א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ש-277 3023 שפרה     יהודה הכהן ת"ר   29 5 3
ש-306 3319 שפרה     מרדכי פערשטער תרע"ה   31 3 4
ש-149 1610 שפרה       מ....ארי' ?   41 25 1
ש-8 148 שפרה יענטא   מארקאוויטש דוב בער תר"ע   15 3 1
ש-113 1250 שפרה יענטא     שלמה תרפ"ד   45 20 1
ש-52 644 שפרינצא אהרן   פאללאק יחיאל מיכל תרפ"ד   3 11 1
ש-131 1399 שפרינצא יוסף זאב ווינער שלמה זלמן תרצ"ח   24 22 1
ש-175 1916 שפרינצא נחמיה כהנא שלמה ת"ש   48 1 2
ש-267 2922 שפרינצא     צבי ?   57 2 3
ש-293 3188 שפרינצא     אברהם ארי' תרע"ט   24 14 3
ש-83 895 שפרינצא שרה יצחק גוטמאן צבי תרס"א   73 16 1
ש-4 89 שפרינצע     יצחק אייזיק תרמ"א   24 2 1
ש-146 1563 שפרינצע     יצחק תרנ"ד   66 24 1
ש-269 2952 שפריצא     משה שמואל   תרנ"ו   46 3 3
ש-118 1287 שרגא   גרינבערגער מרדכי תרפ"א הלוי 89 20 1
ש-159 1759 שרגא יהודא     חיים תרס"ב   43 26/27 1
ש-55 659 שרגא פייביש   גוטמאן אברהם תרע"ט   2 12 1
ש-81 880 שרגא פייביש     אפרים תרע"ט   56 16 1
ש-224 2439 שרגא פייביש     דוד ארי' תר"פ   59 15 2
ש-285 3134 שרגא פייביש אליעזר     יעקב תרל"ט   16 12 3
ש-250 2717 שרגא פייביש בנימין   לעבאוויטש שמואל ארי' תרצ"ח   39 21 2
ש-116 1262 שרגא פייביש דוד   שלאמאוויטש משה תרצ"א   59 20 1
ש-86 939 שרגי ארי'   לאקס אברהם תרנ"ו   31 17 1
ש-1 36 שרה     פייטל תרנ"ג   35 1 1
ש-2 48 שרה     ? ?   47 1 1
ש-5 105 שרה     שבתאי תרמ"ט   41 2 1
ש-6 129 שרה     מאיר תרמ"ד   66 2 1
ש-7 131 שרה זיסל   גוטלליעב יחיאל מיכל תרל"ח   72 2 1
ש-10 165 שרה יצחק דאווידאוויטש יצחק אלימלך תרע"ג   32 3 1
ש-11 174 שרה     יודא משה תרע"א   41 3 1
ש-12 177 שרה     משה צבי תרע"ג   44 3 1
ש-35 473 שרה אלימלך קליין מרדכי אברהם תרפ"ח   2 8 1
ש-36 476 שרה יצחק מוללער אליקים געצל תר"ע   5 8 1
ש-37 478 שרה     יצחק חיים תרס"ד   7 8 1
ש-49 622 שרה מאיר הערץ פויגל יוסף תרפ"ג   30 10 1
ש-51 634 שרה     אהרן תר"נ ילדה 43 10 1
ש-56 3294 שרה     אברהם מנחם תרפ"ג   5 3 4
ש-58 674 שרה מאיר   שרעטיר יוסף תר"ס   17 12 1
ש-59 677 שרה יחואל מיכל פייערווערגר אשר אנטשיל תרפ"ח   21 12 1
ש-72 785 שרה אברהם שמעונוויטש שמואל צבי הכהן תרפ"א   60 14 1
ש-73 824 שרה   לענאר חיים ארי' ת"ש ילדה 31 15 1
ש-88 981 שרה     שמעון אליעזר ראזענפעלד תרע"ח   83 17 1
ש-94 1024 שרה     משה שרעטיר תרנ"ט   42 18 1
ש-97 1062 שרה     אלימלך   תרפ"ב   4 18/19 1
ש-110 1229 שרה     אברהם חיים תר"ס   24 20 1
ש-124 1337 שרה     אלימלך   תרפ"ג   36 21 1
ש-125 1339 שרה     זאב תר"פ הבתולה 39 21 1
ש-127 1365 שרה     דוד צבי תרנ"ז   71 21 1
ש-130 1377 שרה     יוסף תרנ"ד   93 21 1
ש-139 1482 שרה אליעזר צבי אלעפאנד יחיאל מיכל תרצ"ד   33 23 1
ש-144 1540 שרה     צבי אלימלך ?   36 24 1
ש-153 1678 שרה   מארקאס   תש"ד ד"ר 14 26 1
ש-167 1820 שרה   יאסאפאוויטש צבי תרפ"ו   35 28 1
ש-168 1834 שרה     מ..... זאב תרע"ג   52 28 1
ש-181 1954 שרה   קרויז יצחק תר"ע ילדה 33 2 2
ש-187 2044 שרה     יום טוב ליפמן הלוי תרמ"ה   5 5 2
ש-206 2234 שרה     (יעקב) תר"ד   7 10 2
ש-215 2350 שרה   ווידער יודל תר"צ הבתולה 14 14 2
ש-216 2352 שרה   בירנבערג אלימלך   תרצ"ד   17 14 2
ש-238 2579 שרה יצחק דוד הערשקאוויטש אורי הכהן תרצ"ב   15 18 2
ש-239 2586 שרה מנחם מענדל פריעדמאן אלימלך דוד תרפ"ה   22 18 2
ש-240 2589 שרה ליפא שרייבער פנחס אליעזר הלוי תרפ"א   26 18 2
ש-241 2593 שרה     ברוך צבי תרצ"ח   31 18 2
ש-242 2603 שרה מרדכי  קאהן אברהם מאיר כ"ץ ת"ש   42 18 2
ש-243 2625 שרה     צבי וואלדמאן תרפ"ד   66 18 2
ש-248 2710 שרה יעק שטארק   אלטיר יצחק מנחם מארקואוויטש ת"ש   29 21 2
ש-268 2948 שרה     זיינוויל כהנא תר"ע   42 3 3
ש-275 3008 שרה     יהודא הכהן תרס"ו   8 5 3
ש-278 3058 שרה     מאיר ?   9 7 3
ש-279 3058 שרה     ? תקצ"...   32 7 3
ש-292 3183 שרה שלום הכהן רובין ישראל מנחם קויפמאן תרפ"ב   18 14 3
ש-302 3295 שרה     אברהם תרפ"ד   6 3 4
ש-307 3320 שרה מרדכי שפערבור קאפל תרע"ד   32 3 4
ש-309 3333 שרה       תרע"ב   45 3 4
ש-310 3344 שרה     אברהם תרפ"ח   60 3 4
ש-314 3383 שרה חיים פסח באש דוד בענדיט תרע"ח   36 4 4
ש-328 3683 שרה   גאנז דוב תשי"ג   7 18 4
ש-333 3731 שרה     יצחק תרצ"ו   13 22 4
ש-339 3792 שרה     ? ת"ש   19 3 5
ש-346 3862 שרה   אברמוביץ מיטל תשל"ו   10 5 5
ש-348 3865 שרה     רבקה תשל"ט   11 5 5
ש-150 1619 שרה      צבי תרס"ט   50 25 1
ש-98 1066 שרה אסתר חיים מאיר טרויב כ"ץ זאב הכהן תרצ"ד   8 18/19 1
ש-291 3177 שרה בילא שלום  כהנא צבי לבוב תרפ"ו   8 14 3
ש-350 657 שרה בילא אברהם ברוך שטיינמעץ אהרן יחזקאל תרע"ב   17 11 1
ש-284 3115 שרה גאלא אברהם יהודא  יונגער מאיר יצחק תר"צ   29 11 3
ש-214 2335 שרה גאלדא מנחם זאב קליין משה חיים  תרפ"ג   57 13 2
ש-217 2353 שרה גאלדא     אליה לעבקאוויטש תרצ"ו   18 14 2
ש-205 2233 שרה גאלדי     יואל תר"ד   6 10 2
ש-218 2362 שרה גיטל     שלמה זלמן ?   29 12 2
ש-247 2707 שרה גיצא אברהם שרעטיר מאיר תש"ב   12 21 2
ש-188 2049 שרה גיצה     אהרן ארי' תרנ"ו   10 5 2
ש-93 1018 שרה דינה     אברהם נטע הכהן תרנ"ה   36 18 1
ש-65 742 שרה דרעזא אלעזר סמוק אליה   תרפ"ב   11 14 1
ש-189 2059 שרה הינדא     דוב  תרל"ה   21 5 2
ש-95 1043 שרה זיסיל     יהודא גאטליב תרס"ב   62 18 1
ש-184 2008 שרה טאבא     נחמן כהנא ?   5 4 2
ש-193 2103 שרה טאבא     משה תרמ"ט   24 6 2
ש-207 2272 שרה טאבה     יהושיע ?   21 11 2
ש-213 2327 שרה טאבה שמואל  מאשקאוויטש יחיאל הכהן תרפ"ז   44 13 2
ש-219 2365 שרה טויבא משה ארי' פויגל יודא ארי' תרצ"ו   32 14 2
ש-61 689 שרה טישינע     שמואל צבי תרנ"א   8 13 1
ש-22 263 שרה לאה     דוב קראנשטיין תרפ"ב   39 4 1
ש-87 969 שרה לאה אברהם מרדכי גערשטיל שרגא פייביל תרע"ו   62 17 1
ש-126 1364 שרה לאה     צבי תרנ"ז   70 21 1
ש-294 3215 שרה לאה     יהושע פישל תרע"ג הבתולה 37 1 4
ש-304 3303 שרה לאה ירוחם   יצחק תר"צ   15 3 4
ש-112 1234 שרה ליבא     זכרי' דאווידאבטש תרפ"א   29 20 1
ש-137 1468 שרה מלכה     לוי תרצ"ח   16 23 1
ש-145 1558 שרה פייגה     מנחם שלמה תרנ"ה   61 24 1
ש-89 990 שרה פעסיל     אברהם יעקב תרנ"ו   8 18 1
ש-70 771 שרה רבקה אליעזר ווינער אליה תרע"ז   43 14 1
ש-132 1408 שרה רבקה     ? ?   33 22 1
ש-138 1469 שרה רבקה שמחה וועג אברהם יעקב תרצ"ד   17 23 1
ש-148 1608 שרה רבקה     אשר אנטשיל תרע"ג   39 25 1
ש-245 2630 שרה רבקה     מאיר אפיל תרפ"ז   24 19 2
ש-282 3082 שרה רבקה     יוסף יוחנן כהנא תר"ס   1 9 3
ש-288 3154 שרה רבקה     יצחק תרע"ו   18 13 3
ש-321 3541 שרה רבקה     יצחק אייזיק מרדכי תרצ"ב   34 9 4
ש-329 3684 שרה רבקה     שמעון ת"ש   9 18 4
ש-105 1151 שרה רויזא     דוב הערשקאוויטש תרע"ג   49 19 1
ש-194 2104 שרה ריזא     ארון תרנ"ד   25 6 2
ש-190 2081 שרה ריזל חנוך קוהן אברהם דאווידאוויטש תרס"ו   2 6 2
ש-185 2034 שרה רעכיל     אפרים ברוך תרל"ו   33 4 2
ש-305 3312 שרה רעכיל עובדיה דארענשטיין אליעזר הממער תרע"ה   24 3 4
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים