א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ד-101 944 ד???     פסח ?   36 17 1
ד-23 562 דאבריש צירל     משה גדליה  תרע"ז   39 9 1
ד- 1 4 דבורה מאניש שערטיר יצחק תרס"ג   4 1 1
ד-5 63 דבורה     משה תרמ"ה   69 1 1
ד-6 72 דבורה יונה אפרים בורגער יהודא תרמ"ח   6 2 1
ד-7 97 דבורה     ארי'   תרמ"ג   33 2 1
ד-27 645 דבורה משה שרעטיר דוד   תרפ"ח   4 11 1
ד-28 646 דבורה חיים ליב ווידער מאיר האלפערט תרע"ח   5 11 1
ד-39 889 דבורה     אברהם תרע"ד   65 16 1
ד-43 962 דבורה דוד רוזניער ראובן תר"ץ   54 17 1
ד-44 994 דבורה     יהודא מנחם תרנ"ד   12 18 1
ד-45 1013 דבורה     מאיר  תרנ"ב   31 18 1
ד-46 1021 דבורה     אליעזר תרנ"ו   39 18 1
ד-47 1055 דבורה     נחמן תרנ"ד הילדה 80 18 1
ד-50 1157 דבורה     גדליה תרע"ו   59 19 1
ד-57 1466 דבורה   כ"ץ שלמה תרצ"א   14 23 1
ד-61 1682 דבורה   גוטמאן יעקב תש"א   18 26 1
ד-68 2004 דבורה     צבי תר"ס   1 4 2
ד-82 2597 דבורה   כהנא נחמן תרפ"ד   37 18 2
ד-83 2598 דבורה     שלום תרפ"ד   37 18 2
ד-84 2689 דבורה   דרוממער אברהם שמואל תרצ"ח   36 20 2
ד-90 2883 דבורה     אליה תרי"ג   12 2 3
ד-91 2888 דבורה     יצחק תר"א   19 2 3
ד-98 3146 דבורה נחמן צבי כהנא הלל תרצ"א   8 13 3
ד-103 3331 דבורה זינוואל ווינער משה יהודה תרע"ד   43 3 4
ד-113 3724 דבורה     שמואל זאב תרפ"ז   11 21 4
ד-114 3727 דבורה     אברהם תרפ"ד   15 21 4
ד-116 3847 דבורה     עזי חיאל ? תשל"ג   9 5 5
ד-24 566 דבורה  יצחק עסטרייכער אברהם מרדכי תרס"ז   44 9 1
ד-111 3633 דבורה      נתן   תרצ"ג   29 15 4
ד-93 2897 דבורה העני     יצחק תר"פ   28 2 3
ד-92 2895 דבורה העני     ווידער יצחק תרי"ח   26 2 3
ד-34 724 דבורה העניא   כ"ץ אברהם תרצ"ו   54 13 1
ד-3 51 דבורה יוטא     יהודא תרנ"ד   50 1 1
ד-21 540 דבורה לאה     חיים צבי תרפ"ב   5 9 1
ד-11 308 דוב   וואלערשטיין שלמה צבי תרס"ו   38 5 1
ד-18 440 דוב   כ"ץ אפרים תרצ"ג הכהן 40 7 1
ד-20 518 דוב     יוסף תרמ"ט הכהן 57 8 1
ד-32 705 דוב     צבי תרס"א הלוי 25 13 1
ד-33 715 דוב   שעכטער יהושוע תש"א   37 13 1
ד-49 1150 דוב   הערשראוויטש אלכסנדר תרע"ז   48 19 1
ד-51 1194 דוב   פריש אברהם תרס"ח   20 19/20/2 1
ד-53 1295 דוב   נאדלער יעקב תרע"ד   2 20/21 1
ד-54 1322 דוב     בצלאל יהודה תרפ"ה   17 21 1
ד-67 1994 דוב     יוסף צבי תרמ"ב   25 3 2
ד-69 2036 דוב     קלונימוס תרכ"ט   43 4 2
ד-73 2287 דוב     מאיר דוד תרכ"ז   28 12 2
ד-80 2517 דוב     יעקב תרצ"ז   5 17 2
ד-85 2725 דוב   טעסלער יוסף תרצ"ו   62 21 2
ד-88 2867 דוב     שלמה תרכ"ו   49 1 3
ד-108 3558 דוב   קאפפעל ישראל אברהם  תרצ"ב   19 10 4
ד-78 2480 דוב ארי'     מנחם תרצ"ה   41 16 2
ד-35 753 דוב בער      מרדכי תרנ"ו   24 14 1
ד-13 338 דוב בעריל   ווינבערגער שמחה תרע"ט   13 6 1
ד-65 1874 דוב בעריש     יהודא יעקב תר"ס הכהן 6 1 2
ד-74 2300 דוב צבי     זיסא ארי' תרכ"ד   56 12 2
ד-104 3370 דוב צבי     ? תרע"ז   19 4 4
ד-14 341 דוד   דאווידאוויטש יוסף מרדכי תרע"ו   16 6 1
ד-15 346 דוד     שמואל יודא תרס"ו   21 6 1
ד-16 404 דוד     פנחס תר"נ הבחור 81 6 1
ד-17 435 דוד     חיים משה תרפ"ב   33 7 1
ד-22 556 דוד   קראטף? זאב דוב תרצ"ג   23 9 1
ד-25 610 דוד     ארי' תר"פ   16 10 1
ד-30 696 דוד     שמואל תרמ"ב   16 13 1
ד-31 701 דוד     אברהם יהודא תרנ"ב   21 13 1
ד-36 755 דוד     שבתאי תרמ"ג בחור 27 14 1
ד-38 826 דוד   גרינפל ישראל צבי תרס"ט   2 16 1
ד-40 914 דוד   קופמאנן צבי יחיאל תרס"ד   5 17 1
ד-42 945 דוד     אברהם צבי תרנ"ט   37 17 1
ד-48 1058 דוד     יעקב אליעזר ?   86 18 1
ד-55 1327 דוד   פאליג יהושע תרצ"ג   24 21 1
ד-56 1443 דוד   לעמיל פנחס תרס"ו ילד 73 22 1
ד-60 1662 דוד     יצחק איזיק תרנ"ו   10 25/26 1
ד-62 1728 דוד   מארמאר שלמה תר"ע הלוי 6 26/27 1
ד-63 1781 דוד   אברהאם בן ציון תרצ"ג   29 27 1
ד-64 1791 דוד   לאזראוויטש אברהם חיים תר"ע   54 27 1
ד-70 2079 דוד     דוב תרס"ג   59 5 2
ד-76 2405 דוד     דן תרפ"ב   22 15 2
ד-86 2765 דוד     יצחק תש"ד הלוי 1 23 2
ד-94 3045 דוד     יצחק ת"ר   24 6 3
ד-95 3079 דוד     דוד תקפ"ז   32 8 3
ד-96 3092 דוד     שלמה תק"ט   26 9 3
ד-97 3102 דוד     יואל ליב תר"ז הבחור 43 9 3
ד-99 3161 דוד     משה יעקב תרפ"ה   25 13 3
ד-100 3245 דוד     משה תרע"ד   19 2 3
ד-106 3448 דוד     יוסף ארי' תרע"ו   22 6 4
ד-107 3516 דוד   טעסלר אברהם תרס"ט   45 8 4
ד-109 3579 דוד   ווינער יהודא תרצ"ב   28 11 4
ד-115 3810 דוד     שואל צבי תש"ה   17 5 5
ד-117 3856 דוד     אברהם יוסף תשל"ז   12 5 5
ד-29 676 דוד      שמואל צבי תרמ"ז ילד 69 12 1
ד-105 3446 דוד      אברהם רפאל ? הלוי 17 6 4
ד-10 259 דוד     לאקס מרדכי עזריאל תרפ"ג   35 4 1
ד-41 925 דוד אשר זעליג     יעקב נטע תרנ"ה   16 17 1
ד-19 444 דוד דוב     מנחם שלמה תרע"ז   44 7 1
ד-71 2085 דוד דוב   דאווידאוויטש אברהם תר"נ   6 6 2
ד-112 3699 דוד ישעי'     יצחק יעקב תש"ג הלוי 29 19 4
ד-81 2551 דוד ליב     משה תרפ"ד   59 17 2
ד-59 1645 דוד מאיר   סגל חיים אברהם תרע"א הבחור 1 25/26 1
ד-9 203 דוד צבי     מרדכי תרל"ח   78 3 1
ד-75 2387 דוד צבי     חיים תר"פ   63 14 2
ד-77 2465 דוד צבי   סטראלאוויטש ישראל יעקב תרצ"ח   24 16 2
ד-79 2513 דוד צבי     עזרא תרע"ט הלוי 77 16 2
ד-110 3588 דוד צבי     משה ת"ש   14 12 4
ד-37 770 דושנא זלמן זעלמאנאוויטש אליעזר תרפ"א הלוי 42 14 1
ד-89 2882 דושנא     יעקב תר"ו   10 2 3
ד-72 2146 דינה   שמואל צבי שפיטצער שלום תרנ"ה   15 7 2
ד-87 2793 דינה העגיעשי     בנימין  תש"א הלוי 56 24 2
ד-8 118 דינה רעכיל     זאב תרמ"ז   54 2 1
ד-26 639 דרעזא     נתן נטע תרמ"א   55 10 1
ד-102 3322 דרעזא     יצחק תרע"ג   34 3 4
ד-4 57 דרעזי     שמעון תרמ"ח   56 1 1
ד-52 1197 דרעזי     צבי יועץ תר"ס ילדה 23 19/20/2 1
ד-58 1484 דרעזיל   קאליש אליעזר תרצ"ג   35 23 1
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים