א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ר-63 1174 ראובן   גוטמאנן יעקב יהודא תרע"ט ילד  12 19/201 1
ר-107 1899 ראובן   זיידע שמואל תרס"א הכהן 31 1 2
ר-49 960 ראובן       דוד תרע"ב הכהן 52 17 1
ר-24 462 ראובן מאיר   גאלדבערגער צבי תרס"א   62 7 1
ר-75 1334 ראובן מאיר   נאדלער משה צבי תרפ"ה   32 21 1
ר-62 1160 ראכיל     יצחק ווינבערגער תרס"ב   67 19 1
ר-99 1616 ראכיל     מאיר צבי שטערנבערג תרע"ב   47 25 1
ר-158 2751 ראכיל     חיים מנחם תרצ"ט   36 22 2
ר-184 3194 ראכל     יהודה הכהן תרפ"ה הבתולה 31 14 3
ר-219 3864 ראליעזר ?     תשל"ז   65 22 5
ר-40 688 ראצה   קלמן באש אברהם אליעזר תרס"ד   7 13 1
ר-10 98 ראצי'     שלמה דוב תרמ"ה   34 2 1
ר-146 2677 ראצי'     משה דוב הכהן תרפ"ד   68 18 2
ר-5 41 רבקה     מנחם שמואל תרס"ח   40 1 1
ר-18 249 רבקה יעקב זעליקאוויטש עזריאל ירוחם תרצ"א   24 4 1
ר-25 538 רבקה     יקותיאל יהודה טיטלבוים תש"ב   3 9 1
ר-29 574 רבקה     יעקב   תרנ"ד   52 9 1
ר-32 586 רבקה     דוד תרמ"ז   65 9 1
ר-37 686 רבקה     יוסף זלמן ברוין תר"פ   31 12 1
ר-41 727 רבקה     משה תרמ"ד ילדה 60 13 1
ר-43 731 רבקה     עוזר ? ילדה 73 13 1
ר-46 900 רבקה     יוסף תרפ"א   78 16 1
ר-47 905 רבקה     שמשון תר"צ   86 16 1
ר-51 1003 רבקה     מנחם מענדיל תרנ"א   21 18 1
ר-54 1084 רבקה     משה אליעזר תרס"ח   26 18/19 1
ר-60 1137 רבקה     חיים יצחק תרע"ז   33 19 1
ר-65 1222 רבקה     נפתלי הירץ פויגל תרפ"ב   17 20 1
ר-68 1235 רבקה     ?????וויטש ?   30 20 1
ר-80 1384 רבקה חיים פעסטינגער אפרים פישל תרפ"ו   7 22 1
ר-81 1390 רבקה חיים שטיינגוסער יוסף תרצ"ד   14 22 1
ר-83 1396 רבקה שלום פראנג שלמה זלמן תרפ"ח   21 22 1
ר-84 1409 רבקה     שלמה יעקב תרפ"ו   34 22 1
ר-85 1459 רבקה     אפרים   תרפ"ח   4 23 1
ר-88 1467 רבקה ליבר ליבערמאן נחמן תרצ"א   15 23 1
ר-89 1479 רבקה     אברהם יוסף תרצ"ב   29 23 1
ר-90 1485 רבקה משה דונגעל אהרן משה תש"א   36 23 1
ר-94 1560 רבקה יוסף באק צבי תרנ"ב   63 24 1
ר-95 1583 רבקה צבי ווארנאי שמואל דוב תרפ"ו   2 25 1
ר-98 1611 רבקה     שלום תרפ"ז   42 25 1
ר-100 1687 רבקה זאב העללער הלוי דרעקסלער תרס"ה   25 26 1
ר-103 1844 רבקה     ????יצחק ?   64 28 1
ר-104 1846 רבקה       ?   66 28 1
ר-120 2145 רבקה     אברהם מנחם תרע"ה   14 7 2
ר-122 2228 רבקה יעקב מענדאלאוויטש אלי' תש"ד   59 9 2
ר-130 2337 רבקה קלמן דאווידאוויטש שלום חיים תרצ"ז   60 13 2
ר-133 2354 רבקה     אליעזר ניסן תרצ"ו   19 14 2
ר-138 2466 רבקה דוד צבי   חיים ?   25 16 2
ר-139 2514 רבקה     אשר אנטשיל תרצ"ה   78 16 2
ר-149 2636 רבקה אליעזר פישל משה ווידער תרצ"ד   1 19 2
ר-150 2639 רבקה יואל סמוק משה קליין הלוי תרצ"ה   8 19 2
ר-151 2654 רבקה     משולם זוסיא   ?   35 19 2
ר-161 2783 רבקה   פארקאש אברהם אליעזר תש"ב עלמה 35 24 2
ר-162 2792 רבקה   גרין ישראל משה  תש"ג   52 24 2
ר-163 2827 רבקה     משה שמואל הכהן תרמ"ד עלמה 9 1 3
ר-165 2894 רבקה     צבי תר"ב   25 2 3
ר-166 2896 רבקה     אשר זעליג תרל"ד   27 2 3
ר-170 2942 רבקה חיים ארי' כהנא צבי תר"ע   34 3 3
ר-172 3005 רבקה     פנחס ארי' כץ רפפוראט תר"ל   5 5 3
ר-180 3132 רבקה יוסף ברוך גרין ישראל מנחם תרצ"ד   13 12 3
ר-181 3133 רבקה אפריפ פישל פאגל זאב תש"ב   14 12 3
ר-182 3172 רבקה ישעיה ווינבערגער נתן זיינויל כהנא תרצ"ו   2 14 3
ר-183 3182 רבקה מרדכי דוד דאוויד  יצחק מנחם אלטר מארקאבוויטש תרפ"ח   16 14 3
ר-191 3292 רבקה     שלמה תרפ"ב   3 3 4
ר-196 3379 רבקה     ירחמיאל   תרע"ה   31 4 4
ר-199 3402 רבקה     דוד יעקב הלוי תרע"ב   69 4 4
ר-201 3479 רבקה אברהם לעבאוויטש דוב תרע"ו   24 7 4
ר-204 3533 רבקה     יצחק תרפ"ז   14 9 4
ר-210 3703 רבקה אברהם צבי ליעברמאן משה חיים קאיין תרצ"ו   38 19 4
ר-211 3718 רבקה אברהם צבי שטיין מרדכי אייזיק תרפ"ו   2 21 4
ר-215 3764 רבקה   רוטה יהודא תש"ב   88 1 5
ר-71 1248 רבקה      שמואל תרפ"א   43 20 1
ר-177 3081 רבקה    פרוכטר אליאס   תרצ"ז   35 8 3
ר-160 2769 רבקה אסתר שמחה אנשיל פוכס מאיר תרצ"ט   34 23 2
ר-186 3201 רבקה דבורה     חיים תרפ"א הבתולה 9 1 4
ר-34 631 רבקה העניע     חיים שמואל   תרנ"ה ילדה 39 10 1
ר-70 1247 רבקה חנה אליעזר לעבאוויטש אברהם יהודא תרפ"ב   42 20 1
ר-76 1354 רבקה לאה     משה תרס"א הכהן 56 21 1
ר-156 2709 רבקה מרים דוד   אדלערשטיין   ת"ש   18 21 2
ר-202 3519 רבקה פעריל     העניך תרס"ו   72 8 4
ר-144 2605 רבקה רחל     נחמן תרפ"א   44 18 2
ר-143 2592 רוזא   חיים שמואל שטערן דוד אליה ווידענפעלד תרפ"ז   30 18 2
ר-26 539 רוזא בלימא   טיטלבוים ישראל יעקב יוקל תרצ"ו   4 9 1
ר-66 1230 רוזא בלימא     יהודא תרצ"ד   25 20 1
ר-42 730 רוזה     משה נתן שטאהל תר"מ ילדה 69 13 1
ר-20 255 רויזא גיטל מאיר זעלמאנאוויטש ארי' לייביש תרפ"ח   30 4 1
ר-167 2913 רויזא חנצי     אברהם מאיר תר"כ   47 2 3
ר-119 2132 רוסיא     אברהם דאווידאוויטש תרצ"ו   .1/2 7 2
ר-50 963 רזריאל     ראובן תרפ"ט הכהן 55 17 1
ר-7 69 רחל    בורגר ליב תרע"ג   2 2 1
ר-12 164 רחל צבי   ווידער משה צבי תרע"ב   31 3 1
ר-15 218 רחל  יקותיאל יהודא  טיטלבוים משה דוד אשכנזי תרמ"ט   אוהל ט"ב 4 1
ר-16 221 רחל יקותיאל יהודא טיטלבוים יואל  תרצ"א   אוהל ט"ב 4 1
ר-27 542 רחל   טיטלבוים חנניא יום טוב ליפא תרס"ג הבתולה 7 9 1
ר-28 573 רחל       .?   61 9 1
ר-31 583 רחל     חיים תרמ"ח   61 9 1
ר-33 629 רחל   ענגעל בנציון תרע"ח הבתולה 37 10 1
ר-35 635 רחל     יעקב תרפ"ט ילדה 44 10 1
ר-38 689 רחל אברהם   שעכטיר דוד תרפ"ט   34 12 1
ר-56 1119 רחל     יחיאל תר"ע הכהן 15 19 1
ר-57 1120 רחל     מאיר נפתלי תרע"א   16 19 1
ר-61 1152 רחל   שטויבער אברהם דוד תרע"ה ילדה 50 19 1
ר-67 1237 רחל     ישראל תרפ"ג   32 20 1
ר-69 1239 רחל     שלמה יעקב תר"פ   34 20 1
ר-73 1261 רחל לוי יצחק גליק חיים מאיר   תר"צ   58 20 1
ר-82 1394 רחל     אהרן ארי' תרצ"ב   19 22 1
ר-86 1461 רחל     ? ?   6 23 1
ר-92 1524 רחל יוסף כץ נחמן תרצ"ז   11 24 1
ר-96 1589 רחל     נטע קאהן תרע"ט   19 25 1
ר-105 1851 רחל     אברהם ארי' תרס"ו   71 28 1
ר-106 1866 רחל     צבי תרס"ב   93 28 1
ר-109 1938 רחל אברהם קויפמאן נתן יוסף תרע"ו   13 2 2
ר-113 2062 רחל     נח שמואל תרמ"ו   24 5 2
ר-114 2067 רחל     יעקב תרל"ד   29 5 2
ר-118 2106 רחל     שמואל תרס"ג   27 6 2
ר-121 2196 רחל מאיר דאווידאוויטש יצחק תרע"ב   58 8 2
ר-123 2251 רחל צבי  ראזענטהאל אברהם הלוי תש"ו   50 10 2
ר-131 2343 רחל   שאלאמאנן שלמה תרפ"ט הבתולה 6 14 2
ר-136 2400 רחל יקותיאל   גלקמן אברהם תרצ"ט   5 15 2
ר-140 2524 רחל ישראל לעבאוויטש עקיבא וויס תש"א   17 17 2
ר-142 2587 רחל   נייסעלד שבתאי תרצ"א   24 18 2
ר-145 2615 רחל     מנחם יעקב תרפ"ד   56 18 2
ר-147 2628 רחל     דוד תרפ"ג   70 18 2
ר-153 2658 רחל יעקב בנציון וויס   אלקנה תרפ"ז   39 19 2
ר-154 2682 רחל     אהרן שמואל     17 20 2
ר-159 2757 רחל יוסה אורי האראוויטץ חיים צבי שאהנפעלד תרצ"ט   47 22 2
ר-164 2854 רחל     אברהם תש"ב   38 1 3
ר-168 2935 רחל     אהרן תקצ"ט   24 3 3
ר-194 3335 רחל     זיסי ארי' תרע"א   47 3 4
ר-195 3377 רחל     מרדכי תרע"ח   29 4 4
ר-197 3384 רחל     מאיר תרט"ז   37 4 4
ר-198 3389 רחל     יצחק משה תרע"ד   43 4 4
ר-200 3474 רחל     חוה תרפ"א   14 7 4
ר-206 3612 רחל     יוסף תר"צ   25 13 4
ר-209 3642 רחל     מענדיל פייביש תרצ"ט   11 16 4
ר-53 1048 רחל      אברהם תרס"ז   67 18 1
ר-148 2634 רחל  צבי שטערנבערגער יעקב פערלס תרע"ה   77 18 2
ר-185 3198 רחל      צבי תרכ"ו   2 1 4
ר-6 53 רחל       משה צבי תרס"ה   52 1 1
ר-58 1126 רחל דבורה זכריה דאווידאוויטש צבי תרע"ו   22 19 1
ר-108 1921 רחל דרעזא משה אהרן   שמואל צבי תרצ"ז   54 1 2
ר-129 2322 רחל דרעזא     נחום תרצ"ב   34 13 2
ר-2 33 רחל חיי     מרדכי שלמה תרס"ג   32 1 1
ר-134 2360 רחל חנה מרדכי ניימאן אליעזר יעקב תרצ"ו   26 14 2
ר-79 1380 רחל טאבא אהרן דוב שימאנוויטש מנחם אייזיק תרע"ז   3 22 1
ר-39 697 רחל יהודית     מאיר תרס"ו   42 12 1
ר-116 2082 רחל יוטא אברהם דאווידאוויטש חיים פרץ תרפ"ד   3 6 2
ר-8 92 רחל לאה     ? ?   27 2 1
ר-44 787 רחל לאה     יוסף יום טוב תרפ"ג   62 14 1
ר-77 1362 רחל לאה     יודא שרייבער תרנ"ח   66 21 1
ר-87 1464 רחל לאה     חיים אלטר רזנפלד תרצ"ד   12 23 1
ר-110 2014 רחל לאה     מרדכי הלוי תר"מ   11 4 2
ר-124 2257 רחל לאה     פנחס פריינד תרצ"א   62 10 2
ר-192 3309 רחל לאה יצחק אייזיק פעריל אברהם יהודא תרע"ה   21 3 4
ר-208 3637 רחל לאה     אברהם תרצ"ג   42 15 4
ר-217 3791 רחל לאה אלטיר בארקאוויטש אביגדור תרצ"ז   18 3 5
ר-78 1375 רחל פעריל       תרנ"ב   88 21 1
ר-135 2382 רחל רויזא     אפרים יאקאבאוויטש תרס"ב ילדה 54 14 2
ר-214 3759 רחל רויזא אהרן   עצ....   תרצ"ו   39 1 5
ר-14 195 רחמיע?     משה תר"מ   65 3 1
ר-125 2260 רי....     ? ?   5 11 2
ר-102 1819 ריזא יחזקאל   זאב משה תרפ"ה   34 28 1
ר-188 3228 ריזא בלימה     שמואל זינוויל תרס"ז הבתולה 52 1 4
ר-169 2941 ריזל     אברהם יהודא תרס"ה   83 3 3
ר-190 64 רייוי     אלימלך   תרמ"ה   70 1 4
ר-9 96 רייזא     יהודא אלימלך תרמ"ג   32 2 1
ר-11 110 רייזא     אברהם ברוך תרנ"ה   46 2 1
ר-13 159 רייזא נפתלי הערץ שאכטער חיים ליב תרפ"ח   26 3 1
ר-36 684 רייזא יצחק שטערן זאב   תרע"ז   29 12 1
ר-59 1131 רייזא     זעליג נתן תרע"ה   27 19 1
ר-111 2020 רייזא     שלמה זלמן תרמ"ט   17 4 2
ר-115 2076 רייזא     בנימין יוסף תרכ"א   49 5 2
ר-141 2577 רייזא יצחק  דאווידאוויטש אליעזר מרדכי תרפ"ט   13 18 2
ר-189 3228 רייזא   פישער דוב   תרס"ו   55 1 4
ר-193 3310 רייזא     ש.... (יהו)דא תרע"ו   22 3 4
ר-203 3527 רייזא     יעקב תרפ"ז   7 9 4
ר-205 3544 רייזא חיים דאווידאוויטש אשר זעליג תרצ"ה   37 9 4
ר-213 3745 רייזא     אליה הכהן געסניר תרצ"ג   16 1 5
ר-30 578 רייזיל     קלוינמוס תרנ"א   56 9 1
ר-112 2021 רייזיל     שלמה תרמ"ח   19 4 2
ר-117 2100 רייזיל אלחנן לעמפערט סגל יחיאל תרנ"א   21 6 2
ר-1 15 רייזל     אברהם תרס"ג   14 1 1
ר-3 38 רייזל שמואל רעטיג אברהם יעקב דאווידאוויטש תרס"ג   37 1 1
ר-19 252 רייזל     מאיר תרפ"ט   27 4 1
ר-22 332 רייזל חיים   קויפמאן אברהם מאיר תר"ע   7 6 1
ר-45 791 רייזל יוסף   ראנאר זכריה שטראססער תרס"ד   69 14 1
ר-48 911 רייזל יהושע שאכטער שמעון צבי תר"צ   2 17 1
ר-64 1211 רייזל שמואל וויסנער משה תרפ"ב   5 20 1
ר-97 1593 רייזל   קויפמאן יהושע מרדכי  תרצ"ג   24 25 1
ר-157 2742 רייזל יצחק אייזיק פוקס זאב תש"ד   18 22 2
ר-152 2655 ריינא     משה תרצ"א   36 19 2
ר-207 3625 רינצא גיטל נפתלי הירץ   חיים מאיר תרצ"א   13 15 4
ר-72 1251 ריסא     שמואל יהודא הויפמאן תר"פ   47 20 1
ר-91 1521 ריסא   ווידער יעקב ישראל תרצ"ב   3 24 1
ר-101 1811 ריסא     אשר זעליג תרפ"ט   25 28 1
ר-173 3029 ריסא דוד א"ש משולם כהנא (יוסף יוחנן כהנא) ?   4 6 3
ר-216 3778 ריסא אברהם גאלדשטיין מנחם משה תש"א   23 2 5
ר-178 3089 ריסיא     מנחם תר"א   10 9 3
ר-212 3725 ריסיא     שמחה ?   12 21 4
ר-4 40 ריקיל צבי ארי' ווידער מנחם שמואל תרס"ה   39 1 1
ר-126 2261 ריקל     ? ?   6 11 2
ר-171 2947 ריקל משולם ישכר הלוי הורוביץ חיים שמואל זנוויל כהנא תרפ"א   41 3 3
ר-93 1543 ריקע        מרדכי ?   39 24 1
ר-176 3067 רייכל     ישכר בערש תקע"ג   9 אהל הכהנים 3
ר-174 3034 רכיל     יוסף יוחנן כהנא תרע"ו   9 6 3
ר-175 3075 רכיל     אשר זעליג תרצ"ז   31 7 3
ר-127 2276 רכלה טשארני     ? ?   27 11 2
ר-132 2349 רכעכיל     שמחה תרצ"א   13 14 2
ר-21 297 רעכיל     מנחם מענדל תרצ"ג   26 5 1
ר-179 3109 רעכיל     מאיר תק"ב   40 10 3
ר-187 3219 רעכיל     צבי הכהן תרס"ט הבתולה 41 1 4
ר-23 360 רענצי אברהם מאיר כ"ץ   תרצ"ז   36 6 1
ר-52 1039 רעסיל     אלי' תרס"א   58 18 1
ר-55 1112 רעסיל     יצחק אייזיק תרס"ו   8 19 1
ר-155 2696 רעסיל     משה בערקאוויטש תרצ"ה   44 20 2
ר-17 240 רפאל   שטיין יוסף תרצ"ב   11 4 1
ר-74 1317 רפאל     בצלאל תרפ"ד   12 21 1
ר-128 2312 רפאל     ישראל יעקב תרצ"א   20 13 2
ר-137 2417 רפאל   בענט משה ?   36 15 2
ר-218 3855 רציל   דייטש יוסף תשל"ב   17 2 5
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים