א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ר-63 1174 ראובן   גוטמאנן יעקב יהודא תרע"ט ילד  12 19/201 1
ר-107 1899 ראובן   זיידע שמואל תרס"א הכהן 31 1 2
ר-49 960 ראובן       דוד תרע"ב הכהן 52 17 1
ר-24 462 ראובן מאיר   גאלדבערגער צבי תרס"א   62 7 1
ר-75 1334 ראובן מאיר   נאדלער משה צבי תרפ"ה   32 21 1
ר-62 1160 ראכיל     יצחק ווינבערגער תרס"ב   67 19 1
ר-99 1616 ראכיל     מאיר צבי שטערנבערג תרע"ב   47 25 1
ר-158 2751 ראכיל     חיים מנחם תרצ"ט   36 22 2
ר-184 3194 ראכל     יהודה הכהן תרפ"ה הבתולה 31 14 3
ר-219 3864 ראליעזר ?     תשל"ז   65 22 5
ר-40 688 ראצה   קלמן באש אברהם אליעזר תרס"ד   7 13 1
ר-10 98 ראצי'     שלמה דוב תרמ"ה   34 2 1
ר-146 2677 ראצי'     משה דוב הכהן תרפ"ד   68 18 2
ר-5 41 רבקה     מנחם שמואל תרס"ח   40 1 1
ר-18 249 רבקה יעקב זעליקאוויטש עזריאל ירוחם תרצ"א   24 4 1
ר-25 538 רבקה     יקותיאל יהודה טיטלבוים תש"ב   3 9 1
ר-29 574 רבקה     יעקב   תרנ"ד   52 9 1
ר-32 586 רבקה     דוד תרמ"ז   65 9 1
ר-37 686 רבקה     יוסף זלמן ברוין תר"פ   31 12 1
ר-41 727 רבקה     משה תרמ"ד ילדה 60 13 1
ר-43 731 רבקה     עוזר ? ילדה 73 13 1
ר-46 900 רבקה     יוסף תרפ"א   78 16 1
ר-47 905 רבקה     שמשון תר"צ   86 16 1
ר-51 1003 רבקה     מנחם מענדיל תרנ"א   21 18 1
ר-54 1084 רבקה     משה אליעזר תרס"ח   26 18/19 1
ר-60 1137 רבקה     חיים יצחק תרע"ז   33 19 1
ר-65 1222 רבקה     נפתלי הירץ פויגל תרפ"ב   17 20 1
ר-68 1235 רבקה     ?????וויטש ?   30 20 1
ר-80 1384 רבקה חיים פעסטינגער אפרים פישל תרפ"ו   7 22 1
ר-81 1390 רבקה חיים שטיינגוסער יוסף תרצ"ד   14 22 1
ר-83 1396 רבקה שלום פראנג שלמה זלמן תרפ"ח   21 22 1
ר-84 1409 רבקה     שלמה יעקב תרפ"ו   34 22 1
ר-85 1459 רבקה     אפרים   תרפ"ח   4 23 1
ר-88 1467 רבקה ליבר ליבערמאן נחמן תרצ"א   15 23 1
ר-89 1479 רבקה     אברהם יוסף תרצ"ב   29 23 1
ר-90 1485 רבקה משה דונגעל אהרן משה תש"א   36 23 1
ר-94 1560 רבקה יוסף באק צבי תרנ"ב   63 24 1
ר-95 1583 רבקה צבי ווארנאי שמואל דוב תרפ"ו   2 25 1
ר-98 1611 רבקה     שלום תרפ"ז   42 25 1
ר-100 1687 רבקה זאב העללער הלוי דרעקסלער תרס"ה   25 26 1
ר-103 1844 רבקה     ????יצחק ?   64 28 1
ר-104 1846 רבקה       ?   66 28 1
ר-120 2145 רבקה     אברהם מנחם תרע"ה   14 7 2
ר-122 2228 רבקה יעקב מענדאלאוויטש אלי' תש"ד   59 9 2
ר-130 2337 רבקה קלמן דאווידאוויטש שלום חיים תרצ"ז   60 13 2
ר-133 2354 רבקה     אליעזר ניסן תרצ"ו   19 14 2
ר-138 2466 רבקה דוד צבי   חיים ?   25 16 2
ר-139 2514 רבקה     אשר אנטשיל תרצ"ה   78 16 2
ר-149 2636 רבקה אליעזר פישל משה ווידער תרצ"ד   1 19 2
ר-150 2639 רבקה יואל סמוק משה קליין הלוי תרצ"ה   8 19 2
ר-151 2654 רבקה     משולם זוסיא   ?   35 19 2
ר-161 2783 רבקה   פארקאש אברהם אליעזר תש"ב עלמה 35 24 2
ר-162 2792 רבקה   גרין ישראל משה  תש"ג   52 24 2
ר-163 2827 רבקה     משה שמואל הכהן תרמ"ד עלמה 9 1 3
ר-165 2894 רבקה     צבי תר"ב   25 2 3
ר-166 2896 רבקה     אשר זעליג תרל"ד   27 2 3
ר-170 2942 רבקה חיים ארי' כהנא צבי תר"ע   34 3 3
ר-172 3005 רבקה     פנחס ארי' כץ רפפוראט תר"ל   5 5 3
ר-180 3132 רבקה יוסף ברוך גרין ישראל מנחם תרצ"ד   13 12 3
ר-181 3133 רבקה אפריפ פישל פאגל זאב תש"ב   14 12 3
ר-182 3172 רבקה ישעיה ווינבערגער נתן זיינויל כהנא תרצ"ו   2 14 3
ר-183 3182 רבקה מרדכי דוד דאוויד  יצחק מנחם אלטר מארקאבוויטש תרפ"ח   16 14 3
ר-191 3292 רבקה     שלמה תרפ"ב   3 3 4
ר-196 3379 רבקה     ירחמיאל   תרע"ה   31 4 4
ר-199 3402 רבקה     דוד יעקב הלוי תרע"ב   69 4 4
ר-201 3479 רבקה אברהם לעבאוויטש דוב תרע"ו   24 7 4
ר-204 3533 רבקה     יצחק תרפ"ז   14 9 4
ר-210 3703 רבקה אברהם צבי ליעברמאן משה חיים קאיין תרצ"ו   38 19 4
ר-211 3718 רבקה אברהם צבי שטיין מרדכי אייזיק תרפ"ו   2 21 4
ר-215 3764 רבקה   רוטה יהודא תש"ב   88 1 5
ר-71 1248 רבקה      שמואל תרפ"א   43 20 1
ר-177 3081 רבקה    פרוכטר אליאס   תרצ"ז   35 8 3
ר-160 2769 רבקה אסתר שמחה אנשיל פוכס מאיר תרצ"ט   34 23 2
ר-186 3201 רבקה דבורה     חיים תרפ"א הבתולה 9 1 4
ר-34 631 רבקה העניע     חיים שמואל   תרנ"ה ילדה 39 10 1
ר-70 1247 רבקה חנה אליעזר לעבאוויטש אברהם יהודא תרפ"ב   42 20 1
ר-76 1354 רבקה לאה     משה תרס"א הכהן 56 21 1
ר-156 2709 רבקה מרים דוד   אדלערשטיין   ת"ש   18 21 2
ר-202 3519 רבקה פעריל     העניך תרס"ו   72 8 4
ר-144 2605 רבקה רחל     נחמן תרפ"א   44 18 2
ר-143 2592 רוזא   חיים שמואל שטערן דוד אליה ווידענפעלד תרפ"ז   30 18 2
ר-26 539 רוזא בלימא   טיטלבוים ישראל יעקב יוקל תרצ"ו   4 9 1
ר-66 1230 רוזא בלימא     יהודא תרצ"ד   25 20 1
ר-42 730 רוזה     משה נתן שטאהל תר"מ ילדה 69 13 1
ר-20 255 רויזא גיטל מאיר זעלמאנאוויטש ארי' לייביש תרפ"ח   30 4 1
ר-167 2913 רויזא חנצי     אברהם מאיר תר"כ   47 2 3
ר-119 2132 רוסיא     אברהם דאווידאוויטש תרצ"ו   .1/2 7 2
ר-50 963 רזריאל     ראובן תרפ"ט הכהן 55 17 1
ר-7 69 רחל    בורגר ליב תרע"ג   2 2 1
ר-12 164 רחל צבי   ווידער משה צבי תרע"ב   31 3 1
ר-15 218 רחל  יקותיאל יהודא  טיטלבוים משה דוד אשכנזי תרמ"ט   אוהל ט"ב 4 1
ר-16 221 רחל יקותיאל יהודא טיטלבוים יואל  תרצ"א   אוהל ט"ב 4 1
ר-27 542 רחל   טיטלבוים חנניא יום טוב ליפא תרס"ג הבתולה 7 9 1
ר-28 573 רחל       .?   61 9 1
ר-31 583 רחל     חיים תרמ"ח   61 9 1
ר-33 629 רחל   ענגעל בנציון תרע"ח הבתולה 37 10 1
ר-35 635 רחל     יעקב תרפ"ט ילדה 44 10 1
ר-38 689 רחל אברהם   שעכטיר דוד תרפ"ט   34 12 1
ר-56 1119 רחל     יחיאל תר"ע הכהן 15 19 1
ר-57 1120 רחל     מאיר נפתלי תרע"א   16 19 1
ר-61 1152 רחל   שטויבער אברהם דוד תרע"ה ילדה 50 19 1
ר-67 1237 רחל     ישראל תרפ"ג   32 20 1
ר-69 1239 רחל     שלמה יעקב תר"פ   34 20 1
ר-73 1261 רחל לוי יצחק גליק חיים מאיר   תר"צ   58 20 1
ר-82 1394 רחל     אהרן ארי' תרצ"ב   19 22 1
ר-86 1461 רחל     ? ?   6 23 1
ר-92 1524 רחל יוסף כץ נחמן תרצ"ז   11 24 1
ר-96 1589 רחל     נטע קאהן תרע"ט   19 25 1
ר-105 1851 רחל     אברהם ארי' תרס"ו   71 28 1
ר-106 1866 רחל     צבי תרס"ב   93 28 1
ר-109 1938 רחל אברהם קויפמאן נתן יוסף תרע"ו   13 2 2
ר-113 2062 רחל     נח שמואל תרמ"ו   24 5 2
ר-114 2067 רחל     יעקב תרל"ד   29 5 2
ר-118 2106 רחל     שמואל תרס"ג   27 6 2
ר-121 2196 רחל מאיר דאווידאוויטש יצחק תרע"ב   58 8 2
ר-123 2251 רחל צבי  ראזענטהאל אברהם הלוי תש"ו   50 10 2
ר-131 2343 רחל   שאלאמאנן שלמה תרפ"ט הבתולה 6 14 2
ר-136 2400 רחל יקותיאל   גלקמן אברהם תרצ"ט   5 15 2
ר-140 2524 רחל ישראל לעבאוויטש עקיבא וויס תש"א   17 17 2
ר-142 2587 רחל   נייסעלד שבתאי תרצ"א   24 18 2
ר-145 2615 רחל     מנחם יעקב תרפ"ד   56 18 2
ר-147 2628 רחל     דוד תרפ"ג   70 18 2
ר-153 2658 רחל יעקב בנציון וויס   אלקנה תרפ"ז   39 19 2
ר-154 2682 רחל     אהרן שמואל     17 20 2
ר-159 2757 רחל יוסה אורי האראוויטץ חיים צבי שאהנפעלד תרצ"ט   47 22 2
ר-164 2854 רחל     אברהם תש"ב   38 1 3
ר-168 2935 רחל     אהרן תקצ"ט   24 3 3
ר-194 3335 רחל     זיסי ארי' תרע"א   47 3 4
ר-195 3377 רחל     מרדכי תרע"ח   29 4 4
ר-197 3384 רחל     מאיר תרט"ז   37 4 4
ר-198 3389 רחל     יצחק משה תרע"ד   43 4 4
ר-200 3474 רחל     חוה תרפ"א   14 7 4
ר-206 3612 רחל     יוסף תר"צ   25 13 4
ר-209 3642 רחל     מענדיל פייביש תרצ"ט   11 16 4
ר-53 1048 רחל      אברהם תרס"ז   67 18 1
ר-148 2634 רחל  צבי שטערנבערגער יעקב פערלס תרע"ה   77 18 2
ר-185 3198 רחל      צבי תרכ"ו   2 1 4
ר-6 53 רחל       משה צבי תרס"ה   52 1 1
ר-58 1126 רחל דבורה זכריה דאווידאוויטש צבי תרע"ו   22 19 1
ר-108 1921 רחל דרעזא משה אהרן   שמואל צבי תרצ"ז   54 1 2
ר-129 2322 רחל דרעזא     נחום תרצ"ב   34 13 2
ר-2 33 רחל חיי     מרדכי שלמה תרס"ג   32 1 1
ר-134 2360 רחל חנה מרדכי ניימאן אליעזר יעקב תרצ"ו   26 14 2
ר-79 1380 רחל טאבא אהרן דוב שימאנוויטש מנחם אייזיק תרע"ז   3 22 1
ר-39 697 רחל יהודית     מאיר תרס"ו   42 12 1
ר-116 2082 רחל יוטא אברהם דאווידאוויטש חיים פרץ תרפ"ד   3 6 2
ר-8 92 רחל לאה     ? ?   27 2 1
ר-44 787 רחל לאה     יוסף יום טוב תרפ"ג   62 14 1
ר-77 1362 רחל לאה     יודא שרייבער תרנ"ח   66 21 1
ר-87 1464 רחל לאה     חיים אלטר רזנפלד תרצ"ד   12 23 1
ר-110 2014 רחל לאה     מרדכי הלוי תר"מ   11 4 2
ר-124 2257 רחל לאה     פנחס פריינד תרצ"א   62 10 2
ר-192 3309 רחל לאה יצחק אייזיק פעריל אברהם יהודא תרע"ה   21 3 4
ר-208 3637 רחל לאה     אברהם תרצ"ג   42 15 4
ר-217 3791 רחל לאה אלטיר בארקאוויטש אביגדור תרצ"ז   18 3 5
ר-78 1375 רחל פעריל       תרנ"ב   88 21 1
ר-135 2382 רחל רויזא     אפרים יאקאבאוויטש תרס"ב ילדה 54 14 2
ר-214 3759 רחל רויזא אהרן   עצ....   תרצ"ו   39 1 5
ר-14 195 רחמיע?     משה תר"מ   65 3 1
ר-125 2260 רי....     ? ?   5 11 2
ר-102 1819 ריזא יחזקאל   זאב משה תרפ"ה   34 28 1
ר-188 3228 ריזא בלימה     שמואל זינוויל תרס"ז הבתולה 52 1 4
ר-169 2941 ריזל     אברהם יהודא תרס"ה   83 3 3
ר-190 64 רייוי     אלימלך   תרמ"ה   70 1 4
ר-9 96 רייזא     יהודא אלימלך תרמ"ג   32 2 1
ר-11 110 רייזא     אברהם ברוך תרנ"ה   46 2 1
ר-13 159 רייזא נפתלי הערץ שאכטער חיים ליב תרפ"ח   26 3 1
ר-36 684 רייזא יצחק שטערן זאב   תרע"ז   29 12 1
ר-59 1131 רייזא     זעליג נתן תרע"ה   27 19 1
ר-111 2020 רייזא     שלמה זלמן תרמ"ט   17 4 2
ר-115 2076 רייזא     בנימין יוסף תרכ"א   49 5 2
ר-141 2577 רייזא יצחק  דאווידאוויטש אליעזר מרדכי תרפ"ט   13 18 2
ר-189 3228 רייזא   פישער דוב   תרס"ו   55 1 4
ר-193 3310 רייזא     ש.... (יהו)דא תרע"ו   22 3 4
ר-203 3527 רייזא     יעקב תרפ"ז   7 9 4
ר-205 3544 רייזא חיים דאווידאוויטש אשר זעליג תרצ"ה   37 9 4
ר-213 3745 רייזא     אליה הכהן געסניר תרצ"ג   16 1 5
ר-30 578 רייזיל     קלוינמוס תרנ"א   56 9 1
ר-112 2021 רייזיל     שלמה תרמ"ח   19 4 2
ר-117 2100 רייזיל אלחנן לעמפערט סגל יחיאל תרנ"א   21 6 2
ר-1 15 רייזל     אברהם תרס"ג   14 1 1
ר-3 38 רייזל שמואל רעטיג אברהם יעקב דאווידאוויטש תרס"ג   37 1 1
ר-19 252 רייזל     מאיר תרפ"ט   27 4 1
ר-22 332 רייזל חיים   קויפמאן אברהם מאיר תר"ע   7 6 1
ר-45 791 רייזל יוסף   ראנאר זכריה שטראססער תרס"ד   69 14 1
ר-48 911 רייזל יהושע שאכטער שמעון צבי תר"צ   2 17 1
ר-64 1211 רייזל שמואל וויסנער משה תרפ"ב   5 20 1
ר-97 1593 רייזל   קויפמאן יהושע מרדכי  תרצ"ג   24 25 1
ר-157 2742 רייזל יצחק אייזיק פוקס זאב תש"ד   18 22 2
ר-152 2655 ריינא     משה תרצ"א   36 19 2
ר-207 3625 רינצא גיטל נפתלי הירץ   חיים מאיר תרצ"א   13 15 4
ר-72 1251 ריסא     שמואל יהודא הויפמאן תר"פ   47 20 1
ר-91 1521 ריסא   ווידער יעקב ישראל תרצ"ב   3 24 1
ר-101 1811 ריסא     אשר זעליג תרפ"ט   25 28 1
ר-173 3029 ריסא דוד א"ש משולם כהנא (יוסף יוחנן כהנא) ?   4 6 3
ר-216 3778 ריסא אברהם גאלדשטיין מנחם משה תש"א   23 2 5
ר-178 3089 ריסיא     מנחם תר"א   10 9 3
ר-212 3725 ריסיא     שמחה ?   12 21 4
ר-4 40 ריקיל צבי ארי' ווידער מנחם שמואל תרס"ה   39 1 1
ר-126 2261 ריקל     ? ?   6 11 2
ר-171 2947 ריקל משולם ישכר הלוי הורוביץ חיים שמואל זנוויל כהנא תרפ"א   41 3 3
ר-93 1543 ריקע        מרדכי ?   39 24 1
ר-176 3067 רייכל     ישכר בערש תקע"ג   9 אהל הכהנים 3
ר-174 3034 רכיל     יוסף יוחנן כהנא תרע"ו   9 6 3
ר-175 3075 רכיל     אשר זעליג תרצ"ז   31 7 3
ר-127 2276 רכלה טשארני     ? ?   27 11 2
ר-132 2349 רכעכיל     שמחה תרצ"א   13 14 2
ר-21 297 רעכיל     מנחם מענדל תרצ"ג   26 5 1
ר-179 3109 רעכיל     מאיר תק"ב   40 10 3
ר-187 3219 רעכיל     צבי הכהן תרס"ט הבתולה 41 1 4
ר-23 360 רענצי אברהם מאיר כ"ץ   תרצ"ז   36 6 1
ר-52 1039 רעסיל     אלי' תרס"א   58 18 1
ר-55 1112 רעסיל     יצחק אייזיק תרס"ו   8 19 1
ר-155 2696 רעסיל     משה בערקאוויטש תרצ"ה   44 20 2
ר-17 240 רפאל   שטיין יוסף תרצ"ב   11 4 1
ר-74 1317 רפאל     בצלאל תרפ"ד   12 21 1
ר-128 2312 רפאל     ישראל יעקב תרצ"א   20 13 2
ר-137 2417 רפאל   בענט משה ?   36 15 2
ר-218 3855 רציל   דייטש יוסף תשל"ב   17 2 5

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************

 

 


טואול - בניית אתרים