פרענומראנטען

        


Prenumeranten from Sighet

           

Prenumeranten lists are lists of people that either donated or pre-ordered a book prior to its publication. Sometime it was the only way an author could raise money to cover the printing costs. In most cases the names are organized by location but sometime the names are listed alphabetically according to first name and sometime in random order. The author or the editor would usually add a title to each name such as R' for Rabbi (not necessary a real rabbi), MO"H = Morenu Harav (our teacher the Rabbi), S"B or SHO"B would usually mean Sochet U'Bodek, AB"D means Av Beit Din (= head of Jewish court), B' would indicate Bachur, i.e. a young unmarried man, sometime a Yeshiva pupil. More than 100 books have Prenumeranten from Sighet, I was able to locate most of them, but used for this list only these that contain a large number of names or that are organized by location. All the names are written in Hebrew, the transcription to Latin spelling is done to my best ability but is far from accurate.

 

1.Sefer She'erit Yacov - Chelek rishon, by R' Yacov Faneta. Brought to print by Avraham Shmuel Faneta, Kleinvardein, 1917.

 

 1. My son in law R' Chaim Zvi T'B (Teitelbaum) AB"D

 2. S"B MO"H  Mordechay Kahana and his sons

 3. S"B MO"H  Yitzchak Tathe

 4. S"B MO"H  Zvi Elimelech Fuchs

 5. Widow Chaya for her husband's memory R' Israel Kahana and his son Shmuel Zavil A"H

 6. S"B MO"H  Eliyahu Horowitz Sega"l

 7. MO"H  Yechezkel Fuchs

 8. B' Yosef Arye Fuchs

 9. B' Yechezkel Kahana

 10. B' Shlomo Kahana

 11. MO"H Chananya Kahana

 12. MO"H Moshe Sipser

 13. My/his son in Law Mordechay David Mermelstein

 14. S"B MO"H Yechezkel Halpert

 15. S"B MO"H Menachem Steinmetz

 16. MO"H Yisochar Feldman

 17. MO"H Yosef Arye Perl

2.Sefer Beit Naftali, by R' Naftali Hacohen Schwartz (son of Avraham Yehuda Hacohen), brought to print by his son,Faksh,1899.

 1. Our uncle the famous Naftali Halpert and his wife Bluma

 2. Their son Shalom Halpert

 3. Their son Israel Yacov

 4. Their son B' Yehuda Leib

 5. MO"H Moshe Arye Freind

 6. MO"H Avraham Kaufman

 7. MO"H Zvi Elimelech Fuchs

 8. MO"H Mosh Yosef Guttmann

 9. MO"H Shmuel Gerner

 10. MO"H Chaim Zvi T"B (Teitelboum) son of AB"D

 11. MO"H Shlomo Dov Heller

 12. MO"H MO"H Chaim Frager

 13. MO"H Zanvil son of Y. Kahana

 14. MO"H Moshe Shmuel Kahana

 15. MO"H Moshe Yehuda Kahana

 16. MO"H Yitzchak Friend

 17. MO"H Yacov Yehuda Glick

 18. MO"H Yehuda Kahana

 19. MO"H Chaim Arye Vieder

 20. MO"H Amram Karnitzer

 21. MO"H Mordechay Grienboim

 22. MO"H Menachem Mendil Fuchs

 23. MO"H Shalom Rubin

 24. MO"H Avraham Vieder

 25. MO"H Yechiel Sega"l Hirsch

 26. MO"H Shmuel Perl of Slatvina

 27. B' Chatan Zelig Festinger

 28. B' Mordechay Katz Kahan

 29. B' Shlomo Lieberman

 30. B' Pinchas David Guttmann

3.Sefer Revid Hazahav by Israel Dov Ber Gilernter. Brought to print by his son Moshe Gilerintir,Lemberg, 1870.

 1. Harav Hatzdik MO"H Yekutiel Zalman Teitelbaum

 2. His son in law MO"H Israel Yacov Teitelbaum

 3. R' Chaim Shmuel

 4. R' Eliyahu Festinger

 5. R' Asher Antschil Perl

 6. R' Zelig Gutman

 7. R' Chaiim Arye Kahana MO"TZ

 8. R' Yehuda Moderin

 9. R' Yehuda Leib Katz

 10. R' Yehushua Freind

 11. R' Yehuda Israel Hofman

 12. R' Yitzchak Eliyahu Karin Bloy

 13. R' Moshe Arye Freind

 14. R' Moshe Simcha son of Kalman

 15. R' Mordechy Katz Trass

 16. R' Neta Foygel

 17. R' Naftali Halperin

 18. R' Pinchas Zelinger

 19. R' Kalman Kahana

 20. R' Shmuel Katz

 21. R' Shlomo Leib son of Pesach Zvi

 22. R' Avraham Zvi Weinberger

 23. R' Elimelech Klein

 24. R' Avraham Levinger

 25. R' Chaim Meir

 26. R' Chaim Rosenboim

 27. R' Chaim son of Chaim SHO"B

 28. R' Yitzchak Aron son of Nachum SHO"B

 29. R' Pinchas Arye Hacohen

 30. R' Zvi Hirsch Festinger

 31. R' Yerachmiel Tenenboim

4.Sefer Likutey Tora Ve'Hashas- on sefer Vayikra by Yitzchak Aizik Eichenstein from Ziditchov, Munkatch,1886.

 1. R' Yehuda son of Rivka

 2. R' Yitzchak Alter son of Rickel

 3. R' Shmuel Stern

 4. R' Dov Berish son of Pela

 5. R' Moshe son of Esther

 6. R' Yacov son of Chana Lea

  -on Sefer Bamidbar, Lemberg, 1889.

 7. R' Sincha Weinberger

 8. R' Zvi son of Yuta rivka

 9. R' Yosef Baruch Grin

 10. R' Yehuda son of Rivka

 11. R' dov Berish son of Pela

 12. R' Efraim son of Esther

 13. R' Dov son of Henia Malka

5.Sefer Beit Hayotzer (Sho"t on O"ch and Y"D), by Joel Zvi Ratha son of shimon, brought to print by his grandson Yitzchak Frenkel son of Eliyahu, Munkatch, 1896.

 1. MO"H Eliezer Schwartz

 2. MO"H Avraham Friedman

 3. MO"H Shalom Rubin Katz

 4. MO"H Chaim Frager

 5. MO"H Israel Menachem Schwartz

 6. MO"H Yitzchak Miller

 7. MO"H Moshe Chaim Stroili

 8. MO"H Shimon Grienfeld

 9. MO"H Zvi Hirsch Fried

 10. MO"H Yosef Stein

 11. MO"H Mordechay Shmuel Basch

 12. MO"H Chaim Meir Katz Troib

 13. MO"H Avraham Kaufman

 14. MO"H Shmuel Gerner

 15. MO"H Shalom Matzan

 16. MO"H Israel Klein

 17. MO"H Nathan Neta Sak

 18. MO"H Chaim Tabak

 19. MO"H Joel Szmuk

 20. MO"H Aron Katz

 21. MO"H Aron Blang

 22. MO"H Avigdor Ganz

 23. MO"H Yacov Glick

 24. MO"H Zvi Elimelech Fuchs

6.Sefer Bikurey Reshit by Yacov Shmuel Oislander,Shamloy, 1926.

 1. Harav Hatzadik from Rinal

 2. His son MO"H Yisachar Berish

 3. And His son B' Avraham

 4. R' Avraham Aba Yakover

 5. R'Avraham David Shtober

 6. B' Aron G"F

 7. R' Aron Hoizman

 8. R' Aizik Eizikovitch

 9. R' Eliyahu Stern

 10. R' Anshil Deitch

 11. R' Anshil Mendelovitch

 12. R' Asher Zelig Berkovitch

 13. R' Asher Yeshaya Schwartz

 14. B' Binyamin Rachlitz

 15. R' Ben-Zion Zehler

 16. R' Berl Landoy

 17. R' Gershon Schwartz

 18. R' David Rosner

 19. R' Wolf Neilander

 20. R' Chaim Nachum SHO"B

 21. R' Chaim Nathan Freind

 22. R' Chaim Shalamon

 23. R' Chaim Shnietzlich

 24. R' Jona Foygel

 25. R' Yosef Chaim Adler

 26. R' Yosha Schwartz

 27. R' Yechezkel Kahana

 28. B' Yacov Fuchs

 29. R' Michal Kahan

 30. R' Mordechay Perlstein

 31. R' Moshe Zvi Cohen

 32. R' Fischel Berkowitz

 33. R' Pinchas Adler

 34. R' Pesach Zvi Pollak

 35. R' Kopel Matiash

 36. R' Shalom Freind

 37. R' Shlomo Basch

 38. R' Shimshon Drummer

 39. B' Yacov Stein

7. Sefer Atzey Ha-Ola, chelek rishon by Avraham Chaim Einhorn, Sighet, 1897.

 1. ADMO"R Harav Hatzdik

 2. His son Chaim Zvi

 3. His son in law R' Nisan

 4. R' Chaim Arye Vieder

 5. R' Shlomo Heller

 6. R' Yacov yehuda Glick

 7. R' Moshe Chaim Shtroili

 8. R' Avraham Naftali Schwatz

 9. R' Amram Karnitzer

 10. R' David Gedalya Einhorn

 11. R' Shimon Grinfeld

 12. R' Tuvia Freind

 13. R' simcha Viezel

 14. R' Yitzchak Segal

 15. R' shalom Matzan

 16. R' yosef Zvile

  8. Sefer Smichat Noflim by Avigdor Weinberger, Sighet, 1907.

 1. Harav Hagaon R' Chaim Zvi Teitelbaum

 2. R' Yosef Back

 3. R' Tuvia Freind

 4. R' Chaim Markovitch

 5. R' Moshe Chaim Shtrahli

 6. R' Avraham Vieder

 7. R' Israel Lebovitch

 8. R' Zvi Fried

 9. R' Zvi Sternberger

 10. R' Josef Mordechay Cohen

 11. R' Zvi Ratha

 12. Doctor Rosenberg

 13. R' Yacov Bacher

 14. R' Binyamin Eliezer Hershkowitch

 15. R' Moshe Yakobovitch

 16. R' Israel Mendel Koifman

 17. R' Ze'ev wolf Ratha

 18. R' Refael Stein

 19. R' Yechiel Stein

 20. R' Shlomo Basch

 21. Advocat Anshil Vieder

 22. R' Aizik Leib Fayerverger

 23. R' Yosef Stein

 24. R' Hirsch Leib Koifman

 25. R' Yacov Glick

 26. R' Hirsch Leib Berger

 27. R' Feivisch Gutman

 28. R' Eliezer Viezel

 29. R' Eliezer Troib

 30. R' Moshe Rachlitz

 31. R' Ezra Steiner (Tereniva)

 32. R' David Fried

 33. B' Chaim Farkash (Veremsief)

 34. R' Mendil Moshe Pollak

 35. R' Avraham Hertz Schwartz

 36. R' Meir Davidovitch

 37. R' Yosef Katz

 38. R' Yitzchak Miller

 39. R' Aron Katz

 40. R' Dov Weinberger

 41. R' Menachem Ze'ev Cohen

 42. R' Menachem Steinmetz

 43. R' Pinchas Nadler

 44. R' Yudel Cohen

 45. R' Shmuel Klein

 46. R' Leib Yosovitch

 47. R' Simcha Yosef Henig

 48. R' Moshe Grinfeld

 49. R' Dov Klein

 50. R' S. Shlezinger

 51. R' Menachem Mendel Rigel

 52. H. Reisman

 53. R' Moshe Henig

  9. Sefer Pney Yitzchak by Avraham Yitzchak Weinberger, published by his grandson Menachem Mendel Brodi, Munkatch, 1892.

 1. MH"O moshe Arye Freind

 2. MH"O Kalman Kahana

 3. MH"O Zanvil Kahana

 4. MH"O Yitzchak Yehuda Glick

 5. MH"O Zvi Hirsch Fried

 6. MH"O Yitzchak Aizik Rappaport

 7. MH"O Eliezer David Grinboim

 8. B' Eliezer Viezel Halevi

10. Sefer Torat Ha-Re'em, by Alexander Seder Margaliot, Lemberg, 1895.

 1. Harav Hagaon Chanina Yom-Tov T'B (teitelbaum)

 2. His son Chaim Zvi Teitelbaum

 3. R' Chaim Arye (Sefer Divrey geonim )Kahana

 4. R' Eliezer Viezel Halevi

 5. R' Amram Karnitzer

 6. R' Yekutiel Eliezer Lax

 7. R' Shlomo Zalman Klein

 8. R' Chaim Eliezer Hacohen Reingard

 9. R' Tuvia Freind

 10. R' Shalom Matzan

 11. R' Leib Berger

 12. R' Yudil Weiss

 13. B' Mordechy David (Fatch)

 14. B' Yekutiel Elimelech Davidovitch

 15. B' Yosef Arye (Oyberlapish)

 16. B' Shlomo Davidovitch (Mittellapish)

 17. B' Yisachar Starck ( Azipaliya)

 18. B' Yehoshua Yacobovitch (Shdilban)

 19. B' Simcha Yosef Henik

 20. R' Mordechay David Goldstein (?)

 21. R' Yosef Klein (Sanialava)

 22. B' Chaim Klein (Semihal)

11. Sefer Divrey Geonim, by Chaim Arye son of Yechiel Zvi Ha-Cohen, Ungvar,1870.

 1. Harav ha- Maor Hagadol  Yehuda Moderin (Zichron Shmuel)

 2. His son Yeshaya Mordechay

 3. Harav Hacharif Shlomo Yehuda (DAYAN)

 4. S"B Kalman Kahana

 5. AS"B Chaim Kahana

 6. R' Eliyahu Festinger

 7. My brother R' Yacov Gdalya

 8. S"B Yehuda Israel H"M

 9. S"B R" Chaim Kahana

 10. His brother R' Nachman Zvi

 11. His brother R' Arye

 12. S"B R' Nachman Yechezkel Kahana

 13. R' Shmuel Eliezer P"M

 14. R' Leibish Rosenthal

 15. R' chaim Shmuel Grifel (Nadborna)

 16. R' Efraim Zeisler (Stanislav)

 17. R' Moshe Drumer (Viznitza)

 18. R' Aron Arye Grin

 19. His son R' Zalman

 20. R' Moshe Arye Freind

 21. R' Naftali Halperin

 22. R' Yitzchak Vieder

 23. His son in law R' Zvi Elimelech Fuchs

 24. R' Yitzchak Vieder the young

 25. R' Dov Davidovitch

 26. R' Shlomo Perl

 27. His son in law R' Mendel Gutman

 28. His son in law R' Neta Helet

 29. R' Avraham Kofman

 30. His Brother Dov Kofman

 31. R' Shmuel Katz

 32. His brother R' Leib Katz

 33. R' Yacov Tenenboim

 34. His son R' Rachmiel

 35. His son R' David

 36. His son in law R' Uri Kahana

 37. R' Joel Lax

 38. R' Zvi Drumir

 39. His son R' Chaim Meir

 40. His son in law R' Mordechay Troib

 41. His son in law R' Shmuel Gergir

 42. R' Chana Lempirt

 43. R' Meir Lebovitch

 44. His son in law R' Yehuda Schreiber

 45. R' Avraham Levinger

 46. R' Matel Stein

 47. R' Arye Dov Heilperin

 48. R' Sender Davidivitch

 49. R' Chaim Vinir

 50. R' Chaim Rozinboim

 51. R' Chaim Farkash

 52. R' Yehoshua Freind

 53. R' Aron Vagnir

 54. R' Bemyamin Shamel

 55. R' Moshe Rimor

 56. His son in law R' Simcha Weinberger

 57. R' Neta Foygel

 58. R' Yehuda Ratt

 59. R' Meshulam Garbir

 60. His son R' Mei Hirtz Garbir

 61. R' Shmuel Leib Lebovitch

 62. R' Yitzchak Steinmetz

 63. His son R' Avraham Baruch Steimetz

 64. R' Refael Benet

 65. R' Motel Lax

 66. R' Yehoshua Weiss

  12. Sefer Zichron Yehuda, by Yehuda Broyda son of Naftali Hirtz, Lemberg, 1894.

 1. S"B AB"D Natan Znvil Kahana (Family of author)

 2. Shlomo Leib DOM"TZ

 3. H' Moshe Arye Freind

 4. H' Shmuel Aberdam

 5. HG' R' Kalman Kahana

 6. His son Zanvil Kahana

 7. His son R' Michal Kahana

 8. His son R' Shalom Kahana

 9. His Son R' Mendil Ze'ev Kahana

 10. His grandson Benyamin Ze'ev Kahana

 11. R' Ze'ev Landa

 12. S"B H' Aron Vagner son of ABDA"K SHATZ

 13. R' Yitzchak Ratha

 14. H' Israel Shu"b

 15. H' Yehuda Kahana

 16. H' Leyzer Lax

 17. H' Yacov weiss

 18. H' Shalom Kahana

 19. H' Eliezer Tabir

 20. H' Zalman Klein

 21. H' Israel Stern

 22. H' Shlomo Dov Heler

 23. H' Menachem Ze'ev Klein

 24. H' Avraham Koifman

 25. H' Chaim weiss

 26. H' Refael Stein

 27. H' Chaim Fichs

 28. H' Chaim Reichler

 29. H' Chaim Frager

 30. H' Mordechay Lieberman

  13. Sefer Sha'arey Chaim,by Chaim Meir Ze'ev Ha-Cohen, brought to print by his son Alexander Yacov and by Mordechay son of Efraim Ha-Levi, Pressburg, 1859.

 1. HH"G Yosef AB"D

 2. Harav Hagvir Zanvil Kazt

 3. HH"G Yehuda Moderin

 4. Harabani Hanagid Yosef Leib Kahana

 5. Harabani Hanagid Yechiel Zvi Kahana

 6. Harabani Hanagid Chaim Kahana

 7. Harabani Hanagid Arye Kahana

 8. Harabani Hagvir Kalman Kahana

 9. Harabani Hanagid Chaim Arye Kahana

 10. Hanagid Yitzchak Vierd

 11. Hanagid Naftali Halperin

 12. Hanagid Mordechay Vieder

 13. Hanagid Anshil Perl

 14. Hanagid Zelig Festinger

 15. Woman- Sara Hafman

 16. Hanagid Mendel Gutman

 17. Harabani Yacov Gdalya Kahana

 18. Harabani Yosef Mordechay Kahana (Vishova)

 19. Harabani Benyamin Festinger and his son in law

  14. Sefer Toldot Avraham, by Avraham son of Yitzchak Charif, brought to print by his son Shmuel David, Przmishl, 1881.

 1. Harav Hatzadik Yekutiel Zalman T'B (Teitelbaum)

 2. His son in law MO"H Israel Yacov T"B

 3. R' Chaim Shmuel

 4. R' Eliyahu Festinger

 5. R' Asher Antchil Peril

 6. R' Zelig Gutman

 7. R' Chaim Arye Kahana MO"TZ

 8. Hagaon Yehuda Moderin

 9. R' Yehuda Leib Katz

 10. R' Yehoshua Freind

 11. R' Yehuda Israel Hofman

 12. R' Yitzchak Eliyahu Karin Bloy

 13. Hagaon Moshe Arye Freind

 14. Hagaon Moshe Simcha son of Kalman

 15. R' Mordechay Katz Tras

 16. R' Neta Foygel

 17. R' Naftali Halperin

 18. R' Pinchas Zelinger

 19. R' Kalman Kahana

 20. R' Shmuel Katz

 21. R' Shlomo Leib son of Pesach Zvi

 22. R' Avraham Zvi Weinberger

 23. R' Elimelech Klein

 24. R' Avraham Levinger

 25. R' Chaim Meir

 26. R' Chaim Rosenboim

 27. R' Chaim son of Chaim Shu"b

 28. R' Pinchas Arye Ha-Cohen

 29. R' Zvi Hirsch Festinger

 30. R' Yerachmiel Tenenboim

  15. Sefaer Mar'e Yechezkl, by Yechezkel son of Yosef, brought to print by his son Menachem Mendel, Sighet, 1875.

 1. Harav Hagaon Yekutiel Yehuda T"B (teitelbaum)

 2. His son MO"H Chanina Yom-Tov

 3. His son MO"H Eliyahu Betzalel

 4. His son MO"H Moshe Yosef

 5. His son in law MO"H Yacov Yukil

 6. Harav Hagaon Yehuda Moderin

 7. Hagvir MO"H Yosef Yochanan Kahana

 8. Hagvir MO"H Kalman Kahana

 9. Authors son in law MO"H Yosef Arye Kahana

 10.  Authors son in law MO"H Yehuda Kahana

 11. Harav Hadayan MO"H Chaim Arye Kahana

 12. MH"O Naftali Halpert

 13. MH"O Nachman Zvi Kahana

 14. MH"O Moshe Arye Freind

 15. MH"O Yehuda Israel Hofman

 16. MH"O Kalman Moderin

 17. MH"O Shmuel Katz

 18. MH"O Moshe Simcha Kahana

 19. MH"O Pinchas Kahana

 20. MH"O Shalom Kahana

 21. MH"O Moshe Shmuel Kahana

 22. Woman- Chaya Kahana

 23. Her son Shalom Kahana

 24. Authors grandson MH"O Yehuda Zvi Kahana

 25. Authors grandson MH"O Yehuda Menachem Kahana

 26. Authors grandson MH"O Itzik Ratha

 27. Authors grandson MH"O Zvi Elimelech Fuchs

 28. Israel Kahana

  16. Sefer E'tz Avot, Sighet, 1912.

 1. Harav hagaon Hatzdik Chaim Zvi T"B (Teitelbaum)

 2. HH"G R" Meir DOMA"TZ

 3. Israel Stern SHO"B

 4. B' Ze'ev Dov Kahana

 5. Avraham Dov Kavler

 6. Shoel Arye ST"M

 7. Yacov Gilck

 8. Shalom Matzan

 9. Avraham Viezel Shirlak

 10. Michal Zvi Kratz

 11. B' Leib Leibovitch

 12. Yosef Zvi Perl

 13. Ze'ev Zvi Hershkovitch

 14. Moshe Fuchs

  16. Sefer She'elot U-Tshuvot Tshurat Sh"ay, by Shlomo Yehuda son of Pesach Zvi (Tabak), Sighet, 1905.

 1. Harav Hagaon Hatzdik Chaim Zvi Teitelbaum

 2. His brother R' Joel T"B

 3. His son in law R' Shlomo Dov Sega"l Heller DOMA"TZ

 4. My son in law R' Avraham Vieder

 5. R' Avraham Koifmann

 6. R' Avraham Davidovitch

 7. R' Avraham Shmuel Kastenbaum

 8. R' Alter Markovitch

 9. R' Avigdor Ganz

 10. R' Aizik Leib F"V (Feyerverker?)

 11. R' Avraham FR"M (Friedman?)

 12. R' Aron Pollak

 13. R' Aron Katz

 14. R' Aizik Leib Roit

 15. R' Aizik Pollak

 16. R' Avraham Hertz Schwartz

 17. R' Aron David Hartstein

 18. R' Avraham Shreter

 19. Widow of R' Baruch Steinmetz

 20. R' Hirsch Malech Fachs

 21. His son in law R' Hirsch Fried

 22. R' Hirsch Shtesel

 23. R' Hirsch Deitch

 24. R' Hirsch Miller

 25. R' Zanvil son of Y. kahana

 26. R' Zisa Goydel

 27. His son in Law R' Chaim Leib Vieder

 28. His son R' Yitzchak Elimelech

 29. R' Chaim Frager

 30. R' Chaim Tabak

 31. R' Chezkel Kahana

 32. R' Cahim Schnitzler

 33. R' Chaim Stein

 34. Widow of R' Chaim Pollak

 35. R' Yacov Grinvald

 36. R' Yacov Glick

 37. R' Yitzchak Freind

 38. R' Yehuda Kahana

 39. R' Yehuda Festinger

 40. R' Israel Zvi Lieberman

 41. R' Yehoshua Klein

 42. R' Yacov Schoengot

 43. R' Yacov Rosentahl

 44. R' Yacov Festinger

 45. R' Yosef Mordechay ST"M (Steinmetz?)

 46. R' Yitzchak Miller

 47. R' Israel Mendil Schwartz

 48. R' Yitzchak Stern

 49. R' Shlomo ST"M (Steinmetz?)

 50. R' Yosef Droimer

 51. R' Yosef Mordechay Roizner

 52. R' Israel Yacov Heilpert

 53. R' Yosef Leib Deitch

 54. R' Joel son of R' Nachum Smuk

 55. R' Yosef Izik Basch

 56. R' Yacov Stark

 57. R' Yosef Katz

 58. R' Lazer Tabes

 59. R' Leibish Levinger

 60. R' Leib Burger

 61. R' Leib Yazovitch

 62. R' Lazer Perl

 63. R' Lazer Viezel

 64. My sister's husband Mordechay Shmuel Basch

 65. R' Michal Kahana

 66. R' Mendil Wolf Kahana

 67. R' Moshe Henik

 68. R' Meir Davidovitch

 69. R' Meir Moskovitch

 70. R' Mordechay Shu"b

 71. R' Michal Moshe Grinfeld

 72. R' Moshe Fachs

 73. R' Mendil ST"M (Steinmetz?)

 74. R' Moshe Schonfeld

 75. R' Moshe Aron Moskovitch

 76. R' Nachman Hirsch Kahana

 77. R' Nachman Hofmann

 78. R' Ozer Markovitch

 79. R' Pinchas Bacher

 80. R' Pesach Zvi Pollak

 81. Feldner and Klein

 82. R' Zalel Smak

 83. R' Shmuel Gerner

 84. R' Shalom Kahana

 85. R' Shlomo son of R' Baruch ST"M (Steinmetz?)

 86. Brothers ST"M

 87. R' Simcha Yosef Henik

 88. R' Shalom Rabin

 89. R' Shmuel Stern

 90. R' Shlomo Frenkel

 91. R' Shlomo Basch

 92. R' Shalom Lieberman

  17. Shoresh Yishay, by Shlomo Ha-Levi son of Elkabetz, brought to print by David Shmuel son of Yacov Ha-Cohen, Sighet, 1891.

 1. Harav Hagaon MO"H Yehuda son of Y. Moderin

 2. Harav HMAO"G MO"H Chaim Arye kahana

 3. Hagvir MO"H Klonimus Kalman Kahana

 4. Hagvir MO"H Moshe Arye Freind

 5. R' Avraham Meir Meirovitch

 6. R' Israel Stern

 7. R' Aharon Dov Yacov

  Bney- Yeshiva:

 8. B' Yitzchak Elimelech (Sireta)

 9. B' Yom-Tov Weinstein (Tishkalt)

 10. B' Israel Eisenberger (Karas)

 11. B' Akiva Deitch (Nanash)

 12. B' Shmuel Shmelka Glantz (Nevisalitza)

 13. B' Avraham Friedman (Kleinvardein)

 14. B' Menachem Gershon Moskovitch (Dibravka)

 15. B' Aron Zimand (Sireta)

 16. B' David Genad (Namin)

 17. B' Avraham Yehuda Yakelevitch (Nevisalitza)

 18. B' Michael Bierman (Satmer)

 19. B' Motil Ungvar (Selish)

  18. Sefer Imrey Aba, by Avraham Baruch Alter Rosenberg, brought to print by his son Shaul Arye, Sighet,1926.

 1. Harav Hatzadik Yitzchak Aizik Rubin

 2. Harav Hatzdik Eliezer Ze'ev Rosenboim

 3. R' Eliyahu Stern

 4. R' Efraim Einhorn

 5. R' Aron Baruch Stein

 6. R' Eliyahu Aizikovitch

 7. R' Arye Hilmann

 8. R' Avraham Friedman

 9. R' Aizik Aizikovitch

 10. R' Aizik Hofmann

 11. R' Efraim Shmuel Koifmann

 12. R' Avraham Koifmann

 13. R' Arye Yosovitch

 14. R' Avraham Shenk

 15. R' Arye Kahn

 16. R' Avraham Refael Kreindler

 17. R' Avraham Zalman Yakobovitch

 18. R' Avraham Mordechay Malik

 19. R' Eliezer Rosenberg

 20. R' Aizik Fuchs

 21. R' Aba Yakover

 22. R' Aron Yechezkel ST"T (Steimetz) A"H

 23. R' Alter Toy, Marina

 24. Widow of Yosef Grinn A"H

 25. R' Eliezer Slomovitch

 26. R' Avraham Shretir son of Manish

 27. R' Avraham Baruch Koifmann

 28. R' Avraham David Stoiber

 29. R' Avraham Herskovitch

 30. R' Itzik Stern

 31. R' Itzik Fuchs

 32. R' Ben-Zion Rubin

 33. R' Ben-Zion Zahler

 34. R' Beril Ashkenazi

 35. R' Gershon Schwartz

 36. R' Gershon Basch

 37. R' Gershon Rubin

 38. R' David Fried

 39. R' David Rozner

 40. R' Dov Landa

 41. R' Dov Davidovitch

 42. R' David Toya

 43. R' David Zvi Pasternak

 44. R' Hirsch'l Ratha

 45. R' Hirsch'l Stoiber

 46. R' Hertzil Apschan

 47. R' Hirsch Gold

 48. R' Chaim Shmuel Zanvil Schonblum

 49. R' Zinvil Kahana

 50. R' Chaim Leib Kupfermann

 51. R' Chaim Schnitzler

 52. R' Chaim Stein

 53. R' Chaim Shmuel Kupfermann

 54. R' Chaim Frager

 55. R' Yosef Arye Kahn

 56. R' Yekutiel Yehuda Ratner

 57. R' Yacov Festinger

 58. R' Yehoshua Ablakash

 59. R' Yacov Shu"b

 60. R' Yacov Schongut

 61. R' Yakil Fuchs

 62. R' Yehoshua Magid

 63. R' Yosef Glick

 64. R' Yisachar Feldmann

 65. R' Israel Weiss

 66. R' Yehuda Scharff

 67. R' Yechiel Rosenberg

 68. R' Yitzchak Krois

 69. R' Yehoshua Basch

 70. R' Titzchak Orbach

 71. R' Yosef Yitzchak Basch

 72. R' Israel Fuchs

 73. R' Mordechay David Mermelstein

 74. R' Mendel Levi

 75. R' Michal Kahana

 76. R' Mordechay Bruckstein

 77. R' Mordechay Ber Foiermann

 78. R' Moshe Yacov Shu"b

 79. R' Mendel Steimetz

 80. B' Mendel Moshe Goldstein

 81. R' Moshe Hilel Lichtenstein

 82. R' Mordechay Karnboim

 83. R' Moshe Rosenberg

 84. R' Moshe Glick

 85. R' Neta Levinger

 86. R' Shoel Leib Rosenberg

 87. R' Shmuel Brumer

  19. Shulchan Aruch- Orach Chaim, brought to print by Moshe Farkash, Ujhely, 1925

 1. My Uncle R' Yeshaya Weiss

 2. R' Yekutiel Yuda Schenbahn

 3. R' Arye Leib Kahana

 4. R' David Simonovitch

 5. R' Yoshua Schreiber

 6. B' Israel David Glick (Apsa)

 7. S"B Menachem Mendel Rabin Shu"b

 8. S"B Aizik Ayber Weiss

 9. R' Yudil Scharff

 10. R' Baruch Zvi Chaimovitch

 11. R' Dov Beril Landa

 12. R' Gershon Rabin

 13. R' Avraham David Stoiber

 14. R' David Deitch

 15. R' Yacov Deitch

 16. R' Mordechay David Mermelstein

 17. R' Shaul Leib Kahana

 18. R' Zeida Ratner

 19. R' Chaim Menachem Sega"l Levi

 20. R' Shmuel Fachs

 21. R' Mendel Reichard

 22. R' Eliyahu Stein

 23. R' Asher Anshil Mendelovitch

 24. R' Eliezer Slomovitch

 25. R' Ben-Zion Malik (Vishova)

 26. R' Pinchas Adler

 27. R' Beril Landa

 28. R' Chaim Menachem Natavitch

 29. R' Leib Yasovitch

 30. R' Ze'ev Simonovitch

 31. R' Leibush Weiss

 32. R' Lazer Scharff

 33. R' B' Yacov Fachs

 34. R' Menachem Mendil ST"M (Steinmetz?)

 35. R' Avraham Shretir

 36. R' Moshe Fachs

 37. R' Shlomo Troib

 38. R' Yoshua Fried

 39. R' Israel Slomovitch

 40. R' Aron Blank

 41. R' Avraham PR"M (Perlman?)

 42. B' Menachem Mendel Viezel

 43. R' Menashe Festinger

 44. R' Chaim Schnitzler

 45. R' Yoshua Magid

 46. R' Yosef Leib Kahana

 47. R' Chaim Natan Freind

 48. R' David Lax

 49. R' Yacov Rosenberg (Strimtura)

 50. R' Yacov Hoicher (Dubrivka)

 51. B' Yitzchak Sher (Zshiba)

  20. Sefer Erech Shay- Al Chidushey Sha"s, By Shlomo Yehuda son of Pesach Zvi Tabak, Sighet, 1910.

 1. Harav Hagaon MO"H Chanaya Yom-Tov Lipa T"B (Teitelbaum)

 2. Hagvir R' Moshe Arye Freind

 3. His son R' Yitzchak

 4. His son R' Shalom

 5. His son in law R' Yacov Yehuda Glick Ha-Cohen

 6. Hrav Hacharif MO"H Chaim Arye Kahana DOM"TZ

 7. His son R' Yehuda Kahana

 8. R' Zvi Elimelech Fuchs

 9. His son in law R' Zvi Fried

 10. R' Chaum Koifman the old

 11. R' Yehuda Festinger

 12. R' Chaim Kahana

 13. His brother R' Nachman Zvi Kahana

 14. His brother R' Znvil Kahana

 15. My brother R' Baruch Tabak

 16. My sisters husband R' Mordechay Shmuel Basch

 17. His son R' Menachem

 18. My child's spouse father R' Chaim Arye Vieder

 19. His son R' Shalom

 20.  My child's spouse father R' Israel David Glick

 21. R'  Yacov Grinvald

 22. My daughter's husband R' Avraham Vieder

 23. R' Israel Shmuel Rubin

 24. R' Avraham Stern

 25. R' Israel Zvi Lieberman

 26. His son B' Avraham Lieber

 27. R' Baruch Steinmetz

 28. R' Zvi Arye Steinmetz

 29. His brother R' Mendil steinmetz

 30. R' Yehoshua Palig Wiener

 31. R' Avraham son of R' Zvi Yechiel Koifman

 32. R' Shmuel Gerner

 33. R' Anshil Vieder

 34. R' Eliezer lax

 35. R' Zelig Gutman

 36. His brother R' Feivish Gutman

 37. R' Akiva Friedman

 38. His son R' Avraham Friedman

 39. My Sister's husband R' Yitzchak Aron Shu"b

 40. My Sister's husband R' Yacov Chaim Sega"l Shu"b

 41. R' Avraahm Levi Sega"l

 42. R' Hirsch Festinger

 43. His son R' Chaim Avraham

 44. R' Pinchas Bacher

 45. R' Yitzchak Miller

 46. R' Nachum Yehuda Pasternak

 47. R' Chaim Tabak

 48. R' Mendil Moshe Pollak

 49. R' Zalman Moskovitch

 50. R' Simcha Shalom Viezel

 51. R' Moshe Fuchs

 52. R' Avraham Naftali Schwartz

 53. His Brother R' Israel Mendil Schwartz

 54. R' Shmuel Sak

 55. R' Leib Burger

 56. R' Avraham davidovitch

 57. R' Leibisch Basch

 58. R' Shmuel Retik

 59. R' Itzik Leib Roita

 60. R' Mendil Yosipovitch

 61. R' Shimon Grinfeld

 62. R' Eliyahu Geyer (Kitif)

 63. R' Shalom Kasner

 64. R' Aizik Pollak

 65. R' Shmuel Lieberman

 66. R' Aron Leib Basch

 67. R' Moshe Leibovitch

 68. R' Moshe Fuchs Ha-Levi

 69. R' Reuven Handwerker HaCohen

 70. R' Zvi Arye Grinvald

 71. R' David Roicher

 72. R' Meir Pollak (Juad)

 73. R' Liezer Nisan Glick

 74. R' Raziel Katz

 75. R' Natan Neta Sak

 76. R' Bertzi Koifman

 77. R' Mendil Halpert

 78. R' Manish Son of R' Sinai Shretir

 79. His son R' Leib Shretir

 80. R' Eliezer Peril

 81. R' Chanina Eliezer Roita

 82. R' Avraham Baruch Szmuk

 83. R' Ozer Markovitch

 84. R' Altir Markovitch

 85. R' Yudil son of R' Yakov Ben-Zion Weiss

 86. R' Shlomo Dov Ha-Levi Heller

 87. R' Meir Szmuk

 88. R' Aizik Indik

 89. R' Shlomo Neiovitch

 90. R' Zvi Elimelech Kahana

 91. R' Yiztchak Davidovitch

 92. R' Yechezkel Mendel Kahana

 93. R' Yacov Chaim Fuchs

 94. R' Refael Stein

 95. R' Chaim David Rachlitz

 96. R' Moshe Henik

 97. R' Zvi Meir Steinmetz (Bistra)

 98. R' Yechezkel Zimand

 99. R' Moshe Pollak

 100. R' Simcha Weinberger

 101. R' Meir Fried

 102. R' Moshe Yitzchak Basch

 103. R' Chaim Meir Troib Katz

 104. R' His brother R' Yosef Troib Katz

 105. R' Dov Berish son of  Pela

 106. R' Moshe Yakobovitch

 107. R' Yosef Stein

 108. R' Meir Davidovitch

 109. R' Zvi Arye son of Chantzi lax

 110. R' Rachmiel Tenenboim

 111. R' Moshe Zvi Katzenmacher

 112. R' Yitzchak Ratha

 113. R' Feivish Lebovitch

 114. R' Ze'ev Wolf Farkash (Wilchovitch)

  21. Sefer Erech Sha"y- on Yo"D, by Sklomo Yehuda son of Pesach Zvi Tabak, Sighet, 1897.

 1. Harav Hagaon Hatzdik MO"H Chananya Yom-Tov Lipa T"B (Teitelbaum)

 2. My brother R' Baruch Tabak

 3. My son in law R' Shlomo Dov Heller

 4. My son in law R' Avraham Vieder

 5. My son in law R' Aron Yacov Fisch (Borsa)

 6. R' Avraham Koifman

 7. R' Avraham Davidovitch

 8. R' Aron Pollak

 9. R' Altir Markovitch

 10. R' Avarham Lieberman

 11. R' Itzik Miller

 12. R' Aron Katz

 13. R' Elkana Moskovitch

 14. R' Asher Yeshaya Schwartz

 15. R' Baruch Steinmetz A"H

 16. R' Ben-Zion Weiss

 17. R' David Gedalya Einhorn

 18. R' Hirsch Malech Fuchs

 19. His son in law R' Hirsch Fried

 20. R' Hirsch Leib son of R' Joel Lax

 21. R' Hirsch Malech Kahana

 22. R' Zanvil son of R' Y. Kahana

 23. R' Zanvil son of R'  Kalman Kahana

 24. R' Zusia Gudel

 25. R' Chaim Koifman

 26. His child's spouse  father R' Chaim Leib Vieder

 27. R' Chaim Frager

 28. R' Chaim tabak

 29. R' Chanina Roit

 30. R' Yiztchak Roit

 31. R' Yitzchak Freind

 32. R' Israel Hirsch Lieberman

 33. R' Yacov Glick

 34. His son R' Yosha Zvi

 35. R' Israel Yacov Halpert

 36. R' Yechezkel Zimet

 37. R' Israel Klein

 38. R' Yacov Stark

 39. R' Yacov Grinvald

 40. R' Yudil son of R' Chaim Leib kahana

 41. R' Yacov Schongut

 42. R' Yacov Festinger

 43. R' Yosef Itzik Drumer

 44. R' Israel Schonblum

 45. R' Israel Mendel Schwartz

 46. R' Israel Yacov Kahana (Siniver)

 47. R' Yudil Festinger

 48. R' Yacov Chaim Shu"b

 49. R' Leib Burger

 50. R' Lazer Perl

 51. R' Lazer Lax

 52. R' Lazer Viezel

 53. R' Lazer Tobias

 54. My sister's husband R' Mordechay Shmuel Basch

 55. R' Moshe Arye Freind

 56. R' Menachem Moshe Pollak

 57. R' Meir Lax

 58. R' Mendel Steinmetz

 59. R' Meir Davidovitch

 60. R' Moshe Schonfeld

 61. R' Mordechay Grienboim

 62. R' Moshe Hertz

 63. His son R' Simcha Yosef

 64. R' Moshe Basch

 65. R' Moshe Yosef Gutman

 66. R' Michal Kahana

 67. R' Mordechay Shu"b

 68. R' Meir Shalom Klein

 69. R' Menachem son of R' Binyamin Z"L

 70. R' Naftali Halpert

 71. R' Neta Sak

 72. R' Nachman Hersch Kahana

 73. R' Sander Kratz

 74. R' Ozer Markovitch

 75. R' Amram Karnitzer

 76. R' Azriel Fuchs

 77. R' Feivish Gutman

 78. R' Kalman Kahana

 79. R' Shmuel Gergir

 80. R' Shimon Grinfeld

 81. R' Shlomo Basch (the young)

 82. R' Shalom Freind

 83. R' Shalom Matzan

 84. R' Shimon F"M (Feldman?)

 85. R' Shalom Rubin

 86. R' Shlomo Drumir

 87. R' Avigdor Ganz

  22. Sefer Yismach Moshe, by Moshe Teitelbaum, Chelek Rishon, brought to print by Meir Shtesel, Sighet, 1904.

 1. HHGH"TZ MO"H Chaim Zvi Teitelbaum AB"D Authors drandson

 2. R' Yacov Glick

 3. R' Aizik Leib Fayewerker

 4. R' Zvi Shtesel

 5. R' Leib Burger

 6. R' Moshe Chaim Stahl

 7. R' Yuda Stahl

 8. R' Zisha Elimelech Davidovitch

 9. R' Avraham Yacov Foygel

 10. R' Eliezer Viezel

 11. R' Shlomo Hilel Zalman Glick

 12. R' Ozer Markovitch

 13. R' Chaim Schnitzler

 14. R' Dov son of R' Shalom HaCohen (Stanislow)

 15. B' Avraham Weiberger

 16. R' Yosef Chaim son of R' Elimelech Klein

 17. R' Moshe Rosentahl

 18. R' Chaim Tabak

 19. R' Israel Schonblum

 20. R' Shlomo Basch

 21. R' Shalom Freind

 22. R' Joel Zimand

 23. R' Shaul Leib Steinmetz

 24. R' Shmuel Moshe Bergir

 25. HH"G MO"H Slomo Leib DAYAN

 26. HR' HADAYAN MO"H Shlomo Hellir

 27. R' Mordechay Margaliot

 28. R' Yoshua Hersch Glick

 29. R' Mordechay Yechezkel Zimend

 30. R' Shmuel son of R' Pinchas Arye

 31. R' Alexander Wirtzberger

 32. R' Yitzchak Miller

 33. R' Avraham Friedman

 34. R' Yacov Grinvald

 35. R' Yitzchak Freind

 36. R' Azriel Katz

 37. R' Shmuel Meir Klein

 38. R' Chaim Leib Vieder

 39. R' Michal Kahana

 40. R' Menachem Ze'ev Kahana

 41. R' Moshe Yosef Gutman

 42. R' Moshe Fuchs

 43. R' Ze'ev Kahana

 44. R' Menachem Mendel Ekstein

 45. R' Israel Mendel Schwartz

 46. R' Naftali Vinkler

 47. R' Anshil Vieder

 48. R' Shaul Leib Steinmetz

 49. R' Yitzchak Aron Shu"b

 50. R' Yacov Shu"b

 51. R' Refael Stein

 52. R' Hersch Leib Lax

 53. R' Michal Moshe

 54. R' Yitzchak Elimelech Vieder

 55. R' Avraham Vieder

 56. R' Asher Yeshaya Schwartz

 57. R' Meir Schwartz

 58. R' Sandir Kratz

 59. R' Nachman Hoifman

 60. Geshviger (?) Stern

 61. R' Israel Yacov Halpinrt

 62. R' Eliyahu Horowitz

 63. R' Chaim Eliezer Reichart

 64. R' Chaim Lieberman

 65. R' Ozer Steinmetz (Kenigsfield)

 66. R' Yakov Moshe Weinberger

 67. R' Yitzchak Karenbli (Desesht)

 68. R' Moshe Willinger

 69. R' Avraham Willinger

 70. R' Yekutiel Yehuda Shtoib

 71. R' Yhuda Shimshon Steinbach

 72. R' Aron Shmuel Bretler (Berbesht)

 73. R' Nachum Stein (Botiza)

 74. R' Israel Dov Rosenboim (Pest)

 75. B' Matityahu Gross (Zshimt)

 76. R' Shlomo Koifman (Berbesht)

 77. R' Shmuel Shmelki Kish (Kopnik)

 78. R' Yacov Slomovitch (Dragmiresht)

 79. R' Chaim Hilman

 80. R' Yitzchak Aizik Feyerwerger (Slatvina)

 81. B' Israel Chaim Samit

 82. B' Yechezkel Avraham Schwartz

 83. R' Chaim Fuchs (Kirishmeze)

 84. R' Ben-Zion Zahler

 85. R' Shlomo Katz Shu"b

 86. R' Altir Beck

 87. R' Yacov Finker Ostravtzer (Munkatch)

 88. R' Pinchas Kahana (Dieri Manashtar)

 89. R' Moshe son of Chaya Chana Berliner ( Mikif)

 90. R' Altir David Zvi Adler (Mikif)

  23. Sefer Kise Rachamim, by Chaim Yosef son of Yitzchak Azulay, brought to print by Naftali son of Yacov Schonfeld, Munkatch, 1868.

 1. Hrav HAMO"G Zalman Leib Teitelbaum

 2. Hadayan R' Chaim Leib Kahana

 3. R' Naftali Heilperin

 4. R' Kalman Kahana

 5. R' Yosef Kahana

 6. R' Moshe Arye Freint

 7. R' Chaim Mordchay Schwartz

 8. R' Yehuda Israel Hofman

 9. R' Akiva Weiss

 10. R' Simcha Viezel

 11. R' Shmuel Katz

 12. R' Yudil Shu"b

 13. R' Yehuda Pels

 14. B' Yehuda Tenenboim

 15. R' Chaim Rosinboim

 16. R' Eliyahu Festinger

 17. R' Shmuel Gerner

 18. R' Mendel Sofer

 19. R' Yukil

 20. R' Yitzchak Aron Shu"b

 21. R' Pinchas Arye Hacohen

 22. R' Chaim Shmuel

 23. R' Yacov son of Lipman

 24. R' Zindel Shreter

 25. R' Mendel G"M (Goldman?)

 26. R' Zvi Elimelech Fuchs

 27. R' Zelig Grin

 28. R' Shmuel Sofer

 29. R' Yehuda Kahana

 30. R' Yitzchak Vieder

 31. R' Moshe Zvi Schwartz

 32. R' Yacov Tenenboim

 33. R' Binyamin Ze'ev

  24. Sefer Shevet Miyehuda, by Yehuda Grinvald, chelek rishon, brought to print by Avraham Chanoch Friedman, Seini, 1928.

 1. HAGH"TZ Chaim Zvi teitelbaum

 2. MO"H Avigdor Grinvald

 3. MO"H Avraham Zvi Vieder

 4. MO"H Uriyah Fiksler

 5. MO"H Avraham Mordechay Malik

 6. MO"H Avraham Aba Yacobiner

 7. MO"H Efraim Shmuel Kupferman (Strimtera)

 8. His brother B' Yosef Yacov

 9. MO"H Gershon Arye Schwartz

 10. MO"H David Zicherman

 11. MO"H Pinchas Bacher

 12. MO"H Chaim Zvi Zimant

 13. MO"H Chaim Sega"l Frager

 14. MO"H Israel Yacov Halpert

 15. MO"H Israel Weiss

 16. Mordechay Levinger

 17. MO"H Leib Kahana

 18. MO"H Mendel Levi

 19. MO"H Moshe Yacov Kratz

 20. MO"H Moshe Zvi Kahana

 21. MO"H Meir Rosenfeld

 22. MO"H Menachem Katz

 23. MO"H Fishel Berkovitch

 24. MO"H Shmuel Petriver

 25. MO"H Shmaya Steimetz

  25. Sefer Pri Megadim al YO"D, by Yitzchak son of Yacov Yisachar Ber Rosenboim, Sighet, 1925.

 1. R' Arye Leib Ysovitch

 2. R' Nachum Wolf

 3. R' Kalman Davidovitch

 4. R' Mordechay Bruckstein

 5. R' Aron Bruckstein

 6. R' Yechazkel Fuchs

 7. R' Eliezer Slomovitch

 8. R' Antchil Deitch

 9. R' Chaim Arye Kuperman

 10. R' Eliyahu Stern

 11. R' Moshe Lerner

 12. R' Eliyahu Kizelnik A"H

 13. R' Zvi Hirsch Ratha A"H

 14. R' Aron Hartstein A"H

 15. R' Dov Beril Ashkenazi

 16. R' Yehoshua Meir Weiss

 17. R' Efraim Fishel Foygel

 18. R' Eliezer Fisch

 19. R' Yitzchak Aizik Weiss

 20. R' Avraham Refael Marmor

 21. R' Pesach Zvi Tabak

 22. R' Yeshaya Leib Steinmetz

 23. R' Yosef Zvi Rosenberg

 24. B' Menachem Ze'ev Rosenberg

 25. R' Nachman Koffler

 26. R' Yehoshua Koffler

 27. R' Avarham Friedman

 28. R' Yosef Rachlitz A"H

 29. R' Yacov Davidovitch

 30. R' Shimon Klein

 31. R' Moshe Chaim Yakobovitch

 32. R' Efraim Yacobovitch

 33. R' Shbtai Fuchs

 34. R' Yitzchak Leibovitch

 35. R' Antchil Mendelovitch

 36. R' Yuda Moldovan

 37. R' Avraham Herskovitch

 38. R' Yuda Szmuk

 39. R' Mordechay Szmuk

 40. R' Menachem Mendel SHO"B

 41. R' Chaim Grin

 42. R' Eliyahu Yehuda son of R' Mordechay Yanger

 43. R' Shmuel Zanvil son of R' Menachem Ze'ev Kahana

 44. R' Alter Tabak

 45. R' Yosef Chaim Kofman

 46. H' Tcherna Ratha (woman)

 47. H' Rachel Lea Gidalovitch (woman)

 48. H'Baila Gudel (woman)

 49. H' Risa Goldstein(woman)

 50. H' Pesil daughter of Bila (woman)

 51. H' Peril Stein (woman)

 52. H' Rachel Tchiya (woman) daughter of R' Mordechay A"H

 53. H' Rachel (woman) Daughter of Nachum Ze'ev A"H

 54. R' Alter Yacov Menachem son of Joel Arye

 55. R' Azriel son of Yosef

 56. R' Jona Efraim son of Moshe Ze'ev

 57. R' Baruch Grinfeld

   

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975



לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************