א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
צ-77 2822 צ......   כהנא חיים תרמ"ט ילדה .4/5 1 3
צ-103 3557 צ......     אברהם ?   16 10 4
צ-5 269 צארטיל   איקאר אשר אנטשיל תרס"ג   46 4 1
צ-78 2831 צב...     אלטיר יוסף ? ילד  .11/12 1 3
צ-1 17 צבי     חיים תרע"ד   16 1 1
צ-6 278 צבי   ראטא דוב הלוי תרצ"ד   1 5 1
צ-7 362 צבי   פעטראווער יוסף נטע תרע"ה   38 6 1
צ-8 369 צבי     מנחם יעקב תרע"ה   43 6 1
צ-15 648 צבי   שטעסיל שמואל תרע"א   7 11 1
צ-21 930 צבי     יוסף מרדכי ?   22 17 1
צ-26 1267 צבי     ? ?   66 20 1
צ-27 1290 צבי   מאלדאוואן ישראל תרפ"ג הכהן 94 20 1
צ-28 1302 צבי   גאלדבערגער ראובן מאיר תר"ס   9 20/21 1
צ-29 1304 צבי     יצחק עב... תר"נ       1
צ-32 1434 צבי     יוסף ?   64 22 1
צ-39 1725 צבי   יונגער טוביה תרע"ג   3 26/27 1
צ-40 1726 צבי   לעבאוויטש מנחם מאניש תרע"א   4 26/27 1
צ-45 1900 צבי     יעקב אליעזר תרנ"ד   32 1 2
צ-55 2116 צבי     אייזיק תר"ל   40 6 2
צ-56 2122 צבי     שמואל ?   47 6 2
צ-59 2290 צבי       תרכ"ב   32 12 2
צ-65 2452 צבי   ראטה מנחם דוב תרצ"ד   1 16 2
צ-66 2478 צבי   בערקאוויטש שמואל תרפ"ח   39 16 2
צ-67 2481 צבי       תש"א   42 16 2
צ-70 2535 צבי     צבי תרפ"ז הכהן 43 17 2
צ-74 2745 צבי   רימער אברהם אליעזר תשמ"ז   21 22 2
צ-84 2995 צבי     יהודא תרע"ט הכהן 46 4 3
צ-86 3072 צבי     משה תקס"ז   5 8 3
צ-88 3120 צבי   דייטש מנחם תרצ"ד   33 11 3
צ-93 2222 צבי     אברהם תרט"ו   34 9 2
צ-97 3361 צבי   קנאקער בנימין תרפ"ב   10 4 4
צ-105 3603 צבי     ישי תרצ"א   3 13 4
צ-109 3676 צבי   לעבאוויטש הושע הורן תרפ"ה   47 17 4
צ-111 3806 צבי     דוד תש"א   1 5 5
צ-112 3843 צבי     משה אברהם תקל"א     בבית קברות הישן  
צ-113 3846 צבי     מאיר תשל"ג   8 5 5
צ-54 2066 צבי'     מרדכי תרל"ה   28 5 2
צ-37 1718 צבי    האלום יחיאל   תרנ"ו   67 26 1
צ-64 2399 צבי    קויפמאן חיים תרפ"ה   2 15 2
צ-11 485 צבי אלימלך   כהנא יהודא יעקב תרס"ג   14 8 1
צ-14 608 צבי אלימלך   פוכס מרדכי דוד תר"צ   14 10 1
צ-10 447 צבי ארי'     משה תרע"ח   47 7 1
צ-12 492 צבי ארי'   קויפמאן אפרים תרע"ט   21 8 1
צ-13 536 צבי ארי'     אברהם תר"מ   77 8 1
צ-16 667 צבי ארי'     חיים יצחק תרנ"א   11 12 1
צ-22 954 צבי ארי'     אביגדור תרס"ד   46 17 1
צ-41 1756 צבי ארי'   מאליק ירוחם יעקב תרס"ג   38 26/27 1
צ-43 1799 צבי ארי'     פישל דוד תרס"ט הבחור 65 27 1
צ-63 2388 צבי ארי'     יהודא תרפ"א   64 14 2
צ-80 2861 צבי ארי'     יהודא תרמ"ו   43 1 3
צ-48 1952 צבי אריה   בערגער שלמה יעקב תרפ"ז   29 2 2
צ-68 2494 צבי אריה   לאקס יואל תרצ"ג   57 16 2
צ-87 3111 צבי אריה     אליעזר תרכ"א   2 11 3
צ-91 3290 צבי אריה   גאוטטליב יחיאל מיכל תר"צ   1 3 4
צ-104 3589 צבי אריה     דוד יעקב תרצ"ט   18 12 4
צ-25 1093 צבי הירש   האלדער יחיאל תרע"ז   35 18/19 1
צ-9 406 צבי הירש     יעקב תרנ"ד הבחור 83 6 1
צ-20 874 צבי הירש   פריעד מאיר תרס"ז   49 16 1
צ-25 1093 צבי הירש       תרע"ז   35 18/19 1
צ-34 1504 צבי הירש   לאנדא שמעון סגל תרס"ד   62 23 1
צ-38 1719 צבי הירש   שטרולאוויטש   תרנ"ה   71 26 1
צ-49 1981 צבי הירש     יוסף תרל"ח בן התורני 7 3 2
צ-33 1450 צבי זאב     שמואל תרנ"ד   85 22 1
צ-82 2927 צבי יהודא     שרגא ?   4 3 3
צ-100 3445 צבי יהודא     ????זלמן ?   16 10 4
צ-46 1932 צבי יחואל מיכל     אליעזר תרל"ד   7 2 2
צ-60 2293 צבי יעקב   שווארץ   תרי"ב   42 12 2
צ-94 2503 צבי מאיר     שמואל אברהם תרצ"ז   67 16 2
צ-42 1757 צבי מנחם     משה יעקב תרס"ג הכהן 41 26/27 1
צ-106 3605 צבי....(נה)   וויגדאראוויטש דוד ?   8 13 4
צ-85 3201 צביא     ליב תקע"ז   24 5 3
צ-36 1625 צביה     אלטיר יוסף ?   56 25 1
צ-73 2666 צביה     מאיר הכהן תרצ"ז   47 19 2
צ-95 2656 צביה     זאב צבי תרפ"ז   37 19 2
צ-110 3805 צביה   טויב יהושע   תשי"ג   84 4 5
צ-31 1388 צביה       אברהם שלמה האנז תרס"ה   11 22 1
צ-3 163 צביה חנה     ישעי'ה כ"ץ תרע"א   30 3 1
צ-57 2165 צווי...     אביעזר ?   40 7 2
צ-58 2259 צופרי באבי     חיים אלעזר תרי"א   4 11 2
צ-81 2884 צייאציא     זכרי' תר"ט   14 2 3
צ-24 1037 ציפורה     צבי ?   56 18 1
צ-51 2043 ציפורה     מנחם תרמ"א   4 5 2
צ-53 2063 ציפורה     יצחק תרס"ד   25 5 2
צ-71 2613 ציפרא משה שטערן יחיאל   תש"ג   54 18 2
צ-4 267 ציריל   קרונשטיין שמשון תרע"ה   44 4 1
צ-62 2967 ציריל זאב דוב כהנא צבי תרצ"ב   34 14 2
צ-75 2755 ציריל שמואל אסאוויטש יצחק ?   45 22 2
צ-79 2859 ציריל     שלמה תרס"ב   41 1 3
צ-83 2960 ציריל     בנימין   תקצ"ו   3 4 3
צ-89 3179 ציריל משה יוסף קליין חיים תרצ"ה   13 14 3
צ-92 132 ציריל שיינדיל     אליעזר תרל"ח   72 2 1
צ-35 1588 צירל נטע קאהן בענדוט תרע"ח   18 25 1
צ-52 2056 צירל   שטערנבערג אהרן תרמ"ט   18 5 2
צ-72 2643 צירל יצחק הירש אלכסנדר   תרצ"ה   23 19 2
צ-23 1016 צירל       חיים תרנ"ב   34 18 1
צ-50 2028 צירל פעסיל     אשר זעליג תרמ"ד   26 4 2
צ-17 743 צירל פעריל אברהם אלעזר פערענץ דוד הכהן תר"ע   12 14 1
צ-19 793 צעמא   ווערגנער אליעזר תרפ"ה   72 14 1
צ-98 3393 צעמא     נטע תרע"ה   47 4 4
צ-61 2344 צפורא יענטא   פאסטערנאק יהודא מאיר תרצ"ה   7 14 2
צ-114 ????? צפורא יענטא   בערקאוויטש צבי אשר     8 18 1
צ-2 143 צפורה מרדכי שמואל באש פסח צבי תר"ס   9 3 1
צ-30 1379 צפורה בנציון חיים דוב קליין אליעזר תרפ"ד   2 22 1
צ-44 1837 צפורה     יוסף צבי תרע"ב   56 28 1
צ-47 1951 צפורה שלמה יעקב בערגער ברוך בענדיט תרע"ו   28 2 2
צ-90 3195 צפורה     יהודא הכהן תרפ"ה הבתולה 31 14 3
צ-96 3301 צפורה     משה חיים תרפ"ב   13 3 4
צ-108 3644 צפורה     מרדכי יצחק ?   14 16 4
צ-69 2497 צפרא ישראל   שאנבלום אליה פעסטינגער תרצ"ח   60 16 2
צ-99 3394 צפרה     יצחק יהודא תרע"ה   48 4 4
צ-101 3525 צפרה     אברהם יצחק תרפ"ז   5 9 4
צ-102 3526 צפרה   זיכערמאנן חיים תרפ"ז   6 9 4
צ-107 3639 צפרה     אלימלך   תרצ"ה הבתולה 1 16 4
צ-18 761 צרטיל משה זיכערמאנן יהודא ליב  הכהן תרע"ו   33 14 1
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים