רשימות לפי השתייכות

Sighet Jews

          This list is composed of names taken from various sources in which the name of the person is related to a certain activity he took part in. Sometime more information is available, please contact me for more details.

 

---------- COMMUNITY LEADERSHIP --------------

 

Rabbis

R' Zvi BR Avraham

R' Yehuda BR Ysef HaCohen Heller (Kahana)

R' Menachem BR Shmuel Stern

R' Eliezer Nisan BR Moshe Teitelbaum

R' Yosef BR Yitzchak Stern

R' Yekutiel Yehuda BR Eliezer Nisan Teitelbaum

R' Chananya Yom-Tov Lipa BR Yekutiel Yehuda Teitelbaum

R' Chaim Zvi BR Chananya YO"T Teitelbaum

R' Yekutiel Yehuda BR Chaim Zvi Teitelbaum

R' Moshe BR Chaim Zvi Teitelbaum

R' Yehuda Isakson

Dayanim

R' Chaim Meir BR Avraham HaCohen Troib (Katz)

R' Yosef Mordechay BR Yehuda Kahana

R' Nachman BR Yehuda Kahana

R' Chaim Ze'ev Auerbuch

R' Zvi Arye BR Eliezer (Lax?)

R' Chaim Shmuel BR Yosef Stern

R' Shlomo Leib BR Pesach Zvi Tabak

R' Chaim Arye BR Yechiel Zvi Kahana

R' Meir David BR Shlomo Yehuda Tabak

R' Shlomo Dov Heller

R' Yekutiel Yehuda Gross

R' Yosef Beck

R' Yosef Shmuel HaLevi Berger

R' Yacov BR Naftali Grunvald

R' Avigdor Grunvald

R' Menachem Mendel BR Yosef Shlomo Ekstein

R' Yosef Beck

ADMO"R'S

R' Yosef Lichtenstein

R' Pinchas BR Baruch Hager (Borsa)

R' Eliezer Ze'ev Rosenboim (Krechinif)

R' Yacov Yssachar Ber Rosenboim (Slaftina)

Sefaradic Community

R' Shmuel Binyamin BR Mordechay Danzig

R' Naftali Vinkler

Community Leaders

Adolf Davidovits

Moshe Arye BR Yehoshua Freind

Leib Josovits

Chaim Frager

Shmuel eliezer Feldman

Pinchas Feldman

Fishel Stern

Moshe Chaim Yacobovits

Shaul Farkas

Michael Szmuk

Avraham Fried

Aron Gutman

Eliezer Hillman

Zcharia Mendel Lichtenstein

Moshe Gross

Yehuda steinbach

Israel Isidor Kaszner

Community officials

Asher Schwartz

Yehuda Steibach

Chaim Schnitzler

Kopel Matias

Ben-Zion Zahler

Shmuel Petrover

Eliezer Simcha Reich

Moshe Wieder

Israel Schonblum

Chaim Leib Wieder (Borsa)

Elimelech Wieder

Avraham Chaim Mutzan

Chaim Eliezer Reicher (Mohel)

Ben-Zion Rubin

Yacov Zvi Herskovits

David Perl

Ze'ev Nieland

Akiva Fried

Chaim Hillman

Anshil Wieder

Shlomo Frenkel

Moshe Koffler

Rabbinical Scholars

R' Yehuda Br Yeshayahu Moderin

R' Yakov Gdalyahu BR Yechiel Zvi Kahana

R' Shlomo BR Leibish Klein

R' Zvi Hirsch BR Moshe Kahana

R' Nathan Zanvil BR Yosef Yochanan Kahana

R' Mordechay Br Yitzchak Aron Schwartz (Shochet)

R' Avraham Baruch Alter BR Yehuda Rosenberg

R' Yitzchak Br Yakov Yssachar Rosenboim

R' Mordechay Leichter

R' Yekutiel Yehuda BR Yacov Grunvald

R' Yehuda BR Shmuel Zanvil Kahana

R' Moshe Leib Kahan

R' Yechiel BR Netanel Fried

R' David A"sh

R' Menachem Yosef A"sh

R' Eliezer BR Shalom Toibash

R' Meir Gutman

R' Leibish Ginzler

R' Mordechay Grinboim

R' Moshe Yacov HaCohen

R' Aron Zvi Bik

R' Avraham Yacov Fogel

R' Dov Berl Ashkenazi

R' Mordechay BR Moshe Williger

R' Eliyahu Stern

R' Moshe Rosental

R' Yitzchak Mordechay Schwartz

R' Zvi Hirsch Lustig (Luftig ?)

R' Avraham Bergfeld

R' Avraham David Cavaller

R' Mordechay BR Zvi Hirsch Kahana Heller

R' Shlomo Hilel Zalman

R' Yacov BR Yosef Lichtenstein

R' Menachem Mendel Ekstein

R' Yosef Mordechay  BR Yechiel Zvi  Kahana

R' Nachman BR Chaim Arye Kahana

R' Zvi BR Nachman Kahana

R' Shmuel Zanvil BR Yehuda Kahana

R' Eliezer Deitch

Shalom wieder

Prof. R' David HaLivni Weiss

------------------ BUSINESS AND ECONOMY-----------

Rich and Influential people

Kalman Kahana

Grodel Armin

Grodel Bernat

Grodel Alber

Efraim Fishel Stern

Eliyahu Stern

Shaul Farkas

Yakobovits Brothers

Shlomo salamon

Dr. Yacov Heller

Lipot Vadasz

Dezso Ferencz

Michael Szmuk

Dr. Tibor Frantz

Lajos Fejer

Jeno Moldovan

Hugo Shcongut

Yosef Koifman

Shmuel Zanvil Frenkel Kahana

Anshil Wieder

Israel Isidor Kaszner

Chaim Stein

Chaim Koifman

Buisnesses and Merchants (in advertisements)

Yanas Burger

Ludvig Herer

Antal Szollosy

Azriel Fuchs

Moshe Yehuda Zaks

Chaim Liberman

Czalel Appel

Weiss Zilli

Witeva Wieder

Feyerwerger David

Chazkel Wolf

David Levinger

Laszlo Dengyel

Lazar Klein

Ignatz Gottlieb

Yechezkel Kahana

Adolf Freind

Leopold Tirman

B. Weiss

Moshe Henig

Yosef Mordechay Steinmetz

Chaim Schnitzler

Benni Pollak

Hirsch BR Itzik Miller

David Fuchs

Eliezer Toibas

Yosef Mordechay Kahana

Leib Josovits

R. Pollak

Hirsch Chaim Hofman

Vilmos Weiss

Hoga Weiss

Salaman weiss

Peker

Shlomo Baruch Smolhoisen

Moshe Arye Freind

Herskovits Yakab

Zaly Rosenzweig

Yeni Weiss

Lazar Kalish

Nandor Stern

Shlomo Weiss

Bela Ratha

Yehoshua BR Mordechay Schwartz

Baruch Mendel Steinmetz

Moshe Chaim Struhali

Avraham Kaufman

Moshe Yacobovits

Adolf Freind

Dr. Epelman

Dr. Salamon Moldovan

Lazar Fischman

Moshe Davidovits

Toibas & hofman

Kesenboim & Klein

Goidel & Rimer

Eisikovits & Zoldan

Lichtenstein & Berkovits  

Authors and Jurnalists

Dr. Naftali Wieder

David Schon

Eliezer Wiesel

Herzel Apsan

Moshe Kpffler

Yechezkel Ring

Hirsch Leib Gottlieb

Trachtenberg Yosef

Josovits Leib

Koffler Moshe

David Appel

Shmuel wieder

Dov B. Sega"l

Yosef rottenberg

Y. A. Petrover

Zvi Rottenberg

Dr. Sternberg

Dr. Dremer Yacov

A. Mordechay Hirsch

Ch. Szitlawski

A. Garzder

Avraham Ginzler

Baruch Diamand

Meir Shlomo Rosenwasser

Avraham Spiegel

Chaim David Berkovits

Y.D. Izrael

A.M. Hirsch

Zvi Hirsch Heller

Chaim Shalom Wieder

Lvi Ze'ev HaCohen Heller

Eliyahu Sigheter

Yosef Arieli HaCohen

Wolf Tambur

Yosef Leib Bruckstein

Berl Schnabel

Yechezkel Ring

A. Rothchild (Advokat)

A. Markus

Yosef Holder

Yosef Elias

Dr. Eliyahu Blank

Shmuel Kochav

Vilmos Kaufman

Nachum Shirman

Shlomo Zimroni

Mordechay HaLevi

Yitzchak Cohen

Yechiel Steibach

Teachers and Educators

R' Moshe Gitzis

Zvi Turman

Y. Adelstein

M. Schwartz

A. Krois

Samu Havas

Chaya Hess

Sara daughter Of Yosef Rottenberg

Printers and Print Workers

Moshe Zvi Siecherman

Hirsch Leib Gottlieb

Menachem Mendel Wieder

Avraham Zvi Wieder

Moshe Blumenfeld

Yechiel Michal David

Avraham Koifman

Yerachmiel Rosental

Moshe Rosental

David Aron Rosental

Print Workers

Eliezer BR Moshe Shlomo Berkovits

Shalom BR Yechiel Michal Broin

Ze'ev Wolf BR Shalom Getz

Avraham Mordechay BR Yechiel Michal Hirsch Sega"l

Mordechay BR Menachem Wieder

Eliyahu BR Nachman Zvi Kahana

Mordchay BR Shimshon Margaliot

Meir Br Zvi Yehuda HaCohen

Avraham BR Shimon Shmuel Szabovits

Shmuel David BR Menachem Manish Pollak

Moshe Yosef BR Avraham Yehuda Fuchs

Yosef Zvi BR Yitzchak Aizik Perl

Avraham BR Peretz Klein

Yosef BR David Zvi Rosenzweig

Yacov Yitzchak BR Yosef Rosenzweig

Hilel BR Ze'ev Schmeler

Mordechay BR Ze'ev Schmeler

Pubishers, Assistants, Book Dealers

Adler Yosef Chaim

Berger Israel Br Yitzchak Simcha

Berger Moshe

Ginz Gavriel]

Gross Yekutiel Yehuda

Grunvald Yacov

Grunfeld Aharon BR Shimon

Dubinovsky Lazar

Henig Moshe BR Simcha Yosef

Wieder Yehuda Zvi

Williger Avraham

Tabak Hilel BR Meir David

Tabak Yitzchak BR Meir David

Tabak Shalom BR Shlomo Yehuda

Yehuda Yosef BR David Gdalya

Kahana  Yehuda BR Chaim Arye

Kahana Yosef Mordechay BR Yehuda

Kahana Zvi Hirsch BR Yehuda

Lax Zvi Arye BR Joel

Ekstein Menachem Mendel

Kahn Moshe

Kratz Sender

Rosental Avraham Moshe

Schwartz Chaim Nachum BR Mordechay

Schwartz Yitzchak Aron BR Nachum

Schwartz Mordechay BR Ytzchak Aron

Stern Yosef BR Chaim Shmuel

Stern Mordechay BR Menashe

Book Collectors

Eliyahu Horowitz

Menachem Mendel Ekstein

Israel Weiss

Moshe Yehuda Davidovits

Chazanim

Mendel Herer

Nila Adler

Elias Gutman

Moshe salamon

Eliyahu Cohen

Shochatim

Moshe Yacov Hacohen

Shlomo Hacohen

Yacov Koifman

Artists

Jozsef Szigeti

Ovitz Family (Rozsi,Franceska, Frida,Avraham, Miky, Arye, Elizabeth, Avraham, Lea, Piri [Perla]) all children of Shimshon Aizik and Bertha- Batia Ovitz).

Doctors

D"r Israel Klein

lawyers

Anshil wieder

Herman Kratz

------------ ZIONIST ORGANIZATIONS ---------------

Jewish Cooperative Bank

Eduard Fux

Herman Kahn

Shimon Hirsch

Shimon Klein

Rottenberg Yosef

Keren Kayemet Le-Israel

Andrey Peterfi (Shmuel Ben-Zur)

Josef Selinger

Dora Kahan

Dr. fulop Weisz

Mordechay Avraham Klein

Keren Hayesod

N. Samu Kahan

Fischl Stern

Joint

R' Dr. Shmuel Danzig

Fuchs Eduard Yechezkel

Josef Yitzchak Rottenberg

Herman Kahana

Yaov Grunfeld

Leib Yosovitch

David Kesner

Berl Landau

Dr. Yacov Heller

Eliyahu Stern

Hershel Friedman

Fishel Stern

Asher Vorm

Eretz- Israel commity

A. Goldstein.

Dr. Eliyahu Blank

Fischl Stern

G. Kisling

Herman Fuchs

Josef Rottenberg

Kornboim

Kreindler

Monish Pollak

Moshe Leichter

Moshe Rosental

Moshe Scharff

S. Berliner

Shlomo Wieder

Uri Goldstein

Yechezkel Fux

Yitzchak Mendelovits

Z. Grin

Zinger

Zvi Friedman

-------POLITICAL PARTIES AND YOUTH ORGANIZATIONS---

Mizrachi and Zeirey (young) Hamizrachi

A. Goldring

Arye Liberman

Avraham Izrael

Avraham Wieder (brother of Naftali)

B. M. Wieder

Baruch Grunfeld (brother of Shlomo)

Basch Yitzchak

Ben-Zion Margaliot

Ben-Zion Perl

David Appel

David Klein D.Z. Perl

Fried Avraham

Friedman Gedalya

Grunvald Avigdor

Israel David Izrael

Dr. Eliyahu Blanck

Israel Rosenfeld

J.A. Petrover

Joel Michal Stern

Josef Rottenberg

Josef Stern

Jozef Holder

M.A. Krieger

Meisels Meir

Menachem Lichtenstein

Menachem Mendel Hirsch

Menachem Mendelovits

Mordechay Avraham Klein

Mordechay Leichter

Mordechay Levinger

Mordechay Pollak

Moshe Koffler

Moshe Lax

Moshe Leichter

Moshe Miller

Nachman Kratz

Nachman Tabak

Nachum Feldman

Nachum Nesher

Dr. Naftali Sternberg

Naftali Wieder

P. Slomovits

Pinchas Halpert

R' Dr. Shmuel Danzig

 R' Josef Lichtenstein

Refael Rosenfeld

Reich Yehoshua

Rosental Aron

Rubin Moshe

Schwartz Shlomo

Shabi Sason

Shlomo Grunfeld

Shlomo Trarub

Shmuel Wieder

Sinai Schreter

Weiss Moshe

Dr Yacov Drumer

Yacov Fuchs

Yitzchak Pollak

Yitzchak Yacov Berkovits

Yudel Berger

Z. Stern

Zecharya Mendel Lichtenstein

Zvi Frager

Zvi Rottenberg

Mizrachi Women

Chaya Klein

A. Yakobovits

Rottenberg

Dori Perl

Matza Zoldan

Katz B.

Pollak M.

Perl Z.

Zoldan M.

Stern Zipora

Koffler D.

Wieder Ch.

Katz R.

Davidovitch M.

Reich Zipora

Szabo S.

Slomovits Piri

Slomovits R.

Peretz Y.

Reich Dvora

 

Betar/ New Zionist Organization (ZAH"AR)

Aladar Sterenberg

Bubi Presner

Natan Peretz

Gutmann

Birenberg

Hapoel Hadati (Religious worker)

Shimon Hershkovits

Zucker Wolf

Toib Avraham David

Avraham Izrael

Shmuel Wieder

Barisszia

Hilel Danzig

Avraham Fried

Shimon Klein

Fried Miska

Stern Moshe

Kaufman Dezso

Fuchs Jozsef

Sicherman Sandor

Lazar Pista

Berger Zoltan

Adlerstein Poli

Halpert Simon

Danzig Tibor

Fruchter Miklos

Sternberg Sandor

Perl David

Keszner Laszlo

Weiss Zoldan

Kahan Kalman

Hirsch Simon

Weiss Soni

Weiss yacov

Klein Shimon

Risel yacov

Moshe nusin

Fulop iton

Fuchs mando

Kolos tuli

Stein eliezer

Vintholtz ede

Sechter nandi

Danzig pesi

Klein menachem

Danzig menachem

Klein menachem

Weiss (Admieli) Yacov

Pasternak Fasi

Klein Lontzi

Mendelovits (Manor) Amos

Fried Avraham Dr.

Frenkel Mishu

Sternberg Adaler Dr.

Junger Imre

Young Barissza

Klein Shimon

Kahan Klonimus

Stein Lazar

Lebovits Sandor

Pinskerr Leo

Perl David

Steinmetz Bela

Weiss Zoli

Blumenfeld ?

Sternberg Lotzi

Straus Monius

Fried Imi

Steigiszer Zsigo

 

Poalei Ha'Mizrachi (Mizrachi Workers)

Shmuel Hacohen Weingarten

Chaim Alter Cikk

Poaley Tzedek

Israel Weiss

Hashomer Hatzair- Bney Avoda

Shmuel Lehavi (Foyerberger)

Walter Yosef (Fani)

Daniel Stern

Malka Stern

Erika Kraus

Hachalutz

Klein Hanna

Nota Juci

Fried lea

Berliner Yitzchak Hershi

Mihali Bacs

Izrael Tibi

Ingber Szeri

Sajovits Eszter

Lowi Jehudit

Fleger Mordechay

Katz Jehudit

Lebovits Eszter

Hirsch Sosana

Lowi Tova

Appel Eszter

Steinmetz Egoza

Frenkel Chaja

Stein Mirijam

Kohn Jicchak

Gordonia-Maccabee Hatzair

David Gurfinkel

Agudat Israel

R' Yssachar Feldman

R' Leibush weiss

R' Yacov Reisel

R' Yitzchak fuchs

R' Leibish Rob

R' Ozer Junger

David Gedalya Hecht

Zeirey Agudat Israel

Dov Festinger

David Lazar

Nachum Gertner

Menachem Adler

Shlomo Leib Tabak

David Moshe Perl

Menachem Heller

Avraham Chaim Herskovits

Avrham ring

Zvi Stein

Ze'ev Steinmetz

David Gedalya Hecht

Agudat-Israel women

Rottenberg-Sternfeld R.

Rottenberg A.

Unger Y.

Zselzer M.

Frenkel P./F.

Festinger Y.

Heller R.

Fuchs S.

Hess Chaya

Rottenberg-Klein S.

Rubin R.

Ring S.

Ring R.

Heller H.

Kaufman ?

Notovits ?

Malek M.

Horowitz P./F.

Adler ?

No'ar Chalutzi (Young Pioneers)

Gluck Gyula

Harmat Ibi

Rosenberg Fishel

Fuchs Feri

Fewerwerger J.

Wiesel Izso

Wiesel Jeno

Spitz N.

Silberstein Gaby

Katz Sanyi

Steingisser Endre

Gdud HaNo'ar (Young men battalion)

Dr. Kertes Adolf

Dr. Krause Ferenc

Dr. Guttman Armin Ari

Fuchs Jozsef

Eisikovits Berci

Stern (Saroni) Chajim

Salamon Jeno

Gluck Gyula

Back Moritz

Davidovits Naci

Fuchs Meir

Eisikovits Alter

Lichtenstein Mendel

Paszternak David

Samson- Sport Club

Dr. Blanck Eliyahu

Dr. Cavallar Ugyred

Cavaller Sanyi

Cavaller Nandi

Semmel Sandor

Semmel Hersi

Eisikovits Menyhert

Eisikovits Szuszi

Eisikovitts Joska

Eisikovits Mose Chajim

Eisikovits Lipi

Fucs Lajos

Fuchs Mendi

Fuchs Mishka

Fuchs Sanji

Fuchs Joska

Fuchs Geza

Fuchs Jicchak

Dr. Kertesz Adolf

Wiener Izso

Goidel Anti

Dr. Fried Arbis

Fried Dezso

Zalzberger Mencu

Dr. Kaufman Dezso

Kaufman Nandi

Kaufman Jaszi

Farkas Vilmos

Farkas Davidl

Stein Lajos

Stern Moritz

Schongut ?

Stockel Jodrusz

Simon Dezso

Zicherman Matyas

Ringler Hersi

Klein Naci

Fischer Ede

Szimche Mano

Perl Bernat

-------------- RELIGIOUS INSTITUTIONS---------------

Chevra Kadisha Leaders

R' Yitzchak wieder

R' Naftali Heilperin

R' Moshe Arye Freind

R' Anshil Wieder

R' Yechiel Michal Kahana

R' Israel Weiss

R' Eliezer Lax

R' Shmuel Gerner

R' Pinchas Bacher

R' Chaim David Rachlitz

R' Shmuel Liberman

R' Aizik Leib Foyerwerger

R' Pinchas Adler

R' Leib Josovits

R' Sender Kratz

R' Avigdor Grunvald

R' Yosef Troib-Katz

R' Israel Keszner

R' Yehuda Shimshon Steinbach

R' Shmuel Zanvil Kahana

R' Shmuel Zanvil Eisenstater

R' Israel Mendel Schwartz

R' Ben-Zion Schwartz

R' Michal Szmuk

R' Eliyaho Stern

R' Efraim Fishel Stern

R' Yssachar Feldman

R' Ben-Zion Zahler

R' Yosef Stern

R' Zelig Gutman

Chavurat Lomdey Mishna (in Kahana's Beit Midrash)

R' Shmuel Zanvil Stern

R' Yeshaya Weiss

R' Yudel Festinger

R' Israel Yacov Halperin

R' David Kratz

R' Baruch Stern

R' Yacov Deitch

R' Israel Lebovits

R' Menachem Shu"b

R' Moshe Zvi Kahana

R' Avraham Zvi Wieder

R' Yitzchak Alter Szabo

R' Yehoshua Tabak

R' Yitzchak Leib Stern

R' Shlomo Glick

R' Zvi Slomovits

R' Israel Yacov Halperin

R' Ze'ev Weinfeld

R' Mordechay Schreter

R' Ben-Zion Rubin

R' Alter Lieber

R' Yerucham Wolf Herskovits

R' Avraham Aba Berkovits

R' Arye Leib Kahana

R' Baruch Avraham Wieder

R' Avraham Prizamt

Matan Baseter (Charity)

Ganz Avraham

Baruch Zvi Kahana

Malbish Arumin (Charity)

Avraham Koifman

Yosef Aizik Pollak

Yacov Grunvald

Beit Moshav Zkenim (Charity for the Old)

Dr. Aladar Sternberg

Chevra Shmura (Matzot)

Aizik Eber Weiss

Alter Melamed

Pinchas weiss

Yeshaya Weiss

Israel Weiss

Joel Festinger

-------------------- SYNAGOGUES --------------------------

Great Synagogue

Fishel Rosenberg

Izidor Weiss

Moshe Israel Klein

Efraim Jakobovits

R' Moshe Perl

Dr. Kraus

Yosef Katz

Mendi Schwartz

Nila Adler

Akiva Cohen

Schreter

Mendel Herer

Bobi Schwartz

Kahana's Synagogue

R' yehuda Meirovits

Hirsh Leib Lax

R' Yeshaya weiss

Moshe Hersch Kahana

Chaim Frager

Moshe Jakobovits

David Gdalya Einhorn

Yacov Hecht

Moshe Chaim Jakobovits

Elimelech wieder

Yeshaya weiss

Leib Teszler

Hirsch Rosenberg

Israel Yacov Halpert

Moshe HaLevi

Joel Szmuk

Kopel Matias

Beit Midrash- "Talmud Tora"

Yacov Grunvald

Avigdor Grunvald

Pinchas weiss

Moshe Rosental

Beit Midrash-"Machzikei Tora"

Moshe Rotner

Moshe Yacov Kahana

Leib Josovits

Michal Noiman

Eliyahu Cohen

Moshe Salamon

Elias Gutman

Nachm Hersch Kahana

Y. Brecher

Prizent ?

Alter Tabak

Moshe Papovits

Yacov Ratha

Hersch Tabak

Moshe Indig

Israel Weiss

Fishel Stern

Beit Midrash- "Etz Chaim"

Mordechay Perlstein

Zalman Leib Schonbrun

Chaim Eliezer Reichard

Eliezer Simcha Reich

Yacov Kish

Moshe Izrael

Moshe Hersch Kahan

Chaim Liberman

Mordechay Perlstein

Beit Midrash- " Malbish Arumim"

Chaim Liberman

Moshe Izrael

Lipa Kahana

Moshe Hersch Kahana

Lazer Berger

Shlomo Basch

Zvi Hirsch Rosenberg

Leib Schreter

Azriel Schreter

Shlomo Fischer

Avraham Friedman

Moshe Friedman

Akiva Friedman

David Friedman

Shlomo Weiss

Leibish Stein

Anshil Mendelovits

Chaim Hillman

Eliezer Hillman

Mendel Fischman

Hersch Berkovits

Shlomo Salamon

Gershon Perl

Yechiel Berger

Beit Midrash- Poaley Tzedek

R' Zindel Klein

Shandor Herskovits

Kalman Kahana's Beit Midrash

Klois Viznitz Vatanya (Old)

Hirsch Simonovits

Velvel simonovits

R' Fishel Stern

R' Yssachar Feldman

Chaim Stein

Chaim Raszler

Betzalel Stern

Berl Ashkenazi

Shmuel Kahana

Avigdor Yosef Perl

Klois Viznitz (New)

Moshe Yosef Scharff

Mendel Heskovits

Alter Rosenberg

Yechiel Rosenberg

Avraham Wieder

Yacov Leib Appel

Matityahu Appel

Yehuda Scharff

Moshe Fuchs

Shmuel Fuchs

Itzik Fuchs

Eliezer Shochat

Chaim Menachem Notovits

Mordechay Kahana

Avraham Eliezer Farkas

Yechezkel Schiff's Beit Midrash

Avigdor pollak's Beit Midrash

Yacov Zvi Herskovits

ADMO"R of Borsa's Beit Midrash

R' Pinchas Hager

R' Moshe toib's Beit Midrash

R' Eliyahu Stern's Beit Midrash

R' Israel weiss Beit Midrash

Glaberman's Beit Midrash

ADMO"R of Kretcief's Beit Midrash

R' Eliezer Ze'ev Rosenboim

ADMO"R of Slatfina's Beit Midrash

R' Yosef Lichtenstein's Beit Midrash

R' Yosef Drumer's Beit Midrash

Kassov Klois

Asher Brecher

Yosef Brecher

Rosental brothers

R' Chaim Leib Kahana's Beit Midrash

Sender Kratz

Tife'ret Israel Beit Midrash

Sefaradic Synagogue

 

 

 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************