שמות מספר החברה קדישא
    


List of some 400 names of members of the "Chevra Kadish" and "Bikur Cholim" Society   in Sighet .The names are taken from the protocols that were made between 1885-1922. As the lists are hand written in Yiddish (Hebrew letters), and sometimes difficult to read, this is a combination of several lists taken in various years. The names marked with * are from the earliest list taken in 1885. The letters BR stand for Ben Rabi (son of ..).  The list is by the Hebrew Aleph- Beit.( Nachi [Menachem] Keren [

Aleph

 1. Ainhorn (Inhorn) Yekutiel Yehuda

 2. Adler Yekutiel Yehuda

 3. Adler Pinchas

 4. Eizickovitz Zvi

 5. Eizickovitz Eliyahu

 6. Eizickovitz Moshe Gershon

 7. Eizickovitz Pesach Zvi

 8. Eizickovitz Eliyah

 9. Indig Hirsch

 10. Indik Moshe david

 11. Indik Eizik

 12. Indik Shlomo Hirsch

 13. Ashkenazi Dov

 14. Adlerstein Yacov

 15. Axhorn (Exhorn) Yehoshua

 16. Abrahan Shmuel

 17. Adelstein Yacov

Beit

 1. Basch Yehoshua

 2. Basch Moshe

 3. Basch Mordechay Shmuel *

 4. Basch Kalman

 5. Basch Aharon Yehuda

 6. Basch Aharon

 7. Basch Menachem

 8. Basch Hirsch

 9. Birger (Berger, Burger) Leib

 10. Birger Moshe

 11. Birger Eliezer

 12. Birger Yona

 13. Birger Chaim

 14. Berkavitch (Berkowitz) Ezra

 15. Berkavitch Hirsch

 16. Berkavitch Chaim Yosef

 17. Benet Israel

 18. Benet Refael

 19. Blumenfeld Moshe

 20. Blumenfeld Shimon

 21. Bradstein Yechiel

 22. Blank Aharon

 23. Bacher Pinchas

Gimmel

 1. Gutman Avraham

 2. Gutman Feivish

 3. Gutman Yackov Leib

 4. Gutman Arye

 5. Gutman Israel Zvi

 6. Gutman Zelig

 7. Grinvald (Grunvald) Avraham David

 8. Grinvald Avigdor (Vigdor)

 9. Grinvald Yacov

 10. Grinvald Shlomo

 11. Grinvald Doctod Shlomo

 12. Gaydel Bussi

 13. Globermann Avraham David

 14. Glik (Gluck) Shalom

 15. Glik  Yosef

 16. Grober (Gruber) Meir Hertz

 17. Grober Tuvia

 18. Gliksman (Gluksman,Gluckman) Yekutiel

 19. Goldstein Arye

 20. Ganz Avigdor BR Avraham *

 21. Goldsmitdt (Goldshmit) Berl

 22. Geordel

 23. Green Zalman

 24. Green Chaim Yosef

 25. Glickstern Shimshon

 26. Gruner (or Grober) Shmuel *

 27. Goldberger Kalman

 28. Grinfeld (Grunfeld) Shimon

Daled

 1. Davidovitch (Davidowitz) Eliyahu

 2. Davidovitch Yekutiel Elimelech

 3. Davidovitch Avraham *

 4. Davidovitch Yitzchak

 5. Davidovitch Kalman

 6. Davidovitch David

 7. Davidovitch Meir

 8. Deitch (Deutch) Yacov

 9. Deitch Eliezer

 10. Deitch Hirsch

He

 1. Hershkovitch (Herskowitz) Shmuel Hirsch

 2. Hershkovitch Chaim Yosef

 3. Henig (Hunig) Moshe

 4. Henig Simcha Yosef

 5. Hirsch Yitzchak

 6. Halpert Israel Yacov

 7. Halpert Naftali *

 8. Hacohen Shalom Rubin

 9. Hirschberg Avraham Leib

 10. Halperin (Heilperin) Naftali *

 11. Halperin Yehuda BR Naftali *

 12. Hartstik (Hartstein) Aharon David

Vav

 1. Weiss Israel

 2. Weiss Eizik Eyber

 3. Weiss Arye Leybisch

 4. Weiss Pinchas

 5. Weiss Ben-Zion

 6. Weiss Yacov

 7. Weiss Yudil (Yehuda)

 8. Weiss Yacov BR Yochanan Yehuda

 9. Wieder Meir

 10. Wieder Hirsch Leib

 11. Wieder Mendel

 12. Wieder Chaim Leib

 13. Wieder Avraham Zvi

 14. Wieder Anschil

 15. Wieder Yitzchak *

 16. Weiner Shimon

 17. Weiner Baruch

 18. Viesel (Vizel) Yechezkel Yacov

 19. Viesel Simcha

 20. Viesel Eliezer

 21. Weinberger Avraham

 22. Weinberger Yosef BR Chaim Alter

 23. Weinberger Alter Chaim

 24. Weinberger Simcha

 25. Weinberger Yizchak

 26. Weinberger Yosef

 27. Valerstein Noshe Natan

 28. Willieger Israel

 29. Willienger Avraham *

 30. Wunder (or Wieder or Vinder) Caim Leib

 31. Wunder Nachman

 32. Wunder Avraham Zvi

Zain

   1.    Zicherman Moshe Zvi

Chet

   1.     -------

Tet

 1. Troib (Traub)- Kat"z Yosef *

 2. Troib-Kat"z Chaim Meir *

 3. Troib-Kat"z Mordechay

 4. Troib (Traub) Yudil (Yehuda)

 5. Tabak Hilel

 6. Tenenboum Israel (His widow )

Yud

 1. Ya'acover Avraham Aba

 2. Yacobovitch (Yakobovitz) Avraham Kalman

 3. Itzkovitch Yitzchak

 4. Yasavitch Elya (Eliahu)

 5. Yasavitch Yacov

 6. Yasavitch Leib

 7. Yunger Fischel

 8. Yunger Avraham Leib

Kaf

 1. Kahana Leib Chatan Moshe Kahan

 2. Kahana Yechiel Michal *

 3. Kahana Arye Leib

 4. Kahana Yehuda

 5. Kahana Avraham Arye

 6. Kahana Shaul Leib

 7. Kahana Shmuel

 8. Kahana Feivish

 9. Kahana Berish

 10. Kahana Nechemya

 11. Kahana Mordechay

 12. Kahana Mechil

 13. Kahana Chananya

 14. Kahana Yechiel Mechl

 15. Kahana Baruch Zvi

 16. Kahana Nachman Zvi *

 17. Kahana Mendel Yoel

 18. Kahana Hirsch Malech

 19. Kahana Chezkel (Yechezkel)

 20. Kahana Israel

 21. Kahana Moshe Shmuel

 22. Kahana Shalom

 23. Kahana Kalman

 24. Kahana Chaim

 25. Kahana Zanvil BR Yosef Yochanan

 26. Kahana Zanvil BR Klonimus

 27. Kahana Zanvil BR Kalman

 28. Kahana Shalom BR Kalman

 29. Kahana Yehuda BR Chaim Arye *

 30. Kahana Mandil Wolf

 31. Kahana Shalom BR Chaim

 32. Kahana Leib BR  Yosef Yochanan

 33. Kat"z Yosef

 34. Kat"z Aharon

 35. Kat"z Shmuel

Lamed

 1. Lax Shaul

 2. Lax Eliezer

 3. Lax Hirsch Leib *

 4. Lax Mordechay Azriel

 5. Lax Feivel Leib

 6. Lax David

 7. Lax Joel *

 8. Lax Zvi Arye BR Joel *

 9. Liberman Chaim

 10. Liberman Shmuel *

 11. Liberman Shalom

 12. Liberman Israel Hirsch

 13. Liberman Avraham

 14. Leibovitch (Leibowitz) Moshe

 15. Leibovitch Chaim *

 16. Leibovitch Avraham

 17. Leibovitch Feivish

 18. Levinger Mordechay

 19. Levinger Leib

 20. Lichtenstein Yacov Hilel

 21. Levi Avraham

 22. Landoi Berl

Mem

 1. Miller Kalman

 2. Miller Mendel Wolf

 3. Miller Yitzchak

 4. Miller Hirsch

 5. Mutzan Avraham Chaim

 6. Mutzan Feivish

 7. Markovitch (Markowitz) Alter

 8. Markovitch Ozer

 9. Markovitch Chaim BR Ozer

 10. Markovitch Chaim Yitzchak

 11. Markovitch Yitzchak Menachem

 12. Moshkovitch (Moskowitz) Yitzchak

 13. Moshkovitch Elkana

 14. Moshkovitch Yacov

 15. Moshkovitch Alter

 16. Malik Israel David

 17. Malik Yacov

 18. Malik Yacov Yehuda

 19. Modern Kalman

 20. Mayer Mordechay

 21. Mandel Chezkel (Yechezkel)

 22. Mandel Yacov Zvi

 23. Mandel Israel *

 24. Mandel Zusa

 25. Mandel Ben-Zion BR Israel

 26. Mendelovitch Meir

Nun

 1. Neilander Ze'ev Wolf

 2. Nachmanovitch Mordechay

 3. Nadler Yechezkel David

 4. Nemish Aizik

 5. Neiweiss Leibish

Samech

 1. Szmuk Yechiel Michal BR Betzalel

 2. Szmuk Nachman Eliya (Eliyahu) BR Betzalel

 3. Szmuk Neta *

 4. Szmuk Mendel

 5. Szmuk Baruch

 6. Szmuk Yosef

 7. Szmuk Mordechay

 8. Szmuk Leib

 9. Szmuk Nachum

 10. Szmuk Yosef BR Nachum

 11. Szmuk Joel BR Yehuda

 12. Szmuk Joel BR Shlomo

 13. Szmuk Yehuda

 14. Szmuk Yotzchak

 15. Szmuk Eliezer BR Chaim Israel *

 16. Sax Mendel

Ain

   1.   Estraicher Yitzchak

Pey

 1. Pollack Aizik

 2. Pollack Yosef Aizik

 3. Pollack Pesach Zvi

 4. Pollack Manish

 5. Pollack Aharon

 6. Friedman Yehoshua Zvi

 7. Friedman Zvi Betzalel

 8. Friedman Avraham

 9. Fried Meir

 10. Fried Hirsch

 11. Fried Shlomo

 12. Fried Mordechay David BR Zvi *

 13. Fried Moshe Mordechay

 14. Fried Zvi BR Yitzchak *

 15. Fried Henrik

 16. Fux Eliezer

 17. Fux Yitzchak

 18. Fux Hersch Malik

 19. Fux Moshe Ber

 20. Fux Moshe

 21. Fux Chaim

 22. Fux Mordechay David

 23. Fux Yechezkel

 24. Fux Zvi Elimelech *

 25. Perl Yitzchak Meir

 26. Perl Eliezer

 27. Perl Yosef Zvi

 28. Perl David

 29. Perl Mendel

 30. Perl Anschil

 31. Frumer Shmuel

 32. Frumer Yosef

 33. Frumer Chaim

 34. Freind (Froind) Tuvia

 35. Friend Moshe Arye

 36. Friend Yosef Shmuel

 37. Friend Shalom

 38. Friend Yitzchak

 39. Friend Refael

 40. Feierverker Aizik Leib

 41. Feierverker Yechiel Michal

 42. Farkash Moshe

 43. Farkash Shaul

 44. Festinger Yacov

 45. Festinger Yehuda

 46. Festinger Chaim Avraham

 47. Fisher Berl

 48. Fisch Shlomo Leib

 49. Pasternak David Zvi

 50. Fischman Mendel

 51. Feldner David

 52. Frenkel Shlomo

 53. Frager Chaim BR Yacov *

 54. Foygel Neta

Zadi

 1. Zimend ( or Zimerman)Yechezkel

 2. Tzimend Mordechay Yechezkel

Kuf

 1. Kratz David

 2. Kratz Avraham

 3. Kratz Moshe Yacov

 4. Kratz Sender

 5. Kratz Yechiel Zvi

 6. Klein David

 7. Klein Yehuda

 8. KleinYosef Shmuel

 9. Klein Moshe Yosef

 10. KleinYehoshua

 11. Kaufman (Koifman) Israel Mendel

 12. Kaufman Chaim

 13. Kaufman Yacov Leib

 14. Kaufman Israel Menachem

 15. Kaufman Yechezkel

 16. Kaufman Moshe

 17. Kaufman Avraham Baruch

 18. Kaufman Bertzi

 19. Kaufman Yosef

 20. Kaufman Nachman

 21. Kaufman Chaim Mendel

 22. Kaufman Hirsch Leib

 23. Kaufman Avraham

 24. Kalman (or Klein) Mendel Wolf

 25. Kalman Yosef

 26. Kalman Yosef Shmuel

 27. Kasirer (or Kasiver) Israel *

 28. Kasirer Yermiyahu *

 29. Kasirer Chaim David *

 30. Kasirer Yitzchak

 31. Kestenbaum Yosef

 32. Kestenbaum Avraham Shmuel

 33. Kreitman Sender

 34. Kesner Israel

 35. Kahan Moshe Leib

Resh

 1. Ratha (Roth) Yosef Yehuda BR Hirsch

 2. Ratha Zvi

 3. Ratha Yitzchak

 4. Rosenberg Zvi Hirsch

 5. Rosental Avraham Moshe

 6. Rosental Moshe

 7. Rosener David

 8. Rottenberg Yosef Yitzchak

 9. Rothner Beyda

 10. Rosenfeld Meir

 11. Rosenkrantz Mordechay

 12. Reizner Yosef Mordechay

 13. Rubin Shalom

 14. Riemer Chaim

 15. Roitman Mordechay

Shin

 1. Stern David

 2. Stern Avraham

 3. Stern Chaim Zvi

 4. Stern Chaim Avigdor

 5. Stern Baruch

 6. Stern Meir

 7. Stern Betzalel

 8. Stern Meir Zusya

 9. Stern Shmuel

 10. Stern Yosef *

 11. Steinmetz Baruch

 12. Steinmetz Shaul Leib

 13. Steinmetz Mendel

 14. Steinmetz Aharon Yechiel

 15. Steinmetz Yechezkel

 16. Steinmetz Baruch Menachem

 17. Steinmetz Fishel

 18. Schwartz Avraham Hirsch

 19. Schwartz Yosef

 20. Schwartz Chaim Mordechay

 21. Schwartz Israel Mendel *

 22. Schwartz Asher

 23. Schwartz Gershon Arye

 24. Schwartz Ben-Zion

 25. Stein Eliyahu Wolf

 26. Stein Mordechay *

 27. Stein Hirsch

 28. Stein Yosef *

 29. Stein Chaim Avigdor BR Yosef

 30. Shlomovitch Hirsch

 31. Shlomovitch Yacov

 32. Shlomovitch Yacov David

 33. Shreter Mordechay

 34. Shreter Leib

 35. Shreter Avraham

 36. Shreter Aizik Meir

 37. Shreter Meir

 38. Shreter Munash

 39. Shreter Yehuda

 40. Shreter Aharon Zvi

 41. Sternberg Chaim

 42. Sternberg Naftali

 43. Sterenberger Hirsch

 44. Shimanovitch Motya

 45. Steinman Shlomo

 46. Schonfeld Moshe

 47. Shtesil Hirsch

 48. Schehnblum Israel

 49. Schengut Yakov *

 50. Steinbach Yudil

 51. Stahl Moshe Natan

 52. Shtroisman Shlomo

 53. Stark Yacov

 54. Scharf Yeshaya

 55. Shtarhali Yehuda

 56. Schreiber Hirsch

 57. Steingiser Mendel

Taf

 1. ----------

  ----------------------------------------END--------------------------------------------------

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************