א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ב-116 3512 בורוך     שלמה נאטא תר(פ)"ג   39 8 4
ב-38 1034 ביילא     מרדכי ארי' תרנ"ט   53 18 1
ב-59 1574 ביילא     שמעון תרנ"ב   77 24 1
ב111 3385 ביילא    פערויל(?)   תרע"ז   38 4 4
ב-37 1017 ביילה     יוסף תרנ"ה   35 18 1
ב-57 1559 ביילה     חיים תרנ"ה   62 24 1
ב-5 84 בילא     יעקב קאפל תרל"ז   18 2 1
ב-9 181 בילא     לוי יצחק תר"ע הכהן 48 3 1
ב-8 147 בילא     מנחם תרע"ג   14 3 1
ב-14 270 בילא     יהודא תר"ס הלוי 47 4 1
ב-26 632 בילא     יעקב   תרנ"ז הבתולה 40 10 1
ב-42 1213 בילא     ? ?   7 20 1
ב-43 1217 בילא אברהם צומליכאנן זוסמאנן תרפ"א   12 20 1
ב-47 1333 בילא משה צבי נאדלער אהרן דוד תרצ"ג   31 21 1
ב-50 1398 בילא משולם זוסיא (שטיין) ברןך תרצ"ד   23 22 1
ב-58 1567 בילא     אלי' תרנ"ג   70 24 1
ב-71 1868 בילא     יחזקאל תרס"א   95 28 1
ב-75 2018 בילא     נחום תרמ"ח   15 4 2
ב-76 2048 בילא     ישראל מנחם תרמ"ו   9 5 2
ב-79 2130 בילא טוביה גודל סקלאר שרגא וחי' תרפ"ה   64 6 2
ב-93 2773 בילא דוב ענגעלשטערן אהרן תש"ב   43 23 2
ב-105 3192 בילא מאיר ליב אסטרייכער   תרפ"א   28 14 3
ב-106 3206 בילא   מאשקאוויטש שמואל תרע"ט הבתולה 15 1 4
ב-109 3327 בילא     שמחה אשר תרע"ה   39 3 4
ב-112 3401 בילא     דוד תרע"ב   68 4 4
ב-117 3528 בילא     אשר זעליג נתן תרצ"ו   8 9 4
ב-124 3646 בילא     שמואל דוב תרצ"ו   23 16 4
ב-69 1823 בילא שינדיל     אברהם מנחם תרפ"ד   40 28 1
ב-109 3327 בילה     דוד תרע"ב   68 4 4
ב-122 3640 בילה     יהודה מרדכי תרצ"ג הבתולה 4 16 4
ב-99 2923 בילה       יצחק אייזיק תרכ"ח הלוי 58 2 3
ב-36 902 בילה מי(נדל)     ? ?   80 16 1
ב-15 275 בילימה     משה   תרמ"ז   52 4 1
ב-84 2398 בילצא אריה ליב שיינער אליהו תר"צ   74 14 2
ב-35 897 בינא     משה תרפ"ד   75 16 1
ב-22 479 בינה חי     מרדכי אברהם תרנ"ז   8 8 1
ב-62 1595 בלומא שמעון שוסטער מנחם תרפ"ד   26 25 1
ב-100 2939 בלומא     צבי אריה תרס"ה   31 3 3
ב-2 14 בלומה     ארי תרס"א   13 1 1
ב-51 1412 בלימא     יוסף אברהם תרפ"ד   38 22 1
ב-104 3153 בלימא   וויס יצחק תרפ"א   17 13 3
ב-4 46 בלימה מענדל בער ראטה אפרים פישל תרנ"ח   45 1 1
ב-7 126 בלימה     שמואל יעקב תרמ"ג   63 2 1
ב-48 1367 בלימה אלטיר נעמעטה יואל תרנ"ד   78 21 1
ב-64 1649 בלימה   לאקס יהודא תרפ"ב ילדה 5 25/26 1
ב-68 1817 בלימה     אברהם זאב תרס"ז   32 28 1
ב-73 1958 בלימה נפתלי היילפרין יודא ארי' תרפ"א   37 2 2
ב-81 2189 בלימה   כ"ץ מרדכי תרל"א   27 8 2
ב-90 2588 בלימה מנחם שטיינמעץ אליעזר ליפה תרצ"ט   28 18 2
ב-129 3742 בלימה ישעי' וויס אלי' תרצ"ז   1 1 5
ב-21 433 בן ציון   הערץ מאיר תרצ"ג   31 7 1
ב-23 489 בן ציון   כ"ץ שמואל   תרנ"ג   18 8 1
ב-65 1736 בן ציון     אפרים   תרס"ו הלוי 14 26/27 1
ב-49 1378 בן ציון חיים דוב   קליין מנחם מענדל תרפ"ז   1 22 1
ב-41 1167 בנימין   זעליקאוויטש יעקב תרע"ג ילד 5 19/20 1
ב-66 1745 בנימין   סגל יצחק   תרס"ג   24 26/27 1
ב-114 3435 בנימין   פרוכטער יוסף תר"פ   4 6 4
ב-19 399 בנימין       יהודה תרמ"ז   76 6 1
ב-60 1582 בנימין (הריסה)     שמואל צבי הלוי תרע"ג הלוי 1 25 1
ב-82 2220 בנימין הירש     אהרן ארי' תרכ"א בחור 31 9 2
ב-130 3809 בנימין זאב     שמואל תש"ד   6 5 5
ב-24 558 בנימין יוסף   דאווידאוויטש שמואל יהודא תרפ"א   25 9 1
ב-110 3362 בנימין צבי     יעקב שמעיה תרפ"ב   11 4 4
ב-10 196 בנימין שמעיהו     ישראל זאב תרל"ו בחור 68 3 1
ב-16 349 בנציון     זאב תרס"ז הלוי 39 5 1
ב-18 349 בנציון   ענגעל ישראל צבי תרע"ח   25 6 1
ב-28 719 בנציון   פאללאק מנחם משה תש"ב   41 13 1
ב-103 3152 בנציון   וויס יהושוע תרצ"א   16 13 3
ב-39 1053 בנציון שמואל   קליין משה יוסף תר"ס ילד 72 18 1
ב-45 1288 בעריל דוב   גרינבערגער שרגא תרע"ג הלוי, הבחור 89 20 1
ב-17 322 בצלאל     שלמה תרנ"ד   52 5 1
ב-31 802 בצלאל     יעקב ארי' תרע"ח   5 15 1
ב-126 3677 בצלאל יהודא     משה  תרפ"ז   50 17 4
ב-34 882 בראנא     יהודה ארי' תרע"ח   58 16 1
ב-44 1218 בראנא משה ארנשטיין משה שמואל תרפ"ג   13 20 1
ב-127 3689 בראנא     דוד ת"ש   31 18 4
ב-96 2813 בראנה       שלום דובער תש"ב   27 25 2
ב-95 2809 בראנה עטל     שמואל תש""ב הבתולה 20 25 2
ב-20 423 ברוך     מאיר תרס"ה   20 7 1
ב-32 827 ברוך     פסח צבי תר"ע   3 16 1
ב-33 861 ברוך     יונה  תרס"ז הלוי 36 16 1
ב-46 1329 ברוך     מנחם תרפ"ד   26 21 1
ב-80 2169 ברוך     משה תרצ(?)   1 8 2
ב-85 2433 ברוך     ישראל תרפ"א   52 15 2
ב-115 3453 ברוך   ברגשטיין ?     29 6 4
ב-121 3593 ברוך ברנדוט דראטה מאיר דוד תרצ"ו   26 12 4
ב-133 3854 ברוך     ישראל אברהם תשל"ד   19 2 5
ב-125 3663 ברוך בענדט     משה יוסף תש"ג הכהן 29 17 4
ב-102 3099 ברוך דוב     צבי תר"ג הבחור 39 9 3
ב-54 1427 ברוך יהודא   בוימגארטען אברהם משה תרע"ד   56 22 1
ב-87 2441 ברוך יעקב     ישעי' אליעזר תר"פ   61 15 2
ב-101 2984 ברוך יעקב     איסר אפרים פישל תרמ"ד   33 4 3
ב-113 3423 ברוך יעקב     שמואל צבי   תרע"ה הכהן 25 5 4
ב-86 2437 ברוך מנחם     ???? יעקב??? תרפ"א   57 15 2
ב-88 2543 ברוך מנחם     שמואל תרפ"(ג)   51 17 2
ב-131 3768 ברוך מנחם   מארמאר אברהם יצחק תש"ד   9 2 5
ב-55 1493 ברוך צבי     שמואל ..... תרע"ב   49 23 1
ב-6 100 בריינדיל   ריכטצייג חיים תרנ"ב   36 2 1
ב-61 1582 בריינדל משה יעקב ציפסער אריה ליב תרצ"ז   22 25 1
ב-128 3721 בריינה שמחה   וויזעל יהושוע פישמן תרפ"ו   6 21 4
ב-3 45 ברכה     מנחם תרס"א   44 1 1
ב-13 264 ברכה     אלי תרפ"א   41 4 1
ב-53 1421 ברכה יצחק קעסטענבוים כתריאל צבי תר"פ   49 22 1
ב-56 1523 ברכה     ישראל גדליהו תרצ"ה   11 24 1
ב-67 1810 ברכה   וויס יחיאל תרצ"ז   14 28 1
ב-70 1850 ברכה     ארי' תרס"ו   70 28 1
ב-89 2576 ברכה אליעזר יעקב   יעקב תרס"ו   11 18 2
ב-118 3534 ברכה     שלמה זלמן תרפ"ז   20 9 4
ב-97 2009 ברכה איידל     צבי אריה תרנ"ב   42 2 3
ב-77 2052 ברכה ייטה     חיים דוד תרנ"ט   13 5 2
ב-11 224 ברכה סימא חיים צבי טייטלבוים שלום אליעזר תרפ"ו   אוהל ט"ב   1
ב-83 2311 ברכה שיינדל     ביילא תרצ"ג   19 13 2
ב-12 225 ברכיה   טייטלבוים משה יוסף תרע"ז   אוהל ט"ב   1
ב-98 2921 בת שבע     אברהם פישל תרכ"ה   56 2 3
ב-1 5 בתי     צבי ארי תרנ"ט   5 1 1
ב-25 563 בתי     מנחם תרע"ט   40 9 1
ב-52 1415 בתי     יעקב יצחק תרפ"ו   42 22 1
ב-123 3643 בתי מענדיל בראנדלער יצחק אייזיק תרצ"ה   13 16 4
ב-27 636 בתי'      יצחק מרדכי תרמ"ז   48 10 1
ב-29 737 בתי'    טאבאק ברוך תש"ו   6 14 1
ב-30 796 בתי'  יוסף ראנאו משה תרפ"ה   75 14 1
ב-40 1077 בתי'      צבי תרפ"א   19 18/19 1
ב-72 1922 בתי'  שמחה ישראל   טובי' תרצ"ט   59 1 2
ב-91 2752 בתי'    רוזנבארג יוסף מאיר תרצ"ט   40 22 2
ב-94 2780 בתי' פייגא     אליעזר ניסן תש"ו   29 24 2
ב-92 2756 בתי' רחל יעקב ווידער אברהם יצחק תרצ"ט   46 22 2
ב-78 2057 בתי גיטל     יוסף צבי תר"ע   19 5 2
ב-74 1973 בתי לאה יוסף שמואל   מרדכי מאטיל תש"א הלוי 59 2 2
ב-63 1635 בתיה   דרומער יוסף תרנ"ט ילדה 67 25 1
ב-119 3545 בתיה   גאנץ צבי תרצ"ד   1 12 4

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************

 

 


טואול - בניית אתרים