שמות מספר מרמורש סיגט
(בהוצאת ארגון יוצאי סיגט)


שמות בספר מרמורש-סיגט מאת מנחם קרן-קרץ

 

אביאלי-ארנשטיין שמעון 116, 199

אבן-חן אביבה 202

אבני (שטיינמעץ) שמעיה 198, 202

אדלר אברהם הרש 93

אדלר מנחם 202

אדלר נילא 133

אווזי (גאנז) אריה 202

אטלס יהושע 210

אידלשטיין יהודה 199

אידלשטיין מ. ד. 193, 229

איזקזון ר' יחיאל יהודה 253

איזראעל אברהם 134, 135, 164, 192, 236, 237

איזראעל ישראל דוד 134, 136, 140, 145, 187, 192, 229, 230, 234, 238, 239, 251

אייזיקוביץ מקס מיכאל 132

איינהורן איגנץ 63

איש-שלום (פרידמן) משה אליהו 207, 210

אלדר (אדלר) מרדכי 202

אלטיי רודולף 190

אלטמן (אַלטמאַן) משה 239

אמינסקו מיכאיל 127

אפל דוד 202

אפלבוים משה 240

אפשן (אַפשאַן) הרצל 113, 117, 140, 143, 144, 164, 182, 183, 248, 251

אקשטיין (עקשטיין) ר' מנחם מנדל 129, 134, 176

ארנרייך (עהרענרייך) חיים יהודה 195

ארצי (איזיקוביץ-ארדנסקי) ישראל 107, 197, 252

אשכנזי משה דוד 78

 

באגיש זישע (ווייסמאן ב.) 195

באכר בנימין זאב

באש אליעזר 112, 114, 116, 131, 135, 146, 157, 193

באש יצחק 192

באש פרדיננד 130

ביין אלכס 201

בילבול רוז 202

בלום ר' עמרם 74, 101

בלנק (בלאנק) אליהו 134, 140, 172, 184, 218, 219, 227, 228

בן מנחם (פריד) נפתלי 121, 122, 147, 157, 199, 200, 211, 215, 228, 238, 245, 252, 253, 254, 255, 256

בן-אמיתי יונה 171

בן-בוז'י 251

בן-דוד דוד 202

בן-דוד מרגלית 202

בנדור אורי 254

בקרמן (בעקערמאַן) אהרן 239

ברגר מיקשה 122, 181

ברוך יצחק לייב 128

ברונד פרידה 228

ברוקשטיין יוסף לייב 109, 146, 193, 253, 254

ברוקשטיין ישראל 193

ברסלר פנחס 202

ברקוביץ חיים 202

ברקוביץ מרדכי 202

 

גוטליב (גאָטליב) הירש לייב 117, 135, 138, 139, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 155, 161, 162, 164, 168, 172, 173, 174, 178, 184, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 234, 240, 241, 244

גוטליב יוסף 175

גוטמן א. 254

גוטמן עליאש 132

גולדשטיין שלום נטע 202

גינצלר (גינצלער) אברהם 138, 143, 162, 175, 176, 207, 209

גיציס משה 86

גליצער מ. 192

גליק לייב 103

גלנצר (גלאַנצער) הכהן אברהם מאיר 256

גלנצר (גלאַנצער) הכהן יעקב 256

גרבר (גראַבער) שאלתיאל יצחק 128

גרודל הרמן (ברון) 244

גרוס (גראָס) ר' יקותיאל יהודה 81, 100

גרוס ש. י. 238

גרטנר (גערטנער) מאיר 256

גרטנר משה 201

גרינברג (גרינברגר) שמחה חיים 255

גרינוולד אביגדור 124

גרינוולד ר' אברהם יוסף 75, 102

גרינוולד ר' יהושע 76, 102, 251

גרינוולד יעקב 124, 128

גרינוולד ר' יקותיאל יהודה (לאופולד) 30, 31, 32, 43, 114, 138, 143, 144, 164, 176, 228

גרינוולד ר' לוי יצחק 103

גרינוולד ר' מאיר 103

גרינוולד ר' משה 74, 76, 79, 102

גרשוני יצחק 203

 

דבידוביץ יהודה 129

דבידוביץ משה יהודה 128

דובינובסקי לזר 240

דוידוביץ שמואל 104

דולינר (דאָלינער) מארק  192

דייטש מ. 192

דנציג אימרה 201

דנציג הלל 140, 200, 201, 245, 246

דנציג ר' שמואל בנימין 80, 81, 106

דרומר חיים 210

דרוקר (דרוקער) לייב 239

דרמר (דרעמער) יעקב 134, 198, 234, 267

 

האגר ר' ברוך 34

האגר ר' חיים 33

האגר ר' חיים ב"ר ברוך 35

האגר ר' חיים מאיר 34

האגר ר' יעקב שמשון 33

האגר ר' ישראל 34, 80, 96, 102, 246

האגר ר' מנחם מנדל ב"ר חיים 33

האגר ר' מנחם מנדל ב"ר ישראל 34, 102, 140, 153, 256

האגר ר' מנחם מנדל ב"ר קופל 33

האגר ר' משה 123

האגר ר' פנחס 35

הגלילי (פיקל) יוסף 203

הולדר (האָלדער) יהודית 192, 251

הולדר (האָלדער) יוסף 134, 135, 136, 140, 143, 144, 159, 164, 182, 184, 225, 227, 228, 229, 239, 251, 254

הופמן אלתר 93

הורוביץ (האָראָוויטץ) חנה (הערמינע) 144, 178

הורוביץ אליהו 127, 129, 130

הורוביץ יחיאל 245

הורוביץ מ. 249

הורוביץ משה 245

הורוביץ צבי הירש 29

הורר מנדל 133

היילפרין נפתלי 115

הירש אברהם מרדכי 134, 187, 234, 235, 236, 238, 242

הירש משה 187

הירש ר' שמשון 61, 68

הכהן צבי הירש 103

הלבני (ווייס) דוד 203

הלברשטם ר' חיים יצחק אייזיק 103

הלוי י. י. 253

הלוי מרדכי 192

הלפרט (האַלפערט) לייבוש בער 192, 236

הלר (העללער) לוי זאב 213

הלר (העללער) מרדכי הכהן 211

הלר (העללער) צבי הירש 198, 211, 213

הלר גבריאל 112, 203

הלר פנינה 203

המאירי אביגדור 132, 135, 225, 233, 258

הס חיה 106

הרמט אמיל 178

הרמן פנינה 203

 

וואהל קובי 239

וולוקוביץ אברהם 240

וורטהיים (ווערטהיים)  מעטא 201

וורנר יעקב 104

וידמן (ווידמאנן) יחזקאל 256

וידר (וידער) שמואל 192, 237, 250

וידר אטה 133, 186

וידר אנשיל 87, 264

וידר יעקב 230, 239

וידר יצחק 115

וידר מנחם מנדל 123, 255, 261

ויזל אלי 116, 146, 167, 193, 194

ויזל משה 192, 236

ויינשטיין מור 263

וייס אשר זליג 178, 179

וייס יונה 255

וייס ישעיה 93, 124

וייס ישראל 37, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 186, 240

וייס משה 134, 203, 237

וייס פנחס 127

וייס ר' יוסף מאיר 35, 103

וייס ר' יצחק אייזיק 35, 246

וייס שמואל צבי 246

וינקלר ר' יהודה לייב 171

ויסבלום ר' אליעזר ליפא 257

וירצברגר שמואל 203

 

זיגלשטיין פישל 93, 95

זיכרמן מור 260, 261, 262

זיפער יעקב 239

זליקוביץ יעקב 203

זמרוני (נוטא) שלמה 196

 

חיים טל 203

 

טאבאק א. 227

טאל סידי 131, 240

טוטשינסקי בנימין 239

טייטלבוים ר' אלעזר ניסן 38, 76, 77

טייטלבוים ר' יקותיאל יהודה ב"ר חנניה 81, 100, 101, 126, 129, 233

טייטלבוים ר' חיים צבי 52, 80, 81, 82, 100, 186, 258

טייטלבוים ר' חנניה יום-טוב ליפא 34, 78, 79, 80, 87, 100, 181, 186, 209, 213, 215, 260

טייטלבוים ר' יואל 35, 81, 82, 83, 84, 85, 246, 247, 249, 268

טייטלבוים ר' יקותיאל יהודה ב"ר אלעזר 33, 34, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 82, 86, 87, 100, 104, 150, 258

טייטלבוים ר' ישראל יעקב יוקל 103

טייטלבוים ר' משה (הצעיר) 82

טייטלבוים ר' משה 31, 65, 69, 70, 76

טמבור (טאַמבור) וולף 95, 96 109, 116, 118, 119, 128, 129, 131, 135, 143, 145, 146, 157, 140, 164, 178, 186, 188, 190, 211, 215, 230, 238, 241, 251, 253, 254

טרויב ר' חיים מאיר 32

טרכטנברג (טראַכטענבערג) יוסף 196, 239

טרקלטאוב ה. 133

טשארני דניאל 135, 239

 

יונג הירש לייב 201

יונגר מגדלנה 203

 

כ"ץ ר' אברהם שלמה 103

כ"ץ זיגמונד 255

כ"ץ ל. 133

כ"ץ עזריאל 118

כהן הרמן 144, 179

כהן יוסף מרדכי 93

כהן יצחק 192, 236

כהנא 37, 78, 145

כהנא הלר ר' יהודה 38

כהנא יהודה הלוי 29, 30

כהנא יוסף 87

כהנא נתן זנוויל 185

כהנא קלמן 245, 254, 169

כספי (זילבר) צבי 203

 

לאופולד (לעאָפאָלד) צבי יהודה 198, 223, 224

לאסט יצחק 138, 144, 178

לב הכהן יעקב צבי 210

לב ר' לאופולד 63, 69, 110, 148

לזר דב 203

לזר שמעון מנחם 209

לייכטר (לייכטער) מרדכי 134, 145, 185, 229, 230

לייפר ר' מרדכי 35

ליכטנשטיין ר' הלל 68, 71, 73, 82, 198

ליכטנשטיין ר' יוסף 255

לינקס יצחק 196

ליפשיץ אריה 215

לנדא שלמה זלמן 128

לרנר (לערנער) יוסל 239

 

מגיד אהרן 256

מגיד מאיר 256

מודרן ר' יהודה 100

מושקוביץ אליזבט 203

מושקוביץ חיה 203

מושקוביץ יחיאל צבי 201

מייזל בנימין 148

מייזלס מ. 251

מילר דוד 172

מילר פנינה 203

מילר שמעון חיים 45

מלצר פייביש 209

מנדלבוים 210

מנשל צבי 203

מרטון ארנו 201

מתיאס מרים 203

 

סג"ל ביליצר (ביליטצער) יהונתן בנימין 226

סיגטי יוסף 132

סיגעטער אליהו 254

סיטקוב יששכר 52, 248

סלומון משה 133

סלומון משה 175

 

ע. סטער 251

עליאש יוסף 192, 251, 254

 

פאר יונגר מרים 204

פולק (פאלאק) אייזיק 251

פולק (פּאָלאַק) ישראל 204

פולק ישראל 116

פולק מאניש 116

פוקס אברהם  204

פוקס מרדכי 201

פורמן ישראל 119

פורת איתן 204

פטאי יוסף 132

פטאי רפאל 43

פיינטוך מ. א. 254

פייער אברהם 41

פיירשטיין קלמן 108

פיש בן ציון 144, 171, 180

פישמן לייזר 238

פישר תאודור 242

פלדמן ר' משה ישראל 103

פלדמן פישל 106

פרומר צבי 107

פריד אברהם 49

פריד איגנץ 122, 233, 262

פריד גזה 132

פריד הדי 204

פרידמן שלום 204

פרידמן ר' שלמה זלמן 103

פרל אשר אנשיל 172

פרל (פערל) חיים ישראל 202

פרל (פערל) יוסף 193

פרל חיים ישראל 116

פרל צבי בלה 125

 

צחור (ווייס) ברוך 120, 204

ציטרון (ציטראן) צבי דב 256

ציפסר ר' מאיר 63

 

קאהן משה צבי 226, 227

קאהן זולי 204

קאופמן 178, 221, 223, 228, 238, 255, 269

קאופמן אברהם 123, 122, 123, 215, 218, 225, 226, 253, 257, 258, 262

קארנבלי פנחס ישעיה 204

קובלר משולם שמואל 171

קופ הירש 210

קופלר (קאָפֿלער) משה 129, 134, 143, 145, 186, 237

קופלר אברהם דב 186

קוצר אליהו 132, 229

קליין הרמן 148

קליין ישראל 181

קליין לזר 112

קליין שלמה 171, 255

קליין ר' שמואל שמלקא 71, 72, 101

קלמן שמואל 261

קנטור שמואל ש. 189

קסטנר איזידור 264

קרץ צבי 204

 

ראטה יוסף 253

רוזמן שלמה 204

רוזן אילנה 120

רוזנבוים ר' אליעזר זאב 36

רוזנבוים ר' יעקב יששכר בער 36

רוזנבוים ר' יצחק 36

רוזנבוים ר' מאיר 35, 36

רוזנבוים ר' מרדכי 36

רוזנבוים ר' שמואל שמלקא 36

רוזנטל אהרן 242

רוזנטל ארנסט 246

רוזנטל ירחמיאל 123

רוזנטל מור 239, 245, 250

רוזנטל מנחם 123

רוזנטל משה 123, 130

רוזנר ארווין 87, 88

רוזנר-הולנדר ברכה 204

רוזנשטיין מאיר 122

רוט ר' יואל 102

רוט ר' יואל צבי 74

רוט נתן אליהו  204

רוטנברג איילה 204

רוטנר ר' יעקב בן ציון 204

רזמיווש-נחשוני יהודה 246

רט אהרן 204

רייך איציק 214

ריינמן ר' אברהם חיים 103

ריינמן ר' אליעזר 103

רינג יחזקאל 134, 135, 140, 145, 164, 187, 189, 190, 241, 250, 251

 

שוורדשרף (שווערדשאַרף) משה יעקב 197

שוורץ יוליאן 118

שוורץ מוריס 239

שוורץ שלמה 133, 134, 186, 230, 233, 252

שטיין גדליהו 114, 205

שטיין יוסף 133

שטיינבך (שטײַנבאַך) יחיאל 190, 251

שטיינברג שרלוטה 24

שטיינמץ יצחק מנחם 205

שטרמר (שטראַמער) 228

שטרן ר' אברהם יצחק 197

שטרן ר' יוסף 29, 77

שטרן ר' מנחם 30, 38

שטרנברג יעקב 129, 239

שטרנברג (שטערנבערג) נפתלי אלאדאר 108, 131, 133, 134, 198, 231, 234, 235, 236

שטרנברגר הרמן 138, 144, 181

שיאוויץ מאיר י. 192

שייקביץ נחום מאיר 156

שיק ר' משה 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 101, 150, 151

שכטר ברנט 214

שכטר מ. 118

שלמון משה 138, 144, 181

שמיר (פסטרנק) משה 205

שן דוד 31, 32, 80, 87, 134, 143, 159, 190, 229, 230

שנבל (שנאַבל) ברל 117, 130, 134, 135, 140, 143, 145, 154, 164, 184, 191, 234, 236, 238, 251

 

 

  

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************