א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
פ-45 794 פאווא יוסף   וויזעל נתן תרפ"א   73 14 1
פ-134 2566 פאווע     משה אהרן תרפ"א   2 17/18 2
פ-78 1351 פאיע     נפתלי   ?   52 21 1
פ-168 3098 פאליג     יואל ליב ?   38 9 3
פ-7 103 פיגא     ארי' לייביש תרנ"ח   39 2 1
פ-12 146 פיגא צבי ארי' שטיינמעטץ ברוך טאבק תרכ"ז   15 3 1
פ-15 173 פיגא     חיים ישראל תרע"א   40 3 1
פ-16 175 פיגא מאיר  שוויד דוב הכהן תרס"ב   42 3 1
פ-27 591 פיגא     אברהם תרמ"ב   71 9 1
פ-29 596 פיגא   פריעדמאן אברהם תש"א   2 10 1
פ-37 708 פיגא   דירינגער צבי תרצ"ב הלוי 28 12 1
735 פיגא מארקוס חיים חיים ארי' תרצ"ד 4 14 1
פ-65 1146 פיגא     שלמה דייטש תרע"ח   42 19 1
פ-66 1147 פיגא יעקב טאבאק יעקב צבי תרע"ט   43 19 1
פ-71 1241 פיגא     יוסף זאלא תרפ"ד   36 20 1
פ-80 1359 פיגא     אברהם תרנ"ט   63 21 1
פ-84 1403 פיגא     אליעזר ת"ש   28 22 1
פ-107 2010 פיגא     אברהם עבור תר"מ   7 4 2
פ-108 2011 פיגא משה   כ"ץ שמואל תרל"ח   8 4 2
פ-109 2019 פיגא     שלמה יהודא תרמ"ח   16 4 2
פ-121 2248 פיגא     אברהם משה תרכ"ז   30 10 2
פ-127 2357 פיגא     משה זעליג וועלבער תרצ"ה   22 14 2
פ-137 2595 פיגא     משה יוסף תר"צ   34 18 2
פ-139 2623 פיגא     שלמה תרפ"ד   63 18 2
פ-145 2803 פיגא גרשון שווארץ יהודא לייביש מויסקאפף תרצ"ח   14 25 2
פ-165 3028 פיגא יוסף יוחנן הכהן   משה שמואל תרנ"ג   4 6 3
פ-177 1814 פיגא     אברהם שמואל תש"ב   29 28 1
פ-192 3480 פיגא   וויסבערג נפתלי צבי תרע"ד   25 7 4
פ-203 3750 פיגא     שמואל תרצ"ד   21 1 5
פ-140 2626 פיגא      דוד תרצ"ד   67 18 2
פ-104 1926 פיגא אלטי משה יהודא כההן יהודא מודרן תרצ"ה   1 2 2
פ-97 1824 פיגא בילא       תר"ע   42 28 1
פ-23 472 פיגא הענצא שמעון לאנדא   משה תרצ"ד   1 8 1
פ-158 2925 פיגא טאבא     שמחה ישראל תרל"ד   60 2 3
פ-183 3313 פיגא טאבא     חנוך העניך תרע"ד   25 3 4
פ-100 1848 פיגא יוטא     לייביש תרס"ו   68 28 1
פ-43 782 פיגא לאה     מאניש הכהן תר"פ   57 14 1
פ-182 3307 פיגא מינדיא     ברוך יהודא תר"ע   19 3 4
פ-162 2998 פיגא ראכיל יצחק ראטה יהודא כהנא תרפ"ט   50 4 3
פ-61 1083 פיגא רבקה יצחק ארי' שייאוויטש יעקב זאב תרס"ז   25 18/19 1
פ-143 2667 פיגא רוסיה     חיים משה תרצ"א   49 19 2
פ-31 624 פיגא רחל שלמה פראנקל יצחק צבי תרצ"ד   32 10 1
פ-48 881 פיגא רחל     יוסף תרע"ח   57 16 1
פ-129 2363 פיגה יעקב אליעזר קויפמאן אברהם שלמה ווידער תרצ"ה   30 14 2
פ-58 1060 פייגא     יהודא שאלאמאן תרפ"ד ילדה 2 18/19 1
פ-60 1080 פייגא     ? ?   22 18/19 1
פ-73 1253 פייגא     מאיר וואלף גינגאלד תרע"ט   49 20 1
פ-76 1340 פייגא   פוקס שמחה אשר הלוי תרפ"ד הבתולה 40 21 1
פ-92 1585 פייגא שאול ווינבערגער משה תרפ"ו   7 25 1
פ-94 1629 פייגא     משה תרס"ב   60 25 1
פ-99 1835 פייגא     יהודא תרע"א   53 28 1
פ-115 2073 פייגא     ישכר דוב תרכ"ט   38 5 2
פ-118 2149 פייגא     בנימין סגל תרט"ז   18 7 2
פ-119 2159 פייגא משה מאשקאוויטש שלמה יהודא תר"ל   32 7 2
פ-155 2916 פייגא     יהודא תרכ"ה   51 2 3
פ-157 2924 פייגא     אהרן ישעיהו תרכ"ז   59 2 3
פ-189 3352 פייגא     משה  תרס"ז   73 3 4
פ-195 3630 פייגא ישראל צבי אינדיג שמואל ליב תרצ"ה   24 15 4
פ-198 3685 פייגא אביגדור הארטשטיין חיים תש"ג   12 18 4
פ-200 3728 פייגא     יוסף צייגער תרפ"ט   16 21 4
פ-33 649 פייגא  צבי שרעטער מנחם משה פאללאק תרע"א   8 11 1
פ-179 772 פייגא לאה פסח צבי טאבאק אברהם חיים תרצ"ד   44 14 1
פ-39 722 פייגא מלכה     חיה שרה תרמ"ט ילדה 57 13 1
פ-201 3729 פייגא צירל     שמעון תרצ"א   21 21 4
פ-187 3347 פייגא רחל     ישראל דוב תר"ע   65 3 4
פ-40 729 פייגה     נחמן תרמ"א   67 13 1
פ-169 3149 פייגא פערל משה נתן שטאהל זאב רייזנמאן תרפ"ט   12 13 3
פ-149 2849 פיידא יהודא סמוק מרדכי יהודא תרצ"ו   27 1 3
פ-103 1860 פיינ     ? ? האשה 84 28 1
פ-176 1547 פיפלע     אברהם פישל הלוי תרס"א   45 25 1
פ-123 2263 פיציא       תר"כ   8 11 2
מ-73 544 פנחס     ארי' לייביש תרצ"א   9 9 1
פ-19 284 פנחס   באכער אשר תש"א   11 5 1
פ-24 544 פנחס     ארי' לייביש תרצ"א   9 9 1
פ-131 2429 פנחס   פיקסלער זאב תר"פ   48 15 2
פ-191 3419 פנחס     קלמן ?   21 5 4
פ-68 1164 פנחס אליקים     יעקב יהודא תרע"ג ילד  2 19/20/1 1
פ-20 315 פסח     יעקב קאפל תרס"ו   45 6 1
פ-22 458 פסח צבי   טאבאק אפרים תרע"ח   58 7 1
פ-36 676 פסח צבי   אייזיקאוויטש מנחם מענדל תרצ"ז   20 12 1
פ-106 2006 פעלא     נחמן כהנא תרל"ה   3 4 2
פ-10 128 פעסיל     ליב משה תרמ"ט   65 2 1
פ-28 592 פעסיל     ? תרמ"ב   72 9 1
פ-32 638 פעסיל   אימש יהודא שמיל תר"ט ילדה 53 10 1
פ-35 675 פעסיל פסח צבי אייזיקאוויטש אלי'   תרצ"ב   19 12 1
פ-50 971 פעסיל אליעזר איצקאוויטש יצחק צבי תרצ"ו   65 17 1
פ-51 982 פעסיל     מנחם איזראעל תרע"ח   83 17 1
פ-64 1136 פעסיל אייזיק דאווידאוויטש שלמה תרע"ז   32 19 1
פ-67 1162 פעסיל     מרדכי יחזקאל תר"ס   69 19 1
פ-81 1363 פעסיל     משה תרנ"ח   68 21 1
פ-86 1462 פעסיל שרגא פייביש בנימין לעבאוויטש מרדכי תרצ"ד   10 23 1
פ-89 1481 פעסיל יואל כ"ץ מנחם דוב תרצ"ח   31 23 1
פ-111 2023 פעסיל     אלחנן תרמ"ח   21 4 2
פ-172 3196 פעסיל יהודא כהנא זאב דוב יעגער תרפ"ז   32 14 3
פ-185 3330 פעסיל     אברהם מרדכי תרע"ד   42 3 4
פ-190 3382 פעסיל     דוד תרע"ו   34 4 4
פ-207 3773 פעסיע יחיאל האדלער ארי לייבוש  תרצ"ו   14 2 5
פ-44 792 פעסל יואל ראטי זלמן   תרפ"ד   71 14 1
פ-114 2072 פעסל     ברוך יהודה תרל"ה   35 5 2
פ-117 2084 פעסל דוד דוב דאווידוביטש אלה הכהן תרס"ב   5 6 2
פ-126 2319 פעסל משה בערגער חיים שטערנבערג תרע"ד   30 13 2
פ-206 3770 פעסל דוד   קראטץ אברהם תש"ג   11 2 5
פ-69 1209 פעריך יוסף אייזיק פאלאק אשר אנטשיל תרפ"א   3 20 1
פ-8 111 פעריל   בענדוט דוד תר"נ   47 2 1
פ-9 112 פעריל     ישראל תרמ"ט   48 2 1
פ-30 603 פעריל חיים שטיין יהודא מנחם הכהן ת"ש   9 10 1
פ-53 1011 פעריל     ? תרנ"ב   29 18 1
פ-63 1121 פעריל     ישראל צבי וויס תרע"ג   17 19 1
פ-77 1348 פעריל     צבי הלוי תרס"ח   49 21 1
פ-88 1476 פעריל יחזקאל קויפמאן ארי' לייביש גרינשפאן תרצ"ב   26 23 1
פ-93 1604 פעריל יקותיאל אליעזר יונגער יואל תרצ"ו   35 25 1
פ-95 1632 פעריל     ישראל פריעד תרנ"ט   64 25 1
פ-98 1827 פעריל     צבי תרע"ב   45 28 1
פ-101 1852 פעריל     יצחק תרס"ה   75 28 1
פ-102 1856 פעריל     צבי תר....   79 28 1
פ-116 2075 פעריל     נחמן חיים תרכ"ב   47 5 2
פ-132 2518 פעריל אשר ווארם יצחק תש"ג   6 17 2
פ-151 2879 פעריל     מרדכי תר"ג   7 2 3
פ-152 2900 פעריל     דוכער תר"ט   31 2 3
פ-153 2903 פעריל אליה' שווארטץ יעקב יצחק תרפ"ד   36 2 3
פ-159 2938 פעריל     מאיר תרע"ט   30 3 3
פ-186 3338 פעריל     אהרן   תרע"ג   50 3 4
פ-79 ##### פעריל ?     ? ?   61 21 1
פ-3 75 פערל     משה תרמ"ט   25 1 1
פ-13 152 פערל פנחס כ"ץ חיה תרע"א   19 3 1
פ-14 157 פערל יעקב שיינגוט שמעון תרס"ד   24 3 1
פ-72 1252 פערל     (ברוך) סנה תר"צ   48 20 1
פ-91 1550 פערל     אלימלך   תרנ"ט   49 24 1
פ-141 2629 פערל     אברהם ליבער תרפ"ד   72 18 2
פ-150 2871 פעריל באכעלע  שמואל כהנא מרדכי צבי וינברגער תרצ"ח   54 1 3
פ-170 3155 פערל   רוזנגראנץ דב תרפ"ט   19 13 3
פ-180 3298 פערל     יהודא לייבש תרפ"ב   10 3 1
פ-194 3623 פערל     אליעזר בערקאוויטש תר"צ   11 15 4
פ-205 3763 פערל   דאוויטש יודא ארי' תש"...   52 1 5
פ-18 271 פראדיל צבי שטרן   תרנ"ט   48 4 1
פ-62 1086 פראדיל     ? ?   28 18/19 1
פ-83 1391 פראדיל סיני גוטטמאנן יוסף תרצ"ב   16 22 1
פ-85 1446 פראדיל     יצחק ארי' שטאהל תרפ"ד   77 22 1
פ-112 2069 פראדיל     מרדכי הכהן תרל"ו בת הרבני 31 5 2
פ-128 2359 פראדיל יחיאל משה גרינפעלד אלימלך   תש"ב   25 14 2
פ-144 2688 פראדיל אברהם שמואל דרועמר שמואל סגל לאנדוי תש"ב   35 20 2
פ-164 3002 פראדיל     סענדער תרכ"ג   2 5 3
פ-178 2753 פראדיל   כהנא   ?   42 22 2
פ-196 3645 פראדיל רבקה       תרצ"ח   21 16 4
פ-21 410 פראדל     משה ארי' תרס"ו   5 7 1
פ-130 2368 פראדל     חיים מאיר קויפמאנן תרצ"ט   35 14 2
פ-184 3324 פראדל לאה     אברהם מנחם תרע"ג   36 3 4
פ-193 3547 פרדאיל     ישעי' אליעזר תרס"א ילדה 69 9 4
פ-202 3746 פרומא     אליהו הכהן געסניר תרצ"ה   17 1 5
פ-146 2805 פרומד     יהושע הכהן תשי"ב   16 25 2
פ-197 3681 פרומד     שמואל שמעלקא הכהן ת"ש   1 18 4
פ-25 569 פרומט מאיר  לעבאוויטש יואל תרס"ה הכהן 47 9 1
פ-26 570 פרומט     שלמה תרס"ה   48 9 1
פ-173 3202 פרומט     אשר אנטשיל תרפ"ט הבתולה 10 1 4
פ-208 3776 פרומט     יצחק אייזיק תש"א   21 2 5
פ-142 2641 פרומט      פנחס   תש"ד   20 19 2
פ-135 2570 פרומיד     יהודא ארי' גאידעל סגל תרע"ז   6 17/18 2
פ-2 26 פרומיט     אברהם יהודא תר"ס   25 1 1
פ-125 2298 פרומיט משה ראזענטהאל מנחם ווידער תרצ"ט   47 12 2
פ-199 3713 פרומיט     דוב הלוי תרצ"ו   11 20 4
פ-209 3787 פרומיט אייזיק זעליקאוויטש אברהם שלמה האנז תש"א   10 3 5
פ-156 2917 פרי'     ...הושל תרכ"ט   52 2 3
פ-70 1226 פרי(דה) פעסיל     זאב תרע"ט   21 20 1
פ-5 87 פרידא     מרדכי תרל"ט   21 2 1
פ-34 673 פרידא   שרעטער יוסף מאיר תר"ס   17 12 1
פ-38 716 פרידא דוב שעכטער מאיר ת"ש   38 13 1
פ-42 738 פרידא פנחס באכער שמואל צבי תרפ"ג   7 14 1
פ-47 822 פרידא   קליין הילל תרפ"ח ילדה 29 15 1
פ-96 1639 פרידא     שלמה ? הבתולה 74 25 1
פ-110 2022 פרידא שלמה   מרדכי דוד תרמ"ז   20 4 2
פ-113 2071 פרידא     שאול הלוי תרל"ט   33 5 2
פ-133 2520 פרידא   ווארם אשר תרצ"ט הבתולה 8 17 2
פ-147 2814 פרידא   קויפמאן אלכסנדר זוסא  ת"ש   51 25 2
פ-160 2957 פרידא צבי אלימלך כהנא משה יהודא תרע"ח   45 3 3
פ-188 3350 פרידא     יעקב ?   71 3 4
פ-204 3755 פרידא יעקב שמשון שטערן משה שמואל תש"א   26 1 5
פ-210 3790 פרידא     אברהם חיים תש"ג   16 3 5
פ-74 1254 פרידא מרים     רפאל תרע"ט   50 20 1
פ-52 1010 פרידא רבקה     רפאל תרנ"ב   28 18 1
פ-167 3085 פרידא רבקה     ישכר דוב תקפ"ג   4 9 3
פ-120 2247 פרידה     משה מלחני ?   29 10 2
פ-6 90 פריווא     אברהם תרמ"א   25 2 1
פ-90 1483 פריווא     אברהם יצחק תרצ"ד   34 23 1
פ-211 3793 פריווא משה גרשון פרוכטער   תרצ"ח   20 3 5
פ-4 86 פריידא     יעקב תרל"ט   20 2 1
פ-17 247 פריידא   פעסטינגער יעקב תרצ"ה   22 4 1
פ-54 1036 פריידא מאיר  כהן יוסף תר"ס   55 18 1
פ-87 1472 פריידא     עזריאל תרצ"ו   19 23 1
פ-105 2001 פריידא     יהודא כ"ץ הכהן תרל"ג   32 3 2
פ-171 3160 פריידא דוד   זילבער   תש"ד   24 13 3
פ-174 3211 פריידא   ברוין זלמן תרע"ז הבתולה 23 1 4
פ-175 3212 פריידא     משה לעבאוויטש תרע"ז הבתולה 24 1 4
פ-181 3299 פריידא     צבי תרס"א   11 3 4
פ-49 896 פריידא הי'   גוטמאן יצחק תרע"ה הבתולה 74 16 1
פ-154 2912 פריידא נעחי     טובי' תרכ"ב   46 2 3
פ-124 2264 פריידא רבקה     מרדכי ישראל תרט"ז   9 11 2
פ-163 3001 פריידא רבקה     יוסף אריה הכהן תרס"ב   1 5 3
פ-82 1366 פריידה     נחום תרנ"ז   72 21 1
פ-122 2258 פריידי     שמואל תקצ"ט   1 11 2
פ-1 22 פרייוא יחיאל צבי שאלמאנן חיים אנשיל ת"ש   21 1 1
פ-46 798 פרייוא     ישראל תרפ"ז   1 15 1
פ-136 2582 פרייוא     ישראל ת"ש   18 18 2
פ-55 1041 פרימא ישעי' שארף ישראל יצחק תרס"ה   60 18 1
פ-57 1056 פרימד     אפרים תרנ"ה   81 18 1
פ-148 2846 פרימיד נטע סמוק אליעזר ?   24 1 3
פ-56 1046 פרימיט אשר גרינבלאט צבי תרס"א   65 18 1
פ-75 1277 פרימיט     משולם זוסיא יודא תר"ס   76 20 1
פ-161 2958 פרימיט     חיים שמואל דיין תרפ"א   1 4 3
פ-166 3042 פרימיט     מרדכי תקי"ב   20 6 3
פ-59 1064 פרימיט   אברהם יצחק מילעער יהודא צבי תרע"א   6 18/19 1
פ-11 144 פרימיט לאה     ברוך תרע"א   11 3 1
פ-138 2607 פרימיט פראדל משה מאשקאוויטש יחזקאל דוב תרצ"א   48 18 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים