א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ש-277 3023 שפרה     יהודה הכהן ת"ר   29 5 3
ש-306 3319 שפרה     מרדכי פערשטער תרע"ה   31 3 4
ש-149 1610 שפרה       מ....ארי' ?   41 25 1
ש-8 148 שפרה יענטא   מארקאוויטש דוב בער תר"ע   15 3 1
ש-113 1250 שפרה יענטא     שלמה תרפ"ד   45 20 1
ש-52 644 שפרינצא אהרן   פאללאק יחיאל מיכל תרפ"ד   3 11 1
ש-131 1399 שפרינצא יוסף זאב ווינער שלמה זלמן תרצ"ח   24 22 1
ש-175 1916 שפרינצא נחמיה כהנא שלמה ת"ש   48 1 2
ש-267 2922 שפרינצא     צבי ?   57 2 3
ש-293 3188 שפרינצא     אברהם ארי' תרע"ט   24 14 3
ש-83 895 שפרינצא שרה יצחק גוטמאן צבי תרס"א   73 16 1
ש-4 89 שפרינצע     יצחק אייזיק תרמ"א   24 2 1
ש-146 1563 שפרינצע     יצחק תרנ"ד   66 24 1
ש-269 2952 שפריצא     משה שמואל   תרנ"ו   46 3 3
ש-118 1287 שרגא   גרינבערגער מרדכי תרפ"א הלוי 89 20 1
ש-159 1759 שרגא יהודא     חיים תרס"ב   43 26/27 1
ש-55 659 שרגא פייביש   גוטמאן אברהם תרע"ט   2 12 1
ש-81 880 שרגא פייביש     אפרים תרע"ט   56 16 1
ש-224 2439 שרגא פייביש     דוד ארי' תר"פ   59 15 2
ש-285 3134 שרגא פייביש אליעזר     יעקב תרל"ט   16 12 3
ש-250 2717 שרגא פייביש בנימין   לעבאוויטש שמואל ארי' תרצ"ח   39 21 2
ש-116 1262 שרגא פייביש דוד   שלאמאוויטש משה תרצ"א   59 20 1
ש-86 939 שרגי ארי'   לאקס אברהם תרנ"ו   31 17 1
ש-1 36 שרה     פייטל תרנ"ג   35 1 1
ש-2 48 שרה     ? ?   47 1 1
ש-5 105 שרה     שבתאי תרמ"ט   41 2 1
ש-6 129 שרה     מאיר תרמ"ד   66 2 1
ש-7 131 שרה זיסל   גוטלליעב יחיאל מיכל תרל"ח   72 2 1
ש-10 165 שרה יצחק דאווידאוויטש יצחק אלימלך תרע"ג   32 3 1
ש-11 174 שרה     יודא משה תרע"א   41 3 1
ש-12 177 שרה     משה צבי תרע"ג   44 3 1
ש-35 473 שרה אלימלך קליין מרדכי אברהם תרפ"ח   2 8 1
ש-36 476 שרה יצחק מוללער אליקים געצל תר"ע   5 8 1
ש-37 478 שרה     יצחק חיים תרס"ד   7 8 1
ש-49 622 שרה מאיר הערץ פויגל יוסף תרפ"ג   30 10 1
ש-51 634 שרה     אהרן תר"נ ילדה 43 10 1
ש-56 3294 שרה     אברהם מנחם תרפ"ג   5 3 4
ש-58 674 שרה מאיר   שרעטיר יוסף תר"ס   17 12 1
ש-59 677 שרה יחואל מיכל פייערווערגר אשר אנטשיל תרפ"ח   21 12 1
ש-72 785 שרה אברהם שמעונוויטש שמואל צבי הכהן תרפ"א   60 14 1
ש-73 824 שרה   לענאר חיים ארי' ת"ש ילדה 31 15 1
ש-88 981 שרה     שמעון אליעזר ראזענפעלד תרע"ח   83 17 1
ש-94 1024 שרה     משה שרעטיר תרנ"ט   42 18 1
ש-97 1062 שרה     אלימלך   תרפ"ב   4 18/19 1
ש-110 1229 שרה     אברהם חיים תר"ס   24 20 1
ש-124 1337 שרה     אלימלך   תרפ"ג   36 21 1
ש-125 1339 שרה     זאב תר"פ הבתולה 39 21 1
ש-127 1365 שרה     דוד צבי תרנ"ז   71 21 1
ש-130 1377 שרה     יוסף תרנ"ד   93 21 1
ש-139 1482 שרה אליעזר צבי אלעפאנד יחיאל מיכל תרצ"ד   33 23 1
ש-144 1540 שרה     צבי אלימלך ?   36 24 1
ש-153 1678 שרה   מארקאס   תש"ד ד"ר 14 26 1
ש-167 1820 שרה   יאסאפאוויטש צבי תרפ"ו   35 28 1
ש-168 1834 שרה     מ..... זאב תרע"ג   52 28 1
ש-181 1954 שרה   קרויז יצחק תר"ע ילדה 33 2 2
ש-187 2044 שרה     יום טוב ליפמן הלוי תרמ"ה   5 5 2
ש-206 2234 שרה     (יעקב) תר"ד   7 10 2
ש-215 2350 שרה   ווידער יודל תר"צ הבתולה 14 14 2
ש-216 2352 שרה   בירנבערג אלימלך   תרצ"ד   17 14 2
ש-238 2579 שרה יצחק דוד הערשקאוויטש אורי הכהן תרצ"ב   15 18 2
ש-239 2586 שרה מנחם מענדל פריעדמאן אלימלך דוד תרפ"ה   22 18 2
ש-240 2589 שרה ליפא שרייבער פנחס אליעזר הלוי תרפ"א   26 18 2
ש-241 2593 שרה     ברוך צבי תרצ"ח   31 18 2
ש-242 2603 שרה מרדכי  קאהן אברהם מאיר כ"ץ ת"ש   42 18 2
ש-243 2625 שרה     צבי וואלדמאן תרפ"ד   66 18 2
ש-248 2710 שרה יעק שטארק   אלטיר יצחק מנחם מארקואוויטש ת"ש   29 21 2
ש-268 2948 שרה     זיינוויל כהנא תר"ע   42 3 3
ש-275 3008 שרה     יהודא הכהן תרס"ו   8 5 3
ש-278 3058 שרה     מאיר ?   9 7 3
ש-279 3058 שרה     ? תקצ"...   32 7 3
ש-292 3183 שרה שלום הכהן רובין ישראל מנחם קויפמאן תרפ"ב   18 14 3
ש-302 3295 שרה     אברהם תרפ"ד   6 3 4
ש-307 3320 שרה מרדכי שפערבור קאפל תרע"ד   32 3 4
ש-309 3333 שרה       תרע"ב   45 3 4
ש-310 3344 שרה     אברהם תרפ"ח   60 3 4
ש-314 3383 שרה חיים פסח באש דוד בענדיט תרע"ח   36 4 4
ש-328 3683 שרה   גאנז דוב תשי"ג   7 18 4
ש-333 3731 שרה     יצחק תרצ"ו   13 22 4
ש-339 3792 שרה     ? ת"ש   19 3 5
ש-346 3862 שרה   אברמוביץ מיטל תשל"ו   10 5 5
ש-348 3865 שרה     רבקה תשל"ט   11 5 5
ש-150 1619 שרה      צבי תרס"ט   50 25 1
ש-98 1066 שרה אסתר חיים מאיר טרויב כ"ץ זאב הכהן תרצ"ד   8 18/19 1
ש-291 3177 שרה בילא שלום  כהנא צבי לבוב תרפ"ו   8 14 3
ש-350 657 שרה בילא אברהם ברוך שטיינמעץ אהרן יחזקאל תרע"ב   17 11 1
ש-284 3115 שרה גאלא אברהם יהודא  יונגער מאיר יצחק תר"צ   29 11 3
ש-214 2335 שרה גאלדא מנחם זאב קליין משה חיים  תרפ"ג   57 13 2
ש-217 2353 שרה גאלדא     אליה לעבקאוויטש תרצ"ו   18 14 2
ש-205 2233 שרה גאלדי     יואל תר"ד   6 10 2
ש-218 2362 שרה גיטל     שלמה זלמן ?   29 12 2
ש-247 2707 שרה גיצא אברהם שרעטיר מאיר תש"ב   12 21 2
ש-188 2049 שרה גיצה     אהרן ארי' תרנ"ו   10 5 2
ש-93 1018 שרה דינה     אברהם נטע הכהן תרנ"ה   36 18 1
ש-65 742 שרה דרעזא אלעזר סמוק אליה   תרפ"ב   11 14 1
ש-189 2059 שרה הינדא     דוב  תרל"ה   21 5 2
ש-95 1043 שרה זיסיל     יהודא גאטליב תרס"ב   62 18 1
ש-184 2008 שרה טאבא     נחמן כהנא ?   5 4 2
ש-193 2103 שרה טאבא     משה תרמ"ט   24 6 2
ש-207 2272 שרה טאבה     יהושיע ?   21 11 2
ש-213 2327 שרה טאבה שמואל  מאשקאוויטש יחיאל הכהן תרפ"ז   44 13 2
ש-219 2365 שרה טויבא משה ארי' פויגל יודא ארי' תרצ"ו   32 14 2
ש-61 689 שרה טישינע     שמואל צבי תרנ"א   8 13 1
ש-22 263 שרה לאה     דוב קראנשטיין תרפ"ב   39 4 1
ש-87 969 שרה לאה אברהם מרדכי גערשטיל שרגא פייביל תרע"ו   62 17 1
ש-126 1364 שרה לאה     צבי תרנ"ז   70 21 1
ש-294 3215 שרה לאה     יהושע פישל תרע"ג הבתולה 37 1 4
ש-304 3303 שרה לאה ירוחם   יצחק תר"צ   15 3 4
ש-112 1234 שרה ליבא     זכרי' דאווידאבטש תרפ"א   29 20 1
ש-137 1468 שרה מלכה     לוי תרצ"ח   16 23 1
ש-145 1558 שרה פייגה     מנחם שלמה תרנ"ה   61 24 1
ש-89 990 שרה פעסיל     אברהם יעקב תרנ"ו   8 18 1
ש-70 771 שרה רבקה אליעזר ווינער אליה תרע"ז   43 14 1
ש-132 1408 שרה רבקה     ? ?   33 22 1
ש-138 1469 שרה רבקה שמחה וועג אברהם יעקב תרצ"ד   17 23 1
ש-148 1608 שרה רבקה     אשר אנטשיל תרע"ג   39 25 1
ש-245 2630 שרה רבקה     מאיר אפיל תרפ"ז   24 19 2
ש-282 3082 שרה רבקה     יוסף יוחנן כהנא תר"ס   1 9 3
ש-288 3154 שרה רבקה     יצחק תרע"ו   18 13 3
ש-321 3541 שרה רבקה     יצחק אייזיק מרדכי תרצ"ב   34 9 4
ש-329 3684 שרה רבקה     שמעון ת"ש   9 18 4
ש-105 1151 שרה רויזא     דוב הערשקאוויטש תרע"ג   49 19 1
ש-194 2104 שרה ריזא     ארון תרנ"ד   25 6 2
ש-190 2081 שרה ריזל חנוך קוהן אברהם דאווידאוויטש תרס"ו   2 6 2
ש-185 2034 שרה רעכיל     אפרים ברוך תרל"ו   33 4 2
ש-305 3312 שרה רעכיל עובדיה דארענשטיין אליעזר הממער תרע"ה   24 3 4

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************