א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ד-101 944 ד???     פסח ?   36 17 1
ד-23 562 דאבריש צירל     משה גדליה  תרע"ז   39 9 1
ד- 1 4 דבורה מאניש שערטיר יצחק תרס"ג   4 1 1
ד-5 63 דבורה     משה תרמ"ה   69 1 1
ד-6 72 דבורה יונה אפרים בורגער יהודא תרמ"ח   6 2 1
ד-7 97 דבורה     ארי'   תרמ"ג   33 2 1
ד-27 645 דבורה משה שרעטיר דוד   תרפ"ח   4 11 1
ד-28 646 דבורה חיים ליב ווידער מאיר האלפערט תרע"ח   5 11 1
ד-39 889 דבורה     אברהם תרע"ד   65 16 1
ד-43 962 דבורה דוד רוזניער ראובן תר"ץ   54 17 1
ד-44 994 דבורה     יהודא מנחם תרנ"ד   12 18 1
ד-45 1013 דבורה     מאיר  תרנ"ב   31 18 1
ד-46 1021 דבורה     אליעזר תרנ"ו   39 18 1
ד-47 1055 דבורה     נחמן תרנ"ד הילדה 80 18 1
ד-50 1157 דבורה     גדליה תרע"ו   59 19 1
ד-57 1466 דבורה   כ"ץ שלמה תרצ"א   14 23 1
ד-61 1682 דבורה   גוטמאן יעקב תש"א   18 26 1
ד-68 2004 דבורה     צבי תר"ס   1 4 2
ד-82 2597 דבורה   כהנא נחמן תרפ"ד   37 18 2
ד-83 2598 דבורה     שלום תרפ"ד   37 18 2
ד-84 2689 דבורה   דרוממער אברהם שמואל תרצ"ח   36 20 2
ד-90 2883 דבורה     אליה תרי"ג   12 2 3
ד-91 2888 דבורה     יצחק תר"א   19 2 3
ד-98 3146 דבורה נחמן צבי כהנא הלל תרצ"א   8 13 3
ד-103 3331 דבורה זינוואל ווינער משה יהודה תרע"ד   43 3 4
ד-113 3724 דבורה     שמואל זאב תרפ"ז   11 21 4
ד-114 3727 דבורה     אברהם תרפ"ד   15 21 4
ד-116 3847 דבורה     עזי חיאל ? תשל"ג   9 5 5
ד-24 566 דבורה  יצחק עסטרייכער אברהם מרדכי תרס"ז   44 9 1
ד-111 3633 דבורה      נתן   תרצ"ג   29 15 4
ד-93 2897 דבורה העני     יצחק תר"פ   28 2 3
ד-92 2895 דבורה העני     ווידער יצחק תרי"ח   26 2 3
ד-34 724 דבורה העניא   כ"ץ אברהם תרצ"ו   54 13 1
ד-3 51 דבורה יוטא     יהודא תרנ"ד   50 1 1
ד-21 540 דבורה לאה     חיים צבי תרפ"ב   5 9 1
ד-11 308 דוב   וואלערשטיין שלמה צבי תרס"ו   38 5 1
ד-18 440 דוב   כ"ץ אפרים תרצ"ג הכהן 40 7 1
ד-20 518 דוב     יוסף תרמ"ט הכהן 57 8 1
ד-32 705 דוב     צבי תרס"א הלוי 25 13 1
ד-33 715 דוב   שעכטער יהושוע תש"א   37 13 1
ד-49 1150 דוב   הערשראוויטש אלכסנדר תרע"ז   48 19 1
ד-51 1194 דוב   פריש אברהם תרס"ח   20 19/20/2 1
ד-53 1295 דוב   נאדלער יעקב תרע"ד   2 20/21 1
ד-54 1322 דוב     בצלאל יהודה תרפ"ה   17 21 1
ד-67 1994 דוב     יוסף צבי תרמ"ב   25 3 2
ד-69 2036 דוב     קלונימוס תרכ"ט   43 4 2
ד-73 2287 דוב     מאיר דוד תרכ"ז   28 12 2
ד-80 2517 דוב     יעקב תרצ"ז   5 17 2
ד-85 2725 דוב   טעסלער יוסף תרצ"ו   62 21 2
ד-88 2867 דוב     שלמה תרכ"ו   49 1 3
ד-108 3558 דוב   קאפפעל ישראל אברהם  תרצ"ב   19 10 4
ד-78 2480 דוב ארי'     מנחם תרצ"ה   41 16 2
ד-35 753 דוב בער      מרדכי תרנ"ו   24 14 1
ד-13 338 דוב בעריל   ווינבערגער שמחה תרע"ט   13 6 1
ד-65 1874 דוב בעריש     יהודא יעקב תר"ס הכהן 6 1 2
ד-74 2300 דוב צבי     זיסא ארי' תרכ"ד   56 12 2
ד-104 3370 דוב צבי     ? תרע"ז   19 4 4
ד-14 341 דוד   דאווידאוויטש יוסף מרדכי תרע"ו   16 6 1
ד-15 346 דוד     שמואל יודא תרס"ו   21 6 1
ד-16 404 דוד     פנחס תר"נ הבחור 81 6 1
ד-17 435 דוד     חיים משה תרפ"ב   33 7 1
ד-22 556 דוד   קראטף? זאב דוב תרצ"ג   23 9 1
ד-25 610 דוד     ארי' תר"פ   16 10 1
ד-30 696 דוד     שמואל תרמ"ב   16 13 1
ד-31 701 דוד     אברהם יהודא תרנ"ב   21 13 1
ד-36 755 דוד     שבתאי תרמ"ג בחור 27 14 1
ד-38 826 דוד   גרינפל ישראל צבי תרס"ט   2 16 1
ד-40 914 דוד   קופמאנן צבי יחיאל תרס"ד   5 17 1
ד-42 945 דוד     אברהם צבי תרנ"ט   37 17 1
ד-48 1058 דוד     יעקב אליעזר ?   86 18 1
ד-55 1327 דוד   פאליג יהושע תרצ"ג   24 21 1
ד-56 1443 דוד   לעמיל פנחס תרס"ו ילד 73 22 1
ד-60 1662 דוד     יצחק איזיק תרנ"ו   10 25/26 1
ד-62 1728 דוד   מארמאר שלמה תר"ע הלוי 6 26/27 1
ד-63 1781 דוד   אברהאם בן ציון תרצ"ג   29 27 1
ד-64 1791 דוד   לאזראוויטש אברהם חיים תר"ע   54 27 1
ד-70 2079 דוד     דוב תרס"ג   59 5 2
ד-76 2405 דוד     דן תרפ"ב   22 15 2
ד-86 2765 דוד     יצחק תש"ד הלוי 1 23 2
ד-94 3045 דוד     יצחק ת"ר   24 6 3
ד-95 3079 דוד     דוד תקפ"ז   32 8 3
ד-96 3092 דוד     שלמה תק"ט   26 9 3
ד-97 3102 דוד     יואל ליב תר"ז הבחור 43 9 3
ד-99 3161 דוד     משה יעקב תרפ"ה   25 13 3
ד-100 3245 דוד     משה תרע"ד   19 2 3
ד-106 3448 דוד     יוסף ארי' תרע"ו   22 6 4
ד-107 3516 דוד   טעסלר אברהם תרס"ט   45 8 4
ד-109 3579 דוד   ווינער יהודא תרצ"ב   28 11 4
ד-115 3810 דוד     שואל צבי תש"ה   17 5 5
ד-117 3856 דוד     אברהם יוסף תשל"ז   12 5 5
ד-29 676 דוד      שמואל צבי תרמ"ז ילד 69 12 1
ד-105 3446 דוד      אברהם רפאל ? הלוי 17 6 4
ד-10 259 דוד     לאקס מרדכי עזריאל תרפ"ג   35 4 1
ד-41 925 דוד אשר זעליג     יעקב נטע תרנ"ה   16 17 1
ד-19 444 דוד דוב     מנחם שלמה תרע"ז   44 7 1
ד-71 2085 דוד דוב   דאווידאוויטש אברהם תר"נ   6 6 2
ד-112 3699 דוד ישעי'     יצחק יעקב תש"ג הלוי 29 19 4
ד-81 2551 דוד ליב     משה תרפ"ד   59 17 2
ד-59 1645 דוד מאיר   סגל חיים אברהם תרע"א הבחור 1 25/26 1
ד-9 203 דוד צבי     מרדכי תרל"ח   78 3 1
ד-75 2387 דוד צבי     חיים תר"פ   63 14 2
ד-77 2465 דוד צבי   סטראלאוויטש ישראל יעקב תרצ"ח   24 16 2
ד-79 2513 דוד צבי     עזרא תרע"ט הלוי 77 16 2
ד-110 3588 דוד צבי     משה ת"ש   14 12 4
ד-37 770 דושנא זלמן זעלמאנאוויטש אליעזר תרפ"א הלוי 42 14 1
ד-89 2882 דושנא     יעקב תר"ו   10 2 3
ד-72 2146 דינה   שמואל צבי שפיטצער שלום תרנ"ה   15 7 2
ד-87 2793 דינה העגיעשי     בנימין  תש"א הלוי 56 24 2
ד-8 118 דינה רעכיל     זאב תרמ"ז   54 2 1
ד-26 639 דרעזא     נתן נטע תרמ"א   55 10 1
ד-102 3322 דרעזא     יצחק תרע"ג   34 3 4
ד-4 57 דרעזי     שמעון תרמ"ח   56 1 1
ד-52 1197 דרעזי     צבי יועץ תר"ס ילדה 23 19/20/2 1
ד-58 1484 דרעזיל   קאליש אליעזר תרצ"ג   35 23 1

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************