227
א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
מ-173 1486 מ(עכ)ליא     ? תש"ב   37 23 1
מ-71 537 מ(רד)כי     דוב ?   78 8 1
מ-46 394 מ....     ?     71 6 1
מ-121 845 מ.....     ? ?   21 16 1
מ-388 3392 מא... לאה       תרע"ד   46 4 4
מ-63 505 מאטיל אברהם   שאלאמאן שמואל יצחק תר"ץ   34 8 1
מ-334 2772 מאטיל     יהודא תש"ד   42 23 2
מ-362 3122 מאטיל     אפרים ?   41 11 3
מ-417 3626 מאטיל   לעבאוויטש ישראל ?   1 15 4
מ-150 1196 מאטל     מרדכי צבי תרס"ג ילדה 22 19/20/2 1
מ-12 191 מאיר     מרדכי דוד תרמ"ד   59 3 1
מ-34 310 מאיר     קלמן תרע"ב   40 5 1
מ-59 481 מאיר     יהודא תרנ"א הכהן 10 8 1
מ-60 490 מאיר     אפרים יצחק תרס"ז   19 8 1
מ-68 522 מאיר   זעלמאנאוויטש מאיר הלוי סגל תרמ"ה הלוי 61 8 1
מ-75 554 מאיר   שלאמאוויטש מרדכי דוד תרע"ז   22 9 1
מ-76 557 מאיר   פערל שמואל תרצ"ג   24 9 1
מ-91 680 מאיר מלכה וויס יעקב בן ציון תרצ"ב היה משגיח 25 12 1
מ-100 717 מאיר   סיגעטי דוב תר"צ   39 13 1
מ-107 766 מאיר   פריעד צבי תרצ"ד   38 14 1
מ-114 816 מאיר   לאקס משה צבי תרפ"א   18 15 1
מ-122 857 מאיר     צבי תרס"ז   32 16 1
מ-127 915 מאיר   אדלערשטיין חיים תרס"ב   6 17 1
מ-157 1300 מאיר     יהודא ארי' תרנ"ה הלוי 7 20/21 1
מ-198 1650 מאיר     יצחק תרפ"א הבחור 6 25/26 1
מ-206 1690 מאיר   פוכס סגל   תרנ"ט   29 26 1
מ-228 1907 מאיר   ווידער אברהם צבי תרס"ד   39 1 2
מ-233 1929 מאיר     אהרן   תר"ס הכהן 4 2 2
מ-261 2193 מאיר     אליעזר תרנ"ד ילד 32 8 2
מ-262 2197 מאיר   דאווידאוויטש אברהם אלכסנדר תרע"ו   59 8 2
מ-287 2413 מאיר     משולם פייביש תרפ"ד הכהן 32 15 2
מ-289 2416 מאיר   כהנא יהודא בנימין תר"פ   35 15 2
מ-295 2448 מאיר     חיים תר"פ   68 15 2
מ-297 2464 מאיר     יעקב תרצ"ג   23 16 2
מ-309 2552 מאיר     חיים מרדכי תרפ"ח   60 17 2
מ-329 2750 מאיר   לעבאוויטש חיים צבי תש"א הלוי 31 22 2
מ-346 2978 מאיר     יעקב תרכ"ב   27 4 3
מ-351 3013 מאיר     משה תר"ג כהן צדק 13 5 3
מ-364 3130 מאיר     דוד תרס"ו   9 12 3
מ-424 3674 מאיר   סאקס אליעזר תרפ"ח   45 17 4
מ-430 3710 מאיר   חיימואוויטש שלמה תרצ"ט הלוי 53 19 4
מ-359 3094 מאיר      משה תר"ח   28 9 3
מ-301 2502 מאיר אייזיק   פולק מנחם תרפ"ז   66 16 2
מ-269 2253 מאיר אלי'     יהודא תרי"ט ילד 53 10 2
מ-293 2436 מאיר אלי'   דאווידאוויטש משה תרפ"א   56 15 2
מ-422 3659 מאיר אלי'  אסתר  פייג יוסף ארי' תש"ב   17 17 4
מ-353 3037 מאיר אליהו     צבי שמואל תרט"ו   12 6 3
מ-220 1802 מאיר אשר     אלטיר יוסף תר"ס (?) הבחור 70 27 1
מ-19 227 מאיר דוד     שלמה יהודא תרצ"ו   אוהל ערך ש"י 4 1
מ-128 924 מאיר זאב     יעקב תר(נ"ט)   15 17 1
מ-171 1441 מאיר יואל   סגל טובי' תרס"ב בחור 71 22 1
מ-33 306 מאיר יוסף   גולדשמיד אברהם דוב תרע"ב   36 5 1
מ-413 3606 מאיר יוסף   גאלדשטאן יצחק ?   11 13 4
מ-191 1606 מאיר יצחק   יונגער יקותיאל אליעזר תרס"ט הבחור 37 25 1
מ-360 3097 מאיר יצחק     יוסף תר"ו ?   31 9 3
מ-227 1902 מאיר מנחם   כ"ץ שלמה תרע"ה   34 1 2
מ-395 3422 מאיר מנחם     שלמה שמשון תרע"ה   24 5 4
מ-277 2321 מאיר צבי   בערגער משה תרפ"ו הבחור 33 13 2
מ-311 2571 מאלטצא זלמן פארקאש יהודא ארי' הלוי תרס"ד   7 17/18 2
מ-41 357 מאלי' יעקב אדלערשטיין אברהם צבי תרע"ט   33 6 1
מ-116 820 מאלי'   אדלערשטיין חיים תרצ"א   27 15 1
מ-418 3620 מאליא     ? ?   15 15 4
מ-431 3720 מאליא     יוסף תרפ"ז   5 21 4
מ-339 2858 מאליה     ישראל תרמ"ג   40/41 1 3
מ-372 3218 מאליע   סמוק יעקב אליעזר תרס"ט הבתולה 40 1 4
מ-383 3024 מאלצי     דוב תקצ"ט   35 5 4
מ-435 3753 מאלצשי     ? ?   24 1 5
מ-3 44 מאנצ'   שיינער ליב תרס"ח   43 1 1
מ-385 991 מאנצא משה צבי לאקס יעקב תרנ"ה   9 18 1
מ-355 3041 מאנצי    קליין יהודא תקצ"ה   19 6 3
מ-357 3069 מאנציא משה כ"ץ ראפפארט גרשון תר"ג   2 8 3
    מוניקה     קליין  שמואל  תשס"ה    18  13  2
מ-318 2637 מזל יעקב פיש דוד כן אריא תש"כ   4 19 2
מ-369 3168 מטל ירמיהו קעססנער יעקב קאפיל תרפ"ב   33 13 3
מ-134 973 מטל פעריל   ראנא אברהם  תרע"ז הילדה 68 17 1
מ-77 577 מייטא     אליהו תרנ"א   55 9 1
מ-313 2618 מייטא     ארי' ליב תרצ"ו   59 18 2
מ-316 2633 מייטא זאב קעסנער אברהם יהודא תרפ"ז   76 18 2
מ-61 494 מיכל     יוסף תר"ע   23 8 1
מ-217 1786 מיכל     אליעזר תרע"ז   36 27 1
מ-326 2726 מיכל     דוד שמואל תש"ו ילד 63 21 2
מ-441 3814 מיכל צבי     פנחס תש"ה הבחור 21 5 5
מ-196 1638 מינדא     ? ?   73 25 1
מ-240 2025 מינדא      דוב תרמ"ז   23 4 2
מ-78 579 מינדיא     יוסף דוד תרנ"א   57 9 1
   102  מינדיל      נפתלי הירץ תרנ"א    38 2  1
מ-135 978 מינדיל   שווארץ שמואל מלך תרנ"ט הילדה 73 17 1
מ-138 1073 מינדיל     דן תרפ"ב   15 18/20 1
מ-79 581 מינדל   ראטה יהודא  תרמ"ט   59 9 1
מ-182 1535 מינדל ליב עדענבורג יעקב תרפ"ד   31 24 1
מ-23 250 מירל שלמה   שטואבער חיים זאב תרצ"א   25 4 1
מ-110 795 מירל     צבי תרפ"ג   74 14 1
מ-167 1383 מירל ישראל    פריעד שמואל אריה תרצ"א   6 22 1
מ-317 2635 מירל שמואל ברגסענשפאנן יחזקאל תר"פ   78 18 2
מ-421 3658 מירל  שמואל חיים ברווין  דוד ארי' ת"ש   1 17 4
מ-81 589 מירצא     אברהם תרמ"ד   69 9 1
מ-222 1847 מל(כה (ל)אה     ???טיל  ?   67 28 1
מ-62 503 מליא מרדכי דוב   אברהם זאב תרצ"ה   32 8 1
מ-305 2531 מליה     ישעי' תרצ"א   38 17 2
מ-2 39 מלכה     ירוחם תרס"ד   38 1 1
מ-4 91 מלכה     שלמה תרמ"א   26 2 1
מ-6 99 מלכה     מאיר תרמ"ט   35 2 1
מ-8 135 מלכה יוסף שמואל ליעבערמאנן אברהם יהודא תרפ"ג   1 3 1
  625 מלכה     יצחק צבי תרע"ט בת הרבני 33 10 1
מ-90 679 מלכה מאיר וויס ישראל צבי תרפ"ט   24 12 1
מ-96 690 מלכה   דייטש דוד תרמ"ז   9 13 1
מ-106 763 מלכה שמשון זאב סאבא ברוך תר"צ   35 14 1
מ-133 966 מלכה   דאווד יוסיא יהודא תרע"ח   59 17 1
מ-136 1031 מלכה     אליעזר מרדכי תר"פ   49 18 1
מ-137 1067 מלכה     יעקב תרע"ה   9 18/19 1
מ-141 1143 מלכה משה לעווינגער מאיר תרע"ט   39 19 1
מ-165 1338 מלכה     נפתלי תרפ"ג   37 21 1
מ-168 1397 מלכה ברוך ווינער יחזקאל תרצ"ח   22 22 1
מ-184 1552 מלכה     צבי תרנ"ו   53 24 1
מ-192 1615 מלכה   טירמאן מנחם ארי' תרס"ז   46 25 1
מ-193 1622 מלכה   כהנה צבי הירש תרס"ט הבתולה 53 25 1
מ-241 2029 מלכה     יוסף תרמ"ב   27 4 2
מ-266 2231 מלכה     משה תר"ג   2 10 2
מ-315 2632 מלכה   פאללאק שמואל תרע"ח   75 18 2
מ-320 2681 מלכה משה זעלמאנאוויטש משה יוסף תש"ב   14 20 2
מ-321 2690 מלכה     בנימין אבא תרצ"א   37 20 2
מ-331 3761 מלכה   שערטער מענדיל מאיר תש"א   51 22 2
מ-352 3033 מלכה משה שמואל כהנא חיים כהנא תרע"ו   8 6 3
מ-389 3395 מלכה     שמואל יהודא תרע"ב   49 4 4
מ-390 3398 מלכה     מנחם תרע"ד   59 4 4
מ-391 3400 מלכה     משה תרע"ג   66 4 4
מ-401 3523 מלכה     מנחם שלמה תר"צ   3 9 4
מ-420 3647 מלכה     יוסף תרצ"ו   24 16 4
מ-267 2239 מלכה      אברהם תרי"ג   19 10 2
מ-291 2426 מלכה  אברהם גוטמאנן מרדכי עזריאל תרצ"ח   45 15 2
מ-126 883 מלכה (בי)לא     ? ?   59 16 1
מ-244 2046 מלכה חיה     יצחק תרמ"ה   7 5 2
מ-72 541 מלכה מאכלא    טייטלבוים אברהם אהרן תרע"ו   6 9 1
מ-111 801 מלכה מירל אברהם הערץ שווארץ יצחק תרפ"ו   4 15 1
מ-93 698 מלכה ראסי מרדכי   חזן דוד תרס"ו אשת הרבני 43 12 1
מ-243 2042 מלכה ריזא אברהם טרויב כ"ץ צבי הירש תרנ"ז   3 5 2
מ-221 1845 מלכה רייזא   יוגלעד משה תרס"ו   65 28 1
מ-174 1487 מלכה רייזל   מארקאוויטש יהושע תש"ב   38 23 1
מ-419 3696 מלכה ריקל   מארקאוויטש מנחם מענדל תרצ"ז   41 15 4
מ-11 185 מנחם   סאקס מאיר תרצ"א   52 3 1
מ-25 258 מנחם   לאקס דוד תרפ"ב ד"ר 34 4 1
מ-31 302 מנחם     גרשון תר"פ   32 5 1
מ-39 351 מנחם     יעקב קאפיל תרע"ב   27 6 1
מ-47 401 מנחם     עזרא תרמ"ד   78 6 1
מ-55 448 מנחם   יאסאפאוויטש יוסף תרס"ח   48 7 1
מ-66 512 מנחם   שרייבער צבי -עמיל תרפ"ד ילד  51 8 1
מ-69 527 מנחם   אש.... צבי ?   66 8 1
מ-86 641 מנחם     ? ? ילד 63 10 1
מ-104 760 מנחם   בערגער ישראל דוב תרס"ב   32 14 1
מ-142 1166 מנחם     יעקב תרע"ב ילד 4 19/20/1 1
מ-148 1191 מנחם     יצחק תרע"א ילד 17 19/20/2 1
מ-162 1320 מנחם   שטיין משולם זוסא תרפ"ט   15 21 1
מ-200 1654 מנחם   כ"ץ יהושע תרנ"ט הבחור 10 25/26 1
מ-214 1762 מנחם   זילבערשטיין ישראל תרצ"ז   1 27 1
מ-304 2521 מנחם     אליעזר תש"ב   10 17 2
מ-306 2533 מנחם   ריכמאן זאב תרצ"ב   40 17 2
מ-323 3715 מנחם   וויס מנחם תרצ"ט   37 21 2
מ-330 3754 מנחם     ????לער תרצ"ג   43 22 2
מ-337 2825 מנחם     מנחם תר"ט   7 1 3
מ-373 3230 מנחם     אלטיר   ?   2 2 4
מ-375 3239 מנחם     אברהם יצחק ?   11 2 4
מ-407 3584 מנחם     יעקב יהודא תרצ"ג   5 12 4
מ-414 3610 מנחם   עדילשטיין צבי תרצ"ו   22 13 4
מ-288 2414 מנחם דוב     יצחק אייזיק תרצ"א הלוי 33 15 2
מ-24 257 מנחם זאב   לאקס מרדכי עזריאל תרצ"ג הרופא 33 4 1
מ-279 2336 מנחם זאב     יצחק אייזיק תרע"ו   58 13 2
מ-300 2484 מנחם זאב   רעזמווויטש עזרא   תרפ"ח   47 16 2
מ-282 2379 מנחם ישראל     ארי' לייביש תרפ"ג הבחור 49 14 2
מ-115 817 מנחם מאניש   שרעטער אבנר סיני תרצ"ח   19 15 1
מ-415 3614 מנחם מאניש   ליברעמאנן משולם זושא תרצ"ב   27 13 4
מ-447 3872 מנחם מנדל     צווי (צבי) תשמ"ב   13 5 2
מ-35 314 מנחם מענדיל   שטיינגיסער אשר זעליג תרס"ג הלוי 44 5 1
מ-117 833 מנחם מענדיל     ? תרס"ה(ג)   9 16 1
מ-155 1281 מנחם מענדיל   שרעטער אלי' מאניש תרפ"ב   81 20 1
מ-180 1512 מנחם מענדיל     ישראל ארי' תרס"(?)   70 23 1
מ-343 2961 מנחם מענדיל   שטערן שמואל תקצ"ד רבנו 4 4 3
מ-393 3409 מנחם מענדיל     ארי תר"פ   7 5 4
מ-394 3421 מנחם מענדיל     ? ?   23 5 4
מ-396 3425 מנחם מענדיל     מרדכי תרע"ה   31 5 4
מ-397 3460 מנחם מענדיל       תרע"ו ילד 56 6 4
מ-445 3857 מנחם מענדיל     יוסף צבי תשל"ז   4 20 2
מ-38 348 מנחם מענדל   שטיינמעץ חיים יצחק תש"ד   23 6 1
מ-123 859 מנחם מענדל   נאדלער משולם יוסי' יהודא תרס"ו   34 16 1
מ-400 3720 מנחם מרדכי     דוב ?   75 8 4
מ-87 650 מנחם משה     אפרים ברוך תרס"ג   9 11 1
מ-202 1660 מנחם משה     יהודא תרנ"א   18 25/26 1
מ-256 2134 מנחם עזריאל     משה צבי תרט"ו הבחור 3 7 2
מ-48 405 מנחם צדוק     יעקב תר"נ   82 6 1
מ-169 1432 מנחם שלמה     ? ?   62 22 1
מ-131 949 מנחם שרגא פייביש     יעקב יוסף תר....   41 17 1
מ-255 2131 מני(ה)     דוב תרע"ג ? הבתולה 1 7 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים