א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ב-116 3512 בורוך     שלמה נאטא תר(פ)"ג   39 8 4
ב-38 1034 ביילא     מרדכי ארי' תרנ"ט   53 18 1
ב-59 1574 ביילא     שמעון תרנ"ב   77 24 1
ב111 3385 ביילא    פערויל(?)   תרע"ז   38 4 4
ב-37 1017 ביילה     יוסף תרנ"ה   35 18 1
ב-57 1559 ביילה     חיים תרנ"ה   62 24 1
ב-5 84 בילא     יעקב קאפל תרל"ז   18 2 1
ב-9 181 בילא     לוי יצחק תר"ע הכהן 48 3 1
ב-8 147 בילא     מנחם תרע"ג   14 3 1
ב-14 270 בילא     יהודא תר"ס הלוי 47 4 1
ב-26 632 בילא     יעקב   תרנ"ז הבתולה 40 10 1
ב-42 1213 בילא     ? ?   7 20 1
ב-43 1217 בילא אברהם צומליכאנן זוסמאנן תרפ"א   12 20 1
ב-47 1333 בילא משה צבי נאדלער אהרן דוד תרצ"ג   31 21 1
ב-50 1398 בילא משולם זוסיא (שטיין) ברןך תרצ"ד   23 22 1
ב-58 1567 בילא     אלי' תרנ"ג   70 24 1
ב-71 1868 בילא     יחזקאל תרס"א   95 28 1
ב-75 2018 בילא     נחום תרמ"ח   15 4 2
ב-76 2048 בילא     ישראל מנחם תרמ"ו   9 5 2
ב-79 2130 בילא טוביה גודל סקלאר שרגא וחי' תרפ"ה   64 6 2
ב-93 2773 בילא דוב ענגעלשטערן אהרן תש"ב   43 23 2
ב-105 3192 בילא מאיר ליב אסטרייכער   תרפ"א   28 14 3
ב-106 3206 בילא   מאשקאוויטש שמואל תרע"ט הבתולה 15 1 4
ב-109 3327 בילא     שמחה אשר תרע"ה   39 3 4
ב-112 3401 בילא     דוד תרע"ב   68 4 4
ב-117 3528 בילא     אשר זעליג נתן תרצ"ו   8 9 4
ב-124 3646 בילא     שמואל דוב תרצ"ו   23 16 4
ב-69 1823 בילא שינדיל     אברהם מנחם תרפ"ד   40 28 1
ב-109 3327 בילה     דוד תרע"ב   68 4 4
ב-122 3640 בילה     יהודה מרדכי תרצ"ג הבתולה 4 16 4
ב-99 2923 בילה       יצחק אייזיק תרכ"ח הלוי 58 2 3
ב-36 902 בילה מי(נדל)     ? ?   80 16 1
ב-15 275 בילימה     משה   תרמ"ז   52 4 1
ב-84 2398 בילצא אריה ליב שיינער אליהו תר"צ   74 14 2
ב-35 897 בינא     משה תרפ"ד   75 16 1
ב-22 479 בינה חי     מרדכי אברהם תרנ"ז   8 8 1
ב-62 1595 בלומא שמעון שוסטער מנחם תרפ"ד   26 25 1
ב-100 2939 בלומא     צבי אריה תרס"ה   31 3 3
ב-2 14 בלומה     ארי תרס"א   13 1 1
ב-51 1412 בלימא     יוסף אברהם תרפ"ד   38 22 1
ב-104 3153 בלימא   וויס יצחק תרפ"א   17 13 3
ב-4 46 בלימה מענדל בער ראטה אפרים פישל תרנ"ח   45 1 1
ב-7 126 בלימה     שמואל יעקב תרמ"ג   63 2 1
ב-48 1367 בלימה אלטיר נעמעטה יואל תרנ"ד   78 21 1
ב-64 1649 בלימה   לאקס יהודא תרפ"ב ילדה 5 25/26 1
ב-68 1817 בלימה     אברהם זאב תרס"ז   32 28 1
ב-73 1958 בלימה נפתלי היילפרין יודא ארי' תרפ"א   37 2 2
ב-81 2189 בלימה   כ"ץ מרדכי תרל"א   27 8 2
ב-90 2588 בלימה מנחם שטיינמעץ אליעזר ליפה תרצ"ט   28 18 2
ב-129 3742 בלימה ישעי' וויס אלי' תרצ"ז   1 1 5
ב-21 433 בן ציון   הערץ מאיר תרצ"ג   31 7 1
ב-23 489 בן ציון   כ"ץ שמואל   תרנ"ג   18 8 1
ב-65 1736 בן ציון     אפרים   תרס"ו הלוי 14 26/27 1
ב-49 1378 בן ציון חיים דוב   קליין מנחם מענדל תרפ"ז   1 22 1
ב-41 1167 בנימין   זעליקאוויטש יעקב תרע"ג ילד 5 19/20 1
ב-66 1745 בנימין   סגל יצחק   תרס"ג   24 26/27 1
ב-114 3435 בנימין   פרוכטער יוסף תר"פ   4 6 4
ב-19 399 בנימין       יהודה תרמ"ז   76 6 1
ב-60 1582 בנימין (הריסה)     שמואל צבי הלוי תרע"ג הלוי 1 25 1
ב-82 2220 בנימין הירש     אהרן ארי' תרכ"א בחור 31 9 2
ב-130 3809 בנימין זאב     שמואל תש"ד   6 5 5
ב-24 558 בנימין יוסף   דאווידאוויטש שמואל יהודא תרפ"א   25 9 1
ב-110 3362 בנימין צבי     יעקב שמעיה תרפ"ב   11 4 4
ב-10 196 בנימין שמעיהו     ישראל זאב תרל"ו בחור 68 3 1
ב-16 349 בנציון     זאב תרס"ז הלוי 39 5 1
ב-18 349 בנציון   ענגעל ישראל צבי תרע"ח   25 6 1
ב-28 719 בנציון   פאללאק מנחם משה תש"ב   41 13 1
ב-103 3152 בנציון   וויס יהושוע תרצ"א   16 13 3
ב-39 1053 בנציון שמואל   קליין משה יוסף תר"ס ילד 72 18 1
ב-45 1288 בעריל דוב   גרינבערגער שרגא תרע"ג הלוי, הבחור 89 20 1
ב-17 322 בצלאל     שלמה תרנ"ד   52 5 1
ב-31 802 בצלאל     יעקב ארי' תרע"ח   5 15 1
ב-126 3677 בצלאל יהודא     משה  תרפ"ז   50 17 4
ב-34 882 בראנא     יהודה ארי' תרע"ח   58 16 1
ב-44 1218 בראנא משה ארנשטיין משה שמואל תרפ"ג   13 20 1
ב-127 3689 בראנא     דוד ת"ש   31 18 4
ב-96 2813 בראנה       שלום דובער תש"ב   27 25 2
ב-95 2809 בראנה עטל     שמואל תש""ב הבתולה 20 25 2
ב-20 423 ברוך     מאיר תרס"ה   20 7 1
ב-32 827 ברוך     פסח צבי תר"ע   3 16 1
ב-33 861 ברוך     יונה  תרס"ז הלוי 36 16 1
ב-46 1329 ברוך     מנחם תרפ"ד   26 21 1
ב-80 2169 ברוך     משה תרצ(?)   1 8 2
ב-85 2433 ברוך     ישראל תרפ"א   52 15 2
ב-115 3453 ברוך   ברגשטיין ?     29 6 4
ב-121 3593 ברוך ברנדוט דראטה מאיר דוד תרצ"ו   26 12 4
ב-133 3854 ברוך     ישראל אברהם תשל"ד   19 2 5
ב-125 3663 ברוך בענדט     משה יוסף תש"ג הכהן 29 17 4
ב-102 3099 ברוך דוב     צבי תר"ג הבחור 39 9 3
ב-54 1427 ברוך יהודא   בוימגארטען אברהם משה תרע"ד   56 22 1
ב-87 2441 ברוך יעקב     ישעי' אליעזר תר"פ   61 15 2
ב-101 2984 ברוך יעקב     איסר אפרים פישל תרמ"ד   33 4 3
ב-113 3423 ברוך יעקב     שמואל צבי   תרע"ה הכהן 25 5 4
ב-86 2437 ברוך מנחם     ???? יעקב??? תרפ"א   57 15 2
ב-88 2543 ברוך מנחם     שמואל תרפ"(ג)   51 17 2
ב-131 3768 ברוך מנחם   מארמאר אברהם יצחק תש"ד   9 2 5
ב-55 1493 ברוך צבי     שמואל ..... תרע"ב   49 23 1
ב-6 100 בריינדיל   ריכטצייג חיים תרנ"ב   36 2 1
ב-61 1582 בריינדל משה יעקב ציפסער אריה ליב תרצ"ז   22 25 1
ב-128 3721 בריינה שמחה   וויזעל יהושוע פישמן תרפ"ו   6 21 4
ב-3 45 ברכה     מנחם תרס"א   44 1 1
ב-13 264 ברכה     אלי תרפ"א   41 4 1
ב-53 1421 ברכה יצחק קעסטענבוים כתריאל צבי תר"פ   49 22 1
ב-56 1523 ברכה     ישראל גדליהו תרצ"ה   11 24 1
ב-67 1810 ברכה   וויס יחיאל תרצ"ז   14 28 1
ב-70 1850 ברכה     ארי' תרס"ו   70 28 1
ב-89 2576 ברכה אליעזר יעקב   יעקב תרס"ו   11 18 2
ב-118 3534 ברכה     שלמה זלמן תרפ"ז   20 9 4
ב-97 2009 ברכה איידל     צבי אריה תרנ"ב   42 2 3
ב-77 2052 ברכה ייטה     חיים דוד תרנ"ט   13 5 2
ב-11 224 ברכה סימא חיים צבי טייטלבוים שלום אליעזר תרפ"ו   אוהל ט"ב   1
ב-83 2311 ברכה שיינדל     ביילא תרצ"ג   19 13 2
ב-12 225 ברכיה   טייטלבוים משה יוסף תרע"ז   אוהל ט"ב   1
ב-98 2921 בת שבע     אברהם פישל תרכ"ה   56 2 3
ב-1 5 בתי     צבי ארי תרנ"ט   5 1 1
ב-25 563 בתי     מנחם תרע"ט   40 9 1
ב-52 1415 בתי     יעקב יצחק תרפ"ו   42 22 1
ב-123 3643 בתי מענדיל בראנדלער יצחק אייזיק תרצ"ה   13 16 4
ב-27 636 בתי'      יצחק מרדכי תרמ"ז   48 10 1
ב-29 737 בתי'    טאבאק ברוך תש"ו   6 14 1
ב-30 796 בתי'  יוסף ראנאו משה תרפ"ה   75 14 1
ב-40 1077 בתי'      צבי תרפ"א   19 18/19 1
ב-72 1922 בתי'  שמחה ישראל   טובי' תרצ"ט   59 1 2
ב-91 2752 בתי'    רוזנבארג יוסף מאיר תרצ"ט   40 22 2
ב-94 2780 בתי' פייגא     אליעזר ניסן תש"ו   29 24 2
ב-92 2756 בתי' רחל יעקב ווידער אברהם יצחק תרצ"ט   46 22 2
ב-78 2057 בתי גיטל     יוסף צבי תר"ע   19 5 2
ב-74 1973 בתי לאה יוסף שמואל   מרדכי מאטיל תש"א הלוי 59 2 2
ב-63 1635 בתיה   דרומער יוסף תרנ"ט ילדה 67 25 1
ב-119 3545 בתיה   גאנץ צבי תרצ"ד   1 12 4
 

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************
כנס הזכרון לקדושי העיר סיגט יתקיים בעז"ה ביום חמישי ערב ר"ח סיוון ( 25.5.17) בבית מרמורש רח' הרב פרנקל 80 תל אביב

כינוס בשעה 17:00

***********************************

" אם לא נהיה שם היום
הם לא יהיו שם מחר"!

אנו נערכים לקראת יציאת קבוצת בני נוער מתנדבים לעבודת שיקום בבית העלמין בסיגט.
המשלחת השלישית תצא לאחר ט' באב למשך 10 ימים.
אנא, היו שותפים עימנו בהצלת בית הקברות!

למצגת לחצו כאן


שימו לב!
בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים