א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
מ-153 1263 מעכי' פייביש דוד   אשר אנטשיל תרצ"ג   60 20 1
מ-92 687 מעכלי ישראל דוד   יוסף צבי הכהן תרס"ט   32 12 1
מ-151 1208 מעכלי אפרים טאבאק יוסף אהרן תר"פ   2 20 1
מ-108 776 מעכליא     שלמה יואל תרע"ט   49 14 1
מ-183 1536 מענדיל   עדענבורג אברהם תרצ"ה   32 24 1
מ-335 2775 מענדל   טעסלער   תש"ו   65 23 2
מ-446 3871 מענדל בער     שאול ליב תשמ"ב   13 5 1
צ-76 2767 מצבת זכרון   מצבת זכרון מצבת זכרון     13 23 2
מ-49 407 מרדכי     יעקב תרנ"ה הבחור 84 6 1
מ-58 480 מרדכי     מנחם דוב תר"נ   9 8 1
מ-64 510 מרדכי     ברוך צבי תרפ"ט   49 8 1
מ-82 617 מרדכי   דאווידאוויטש משה יהודא תרצ"ח הרבני 24 10 1
מ-88 662 מרדכי     שמואל תרס"ז הכהן 6 12 1
מ-94 699 מרדכי מלכה ראסי חזן ארי' תרס"ו הרבני, הלוי 44 12 1
מ-98 699 מרדכי     צבי תרנ"א הלוי 19 13 1
מ-101 746 מרדכי     צבי תרנ"ה הלוי 15 14 1
מ-103 754 מרדכי   וואללערשטיין משה יהודא תרמ"ד   25 14 1
מ-112 805 מרדכי   סופר מנחם   תרפ"ד   8 15 1
מ-113 807 מרדכי     ? ?   10 15 1
מ-152 1232 מרדכי   בערגמאנן דוד ישעי' תרפ"א הכהן 27 20 1
מ-154 1268 מרדכי  גיצא שטיין ארי' דוב תרע"ה   67 20 1
מ-156 1284 מרדכי   גאלדשטיין צבי תרפ"ב   84 20 1
מ-159 1305 מרדכי     שלמה יואל תרנ"ה   12 20/21 1
מ-178 1508 מרדכי   שרעטער משה תרס"ד ילד 66 23 1
מ-210 1730 מרדכי     אברהם אלכסנד תר"ע   8 26/27 1
מ-218 1795 מרדכי     ישראל תרע"א הבחור 59 27 1
מ-219 1800 מרדכי   זוסמאן יקותיאל  תרס"ח הבחור 67 27 1
מ-238 2000 מרדכי     יואל תרמ"א   24 3 2
מ-252 2119 מרדכי     אברהם ?   43 6 2
מ-275 2307 מרדכי   אינגבער משה יודא תש"ג   12 13 2
מ-286 2410 מרדכי     שמואל תרפ"ו   29 15 2
מ-302 2507 מרדכי   סגל אבנר   תרפ"ה   71 16 2
מ-310 2557 מרדכי     משה יהודה תרצ"א הכהן 65 17 2
מ-319 2673 מרדכי     חיים זאב תרפ"ט   59 19 2
מ-325 2720 מרדכי     צבי תרצ"ו הכהן 43 21 2
מ-344 2965 מרדכי     יהודה ליב תרכ"ב הלוי 8 4 3
מ-354 3040 מרדכי   כ"ץ ראפפארט גרשון תקס"ב   18 6 3
מ-361 3110 מרדכי     יצחק אהרן תרע"ט   1 11 3
מ-363 3128 מרדכי     צבי תר"ס הכהן 6 12 3
מ-368 3163 מרדכי   קאוולער שמעון גרשון תרפ"א   27 13 3
מ-376 3259 מרדכי     יוסף תר"ע   39 2 4
מ-378 3265 מרדכי     יחיאל   תרפ"ט   49 2 4
מ-379 3268 מרדכי     ארי יעקב קאפיל תר"ע   53 2 4
מ-380 3269 מרדכי     אל...מה (תר)ע"ט   54 2 4
מ-409 3586 מרדכי   טויבמאן קאפל תש"א   10 12 4
מ-416 3616 מרדכי     שרגא תרס"ח   5 14 4
מ-433 3736 מרדכי     אהרן תרע"ט   1 24 4
מ-434 3752 מרדכי  אסתר כ"ץ שרגא אלטר תש"ט   23 1 5
מ-443 3821 מרדכי   פרייזלער   תש"ט   31 5 5
מ-427 3700 מרדכי      משה תש"ג   33 19 4
מ-237 1992 מרדכי אברהם     יעקב תרמ"א   24 3 2
מ-290 2418 מרדכי אלי'     יוסף ארי' תרפ"ט   37 15 2
מ-140 1108 מרדכי ארי'     יצחק תרפ"ה ילד 59 18/22 1
מ-406 3576 מרדכי ארי'   מוירער שמעון יצחק תרפ"ז   18 11 4
מ-429 3704 מרדכי ארי'     משה תרצ"ו הכהן 42 19 4
מ-216 1776 מרדכי דוב   שווארטץ צבי תרצ"ה   22 27 1
מ-16 215 מרדכי דוד     שלמה תרל"ט הבחור 11 .3/4 1
מ-370 3181 מרדכי דוד   דאוויד   זיסא יהודא תרפ"ט   15 14 3
מ-411 3600 מרדכי דוד   שטערן יעקב שמשון תרפ"ד ילד 59 12 4
מ-32 305 מרדכי יהודא   גולדשמיד אברהם דוב תרע"ג   35 5 1
מ-45 392 מרדכי יהודא     יוסף יוחנן   תר"ע   68 6 1
מ-158 1301 מרדכי יהודא   ווינער אליעזר   תרע"א   8 20/21 1
מ-253 2124 מרדכי יהודה   וויענער שמואל צבי תרצ"ו   55 6 2
מ-425 3697 מרדכי יעקב     יוסף ארי' תרצ"ו   56 18 4
מ-9 170 מרדכי עזריאל   לאקס שלמה תרע"ד   37 3 1
מ-211 1731 מרדכי צבי   וויזעל זונדל תרס"ה הלוי 9 26/27 1
מ-189 1586 מרדכי שאול   ווינבערגער   תרפ"ח הבחור 8 25 1
מ-27 281 מרדכי שמואל     צבי ארי' תרס"ו   5 5 1
מ-229 1910 מרדכי שמואל     יהודא תרס"ו   42 1 2
מ-423 3673 מרדכי שמואל     מנחם מענדיל תרפ"ד   43 17 4
מ-1 23 מרים   כ"ץ מרדכי תרע"א   22 1 1
מ-5 95 מרים     אלחנן תרמ"ג   30 2 1
מ-7 104 מרים   ראזענבערג אהרן יהודה תרמ"ג   40 2 1
מ-10 176 מרים משה כהנא יצחק שטיין תרע"א   43 3 1
מ-17 216 מרים     אברהם תרל"ו ילדה 12 .3/4 1
מ-26 276 מרים   גארבאי שלמה תרמ"ח הבתולה 53 4 1
מ-80 588 מרים     יצחק תרמ"ו   68 9 1
מ-109 777 מרים     חיים תרע"ט   50 14 1
מ-166 1343 מרים אשר אנטשיל קליין שבתאי תרפ"ה   44 21 1
מ-185 1564 מרים   גאטטלרעב יחיאל מיכל תרנ"ד   87 24 1
מ-186 1571 מרים     יוסף תרנ"ג הכלה, הבתולה 74 24 1
מ-188 1584 מרים יעקב ווארנאי שמואל צבי הלוי הרופא תרצ"ו   3 25 1
מ-190 1602 מרים יהודא ליב מאנדעל משה תרע"ה   33 25 1
מ-194 1623 מרים   דרומיר יוסף תרס"ט   54 25 1
מ-195 1631 מרים     מאיר יהודא תר"ס הבתולה 63 25 1
מ-197 1642 מרים     יצחק ? הבתולה 78 25 1
מ-239 2005 מרים   פעסטינגער יעקב תרס"ז עלמה 2 4 2
מ-242 2041 מרים     אליעזר תרמ"ז   2 5 2
מ-246 2088 מרים     אהרן תר"ל   9 6 2
מ-257 2136 מרים     דוד תרט"ז   6 7 2
מ-258 2150 מרים     אשר זעליג יעקב תרס"א   19 7 2
מ-268 2249 מרים     ארי' לייביש ? הכהן 31 10 2
מ-280 2370 מרים זיידא שמולאוויטש יחזקאל אברהם תר"ץ   37 14 2
מ-303 2515 מרים אברהם גוטמאנן יהודא קעסטענבוים תרצ"ז   1 17 2
מ-340 2904 מרים מרדכי שו"ב אברהם ארי' תרצ"ט2904   37 2 3
מ-341 2906 מרים     בנימין יוסף תרע"ג   39 2 3
מ-386 3296 מרים       תרפ"ב   7 3 4
מ-404 3543 מרים   גלאזער צבי ?   36 9 4
מ-187 1579 מרים      משה תר"נ   85 24 1
מ-332 3762 מרים  ליבער   מאטי' תש"א   52 22 2
מ-312 2590 מרים בילא גיטל זכריה מענדיל סג"ל הירש צבי יחזקאל קויפמאן     27 18 2
מ-29 290 מרים גיטל יוסף זלמן   משה תרצ"ו   18 5 1
מ-84 626 מרים דבורה מאיר שוורץ מרדכי הלוי חזן     34 10 1
מ-314 2624 מרים הענא     מנחם תרפ"ח   65 18 2
מ-436 3771 מרים לאה אברהם שלמה פעריל ארי' תש"י   12 2 5
מ-336 2804 מרים פערל מאיר געלבערמאן מאיר משה תשי"א   15 25 2
מ-402 3537 מרים קריינדיל דוד מלך הערשטיק מאיר ארי' תרפ"ח   23 9 4
מ-403 3539 מרים רחל יהושע כ"ץ שמואל חיים תר"צ   29 9 4
מ-432 3732 מרים רייזל     יצחק ארן תרצ"ו   21 22 4
מ-371 3186 מרים שבע     נחמן הכהן תרע"ז   21 14 3
מ-345 2969 מש......     מאניש תקצ"ג   14 4 3
מ-21 229 משה   אזראעל אברהם תרפ"ה הכהן 1 4 1
מ-22 232 משה     יוסף מנחם ת"ש הכהן 3 4 1
מ-28 285 משה   וויליגער יצחק זאב תרפ"ד   13 5 1
מ-37 342 משה   לעבאוויטש צבי ארי' תרע"ג   17 6 1
מ-40 355 משה   באש אשר   ת"ש   30 6 1
מ-42 369 משה   מבריסרור יעקב אשר תרע"ו   45 6 1
מ-50 420 משה   פראגער חיים תרע"ט הבחור, הלוי 17 7 1
מ-51 424 משה     ? תרס"ה הבחור 21 7 1
מ-52 426 משה     נחמן תרע"ג הכהן 23 7 1
מ-65 511 משה   גלאנצמאנן אברהם תרפ"ד ילד, הכהן 50 8 1
מ-74 545 משה   פאקס מתתיהו צבי תרצ"ט   10 9 1
מ-85 628 משה   בלומענפעלד ארי'   תרס"ח הלוי 36 10 1
מ-89 668 משה     בנימין תרמ"ג   12 12 1
מ-95 682 משה   מאשקאוויטש יצחק תר"פ הרופא 1 13 1
מ-99 710 משה     אברהם ליפא תרנ"ג   31 13 1
מ-119 842 משה     שלום ?   18 16 1
מ-124 862 משה     צבי ארי' תרס"ח   37 16 1
מ-132 959 משה     דוד ? הכהן 51 17 1
מ-160 1310 משה   פאללאק מאיר תרפ"ב   4 21 1
מ-161 1319 משה     מאיר ארי' תרפ"ד   14 21 1
מ-163 1326 משה   ווינענער ברוך תרפ"ט   23 21 1
מ-170 1439 משה     אברהם תרס"ב   69 22 1
מ-172 1457 משה   וויגדאראוויטש יוסף תר"צ   1 23 1
מ-176 1499 משה   ברוין שלמה זלמן תרס"ה   55 23 1
מ-177 1506 משה     יצחק אייזיק תרנ"ז בחור 64 23 1
מ-181 1513 משה     אברהם מאיר תרנ"ה הכהן 71 23 1
מ-199 1652 משה     שמואל חיים ? הבחור 8 25/26 1
מ-203 1665 משה     ? תרנ"א הבחור 27 25/26 1
מ-204 1677 משה   מארקאס   תש"ד ד"ר 13 26 1
מ-205 1689 משה   רויט יום טוב תרס"ה   28 26 1
מ-209 1707 משה     שלמה יהודא תרס"ד   46 26 1
מ-212 1750 משה     שלמה תרס"ג   21 26/27 1
מ-213 1758 משה     יונה תרס"ב   42 26/27 1
מ-224 1882 משה     אליעזר תר"נ   14 1 2
מ-231 1923 משה   איזראעל ? ? הכהן 61 1 2
מ-234 1949 משה     לוי יצחק תרמ"ב   26 2 2
מ-235 1955 משה     אליעזר תר"ל ילד 34 2 2
מ-236 1970 משה     מנחם ישעיה תרצ"ו   56 2 2
מ-245 2054 משה   ראכליטץ חיים דוד תרס"ז   15 5 2
מ-249 2109 משה     אשר   תרמ"ח   30 6 2
מ-259 2173 משה     אליעזר תרי"ב הכהן 6 8 2
מ-264 2202 משה     אליעזר תרי"א   9 9 2
מ-270 2281 משה     יוסף תרל"ד   12 12 2
מ-276 2320 משה   בערגער אהרן דוב תרפ"ז   31 13 2
מ-278 2333 משה עלקא יאקאבאוויטש אברהם זלמן ת"ש   55 13 2
מ-281 2374 משה   שאנבלום בנימין זאב תרפ"ז   42 14 2
מ-283 2384 משה   שטיינבאך יהודא שמשון תר"פ ילד 56 12 2
מ-296 2462 משה     יעקב תרצ"ד הלוי 20 16 2
מ-299 2479 משה     דוב ארי' תרצ"א   40 16 2
מ-308 2544 משה     מרדכי צבי תרפ"ד   52 17 2
מ-324 2719 משה     אברהם אלטיר תרצ"ז   41 21 2
מ-327 2737 משה   מענדעלזאהן יצחק מנחם תשכ"א   9 22 2
מ-348 2988 משה   פיש שלמה יהודא תרע"ו   37 4 3
מ-350 3012 משה     יהודה ליב  תרכ"ז הכהן 12 5 3
מ-358 3070 משה מאנציא   צבי תקע"ו   3 8 3
מ-365 3135 משה     יהודא תרל"ה   17 12 3
מ-366 3142 משה   גרין יוסף ברוך תרפ"ג הבחור 14 13 3
מ-392 3407 משה     ? ?   5 5 4
מ-399 3517 משה     אלי' פ תרס"ט הבחור 46 8 4
מ-405 3573 משה     יעקב תרפ"ו   10 11 4
מ-408 3585 משה       תרצ"ג   8 12  
מ-412 3601 משה     שמואל צבי תרפ"א   1 13 4
מ-437 3780 משה   גאטליאב צבי ארי' תרצ"ו   83 2 5
מ-438 3785 משה   ווידער יצחק אשר ת"ש   7 3 5
מ-442 3815 משה     שמואל צבי תש"ו   22 5 5
מ-248 2107 משה      מאיר אלי' תרמ"ח   28 6 2
מ-356 3046 משה      אריה תקע"ח   26 6 3
מ-130 932 משה (יעקב)     ישראל יהודא ?   24 17 1
מ-298 2468 משה אבא   שוסטר מרדכי תרצ"ג   27 16 2
מ-67 514 משה אברהם   פאלאק יצחק אייזיק תרע"ה הבחור 53 8 1
מ-271 2285 משה אברהם     נתן תרל"א   26 12 2
מ-410 3596 משה אברהם   ראזנענטהאל אהרן תרצ"ט   29 12 4
מ-102 749 משה אהרון     זאב תרע"ד   18 14 1
מ-179 1510 משה אהרון     אליעזר מרדכי תרס"ג   68 23 1
מ-36 325 משה אהרן     אברהם חיים תרצ"ה   56 5 1
מ-139 1096 משה אהרן   עלעפאנד מנחם מענדל תרע"ט הבחור 40 18/21 1
מ-230 1920 משה אהרן   מאשקאוויטש דוד תרצ"ט   53 1 2
מ-292 2432 משה אהרן   אלער ? ?   57 15 2
מ-43 372 משה אליהו     שמשון יהודא תרע"ה   48 6 1
מ-20 228 משה ארי'    פרייענד יהושע תרס"ב   אוהל ט"ב 4 1
מ-97 695 משה ארי'     ישראל יוסף תרמ"ה   11 13 1
מ-129 927 משה ארי'     יעקב תר"נ   18 17 1
מ-274 2295 משה ארי'     נחמן תרנ"ב   44 12 2
מ-322 2702 משה ארי'   הערשקאוויטש שמואל צבי תרצ"ד   57 20 2
מ-440 3803 משה ברוך     אפרים תש"ד   78 4 5
מ-381 3276 משה גדליה     מאיר יוסף תרס"ח   66 2 4
מ-83 620 משה גרשון   אייזיקאוויטש נתנאל ?   27 10 1
מ-272 2286 משה גרשון     יוסף תרכ"ז   27 12 2
מ-382 3289 משה גרשון   טעסלער מנחם מענדיל תרס"ט   13 .2/3 4
מ-164 1331 משה דוב   גאידל חיים מאיר תרפ"ב הלוי 28 21 1
מ-338 2830 משה דוב     מנחם תר"ל   11 1 3
מ-56 451 משה דוד   שעהר יוסף צבי תרע"ו   51 7 1
מ-426 3698 משה דוד   שו"ב אפרים מנחם תש"ד   1 19 4
מ-14 194 משה זאב     יוסף תרל"ט   63 3 1
מ-254 2128 משה זאב     עזרא יהודא תרע"ג הלוי 62 6 2
מ-15 212 משה זנוויל     שמואל מאיר תרמ"ג בחור 8 .3/4 1
מ-215 1775 משה חיים   מאליק יואל תרפ"ד   21 27 1
מ-225 1886 משה חיים     יואל תרמ"ו   18 1 2
מ-377 3263 משה חיים   געלער אברהם תרע"ב   46 2 4
מ-428 3702 משה חיים   ליעבערמאנן מנחם זאב תרצ"ה   37 19 4
מ-263 2201 משה חנוך העניך     יצחק תר"י הכהן 8 9 2
מ-333 2764 משה יהודא   דאווידאוויטש יוסף אייזיק   תר"צ   57 22 2
מ-342 2928 משה יהודא     יעקב אליעזר תר"א   5 3 3
מ-232 1927 משה יהודה     מרדכי תרפ"ג הכהן 2 2 2
מ-44 374 משה יודא     שמחה תרע"ו   50 6 1
מ-398 3483 משה יונה       אלימלך ישראל תרפ"א ילד 42 6 4
מ-118 838 משה יונה (סת"ם)     דוד ארי  תרס"ב   14 16 1
מ-18 222 משה יוסף   טיטלבוים יקותיאל יהודה תרנ"ז   אוהל ט"ב 4 1
מ-147 1183 משה יוסף     בן ציון תרע"א ילד 9 19/20/2 1
מ-347 2986 משה יוסף     ברוך יעקב ?   35 4 3
מ-70 535 משה יעקב     אברהם תר"מ   76 8 1
מ-143 1170 משה יעקב     א.... תר....   8 19/20/1 1
מ-307 2541 משה יצחק     חיים פסח תרפ"ו   49 17 2
מ-448   משה יצחק      אברהם תשנ"ב       1
מ-265 2224 משה מנחם   סת"ם מרדכי תר"צ   55 9 2
מ-175 1498 משה מעשיל     יר.... תרס"ז בחור 34 23 1
מ-250 2114 משה מרדכי     יעקב אליעזר תרל"ג   38 6 2
מ-125 879 משה נתן     משה דוד תרע"ח   55 16 1
מ-146 1181 משה פנחס   לאנדמאנן אברהם חיים תרע"א   7 19/20/2 1
מ-30 298 משה צבי   טויא שמואל תר"פ   27 5 1
מ-54 441 משה צבי     אברהם תרע"ח הלוי 41 7 1
מ-105 762 משה צבי   זיכערמאנן ברוך   תרע"ה   34 14 1
מ-120 844 משה צבי     דוד תרנ"ג   20 16 1
מ-226 1898 משה צבי     ניסן תרנ"ג   30 1 2
מ-349 3000 משה צבי     מרדכי מנחם תרע"א   54 4 3
מ-374 3233 משה צבי     יצחק יעקב תרפ"ז הלוי 6 2 4
מ-387 3364 משה צבי   גרללער ברוך יוסף תרפ"א   13 4 4
מ-439 3796 משה צבי   כהנא מאיר תש"ג   17 4 5
מ-57 460 משה שמואל     צבי   תרע"ח הלוי 60 7 1
מ-145 1178 משה שמואל   פארקאש שאול תרע"ג   4 19/20/2 1
מ-201 1657 משה שמואל     ???אדרי ארי' ? ? 13 25/26 1
מ-223 1870 משה שמואל     יוסף יוחנן תרס"א הכהן 2 1 2
מ-285 2408 משה שמואל    כהנא חיים ארי' תרפ"ו הכהן 27 15 2
מ-328 2749 משה שמואל   ליעבערמאנן מרדכי אלי' תשל"ב   30 22 2
מ-367 3144 משה שמואל   כהנא ליב תרע"ג   6 13 3
מ-444 3851 משה שמואל     מרדכי אלי' תשל"א   21 22 2
מ-207 1695 משולם   טויבער יעקב ?   34 26 1
מ-247 2094 משולם     ישראל צבי תר"ל   15 6 2
מ-149 1193 משולם     שאר יהודא  תרע"א   19 19/29/2 1
מ-251 2115 משולם זוסי יהודא     דוד תרל"ב   39 6 2
מ-144 1176 משולם שמואל   גאוולער מרדכי תרע"ה הבחור 2 19/20/2 1
מ-284 2386 משולם שרגא     צבי ארי' תרע"ט הבחור, הכהן 61 14 2
מ-13 193 משלם     אברהם יצחק תר"מ   62 3 1
מ-273 2291 מתת(י') זאל(מן)     שרגא תר"ו ?   37 12 2
מ-53 431 מתתי'   לאנדא שלום תרפ"ב הלוי 29 7 1
מ-260 2180 מתתי' צבי     יצחק תר....   18 8 2
מ-294 2442 מתתי' צבי     יוסף מרדכי תר"פ   62 15 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים