א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ש-135 1449 ש(למ)ה צבי   א..... ץ(יהו)דא תרנ"ז   81 22 1
ש-308 3337 ש(ר)ה       תרע"....   49 3 4
ש-66 744 ש....     ? ?   16 14 1
ש-297 3238 ש....       ?   11 2 4
ש-197 2125 ש.......בבי     ? ?   56 6 2
ש-75 831 שאול יהודא     יחזקאל אברהם   הלוי 7 16 1
ש-258 2800 שאול יהודא   שטיינמעץ אברהם ברוך תרצ"ח   9 25 2
ש-25 328 שאשא יצחק פריינד אברהם תרצ"ב   3 6 1
ש-67 756 שבתאי     דוד תרמ"ז   28 14 1
ש-154 1684 שבתאי   לענגיעל יעקב תר"צ הלוי, ד"ר 22 26 1
ש-210 2313 שבתאי     מאיר מרדכי תרצ"ד   21 13 2
ש-115 1259 שואל     ברוך צבי ?   56 20 1
ש-252 2738 שואל   פארקאש אביגדור ת"ש   10 22 2
ש-178 1941 שואל יצחק     ? ?   17 2 2
ש-320 3535 שוייבא   קעפעש שלמה יהודא תרפ"ז   21 9 4
ש-13 182 שיינדיל     לוי יצחק הכהן תרפ"ט   49 3 1
ש-96 1047 שיינדיל     אלחנן תרס"ו   66 18 1
ש-128 1372 שיינדיל     מנחם תרנ"ט   84 21 1
ש-166 1812 שיינדיל     ישראל דוב תר"צ   26 28 1
ש-169 1849 שיינדיל     יהודא תרס"ו   69 28 1
ש-202 2166 שיינדיל   כ"ץ מאיר תרט"ז ילדה 41 7 2
ש-103 1114 שיינדיל אסתר     יוסף אהרן תרפ"ז   10 19 1
ש-63 725 שיינדיל ביילא     יצחק מרדכי תרמ"ח הבתולה 55 13 1
ש-24 327 שיינדל אלטיר יוסף טאבאק יחיאל מיכל ת"ש   2 6 1
ש-48 618 שיינדל מרדכי דאווידאוויטש ישראל יעקב תש"ח   25 10 1
ש-71 773 שיינדל   קליין ישעי'  תר"ס   45 14 1
ש-91 1009 שיינדל יונה   שמואל תרנ"ב   27 18 1
ש-99 1069 שיינדל     מאיר נפתלי הירץ תרע"ז   11 18/19 1
ש-111 1231 שיינדל     שמעון   תרצ"ה   26 20 1
ש-129 1376 שיינדל     זעליג תרנ"ב   91 21 1
ש-201 2158 שיינדל     אהרן יהודא תרל"א   31 7 2
ש-209 2310 שיינדל     שלמה תרצ"ט   16 13 2
ש-251 2730 שיינדל אהרן דוד   משה צבי תרצ"ה   67 21 2
ש-303 3302 שיינדל     חיים אליעזר תרפ"ב   14 3 4
ש-337 3772 שיינדל לייביש ראטה מנחם דוב תרצ"ו   13 2 5
ש-114 1256 שיינדל אסתר     דוד תרע"ט   52 20 1
ש-100 1088 שיינדל מינדע     אליעזר תרע"א   30 18/19 1
ש-244 2630 שיינדל רבקה אייזיק אינדיג שמואל אליעזר תרפ"ה   73 18 2
ש-90 1007 שיינדל שרה     מאיר ?   25 18 1
ש-336 3765 שיינדל שרה חיים ליבערמאן יחזקאל מנחם כהנא תש"ג   1 2 5
ש-32 438 שיינצא אפרים כ"ץ אברהם מאיר כ"ץ ת"ש   38 7 1
ש-315 3387 שיינצא     אברהם תרע"ו   40 4 4
ש-266 2899 שייפר (ה)     א......  ?   30 2 3
ש-265 2875 שינא     ? ?   2 2 3
ש-92 1012 שינדיל   העללער צבי כהנא  תרנ"ד   30 18 1
ש-21 244 שינדל אהרן   כ"ץ יצחק מועללער תש"ב   16 4 1
ש-325 3598 שינדל     עזריאל תרפ"ו ילדה 35 12 4
ש-345 3861 שיע (יהושע)   וויס יעקב תשל"ב   20 2 5
ש-15 197 שלום     טובי תרל"ז   71 3 1
ש-19 229 שלום   פריינד משה אריה תש"ג   אהל ש"י 4 1
ש-31 430 שלום     ממתיהו לאנדא תרע"ד הלוי 28 7 1
ש-40 513 שלום     אברהם צבי תרנ"ד הבחור 52 8 1
ש-43 548 שלום     אברהם חיים תרע"ח   15 9 1
ש-155 1688 שלום   העללער זאב תרע"ו הלוי, ד"ר 26 26 1
ש-212 2323 שלום     אהרן דוב תרע"ו   36 13 2
ש-225 2444 שלום   הערצפעלד יום טוב ליפמאן תרפ"א   64 15 2
ש-229 2498 שלום     ישראל תרפ"ה   61 16 2
ש-230 2499 שלום     יעקב יהודא תרפ"ז הכהן 62 16 2
ש-274 3004 שלום  חיה שרה  כהנא קלמן תרס"ה הכהן 4 5 3
ש-290 3176 שלום   כהנא חיים וחיה תרצ"ב   7 14 3
ש-29 373 שלום אלטיר     דוד   תרע"ה הלוי 49 6 1
ש-20 238 שלומה     משה יעקב תש"ב הכהן 9 4 1
ש-68 758 שלומה   בערגער חיים תרנ"ב הלוי, ד"ר 30 14 1
ש-270 2973 שלומה     דוב תקצ"ג   19 4 3
ש-236 2561 שלים     מרדכי מנחם תרצ"ב   69 17 2
ש-104 1144 שלימא     דוד תרע"ח   40 19 1
ש-136 1463 שלימה     יהודא לייביש באש תרפ"ט   11 23 1
ש-259 2806 שלימה     אברהם גרינברג תשי"ג   17 25 2
ש-335 3762 שלימה     יהודא ליב ?   47 1 5
ש-30 396 שלמה     אברהם יצחק תרנ"א הלוי 70 6 1
ש-38 482 שלמה   סמוק יואל תרנ"ו   11 8 1
ש-42 524 שלמה     אפרים  תרמ"ה   61 8 1
ש-45 564 שלמה   אסטרייכער משה תרצ"ז   42 9 1
ש-50 623 שלמה   פראנקיל משה אלי' תרצ"ו   31 10 1
ש-54 655 שלמה   שטיינמעץ אברהם ברוך תרצ"ג   14 11 1
ש-108 1198 שלמה     אברהם תרס"ט ילד 24 19/20/2 1
ש-141 1511 שלמה     שמחה שלום תרס"ב הלוי 69 23 1
ש-162 1782 שלמה   אינדיג משה דוד תרצ"ו   30 27 1
ש-171 1884 שלמה     אשר   תרמ"ז   16 1 2
ש-204 2198 שלמה     זאב תרצ"ה   1 9 2
ש-221 2406 שלמה     חיים דוב תש"א   25 15 2
ש-232 2506 שלמה     מרדכי ?   70 16 2
ש-233 2508 שלמה   שטיינמעץ יעקב מנחם תרפ"ג   72 16 2
ש-234 2512 שלמה     אשר תרפ"ד   76 16 2
ש-264 2862 שלמה     מרדכי תרכ"ה   44 1 3
ש-299 3262 שלמה     משה ליב תרע"ב   43 2 4
ש-316 3410 שלמה   איצקאוויטש יוסף תרע"ט   10 5 4
ש-318 3474 שלמה     צבי דוב תרע"ז   18 5 4
ש-323 3561 שלמה   ווינבאך ? תש"ד   30 10 4
ש-332 3711 שלמה   יאנאלאוויטש אברהם יהודא תש"א   61 19 4
ש-344 3858 שלמה     יצחק זאב תשלז   18 3 1
ש-174 1914 שלמה      משה יצחק תרפ"ד   46 1 2
ש-301 3277 שלמה      פסח ת...סט   72 2 4
ש-26 333 שלמה       אברהם מאיר תר"ע   8 6 1
ש-220 2392 שלמה אליעזר   באש חיים פסח תרפ"ב   68 14 2
ש-331 3706 שלמה אליעזר     יהודא ארי' תרצ"ו   44 19 4
ש-254 2770 שלמה אנשיל     יחזקאל   תש"א   35 23 2
ש-256 2730 שלמה אריה     מאיר יעקב תשכ"ט   42 24 2
ש-237 2562 שלמה ברוך     מאיר תרצ"ג   70 17 2
ש-84 920 שלמה דוב     אברהם צבי תרס"א   11 17 1
ש-340 3813 שלמה זלמו     מאיר מנחם תש"ה   21 5 5
ש-123 1330 שלמה זלמן   ברוין יצחק תרפ"ד   27 21 1
ש-192 2097 שלמה זלמן     אלקנה תרנ"ב   18 6 2
ש-326 3608 שלמה זלמן     דן תר"ץ   20 13 4
ש-327 3668 שלמה זלמן   רקריינול יעקב  ?   36 17 4
ש-152 1664 שלמה חיים     יעקב שלום תרנ"ד   23 25/26 1
ש-177 1940 שלמה חיים     אליהו תרל"ג   16 2 2
ש-85 931 שלמה יהודא     מנחם חיים תרנ"ו   23 17 1
ש-271 2982 שלמה יהודא     אפרים פישל תרע"ג   31 4 3
ש-330 3692 שלמה יהודא      משה תרפ"ט   38 18 4
ש-18 226 שלמה יהודה     פסח צבי תרס"ח   אהל ש"י 4 1
ש-196 2121 שלמה יהודה   ווידער משה תרכ"ז   45 6 2
ש-143 1528 שלמה יודא ליעבר ליעבערמאנן   תרצ"ד   15 24 1
ש-28 365 שלמה יחיאל   באש נחמן פסח תרע"ד   41 6 1
ש-140 1489 שלמה יעקב     צבי אלי תרס"ט הבחור 45 23 1
ש-180 1950 שלמה יעקב     צבי תרנ"ב   27 2 2
ש-80 869 שלמה יצחק     אברהם יעקב תרס"ז   44 16 1
ש-322 3551 שלמה מיכל     משה יהודא תרצ"ז   5 10 4
ש-300 3264 שלמה מרדכי     סענדער תרע"ב   47 2 4
ש-341 3822 שלמה מרדכי   פריזאנט חיים תשי"א   33 5 5
ש-165 1796 שלמה צבי   פרוכטער יעקב תרע"א הבחור 60 27 1
ש-263 2855 שלמה צבי     מרדכי שמואל תש"ב   39 1 3
ש-296 3235 שלמה צבי   גאלד יעקב תרפ"ג   8 2 4
ש-34 463 שמואל   ברקסענשפאן אשר זעליג תרס"א   63 7 1
ש-41 520 שמואל     אברהם תרמ"ט   58 8 1
ש-46 595 שמואל   פריעדמאן אברהם תרצ"ג   1 10 1
ש-57 660 שמואל   גערנער ישראל תר"פ   3 12 1
ש-60 684 שמואל   מאשקאוויטש יצחק תרצ"ד הבחור 3 13 1
ש-74 829 שמואל     עזריאל תרס"ח   5 16 1
ש-77 849 שמואל     מרדכי גימפל תרס"ד   25 16 1
ש-79 860 שמואל     פנחס   תרס"ו   35 16 1
ש-102 1102 שמואל     צבי דוד תרצ"ב   55 18/19 1
ש-117 1280 שמואל     זאב יודא תרע"ז   80 20 1
ש-119 1308 שמואל   כ"ץ משה תרצ"ד   2 21 1
ש-120 1311 שמואל   מאשקאוויטש שלמה זלמן תרפ"ד   5 21 1
ש-122 1321 שמואל     ? תרצ"ה   16 21 1
ש-156 1732 שמואל     שלמה אזיק תרס"ח הכהן 10 26/27 1
ש-161 1774 שמואל   מאלדאוואן ? תר"....   20 27 1
ש-164 1792 שמואל     יואל תרצ"ב הבחור, הכהן 55 27 1
ש-176 1933 שמואל   סופר   ?   8 2 2
ש-203 2172 שמואל     שלמה תר"ו הכהן 58 7 2
ש-222 2419 שמואל     נתן צבי תרפ"א   38 15 2
ש-223 2420 שמואל   רעטיג יעקב תרפ"א   39 15 2
ש-226 2456 שמואל     יוסף יהודא  תרצ"ט הלוי 7 16 2
     שמואל   קליין  מרדכי 

 תשל"ו

   25  13
ש-249 2716 שמואל   קויפמאנן משה יצחק תש"א   38 21 2
ש-253 2747 שמואל   צוויג אברהם אבא תשי"ט   24 22 2
ש-281 3076 שמואל     מנחם תקצ"ט   27 8 3
ש-289 3169 שמואל   קעססנער ירמיהו תרפ"ב הבחור 34 13 3
ש-295 3231 שמואל   שטייגוסער מרדכי תרפ"א   3 2 4
ש-298 3244 שמואל     חיים אליעזר תרע"ד   18 2 4
ש-311 3354 שמואל   יאנאלאוויטש דוד ארי' תרפ"ג   1 4 4
ש-317 3416 שמואל     ישראל תרע"ז   18 5 4
ש-319 3443 שמואל       ?   14 6 4
ש-334 3748 שמואל  חנה ציפורה פערל דוד תש"ג   19 1 4
ש-338 3783 שמואל   מענדעלאוויטש אשר אנטשיל תש"ב   5 3 5
ש-349 3870 שמואל   פוגעל יצחק תשמ"א?   21 2 5
ש-17 214 שמואל      יונה אפרים תרמ"א הבחור 10 .3/4 1
ש-23 299 שמואל      צבי תרפ"ח   29 5 1
ש-142 1526 שמואל    מארקאוויטש ארי' תרצ"ה   13 24 1
ש-208 2292 שמואל      יעקב ?   39 12 2
ש-343 3849 שמואל      מרדכי תשל"ו   19 13 2
ש-16 209 שמואל       ישראל זאב תרמ"ז   5 .3/4 1
ש-106 1188 שמואל אברהם     ירוחם זאב תרע"א ילד  14 19/20/2 1
ש-260 2828 שמואל אלטר     יהודא תרכ"ה ילד .9/10 1 3
ש-172 1885 שמואל אליעזר     משה ישראל תרמ"ד   17 1 2
ש-283 3100 שמואל דוב     יואל יהודא תר"ד   40 9 3
ש-312 3365 שמואל דוב     חיים תרפ"א   14 4 4
ש-261 2843 שמואל דניאל     צבי ?   21 1 3
ש-14 192 שמואל זאב     חנינא תרמ"א   61 3 1
ש-107 1189 שמואל זאב     צבי ארי' תרס"ט ילד 15 19/20/2 1
ש-160 1767 שמואל זאב   שייאוויטש יצחק ארי' תרצ"ו   10 27 1
ש-47 607 שמואל זיינוויל   כהנא יוסף מרדכי תרע"ט   13 10 1
ש-44 553 שמואל זינוויל   שטיינמעץ ישכר דוב תרפ"ט   20 9 1
ש-133 1419 שמואל זינוויל   ניילינגער דוד דוב תרע"א   47 22 1
ש-170 1880 שמואל זינוויל     שלום תרס"ג הכהן, הבחור 12 1 2
ש-273 2996 שמואל זנוויל   כהנא ישראל תרע"ה   47 4 3
ש-280 3064 שמואל זנוויל   כהנא קלוינמוס תקע"ט   5 אהל הכהנים 3
ש-286 3147 שמואל זנוויל   כהנא נחמן צבי תר"ע ד"ר 9 13 3
ש-287 3148 שמואל זנוויל   אייזענשטאדטער דוד ת"ש   10 13 3
ש-163 1789 שמואל יעקב   קאוולער חיים תרע"ז בחור 41 27 1
ש-195 2113 שמואל יצחק       תר"....   34 6 2
ש-228 2488 שמואל יצחק   יאקאבאוויטש מנחם יואל תרפ"ד   51 16 2
ש-347 3863 שמואל ליב   פערל דוד נתן תשל"ט   32 1 1
ש-272 2993 שמואל מאיר   ווינבערגער אהרן יצחק תר"פ   44 4 3
ש-101 1089 שמואל צבי   שטיין חיים אביגדור תרפ"ו הבחור 31 18/19 1
ש-134 1428 שמואל צבי   געלבענאן שלמה זלמן תרע"ג   57 22 1
ש-151 1648 שמואל צבי   לאקס יודא   תרע"ו   4 25/26 1
ש-157 1737 שמואל צבי     מאיר תרס"ה   15 26/27 1
ש-173 1909 שמואל צבי   הערשקאוויטש יודא   תרס"ח   41 1 2
ש-179 1947 שמואל צבי     משולם תרל"ד   23 2 2
ש-191 2093 שמואל צבי   שפיטצער מרדכי תר"נ הלוי, ד"ר 14 6 2
ש-200 2147 שמואל צבי   העדיעשי בנימין   תר"ס ילד 16 7 2
ש-211 2315 שמואל צבי   סמוק חיים בצלאל תש"ג   24 13 2
ש-324 3565 שמואל צבי     ? ?   1 11 4
ש-186 2039 שמואל שמעלקי     אברהם תרצ"ו   60 4 2
ש-27 339 שמחה   וויינבערגער אליקים געצל תרע"ח   14 6 1
ש-198 2139 שמחה   ליאן יעקב תר"ל מרת 9 7 2
ש-246 2699 שמחה   מנדלוביץ אשר אנטשיל תש"ד   53 20 2
ש-231 2504 שמחה יוסף   ווידער יצחק אלימלך תרפ"ט הבחור 68 16 2
ש-182 1967 שמחה ישראל     שמואל צבי     52 2 2
ש-276 3014 שמחה ישראל   כהנא יודא ליב תר"א   14 5 3
ש-76 839 שמחה שלום     יחיאל   תרס"ב הלוי 15 16 1
ש-255 2789 שמיל הערש   האקאין אזיק מענדיל תשכ"ח   41 24 2
ש-9 155 שמעון   שאנגוט יעקב  תר"צ הלוי 22 3 1
ש-39 488 שמעון     יחיאל מיכל תרס"ח הלוי 17 8 1
ש-53 654 שמעון   גרינפעלד משה אברהם תרס"ג   13 11 1
ש-62 718 שמעון   זילבערשטיין ישראל תרצ"ג   40 13 1
ש-78 856 שמעון   בערגער יחיאל מיכל תרס"ז   31 16 1
ש-121 1318 שמעון     אברהם תרפ"ז   13 21 1
ש-183 1991 שמעון     משה תרמ"ד   18 3 2
ש-227 2460 שמעון     ירוחם זאב תש"ג הבחור 13 16 2
ש-313 3366 שמעון   קאנול יהושע   תרפ"א   15 4 4
ש-158 1755 שמעון דוב     מרדכי צבי תרס"ג   37 26/27 1
ש-69 764 שמעון זאב   סאבא דוד תרצ"ב   36 14 1
ש-147 1596 שמעון זעליג   שוסטעק שלמה תרצ"ט   27 25 1
ש-235 2542 שמעון יהודא     צבי תרפ"ד   50 17 2
ש-257 2794 שמעון יעקב   קליין ישראל תל"ג   1 25 2
ש-262 2851 שמעי'      מנחם יצחק תרל"ו   33 1 3
ש-33 443 שמעי' צבי     מרדכי זאב תרע"ח   43 7 1
ש-82 887 שעבי     מאיר תרע"ה   64 16 1
ש-3 59 שעניה מירל     יצחק דוב תרמ"ז   58 1 1
ש-109 1215 שעני עטי     אשר אנטשיל תרפ"א   9 20 1
ש-199 2143 שעני עטי     אלי' תרמ"א   .12/13 7 2
ש-64 734 שעניא בראנא     דוד דאווידאוויטש תרפ"ה   3 14 1
ש-342 3844 שעניה   שלאמאוויטש מרדכי דוד ת"ש   61 1 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים