיה קויפמאנן אברהם יצחק    תרצ"ו 21 25 1
ח-231 2345 חיה מעכיל תרפ"ח 8 14 2
ח-252 2647 חיה יעקב טאבאק מרדכי תרצ"ו 27 19 2
ח-280 2945 חיה יצחק תרע"א 37 3 3
ח-309 3293 חיה מנחם דוב ? 4 3 4
ח-337 3747 חיה יעקב קאפל שלמה תרצ"ו 18 1 5
ח-340 3758 חיה וויסרענבארג ? ? 31 1 5
ח-349 3873 חיה פיג דבורה תשמ"ג 1 22 2
ח-19 108 חיה  שמעיהו תרמ"ח 44 2 1
ח-223 2306 חיה  קליין משה אברהם ? 8 13 2
ח-188 1953 חיה באבא צבי אריה בערגער משה יעקב תרצ"ב 30 2 2
ח-3 10 חיה גאלדא יצחק מרדכי תר"ס 9 1 1
ח-185 1924 חיה גיטל יחיאל מיכל איזראעל משה הכהן תש"ב הכהן 62 1 2
ח-58 576 חיה דבורה דוב סמוק אשר זעליג תרנ"א 55 9 1
ח-343 3769 חיה זיסל ברוך מנחם מארמאר צבי תרצ"ו 10 2 5
ח-222 2305 חיה חוה אהרן צבי ליכטענשטיין שמואל כהנא ת"ש 1 13 2
ח-139 1243 חיה טאבא משה תר"פ 38 20 1
ח-163 1546 חיה לאה 44 24 1
ח-310 3315 חיה לאה יעקב תרע"ו 27 3 4
ח-258 2708 חיה סימא ברוך ויינער תש"ג 15 21 2
ח-72 692 חיה פיגא אל..... ? 37 12 1
ח-164 1548 חיה פיגא מנחם תר"ס 47 24 1
ח-134 1219 חיה פעריל פעסטינגער צבי תרפ"ג 14 20 1
ח-8 50 חיה רבקה רפאל תרנ"ד 49 1 1
ח-65 602 חיה רחל  יהודא מנחם תרפ"ט 8 10 1
ח-234 2364 חיה רחל  משה שרעטער תרצ"ד 31 14 2
ח-294 3051 חיה רחל  משה ? 1 7 3
ח-224 2309 חיה ריזא נחום צבי הכהן תרצ"ט עלמה 14 13 2
ח-275 2908 חיה ריזא יצחק אהרן תרס"א 41 2 3
ח-167 1587 חיה רעכיל פוקס בן ציון תרצ"ג 17 25 1
ח-9 52 חיה שרה יוסף תרנ"ב 51 1 1
ח-273 2902 חיה שרה יחזקאל אברהם מאלק חיים עזרא תרפ"ה 35 2 3
ח-27  158 חיה שרה משה זעלמאנאוויטש תרס"ט 25 3 1
ח-248 2609 חיה שרה שטערן ישראל תרפ"ו 50 18 2
ח-273 2902 חיה שרה מאלק חיים עזרא תרפ"ה 35 2 3
ח-281 2954 חיה שרה מרדכי מנחם תר"נ 48 3 3
ח-50 501 חיה...... ? ? 30 8 1
ח-202 2065 חיי' יחיאל מיכל תרל"ב 27 5 2
ח-107 997 חיי' צפורה חזקי' פייבל תרנ"ב 15 18 1
ח-61 590 חיי' רינא ראובן תרמ"ב 70 9 1
ח-323 3542 חיי אסתר זאב אשר תרצ"ב 35 9 4
ח-297 3123 חיי ליבא אפרים ת"ר 42 11 3
ח-21 133 חיי צביה יעקב תרל"ה 75 2 1
ח-210 2137 חיי רייזיל צבי ארי' תרל"ז 7 7 2
ח-216 2213 חיי(ם) ? תרי"ט 23 9 2
ח-311 2316 חייא אסתר פנחס ? 28 3 4
ח-195 2016 חייה ישראל רוט ישעיהו תרמ"ז 13 4 2
ח-217 2236 חייה יעקב תר"ח 11 10 2
ח-35 234 חיים יעקב תר"צ הלוי 5 4 1
ח-36 236 חיים שניטצעלער יהודא תש"א 7 4 1
ח-40 331 חיים אברהם תרנ"ח 6 6 1
ח-43 363 חיים פעסטינגער אשר זעליג תרע"ה 30 6 1
ח-44 364 חיים מנחם ישראל תרע"ה 40 6 1
ח-46 390 חיים ? (תר"ע) 66 6 1
ח-66 604 חיים ארי דוב תרפ"ז 10 10 1
ח-67 605 חיים יהודא מנחם תרפ"ה 11 10 1
ח-80 711 חיים מנחם דוב תרס"ו הלוי 32 13 1
ח-97 912 חיים הרטמאן אברהם  ? 3 17 1
ח-132 1187 חיים אשר זעליג תרס"ט ילד 13 19/20/2 1
ח-142 1274 חיים שמואל ארי' תרע"ב 73 20 1
ח-143 1278 חיים נאדלער משולם זיסא יהודא תרס"ד 77 20 1
ח-144 1283 חיים אליעזר תרפ"ב 83 20 1
ח-145 1286 חיים דוד תרע"ד 86 20 1
ח-146 1315 חיים שרעטער אבנר סיני תרפ"ד 10 21 1
ח-154 1442 חיים אברהם תרס"ב ילד 72 22 1
ח-155 1455 חיים דוב תרנ"ב 90 22 1
ח-161 1527 חיים בערגמאן דוד ישעיהו תרצ"ז הכהן 14 24 1
ח-166 1568 חיים זיגלער יוסף תרנ"ט הבחור 71 24 1
ח-176 1651 חיים יצחק מאיר תרס"ד הבחור 7 25/26 1
ח-178 1702 חיים אברהם ? 41 26 1
ח-179 1703 חיים אשר זעליג תרס"ח הלוי 42 26 1
ח-186 1939 חיים אברהם תרנ"ד 14 2 2
ח-187 1948 חיים אליעזר ? 24 2 2
ח-190 1966 חיים צבי אלימלך תרצ"ז הכהן 51 2 2
ח-191 1975 חיים יוסף יוחנן תרנ"ט הכהן 1 3 2
ח-208 2110 חיים שרגא תרמ"ח הבחור 31 6 2
ח-215 2204 חיים יהודא תרי"ב 11 9 2
ח-227 2318 חיים שטעענבערג מאיר צבי תרע"א 29 13 2
ח-237 2394 חיים רוממער משה תרפ"א 70 14 2
ח-239 2423 חיים ברוך תרפ"ב מוואראבוויטש 42 15 2
ח-242 2475 חיים אשר אנטשיל תרצ"ב 36 16 2
ח-254 2684 חיים קאפפעל ישראל אברהם  תרצ"ט 28 20 2
ח-259 2713 חיים קרעמער יהודא ארי'  ת"ש 34 21 2
ח-264 2801 חיים הופמאן יוסף ת"ש 10 25 2
ח-266 2818 חיים אשר זעליג תרמ"ז 2 1 3
ח-267 2819 חיים שמואל תר"נ ילד .2/3 1 3
ח-285 2968 חיים גרשון תקצ"ג 13 4 3
ח-292 3031 חיים שמואל זאנוויל הכהן תרכ"ז הכהן 6 6 3
ח-325 3563 חיים דאווידאוויטש דוד תרצ"ט 32 10 4
ח-333 3675 חיים בערקאוויטש מנחם דוב תרפ"ו 46 17 4
ח-344 3782 חיים שטערן דוד שלמה תש"ב 3 3 5
ח-347 3808 חיים אייזיקוביץ מנחם מענדל תש"ב 5 5 5
פ-41 735 חיים מארקוס ווערנער חיים ארי'   תרצ"ד 4 14 1
ח-53 519 חיים אלי' אברהם מרדכי תרמ"ט 58 8 1
ח-85 750 חיים אלימלך אברהם צבי תרע"ז 19 14 1
ח-156 1458 חיים אליעזר זיכערמאנן ישראל יעקב תרפ"ח 2 23 1
ח-265 2815 חיים אליקים געצל ווידער אשר אנשיל תרצ"ז ד"ר 55 25 2
ח-54 549 חיים ארי' משולם פייביש תרע"ב הכהן 26 9 1
ח-55 559 חיים ארי' קראטץ משה תרצ"ז 26 9 1
ח-69 647 חיים ארי' ווידער שמחה יוסף תרפ"ה 6 11 1
ח-260 2724 חיים ארי' טעסלער אלעזר משה תרצ"ה 60 21 2
ח-263 2776 חיים ארי' פוקס ? 21 24 2
ח-295 3062 חיים אריה יחיאל צבי תרע"ז הכהן 4 אהל הכהנים 3
ח-5 20 חיים אשר שמואל ארי' תרס"ד 19 1 1
ח-226 2317 חיים בצלאל נחום תרס"ז 28 13 2
ח-326 3564 חיים ברוך יעקאל תרע"ה 33 10 4
ח-184 1908 חיים דוב שווארץ דוד שלמה תרס"ו 40 1 2
ח-324 3550 חיים דוב מוועראוויטש יעקב עזרא תרצ"ג 4 10 4
ח-199 2053 חיים דוד ראכלוטץ יצחק תרע"ו 14 5 2
ח-49 437 חיים יהודא הערשראוויטש אליעזר תרע"ג 35 7 1
ח-90 858 חיים יהודא יוסף תרס"ז 33 16 1
ח-52 509 חיים יוסף נעמעש אליעזר תרפ"א 38 8 1
ח-117 1100 חיים יוסף שאכטער מרדכי תר"פ הבחור 49 18/19 1
ח-261 2744 חיים יוסף אדלער נחום תשי"ד 20 22 2
ח-192 1976 חיים יוסף צבי משה תרנ"ד 2 3 2
ח-79 698 חיים יעקב צבי ארי' תרנ"א 18 13 1
ח-306 3249 חיים יעקב גרין יודא צבי תרפ"ג 23 2 4
ח-30 180 חיים יצחק מארקאוויטש עוזר תרע"ג 47 3 1
ח-42 347 חיים יצחק יוסף מרדכי תרפ"ז 22 6 1
ח-213 2175 חיים יצחק יהודא תרט"ז 13 8 2
ח-327 3583 חיים יצחק פייג יוסף תרצ"ב 4 12 4
ח-262 2766 חיים ירחמיאל הערמאנן יששכר תש"א 2 23 2
ח-129 1171 חיים ישראל אשר זעליג תרע"ד 9 19/20/1 1
ח-180 1805 חיים ישראל כ"ץ יחיאל מיכל תרס"ו הבחור 75 27 1
ח-240 2434 חיים ישראל ווידער דוד ארי' תרפ"ח 54 15 2
ח-269 2844 חיים ישראל יוסף צבי תרס"ב 22 1 3
ח-45 389 חיים מאיר צבי תרע"ב 65 6 1
ח-70 661 חיים מאיר טרויב מרדכי תרפ"ו הכהן 5 12 1
ח-177 1701 חיים מאיר יעקב תרע"ב 40 26 1
ח-243 2545 חיים מאיר שמעון תרפ"ט 53 17 2
ח- 284 2963 חיים מאיר כ"ץ אברהם ? 6 4 3
ח-328 3594 חיים מאיר אלימלך תרצ"ה 27 12 4
ח-98 936 חיים מנחם יעקב תרנ"ג 28 17 1
ח-197 2038 חיים מנחם ישראל זונדל הלוי תרצ"ט 59 4 2
ח-256 2700 חיים מנחם מענדרלאוויטש אשר אנטשיל תרצ"ו 54 20 2
ח-22 141 חיים מרדכי  יוסף תרס"ט 8 3 1
ח-241 2459 חיים משה הערשרקאוויטש מרדכי יעקב תש"ג הבחור 12 16 2
ח-34 233 חיים צבי טיטלבוים תרפ"ו אוהל ט"ב 4 1
ח-194 1989 חיים צבי שטיין אפרים תר"ס 16 3 2
ח-238 2422 חיים צבי ברוך   תרפ"ב 41 15 2
ח-159 1516 חיים שלום אהרן   תרס"א הבחור 74 23 1
ח-74 671 חיים שמואל צבי תרמ"ט 48 12 1
ח-283 2959 חיים שמואל מנחם מענדעל שטרן יוסף תרנ"ג 2 4 3
ח-335 3693 חיים שמואל ראזענבערג מנחם תרצ"ט 40 18 4
ח-346 3799 חיים שמואל נחמן תש"ג 20 4 5
ח-271 2872 חיים שמואל זיינוול כהנא קלונימוס קלמן  תרצ"ה הכהן 55 1 3
ח-78 694 חיים...... עקיבא תר"מ 13 13 1
ח-31 210 חיים??? ? ? 6 .3/4 1
ח-57 572 חיינא זיסל יואל תרנ"ה 50 9 1
ח-47 409 חינא יהושע צבי גליק ישראל דוד תרצ"ד 4 7 1
ח-277 2932 חנ... אברהם תק.... 15 3 3
ח-286 2975 חנא זאב תקצ"ט 21 4 3
ח-2 7 חנה אליקים געצל תרנ"ח 7 1 1
ח-12 77 חנה מנחם מאניש תרל"ו 11 2 1
ח-13 79 חנה יצחק ישראל תר(כז)  13 2 1
ח-23 145 חנה פעריל משה אלי תרס"ט 25 3 1
ח-33 220 חנה יואל   תרע"ג אוהל ט"ב 4 1
ח-38 268 חנה ליפא עקקער שמואל תרע"א 45 4 1
ח-68 633 חנה מרדכי תר"נ הבתולה 41 10 1
ח-73 694 חנה צבי אליעזר שטיינבאך אברהם יצחק שווארטץ תר"ע 39 12 1
ח-83 736 חנה טאבאק משה תרפ"ג הבתולה 5 14 1
ח-84 741 חנה דוד   דאווידאוויטש אלי' תש"א 10 14 1
ח-91 875 חנה פריד יוסף איזיק תרס"ח 50 16 1
ח-95 904 חנה יעקב תרפ"א 82 16 1
ח-101 965 חנה דאוויד זיסי ארי' תרפ"א 57 17 1
ח-104 992 חנה יעקב תרנ"ד 10 18 1
ח-111 1049 חנה שבתאי אלעזר תרס"ט 68 18 1
ח-141 1258 חנה געלבמאן תר... 54 20 1
ח-147 1353 חנה שמואל תרס"ב 55 21 1
ח-151 1402 חנה עזר דייטש יעקב תר"ץ 27 22 1
ח-160 1522 חנה יאיר רינגלער יצחק געסטענבוים תרצ"ח 3 24 1
ח-173 1627 חנה אברהם יעקב תרס"ד הבתולה 58 25 1
ח-189 1956 חנה נפתלי   תר"ל הילדה 35 2 2
ח-193 1987 חנה אנשיל ווידער חיים אליקים תרס"ז 13 3 2
ח-198 2047 חנה דוד אש תרמ"ג 8 5 2
ח-229 2341 חנה פערל ישראל ארי תרצ"ב הבתולה 4 14 2
ח-230 2342 חנה פוקס יחזקאל תרפ"ו עלמה 5 14 2
ח-232 2346 חנה גרינוואלד יעקב תרפ"ט הבתולה 9 14 2
ח-233 2347 חנה כהנא צבי תרפ"ז 10 14 2
ח-236 2371 חנה חיים עזרא מאלק יוסף תר"צ 39 14 2
ח-246 2599 חנה אביגדור פויגעל חיים תרפ"ח 38 18 2
ח-249 2617 חנה יואל לאקס יוסף תר"פ 58 18 2
ח-257 2704 חנה יהודא משה שאכטער נחום תרצ"ז 61 20 2
ח-270 2852 חנה מנחם יצחק תרל"ז ילדה 34 1 3
ח-276 2914 חנה אפרים תרכ"ד 48 2 3
ח-279 2944 חנה אלטר זאלדאן חיים ארי' כהנא תרע"ה 36 3 3
ח-298 3157 חנה ארי'   תרע"ט 21 13 3
ח-301 3189 חנה יהודה הכהן תרפ"א 25 14 3
ח-302 3193 חנה חיים מייזעלש מרדכי תר"פ 29 14 3
ח-313 3345 חנה שלמה תר"ע 61 3 4
ח-320 3522 חנה יהושוע  גרקוביץ יישע תרפ"ה 1 9 4
ח-321 3531 חנה יהשוע כ"ץ יוסף תרפ"ט 12 9 4
ח-322 3536 חנה שמואל תרפ"ז 22 9 4
ח-329 3621 חנה אלקנה תרצ"ג 4 15 4
ח-330 3627 חנה ? ? 15 15 4
ח-332 3649 חנה טערקעלטויב אליעזר תרצ"ה 28 16 4
ח-334 3679 חנה ווינער אליעזר תש"א הבתולה 54 17 4
ח-336 3743 חנה שמואל   רחמן (דרבארמינקר) יצחק תשי"א 2 1 5
ח-37 251 חנה  צבי שטויבער נפתלי הערציל לקס תרצ"ט 26 4 1
ח-39 272 חנה  יצחק עדענבורג יהודא תרנ"ט 49 4 1
ח-114 1074 חנה  שמעון תרפ"ב 16 18/19 1
ח-128 1161 חנה אסתר שרייבער אייזיק תרס"ב הבתולה 68 19 1
ח-203 2068 חנה בילה יוסף תרל"ח 30 5 2
ח-94 889 חנה גיטל אברהם חיים תרפ"א 77 16 1
ח-169 1592 חנה טויבא צבי גאלדמאן אריה יהודה תרצ"ו 23 25 1
ח-162 1539 חנה יוטא יוסף תרס"ו 35 24 1
ח-4 11 חנה לאה יצחק אייזיק תר"ס 10 1 1
ח-88 818 חנה לאה פערל שלמה צבי תרצ"ט הילדה 24 15 1
ח-136 1225 חנה לאה צבי תר"פ 20 20 1
ח-206 2099 חנה לאה יהושע מאיר משה תרע"ט 20 6 2
ח-207 2101 חנה לאה יעקב אליעזר תרנ"א 22 6 2
ח-209 2135 חנה לאה צבי ארי' תרל"ט 5 7 2
ח-272 2887 חנה לאה מש(ה) ? 18 2 3
ח-274 2905 חנה לאה ? ? 38 2 3
ח-25 151 חנה מלכה יהודא אריה תרס"ח הלוי 18 3 1
ח-48 411 חנה מלכה משה תרמ"ו 6 7 1
ח-221 2304 חנה מלכה פריינד שלום תר"פ 61 12 2
ח-250 2620 חנה מרים משה תרפ"ב 61 18 2
ח-341 3760 חנה עטי שמואל תש"ב 43 1 5
ח-59 580 חנה פייגא אלי תרמ"ט 58 9 1
ח-205 2086 חנה פייגא אברהם תרט"ו 7 6 2
ח-77 691 חנה פייגע צבי דוב תרמ"ו 10 13 1
ח-106 996 חנה פריידא שוב ישראל  תרנ"ב 14 18 1
ח-338 3749 חנה ציפורה שמואל פערל נח תרצ"ד 20 1 5
ח-121 1130 חנה רוזא מאניש תרע"ד 26 19 1
ח-196 2017 חנה רחל מרדכי הלוי תרמ"ז 14 4 2
ח-172 1620 חנה ריבה שטיינמעטץ אליעזר תרע"ג 51 25 1
ח-89 823 חנה רייזל פוקס ירוחם תרצ"ז הילדה 30 15 1
ח-28 160 חנה רעכיל משה ליב הערשראוויטש כתריאל שעכטער תרע"ח 27 3 1
ח-278 2984 חנו (?)  שלמה תק.... 23 3 3
ח-63 598 חנוך העניך דוב אשכנזי יחיאל תרצ"ו הבחור 4 10 1
ח-71 672 חנוך זונדיל מאיר תרנ"ח 16 12 1
ח-152 1410 חניה חיים שווארץ נתן שאלאמאן תרפ"ט 36 22 1
ח-342 3766 חנינא יו"ט ליפא שווארץ מנחם תש"ח 2 2 5
ח-32 219 חנני' יום טוב  טיטלבוים תרס"ד אוהל ט"ב 4 1
ח-64 599 חנני' יום טוב ליפא חיים צבי תרע"ז 5 10 1
ח-131 1180 חנני' יום טוב ליפא א..... תע"ר ילד 6 19/20/2 1
ח-133 1210 חנצא יצחק תרס"ב 4 20 1
ח-150 1389 חנצא מאיר תרפ"ה 11 22 1
ח-345 3795 חנצא שטערן 2 4 5
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים