י-279 2181 י(קות)יאל אוויטש ? ? 19 8 2
י-400 2980 י...... אפרים תק"א(?) 29 4 3
י-182 1324 יאיר רינגלער נפתלי צבי תרפ"ח 20 21 1
י-202 1556 יאתנא צבי תרנ"ו 58 24 1
י-278 2179 יהוד(א) אליקים תרכ"ו הלוי 17 8 2
י-146 940 יהודא שמואל תרנ"ח 32 17 1
י-161 1154 יהודא שרייבער ארי' תרע"ה ילד  52 19 1
י-163 1175 יהודא פיש   יצחק תרע"ד ילד  1 19/20/2 1
י-165 1184 יהודא בן ציון תר"ע ילד  10 19/20/2 1
י-183 1341 יהודא פולאף דוד תר"צ 42 21 1
י-199 1502 יהודא פוקס יעקב תרס"ג הבחור 59 23 1
י-280 2186 יהודא מאיר אלי' תרל"ז 24 8 2
י-310 2445 יהודא גינעגסבערג יהשע תר"פ 65 15 2
י-318 2463 יהודא גרשון חיים תרצ"ז 21 16 2
י-386 2853 יהודא מרדכי שמואל תש"ד 36 1 3
י-407 3026 יהודא שמואל זנאוויל תר"כ הכהן 1 6 3
י-414 3063 יהודא כהנא יוסף תקע"ט הכהן 5 אהל כהנים 3
י-418 3095 יהודא יננ.... תקצ"ז 29 9 3
י-419 3096 יהודא אברהם תקצ"ה 30 9 3
י-423 3114 יהודא אליעזר תר"ז 25 11 3
י-498 3611 יהודא אברהם אלטיר ? 24 13 4
י-293 2378 יהודא אלכסנדר אברהם מנחם מאניש תרפ"ב 47 14 2
י-4 18 יהודא ארי' יוסף שמואל תרמ"ג הבחור 17 1 1
י-130 835 יהודא ארי' לעווינגער שמואל תרס"ד הלוי 11 16 1
י-132 852 יהודא ארי' נייאוויטש פייביש   תרס"ד 27/28 16 1
י-147 943 יהודא ארי' יצחק ? 35 17 1
י-193 1452 יהודא ארי' וואגנער יעקב תרנ"ג 87 22 1
י-86 550 יהודא בנימין שלו פייבוש תרע"ב הכהן 17 9 1
י-420 3101 יהודא דוב תר"א 42 9 3
י-70 436 יהודא ליב פייביל בנציון  תרע"ה הלוי 34 7 1
י-207 1601 יהודא ליב מאנדעל   שואל תרפ"ב 32 25 1
י-398 2966 יהודא ליב סגל אברהם תקפ"ז 9 4 3
י-362 2705 יהודא משה שעכטער כתריאל תרצ"ב 62 20 2
י-463 3404 יהודא משה דייטש עזריאל תרפ"א 2 5 4
י-503 3655 יהודא משה מרדכי שמואל תרצ"ה ילד  39 16 4
י-475 3459 יהודא צבי נחמן תרע"ב 39 6 4
י-90 600 יהודה תרצ"ד 6 10 1
י-91 606 יהודה חיים ארי' תרפ"ה הכהן 12 10 1
י-301 2401 יהודה כהנא שלום תרפ"ו 8 15 2
י-385 2848 יהודה סמוק נתן נטע תרצ"ז 26 1 3
י-388 2860 יהודה שמואל תרמ"ו 42 1 3
י-412 3059 יהודה מודרן ישעי'   תרנ"ד 1 אהל כהנים 3
י-445 3288 יהודה מרדכי תרנ"ט 10 .2/3 4
י-32 256 יהודה   זעלמאנאוויטש מאיר הלוי תרע"ב 31 4 1
י-112 709 יהודה (לייבוש) טורמאנן משה תרפ"ה 30 13 1
י-344 2550 יהודה אליעזר יעקב תרצ"ג 58 17 2
י-241 1871 יהודה יעקב יחיאל   תרנ"ט רבי, הכהן 3 1 2
י-259 1978 יהודה ישראל מנחם תרמ"ו הרב  4 3 2
י-271 2089 יהודה ליב אלטמאן אפרים תרמ"ג 10 6 2
י-273 2091 יהודה ליב כאטץ (כ"ץ) מרדכי תרכ"ט הכהן 12 6 2
י-282 2219 יהודה ליב אשר אנטשל תרכ"ז הבחור החתן 30 9 2
י-405 3015 יהודה ליב כ"ץ מאיר ת"ר 15 5 3
י-31 254 יהודה צבי ווידער חיים ארי' תרצ"ד 29 4 1
י-10 107 יהודית יעקב תרנ"ו 43 2 1
י-17 167 יהודית מנדל תרס"א 34 3 1
י-140 886 יהודית משה יהודא תרע"ז 62 16 1
י-468 3428 יהודית פערל מאיר תרע"ח 38 5 4
י-35 273 יהודת צבי יהודא שטערן יעקב תרנ"ח 50 4 1
י-304 2404 יהונתן בנימין משה ראכיל תש"א 20 15 2
י-200 1505 יהושיע יהודא ארי'  תרנ"ט הבחור, הכהן 63 23 1
י-329 2493 יהושיע משה תרפ"ז 56 16 2
י-496 3597 יהושיע אלטיר איסר תרצ"ט 30 12 4
י-141 917 יהושיע   שעכטער יהושוע תרס"א 8 17 1
י-115 740 יהושיע פאליק סאסיא (פאליק?) ישראל יוסף תר"פ 9 14 1
י-33 263 יהושע קראנשטיין גרשון תרפ"ב 39 4 1
י-71 453 יהושע פישער צבי תרע"ט 53 7 1
י-157 1097 יהושע גנא.... אהרן תרע"ט בחור 41 18/19 1
י-448 1057 יהושע דוד תרנ"ו הילד   85 18 1
י-190 1438 יהושע שמעיהו תרס"ז הלוי 68 22 1
י-205 1597 יהושע אסטרייכער חיים יהודא  תרע"ה הלוי 28 25 1
י-290 2325 יהושע ברגסענשפאן שמואל תרצ"ט 42 13 2
י-356 2679 יהושע שטארק יהושע ולאה תרצ"ח 6 20 2
י-360 2697 יהושע ברוין יוסף זלמן תרצ"ט 47 20 2
י-371 2746 יהושע אבלאקאש ירוחם תש"ג 23 22 2
י-448 1057 יהושע דוד תרנ"ו 85 18 1
י-480 3510 יהושע יוסף תרפ"א 29 8 4
י-516 3767 יהושע מגיד צבי חיים תש"ד 7 2 5
י-494 3580 יהושע אלעזר צבי ארי' ילד  35 11 4
י-195 1456 יהושע ארי' קליין יצחק תרנ"ט 93 22 1
י-267 1999 יהושע מאיר תר"ל 23 3 2
י-284 2229 יהשיע אליעזר תר"כ 60 9 2
י-48 319 יו.... ? תר"ס 49 5 1
י-20 187 יואל שלמה תרס"ח 54 3 1
י-79 497 יואל צומענט דוב תרע"ז 26 8 1
י-97 651 יואל לקאס דוב בער תרנ"ט 10 11 1
י-235 1771 יואל אברהם תרצ"ג 15 27 1
י-446 2324 יואל סמוק נחום תרצ"ט 39 13 2
י-305 2421 יואל מאליק זאב תרפ"א 40 15 2
י-406 3016 יואל חיים תר"א 16 5 3
י-440 3257 יואל משה תרע"ב הכהן 35 2 4
י-444 3284 יואל אברהם תרע"א הכהן 2 .2/3 4
י-446 2324 יואל סמוק נחום תרצ"ט 39 13 2
י-382 2841 יואל  דוד תרי"ד 19 1 3
י-134 854 יואל ארי' יצחק מנחם תרס"ו 29 16 1
י-117 751 יואל שימאן יעקב תרפ"ב 21 14 1
י-19 184 יודא טובי תרס"ט 51 3 1
י-102 682 יודא ארי' כ"ץ משה תרע"ח 27 12 1
י-296 2385 יודא יעקב ? ? בחור 60 14 2
י-372 2779 יודא צבי ליבוביץ אליעזר תשכ"ז ד"ר 24 24 2
י-424 3118 יודית אנשיל יעקב יונגער  מאיר תרע"א 31 11 3
י-451 3304 יודית ריטיגער ברוך תרע"ז 16 3 4
י-7 37 יוטא ישראל מנחם תרנ"ו 36 1 1
י-29 242 יוטא יצחק? מוללער יצחק הלוי תרצ"ז 14 4 1
י-34 266 יוטא אשר זעליג ראסט מרדכי תרע"ז 43 4 1
י-203 1577 יוטא גרשון    תרנ"א 83 24 1
י-285 2235 יוטא ארי' תר"ט 10 10 2
י-302 2402 יוטא יעקב   וויינשטיין ? 15 15 2
י-358 2692 יוטא משה ארי' תרצ"ז 39 20 2
י-380 2836 יוטא שווארץ בן ציון תרפ"ח 14/15 1 3
י-452 3318 יוטא משולם זאב תרע"ה 30 3 4
י-512 3722 יוטא עמרם תרפ"ו 7 21 4
י-6 32 יוטא לאה וויזעל שמחה שלום סגל תרס"ג 31 1 1
י-126 813 יוטא לאה ישראל צבי גוטמאן יחזקאל תרצ"ב 15 15 1
י-270 2060 יוטא לאה יצחק אברהם תרל"ג 22 5 2
י-454 3325 יוטא מייטא שמשון תרע"ב 37 3 4
י-286 2269 יוטא מינצא ישראל בת הותיק 18 11 2
י-511 3715 יוטא מעכיא בענדוט שמואל 16 20 4
י-196 1460 יוטא מרים יהודא ארי'  תרצ"ח 5 23 1
י-500 3622 יוטא פייגא יהודא מוואראוויטש חיים אלימלך וויעדר תרצ"ז 7 15 4
י-460 3388 יוטא פעריל שבתאי תרע"ו 41 4 4
י-337 2528 יוטא רבקה מאיר לאקס ישראל תרצ"ד 31 17 2
י-351 2664 יוטא רבקה ישראל צבי תרס"ו 45 19 2
י-3 16 יוטא רחל צבי חיימאוויטש משה הכהן תרס"ג הכהן .8/9 1 1
י-16 162 יוטא רחל יודא ליב קרעמער הירץ תרס"ח 29 3 1
י-450 3300 יוטה אליה סמוק יהודא תרפ"ב 12 3 4
י-395 2920 יוטע רעכיל שלמה תרמ"ד 55 2 3
י-63 412 יוכבד אלי' בצלאל ט"ב תרמ"ג 7 7 1
י-510 3686 יוכבד שבתאי דוב תש"ב 13 18 4
י-515 3756 יוכבד אברהם אבא וויזעל גבריאל תשט"ז 27 1 5
י-513 3730 יוכבד מירל כהנא צבי תרפ"ו הבתולה 1 22 4
י-447 262 יום טוב עגגער בנימין   תר"צ 38 4 1
י-361 2698 יונה וועג חיים תרצ"ט 47 20 2
י-485 3566 יונה שלמה תרפ"ה 2 11 4
י-525 3860 יונה מרדכי תשל"ז 9 20 2
י-9 71 יונה אפרים דבורה בורגר שמואל תרנ"ה71 5 2 1
י-443 3282 יונתן יהודה  תרס"ו 77 2 4
י-45 295 יוסך אייזיק חיים פריעד צבי תרס"ח 24 5 1
י-27 231 יוסף זורלא אברהם יהודא תרצ"ה 2 4 1
י-38 282 יוסף שטיין נחמן תרפ"ב 7 5 1
י-40 286 יוסף דאווידאוויטש אפרים תרצ"ב 14 5 1
י-73 455 יוסף ברוין משה תרע"ח 55 7 1
י-104 676 יוסף חיים תרמ"ח הילד   53 12 1
י-106 679 יוסף יעקב תר"מ הילד   55 12 1
י-123 804 יוסף דרומער ישראל ארי' תש"ג 7 15 1
י-150 951 יוסף סגל שמואל זאב תרס"ב 43 17 1
י-167 1186 יוסף גרשון אריה תרפ"ט ילד  12 19/20/2 1
י-194 1453 יוסף יחיאל   תרנ"ג 88 22 1
י-217 1669 יוסף לאקס דוד תרפ"ב 3 26 1
י-220 1673 יוסף פאראס נתן תרפ"א הלוי 8 26 1
י-260 1979 יוסף ישכר דוב תרנ"ג 5 3 2
י-297 2389 יוסף נחום תר"פ 65 14 2
י-298 2390 יוסף טורמאן מנחם ארי' תר"פ 66 14 2
י-345 2558 יוסף ברוך מנחם ורוסא ? 66 17 2
י-369 2741 יוסף כ"ץ אפרים ת"ש הכהן 16 22 2
י-396 2926 יוסף טרויב כ"ץ מרדכי שמואל תש"א 63 2 3
י-397 2962 יוסף יצחק תרי"ח 5 4 3
י-401 2985 יוסף דוב צבי תרנ"ב 34 4 3
י-403 2999 יוסף משה צבי תרפ"א 53 4 3
י-416 3077 יוסף יצחק תקצ"ה 30 8 3
י-425 3127 יוסף חיים תרט"ז 4 12 3
י-438 3252 יוסף יצחק תרע"ג 29 2 4
י-449 767 יוסף גרובער שמואל צבי תרע"ד ד"ר, הרופא 29 14 1
י-479 3491 יוסף אוהרמאנן אליעזר תרע"ו 6 8 4
י-484 3562 יוסף ווייס עקיבא תרצ"ז 31 10 4
י-514 3740 יוסף ליכטענשטיין יעקב קאפל תרצ"ט הרב אהל א 1 5
י-517 3789 יוסף לאקס יצחק תרצ"ט 14 3 5
י-528 3874 יוסף וויס אברהם דוד ? ? ? ?
י-467 3426 יוסף אהרן יעקב משה תרע"ה 32 5 4
י-98 663 יוסף אזיק מ' צבי תרס"א 7 12 1
י-457 3367 יוסף אייזיק פייוויל ליב תר"פ 16 4 4
י-341 2546 יוסף אלטיר מנחם ישראל תרצ"ז 54 17 2
י-269 2033 יוסף ארי' סאבור מאטיל תש"ג 32 4 2
י-413 3060 יוסף ארי' נחמן תרמ"א הכהן 2 אהל כהנים 3
י-523 3829 יוסף ארי' יעקב געצל תש"ח ילד  84 5 5
י-101 681 יוסף ברוך יודא ארי' תר"צ 26 12 1
י-299 2391 יוסף ברוך יודא צבי תר"פ 67 14 2
י-377 2820 יוסף ברוך גרשון מאיר תרט"ו 3 1 3
י-399 2971 יוסף ברוך אהרן ארי' ? הכהן 16 4 3
י-428 3141 יוסף ברוך גרין אהרן ארי' תרפ"ג 3 13 3
י-481 3548 יוסף דוב יונגער  נתנאל תרצ"ה 1 10 4
י-408 3030 יוסף יוחנן שמואל זנאוויל תרמ"ה הכהן 5 6 3
י-311 2446 יוסף יעקב דעבלינגער מרדכי תר"פ 66 15 2
י-54 354 יוסף יצחק באש משה ת"ש 30 6 1
י-41 291 יוסף יקותיאל זלמן ברוין גרשון תרצ"ג 19 5 1
י-100 671 יוסף מאיר חנוך זינדיל תרנ"ג 15 12 1
י-21 190 יוסף מרדכי שלמה יודא תרמ"ה 58 3 1
י-133 853 יוסף מרדכי יודא  בנימין תר"ס 28 16 1
י-159 1101 יוסף מרדכי מנחם מענדל הכהן, ילד 50 18/19 1
י-231 1748 יוסף מרדכי אהרן 27 26/27 1
י-421 3104 יוסף מרדכי מנחם תרכ"א הכהן 2 10 3
י-430 3159 יוסף מרדכי ישראל אשר תרע"ד 23 13 3
י-473 3442 יוסף מרדכי אברהם צבי תר"פ 13 6 4
י-256 1968 יוסף משה מאיר תש"א 53 2 2
י-248 1917 יוסף צבי נעמעש יצחק תש"ב 50 1 2
י-381 2840 יוסף צבי יהודא תרי"ג 18 1 3
י-11 136 יוסף שמואל לועבער אברהם תרפ"ה 2 3 1
י-135 866 יוסף שמואל אזיק תרס"ט 41 16 1
י-180 1306 יוסף שמואל מנחם דוב תרנ"ו 13 20/21 1
י-257 1972 יוסף שמואל שלמה חיים תרצ"ו 58 2 2
י-251 1936 יוסף שמחה ראפאפארט שמואל דוד תרל"ט 11 2 2
י-417 3086 יחד מרדכי תקפ"ז 5 9 3
י-453 3321 יחד מרדכי שלמה תרע"ד 33 3 4
י-389 2863 יחואל יהודה  תרכ"א 45 1 3
י-201 1530 יחואל מיכל כ"ץ ישראל תרצ"ה 17 24 1
י-215 1661 יחואל מיכל ש..... תרנ".. 19 25/26 1
י-234 1768 יחואל מיכל פואלאק יצחק אייזיק תרצ"ד 11 27 1
י-243 1881 יחואל מיכל כהנא שלום תרס"ו הבחור 13 1 2
י-289 2314 יחואל מיכל סמוק חיים בצלאל תש"ג 24 13 2
י-295 2383 יחואל מיכל יאקאבאוויטש אפרים תרפ"ב ילד  55 14 2
י-315 2454 יחואל צבי קראטץ אלכסנדר תש"א 3 16 2
י-51 337 יחזקאל קויפמאנן יעקב יהודא תרפ"ה 12 6 1
י-58 370 יחזקאל יצחק תרע"ו 46 6 1
י-136 871 יחזקאל אפרים  תרס"ז הלוי 46 16 1
י-172 1271 יחזקאל שרעטער חנוך  זונדל תרע"ח 70 20 1
י-176 1289 יחזקאל האלצמאנן דניאל תרע"ז 90 20 1
י-212 1647 יחזקאל פרידמאן משה תרע"ו הילד   3 25/26 1
י-352 2671 יחזקאל גרינבערג יהודא תרפ"ז 55 19 2
י-368 2739 יחזקאל קאהאן יהודא מנחם תש"א 11 22 2
י-466 3418 יחזקאל פאללאק ישראל תרע"ו 20 5 4
י-522 3823 יחזקאל אברהם מאליק משה תש"א 34 5 5
י-52 343 יחזקאל דוב ווידער שלמה צבי תר"ע 18 6 1
י-312 2447 יחזקאל אברהם שלמה ברוך תרפ"א 67 15 2
י-118 752 יחיאל בראנדשטיין צבי תרע"ג 22 14 1
י-174 1282 יחיאל אברהם משה תרנ"ז 82 20 1
י-288 2296 יחיאל יאיר תרמ"ה הכהן 45 12 2
י-321 2472 יחיאל גרשון חיים תר"צ 33 16 2
י-339 2537 יחיאל ישראל יעקב תרצ"ב בתים מאכר 45 17 2
י-404 3011 יחיאל ארי' סגל אלחנן תרט"ז ילד  11 5 3
י-60 391 יחיאל מיכל אשר אנטיל  תרע"א הלוי 67 6 1
י-148 946 יחיאל מיכל ? ? 38 17 1
י-181 1309 יחיאל מיכל פייערווערגער יוסף אברהם תרפ"ו 3 21 1
י-204 1594 יחיאל מיכל וויזנער אשר זעליג תרצ"ח הלוי 25 25 1
י-265 1997 יחיאל מיכל יעקב יהודא תר"מ 21 3 2
י-320 2470 יחיאל מיכל שרעטער יצחק מאיר תר"צ 31 16 2
י-378 2823 יחיאל מיכל אשר   תר"ז 5 1 3
י-392 2873 יחיאל מיכל כהנא קלוינמוס קלמן תרצ"ה הכהן 55 1 3
י-415 3068 יחיאל מיכל האלפערט מנחם אהרן תרע"ז 1 8 3
י-434 3180 יחיאל מיכל זוסיא יהודא תרצ"ה 14 14 3
י-308 2438 יחיאל מעכיל שרגא פייביש תר"פ 58 15 2
י-325 2485 יחיאל משה גרינפעלד יהודא תרצ"ה 48 16 2
י-5 21 יחיאל צבי משה יעקב תר"פ 20 1 1
י-156 1094 יחיזקיאל ווינבערגער אהרן יצחק תרע"ז בחור 36 18/19 1
י-365 2727 יכיאל מיכל לאזאראוויטש ישראל צבי תרצ"ח 64 21 2
י-393 2874 יסקה סילקא גרשון מאיר תרט"ו 1 2 3
י-348 2611 יע(נט)י ? תרפ"ו 52 18 2
י-89 585 יעטי' ? ? 64 9 1
י-210 1612 יענטא שמואל צבי תר"ע 43 25 1
י-376 2798 יענטא מנחם ליברמן אפרים פישל תשכ"ג 7 25 2
י-384 2845 יענטא יעקב תרס"ז 23 1 3
י-435 3204 יענטא קראטץ דוד תר"פ הבתולה 13 1 4
י-461 3991 יענטא ? תרע"ו 45 4 4
י-501 3624 יענטא מאיר דוד מוואליען אברהם יודא תר"צ 12 15 4
י-502 3628 יענטא פריזאנט חיים תרצ"ג 19 15 4
י-394 2898 יענטה דוב צבי תרי"ב 29 2 3
י-478 3473 יענטה זאב תרנ"ג 13 7 4
י-170 1216 יענטי דוב ארי' תרפ"א 10 20 1
י-171 1227 יענטי הירש מאיר טווערצקי תרע"ח 22 20 1
י-185 1401 יענטי יעקב ליב קויפמאנן יעקב אליעזר דייטש תר"צ 26 22 1
י-347 2600 יענטי חיים כהנא זאב תרפ"ב 39 18 2
י-349 2659 יענטי ברוך צבי תרפ"ח 40 18 2
י-462 3399 יענטי אליעזר תרע"ג 63 4 4
י-160 1111 יענטי   באק יוסף תרס"ז 7 19 1
י-153 1001 יענטי (רב)קה נתן  ..... ? 19 18 1
י-455 3348 יענטי מחלה לאה מרים תרס"ה 68 3 4
י-276 2157 יענטי רעכיל צבי תרל"ב 30 7 2
י-209 1607 יענטל יונגער  יקותיאל אליעזר תר"ע הבתולה 38 25 1
י-46 296 יענטע יוסף אייזק חיים פריעד שלמה שטאהל תרצ"א 25 5 1
י-197 1478 יענטע נפתלי הירץ הכהן תרצ"ג 28 23 1
י-359 2694 יענטע יוסף תרצ"ח 40 20 2
י-15 156 יעקב שאנגוט חיים הלוי תרצ"ב 23 3 1
י-30 245 יעקב פעסטינגער אורי אליעזר תרצ"ח 20 4 1
י-37 280 יעקב גרינוואלד נפתלי   תרפ"ח 4 5 1
י-42 292 יעקב יונתן בנימין תרצ"ד 20 5 1
י-43 293 יעקב אברהם תרצ"ד 21 5 1
י-47 317 יעקב נאדלער דוד תר"ס 47 5 1
י-55 358 יעקב מאיר תרע"א 34 6 1
י-72 454 יעקב איינהארן דוד גדליה תרע"ח 54 7 1
י-82 532 יעקב מנחם תרמ"ב 72 8 1
י-92 609 יעקב פוקס מרדכי (דוד) ? 15 10 1
י-105 678 יעקב אברהם ? הילד   64 12 1
י-116 745 יעקב שמואל תרנ"ה 14 14 1
י-131 847 יעקב אברהם תרס"ג הכהן 23 16 1
י-143 923 יעקב משה תרנ"ז 14 17 1
י-154 1054 יעקב דוב תרנ"ט הלוי 77 18 1
י-158 1098 יעקב מרדכי תרע"ה בחור 42 18/19 1
י-177 1293 יעקב בצלאל   ? 98 20 1
י-179 1298 יעקב גאוואללער מאיר תרע"ח הלוי 5 20/21 1
י-192 1447 יעקב ישר(אל) אברהם תר"ס בחור 79 22 1
י-211 1646 יעקב ווידער צבי תרס"ח הבחור 2 25/26 1
י-216 1668 יעקב משה ארי' תרפ"ה 2 26 1
י-221 1683 יעקב גוטמאן ישראל תרפ"ח 19 26 1
י-222 1691 יעקב בראדי שמואל תרנ"ט 30 26 1
י-223 1692 יעקב נייוואלדער מרים תרנ"א ילד  31 26 1
י-228 1722 יעקב גראס מיכל תרע"א 77 26 1
י-229 1723 יעקב מלך תרע"ד 1 26/27 1
י-244 1888 יעקב עוזר תרמ"ח 20 1 2
י-252 1946 יעקב יהודא תרכ"ט 22 2 2
י-255 1965 יעקב ראזענטהאל ישעי'   תרצ"ח 50 2 2
י-263 1984 יעקב ווידער אשר אנטשיל תרנ"ג 10 3 2
י-281 2204 יעקב יהודא תרי"ב 10 9 2
י-283 2227 יעקב מענדעלאוויטש חיים דוד אשר תרצ"ג 58 9 2
י-303 2403 יעקב וויינשטיין אהרן תרפ"ז הלוי 16 15 2
י-324 3476 יעקב יצחק תרצ"ז 37 16 2
י-327 2490 יעקב זעליקאוויטש חיים תרפ"ד 52 16 2
י-338 2532 יעקב מאשקאוויטש דוד תרפ"ז 39 17 2
י-346 2560 יעקב גאטליעב יצחק נתן תרצ"א 68 17 2
י-374 2796 יעקב שטיין תש"ז 3 25 2
י-410 3048 יעקב ? תקע"ה 28 6 3
י-458 3373 יעקב ישראל יוסף תרפ"ו 23 4 4
י-469 3432 יעקב שטוהל יונה תרע"ד 54 5 4
י-482 3549 יעקב יונגער  נתנאל תרצ"ה 2 10 4
י-486 3567 יעקב חיים אליעזר תרפ"ט 3 11 4
י-506 3664 יעקב משה יוסף תרצ"ט הכהן 30 17 4
י-524 3850 יעקב באש אברהם תשל"ה 19 22 2
י-526 3866 יעקב פיש אליעזר תשל"ח 3 19 2
י - 506 3664 יעקב  משה יוסף תרצ"ט הכהן 30 17 4
י-8 70 יעקב   יונה אפרים תר"נ 3 2 1
י-390 2864 יעקב אליעזר יחאל תרכ"ב 46 1 3
י-441 3260 יעקב אליעזר סמוק פישל תר"ע 40 2 4
י-214 1659 יעקב ארי' מרדכי תרנ"ה 15 25/26 1
י-333 2509 יעקב ארי' בצלאל   תרפ"ט 73 16 2
י-64 413 יעקב בן ציון יצחק אייזיק תרמ"ח 8 7 1
י-237 1783 יעקב בנציון פעסטינגער אשר זעליג תרפ"ד 31 27 1
י-334 2523 יעקב דוב ראטה משה תרצ"ז 14 17 2
י-2 9 יעקב דניאל פעניוועש אברהם תש"ב הילד   #### 1 1
י-330 2495 יעקב חיים ראובן אליעזר תרפ"ב שו"ב פק"ק 58 16 2
י-470 3434 יעקב חנה דוד צבי תרע"ב 2 6 4
י-184 1400 יעקב יהודא קויפמאנן יחזקאל תש"ב 25 22 1
י-50 330 יעקב יהודה בן ציון תרצ"ה הכהן 5 6 1
י-529 ? יעקב יחיאל אהרון תשמ"ט ? ? ?
י-350 2662 יעקב יצחק חיים שמחה ת"ש 43 19 2
י-527 3868 יעקב ישראל בעקקמענן חיים רפול (רפאל) ? 60 23 2
י-323 2474 יעקב מאיר שטערן ישראל ארי' תרפ"ח 35 16 2
י-495 3592 יעקב מרדכי מנחם תרצ"ח 24 12 4
י-76 466 יעקב צבי משה תר"נ 66 7 1
י-206 1600 יעקב צבי מאנדעל   אברהם  תרע"ה 31 25 1
י-224 1693 יעקב צבי (הירש ) כ"ץ שמואל (זאנוויל) תרס"א 32 26 1
י-59 371 יעקב קאפיל אהרן פנחס תרע"ה 47 6 1
י-233 1763 יעקב קאפל וויס צבי תרצ"א 2 27 1
י-488 3570 יעקב שלום עזריאל תרצ"א הכהן 6 11 4
י-149 950 יעקב שלמה (יקו)תיאל זלמן תרס"ב 42 17 1
י-391 2866 יעקב שמעיהו תרכ"ג 48 1 3
י-75 459 יעקב שמשון אביגדור תרע"ח 59 7 1
י-442 3270 יעקב שמשון רויזענבערג עזריאל תרע"ב 55 2 4
י-145 937 יעקה יהודא מאיר חיים תרנ"ו הכהן 29 17 1
י-239 1804 יצח(ק) ? תרס"ז 73 27 1
י - 505  3660 יצחק גאנץ בנימין אבא תש"ד 22 17 4
י-14 142 יצחק באש מרדכי שמואל תרס"ט 9 3 1
י-49 329 יצחק פריינד משה ארי' תרצ"ב 4 6 1
י-57 366 יצחק צבי תרע"ה 42 6 1
י-74 457 יצחק דוד תרע"ט 57 7 1
י-78 401 יצחק דאווידאוויטש יקתיאל אלימלך תרס"ב 20 8 1
י-83 534 יצחק דוב תרמ"ב 74 8 1
י-88 565 יצחק אסטרייכער משה  תרצ"ז 42 9 1
י-107 683 יצחק מאשקאוויטש שלמה תר"פ 2 13 1
י-111 706 יצחק מוללער צבי תרצ"א הלוי 26 13 1
י-120 790 יצחק שטראססער מאיר יהודא תרס"ד 69 14 1
י-137 873 יצחק שלמה ? 48 16 1
י-139 878 יצחק משה תרע"ד 53 16 1
י-164 1182 יצחק צבי תרע"א ילד  8 19/20/2 1
י-169 1206 יצחק מאשקאוויטש מוטיל תרע"ה הלוי 32 19/20/2 1
י-175 1285 יצחק ברוין משה תרפ"ג 85 20 1
י-187 1422 יצחק קעסטענבוים חיים (צבי) תרפ"א 50 22 1
י-225 1704 יצחק משה ? 43 26 1
י-236 1779 יצחק דאסקאל מנחם מענדיל תר"צ 26 27 1
י-238 1797 יצחק ? ? ? הבחור 62 27 1
י-247 1906 יצחק שלמה יהודא תרנ"ט 38 1 2
י-249 1918 יצחק נעמעש אליעזר תרצ"ו 51 1 2
י-253 1959 יצחק קרויס הלל תרצ"א 38 2 2
י-272 2090 יצחק פראגמאן צבי ? הכהן 11 6 2
י-274 2108 יצחק שלמה תרמ"ט 29 6 2
י-277 2178 יצחק יצחק תרכ(?) 16 8 2
י-287 2280 יצחק ארי' תרל"ד 11 12 2
י-292 2372 יצחק מאליק חיים עזרא תרפ"ט בחור 40 14 2
י-294 2381 יצחק כ"ץ יוסף ת"ש בחור 51 14 2
י-316 2457 יצחק טאבאק מאיר דוד ת"ש 8 16 2
י-342 2547 יצחק פיללער צבי מנחם תרצ"ו 55 17 2
י-353 2672 יצחק אדלער  אברהם אבא תש"ב 57 19 2
י-354 2674 יצחק חיים זאב תרצ"ז 62 19 2
י-363 2714 יצחק יודא ארי' תרצ"ה 35 21 2
י-402 2997 יצחק ראטה יוסף תרפ"ה 49 4 3
י-409 3039 יצחק מנחם תקע"ו 17 6 3
י-456 3368 יצחק משולם   תרע"ט 17 4 4
י-474 3452 יצחק שלאמאוויטש מנחם תרצ"ב 28 6 4
י-483 3553 יצחק ? ? ? 9 10 4
י-492 3575 יצחק שטיין אברהם מרדכי תרצ"ב 16 11 4
י-505 3660 יצחק פריידא גאנץ בנימין אבא תש"ד 22 17 4
י-508 3669 יצחק (מנ)חם עזריאל ? 37 17 4
י-264 1985 יצחק  ווידער אשר תרנ"ט יצחק הצעיר 11 3 2
י-464 3413 יצחק א(ה)רן ? ? 13 5 4
י-188 1436 יצחק אזיק אברהם נפתלי תרס"ג 66 22 1
י-87 561 יצחק אייזיק ישראל תרפ"ו 38 9 1
י-95 621 יצחק אייזיק נתן נטע תש"ב 28 10 1
י-113 720 יצחק אייזיק פאללאק אפרים ברוך תרפ"ו 42 13 1
י-250 1931 יצחק אייזיק מרדכי תר"ל 9 2 2
י-370 2743 יצחק אייזיק פוקס חיים תרצ"ט 19 22 2
י-387 2856 יצחק אייזיק אינדיק יהודא תרע"ג 40 1 3
י-499 3619 יצחק אייזיק הויך אברהם ברוך תרס"ז 46 14 4
י-519 3798 יצחק אייזיק נחמן תש"ו הכהן 19 4 5
י-262 1982 יצחק איצק ווידער מנחם דוב תרל"ו 8 3 2
י-332 2505 יצחק אלימלך ווידער חיים ארי' תר"פ 69 16 2
י-313 2449 יצחק אפרים פישל אברהם אליעזר תר"פ 69 15 2
י-44 294 יצחק ארי' אברהם חיים תרצ"ד 22 5 1
י-436 3246 יצחק ארי' שאיאוויטש יעקב צבי תרע"ג 20 2 4
י-314 2450 יצחק אשר (אייזיק אנטשיל) אברהם אליעזר תרע"ט 70 15 2
י-68 429 יצחק דוד הערשרקאוויטש משלם (איצק) תרע"ו 27 7 1
י-53 345 יצחק זאב בצלאל צבי תרפ"ה 20 6 1
י-319 2469 יצחק זאב ראטה מנחם דוב תר"צ 29 16 2
י-518 3794 יצחק זאב אנטשיל פערל ? 1 4 5
י-61 395 יצחק חיים אברהם תרמ"ח 72 6 1
י-364 2723 יצחק יודא בנימין זאב תרצ"ה הכהן 49 21 2
י-355 2677 יצחק יחואל מארקבוויטש מרדכי תרפ"ז 66 19 2
י-497 3609 יצחק יעקב אשר תר"צ 21 13 4
י-521 3816 יצחק יעקב אברהאמאוויטש חיים שמחה תש"ו 23 5 5
י-266 1998 יצחק יעקב  יהודא ליב תר"מ 22 3 2
י-268 2032 יצחק יעקב  אברהם ? 30 4 2
י-103 685 יצחק ישראל שטערן מנחם מענדיל תרצ"ב בן הרבני 30 12 1
י-300 2395 יצחק מאיר שרעטער דוד תרפ"א 71 14 2
י-39 283 יצחק מנחם מארקאוויטש אשר תרפ"ז 9 5 1
י-81 525 יצחק מנחם דוב תרמ"ד 64 8 1
י-291 2330 יצחק מנחם פישמאן יואל ארי' תרצ"ב 50 13 2
י-93 613 יצחק מרדכי גולדשטיין יעקב תרפ"ו 19 10 1
י-152 961 יצחק מרדכי ראובן תרע"ג הכהן 53 17 1
י-232 1752 יצחק מרדכי פנחס יקותיאל ? הלוי 33 26/27 1
י-343 2548 יצחק משולם צבי הירש תרס"ח 56 17 2
י-328 2492 יצחק סגל הירש גומ... זכרי' מענדעל תרפ"ו 55 16 2
י-127 825 יצחק צבי דוד תר"ע 1 16 1
י-198 1491 יצחק צבי פריעד דוד תרע"ג הבחור 47 23 1
י-230 1727 יצחק צבי יצחק צבי תר"ע 5 26/27 1
י-246 1897 יצחק צבי אברהם תרנ"ו 29 1 2
י-477 3472 יצחק צבי הירש ? ? 12 7 4
י-178 1297 יצחק שבתאי מארגענשטערן מרדכי תרפ"ה 4 20/21 1
י-520 3807 יקותיאל אלימלך יצחק תש"ב 2 5 5
י-208 1605 יקותיאל אליעזר יונגער  אברהם יהודא תרפ"ה ד"ר יונגער 36 25 1
י-427 3140 יקותיאל זלמן אהרן ארי' תרס"ח 2 13 3
י-26 217 יקותיאל יהודה טייטלבוים אליעזר ניסן תרמ"ג אוהל ט"ב 4 1
י-254 1961 יקותיאל יהודה שלאמאוויטש אליעזר תשי"ז 48 2 2
י-77 483 יקתיאל אליעזר צבי ארי' תרס"ו 12 8 1
י-191 1444 יר..... יחי....... ? ילד  75 22 1
י-306 2424 ירוחם דודוביץ יוסף מרדכי תרפ"ה 43 15 2
י-431 3165 ירוחם ישראל משה תרע"ו 29 13 3
י-504 3657 ירוחם קאהן דוד צבי ת"ש בחור 42 16 4
י-493 3578 ירוחם דוד אדלער  תרצ"ב 20 11 4
י-142 922 ירחם דוד צבי תרנ"ח 13 17 1
י-18 183 ירחמיאל ראזענטהאל אהרן תרצ"א 50 3 1
י-99 666 ירחמיאל יעקב תרנ"ב 10 12 1
י-375 2797 ירחמיאל   פסח תש"ח 4 25 2
י-340 2540 ירחמיאל יעקב כ"ץ קלוינמוס תרפ"ד 48 17 2
י-109 697 ירמיה יעקב קאפיל תרנ"א 17 13 1
י-509 3670 יש(ראל) (מנ)חם   ? 38 17 4
י-476 3471 ישוע לאפאטאכין דוב   תרע"ז 11 7 4
י-80 517 ישכר דוב אשר זעליג תר"נ 56 8 1
י-489 3571 ישכר דוב שטויבער עזריאל תרפ"ה 7 11 4
י-186 1420 ישעי' אדלערשטיין יעקב מאיר תרע"ה 48 22 1
י-245 1894 ישעי' נתן תרמ"ט 26 1 2
י-367 2735 ישעי' טויב אביגדור משה תשט"ז 6 22 2
י-433 3171 ישעי' וויינבערגער שמואל תרפ"ו 1 14 3
י-119 765 ישעי'   יצחק תרצ"ט 37 14 1
י-1 1 ישעי' אליעזר מענדעלאוויטש תרצ"ז 1 1 1
י-309 2440 ישעי' אליעזר פערל אביגדור תר"פ 60 15 2
י-258 1977 ישעי' מרדכי מודרן יהודא תרנ"ד הרבני 3 3 2
י-28 239 ישראל ראזענטהאל ירחמיאל תר"צ 10 4 1
י-56 361 ישראל שלאמאוויטש שלום תרע"ד 37 6 1
י-94 616 ישראל יהודא אברהם תרפ"א 23 10 1
י-96 640 ישראל יהודא תרמ"א הילד   68 10 1
י-124 806 ישראל שטערן שמואל תרע"ט 9 15 1
י-138 876 ישראל פריעד צבי תרע"ט 51 16 1
י-144 929 ישראל אברהם תרנ"ד 21 17 1
י-162 1163 ישראל אליעזר ? ילד  1 19/20 1
י-166 1185 ישראל נחום גדליה תר"ע ילד  11 19/20/2 1
י-213 1656 ישראל אפרים פישל תר"ס 12 25/26 1
י-219 1672 ישראל ? ? 6 26 1
י-226 1714 ישראל יוסף תר"ס 53 26 1
י-261 1980 ישראל מרדכי תרמ"ז הכהן 6 3 2
י-275 2112 ישראל יצחק אייזיק תרל"ט 33 6 2
י-307 2425 ישראל זעלינגער מרדכי תרפ"ו 44 15 2
י-331 2496 ישראל שאנבלום אברהם אבלי תרפ"ה 59 16 2
י-335 2525 ישראל לעבאוויטש פנחס   תרצ"ה 18 17 2
י-357 2687 ישראל מרדכי תרצ"ה 33 20 2
י-373 2788 ישראל מאשקאוויטש ישעי'   תשכ"ג הבחור 40 24 2
י-411 3052 ישראל אליעזר ? 2 7 3
י-422 3105 ישראל ? ? 26 10 3
י-432 3170 ישראל קעססנער חיים דוד   תרצ"ט 33 14 3
י-472 3440 ישראל ? ? 9 6 4
י-110 700 ישראל אברהם ירמיה תרנ"א 20 13 1
י-366 2733 ישראל אברהם ראזענטהאל מאיר תשי"ז 4 22 2
י-22 204 ישראל ארי' ? ? הבחור 79 3 1
י-36 277 ישראל ארי' יהודה  תר... 65 4 1
י-122 803 ישראל ארי' דרומער צבי תרע"ז 6 15 1
י-173 1275 ישראל ארי' אלקסנדר זיסא תרפ"ה 74 20 1
י-437 3247 ישראל ארי' משה צבי תרע"ג 21 2 4
י-426 3137 ישראל אשר בן ציון תרכ"ז 21 12 3
י-67 421 ישראל דב ישעי'   תרע"ט הבחור 18 7 1
י - 507 3667 ישראל דוב יהודה מאיר תרפ"ו 35 17 4
י-128 828 ישראל דוב שוב שמעון תרע"א 4 16 1
י-168 1205 ישראל דוב יוסף תרע"ז 31 19/20/2 1
י-507 3667 ישראל דוב יהודא מאיר תרפ"ו 35 17 4
י-62 408 ישראל דוד גליק יהושע צבי תרע"ו הכהן 3 7 1
י-65 415 ישראל דוד יוסף תרנ"ד 10 7 1
י-24 208 ישראל זאב ב(נימין) ישעי' תרנ? 4 .3/4 1
י-12 138 ישראל יהודה לעווינגער צבי הלוי תרפ"ג 5 3 1
י-336 2526 ישראל יהודה שווימער דוד תרצ"ה 22 17 2
י-25 213 ישראל יוסף אהרן ישעיה תרמ"א 9 .3/4 1
י-108 692 ישראל יוסף משה תרמ"ה 11 13 1
י-218 1670 ישראל יעקב פארקאש אלכסנדר תרע"ד הבחור 4 26 1
י-240 1869 ישראל יעקב היילפרין נפתלי תש"א 1 1 2
י-317 2458 ישראל ישכר הילמאן חיים תרצ"ח הבחור 11 16 2
י-23 205 ישראל מאיר משה תרנ"ח 1 .3/4 1
י-383 2842 ישראל מאיר ארי' תר"ל 20 1 3
י-151 952 ישראל מיכל גרין זלמן תרס"ד 44 17 1
י-66 417 ישראל מנחם ישראל מענדל קויפמאן אלכסנדר תרפ"ד 12 7 1
י-69 432 ישראל מנחם הערץ מאיר תרצ"ג ילד  30 7 1
י-114 721 ישראל מנחם אברהם תרפ"א הילד   46 13 1
י-121 799 ישראל מנחם אריה תרפ"ו 2 15 1
י-242 1876 ישראל מנחם יחיאל מיכל   תרל"ח 8 1 2
י-379 2835 ישראל מנחם סמוק מרדכי תרפ"ז ילד  14 1 3
י-429 3143 ישראל מנחם גרין יוסף ברוך תרע"ד 5 13 3
י-465 3415 ישראל מנחם אשר זעליג תש"ד 17 5 4
י-487 3569 ישראל משה ישראל תרפ"ז 5 11 4
י-13 139 ישראל צבי ליעבערמאנן אברהם (ליעבער?) תרס"ט 6 3 1
י-84 543 ישראל צבי יעקב בנציון תר"ע 8 9 1
י-125 811 ישראל צבי גוטמאן מנחם תרע"ב 14 15 1
י-129 834 ישראל צבי ברוך תרס"ב 10 16 1
י-322 2473 ישראל צבי יעקב תרפ"ט 34 16 2
י-459 3375 ישראל צבי אינדיק יצחק תרע"ד 25 4 4
י-85 546 ישראל שמואל אברהם אהרן תרע"א 12 9 1
י-326 2487 יששכר געלבערמאן יהודה  תרצ"ג 50 16 2
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים